Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Otevřená data justice.cz a ARES
Mikyska, Daniel ; Loutocký, Pavel (oponent) ; Míšek, Jakub (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje informacím veřejného sektoru, především pak otevřeným datům. Popisuje jejich definici, podmínky, právní úpravu i povinné subjekty, které mají povinnost tato data vytvářet. V další části se zabývá možnými překážkami, které mohou nastat při otevírání, neboli při opětovném užívání, otevřených dat. Nejvíce je popsána ochrana soukromí a osobních údajů. Uvádí zde, co jsou to osobní údaje, jak je definováno jejich zpracování a kdo je správcem osobních údajů. V poslední části se tato práce zabývá praktickou částí, jejímž cílem je ukázat, jakým základním způsobem lze využít otevřená data v rámci jednoduché webové aplikace.
Open data, open source software a právo
Končitý, Patrik ; Míšek, Jakub (oponent) ; Myška, Matěj (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se bude zabývat právní problematikou fenoménu otevřených dat a open source softwaru. Praktickým výstupem je vytvoření aplikace, která bude ditribuována pod open source licencí a bude využívat otevřená data. V teoretické části práce jsou nejdříve popsány právní aspekty které vznikají při vytváření programu a zároveň je zde přiblížena současná evropská a česká legislativa. Dále je zde popsán pojem Free a open source softwaru, druhy autorství, práva autora či zvláštní práva pořizovatele databáze. V další pasáži jsou probrány licence a následně je zmíněna veřejná licence pod kterou bude distribuována aplikace. Následuje kapitola pojednávající o konkrétních problémech související s autorskoprávní ochranou. Druhá část teoretické práce řeší otevřená data. Nejdříve je objasněn tento pojem a poté je uvedena unijní a česká legislativa, která se pojí s otevřenými daty. Pak je pozornost upřena na formáty otevřenosti otevřených dat a způsoby poskytování. A nakonec jsou uvedeny konkrétní problémy, které mohou vznikat při užívání otevřených dat. V další části bakalářské práce je řešen praktický výstup, android aplikaci, která splňuje definici free and open source softwaru. Nejdříve je zde provedena analýza dat. Po analýze následuje vybrání vhodné datové sady a poté jsou rozebrány podmínky užití datových sad. V dalších kapitolách už je více řešena technická stránka věci. Je popsána volba platformy, jazyka a vývojového prostředí, je zmíněna veřejná licence, jež bude použita pro distribuci a také zde bude rozebrána platforma, kde bude aplikace distribuována. Kapitola funkcionality aplikace popíše zamýšlenou funkcionalitu a rozvržení aplikace. Poslední kapitola popisuje samotné řešení aplikace. Je zde popsán princip klíčových částí pro aplikaci jako například vytváření tabulek, graf či implementace kvízu.
Sběr dat z otevřených zdrojů a jejich využití v kybernetické bezpečnosti
Gašparová, Marta ; Malina, Lukáš (oponent) ; Paučo, Daniel (vedoucí práce)
Téma bakalářské práce se zaměřuje na sběr dat z otevřených zdrojů, které lze využít v kybernetické bezpečnosti, na analýzu OSINT nástrojů a návrh vlastního nástroje, který získává data. Teoretická část rozebírá získávání dat v rámci etického hackingu, a to, v jaké fázi penetračního testování je extrakce dat klíčová. Po prozkoumání OSINT nástrojů praktická část rozebírá navržený vlastní nástroj, napsaný v programovacím jazyku Python. Nástroj umožňuje interakci přes API rozhraní s jinými OSINT nástroji, jako je Censys, crt.sh nebo DNSDumpster. Vlastní nástroj po zadání IP adresy nebo domény cílové společnosti je schopen vyhledat základní údaje, jako je lokace, názvy DNS a aktivní služby. Nástroj také umí na základě cílového URL zobrazit přítomné i chybějící bezpečnostní hlavičky protokolu HTTP na dané webové stránce. SSL/TLS certifikáty, subdomény a emaily cílové společnosti jsou také vyhledávány na základě zadané domény.
Evaluating the performance of mobile networks based on long-term measurements
Rehák, Ondrej ; Miloš, Jiří (oponent) ; Slanina, Martin (vedoucí práce)
The aim of this thesis is to choose the proper measurement system for evaluating the performance of the LTE mobile networks based on long-term measurements. The thesis describes mobile network LTE, its architecture and introducts the Quality of Service in the LTE. In the next part are studied the known measurement methods and furthermore, there is proposed a solution in the form of long-term measurement. This measurement uses the mobile phone application Open-RMBT, which stores the measurement results into the database on the chosen server. The following part focuses on the issue of choosing a suitable mobile device for the measurement, then it describes a pilot testing and the followed run of the long-term measurements. In the last part is introduced the interractive application to plot graphs. Measurement results are discussed in the conclusion.
Right to Information and Open Data
Gáliková, Miriam ; Myška, Matěj (oponent) ; Míšek, Jakub (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the issue of the right to information and open data. The theoretical part of the thesis describes the basic concepts and legal aspects of open data in terms of current domestic and European legislation. The theoretical part continues with description of obstacles in data provision and outlines possible solutions. Subsequent re-use of public sector information is demonstrated by the web application, which is the main output of the practical part of the thesis. The web application is based on data sets that are provided as open data. At the same time, the practical part of the thesis deals with legal analysis of selected data and description of web application implementation.
Otevřená data a osobní údaje
Cu, Lukáš ; Loutocký, Pavel (oponent) ; Míšek, Jakub (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou otevřených dat v rozporu s právem na soukromí a ochranou osobních údajů. Čtenáři přibližuje základní pojmy s tím spojené a jejich usazení v české legislativě. Praktickým výstupem této práce je aplikace pracující s datovými sadami poskytovanými jako otevřená data obsahující anonymizované osobní údaje. Těmito sadami jsou konkrétně záznamy o počtech exekucí na území České republiky a rozdělení populace podle ukončeného vzdělání. Použité datové sady jsou v druhé kapitole analyzovány.
Odhad pokrytí signálem mobilní sítě prostřednictvím regrese
Walach, Dominik ; Raida, Václav (oponent) ; Blumenstein, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá využitím volně dostupných datových sad k odhadu síly signálu v lokalitách, kde měření chybí. Cílem bylo za pomoci interpolačních a regresních metod co nejpřesněji odhadnout možné pokrytí signálem v dané lokalitě. Nejdříve byly analyzované datové sady, na jejichž základě byl vytvořen testovací model různých metod. Metody s nejlepšími výsledky byly implementovány na reálných datových sadách obsahujících tisíce měření. V závěru je okomentována problematika přesných odhadů a jsou specifikovány okolnosti pro snížení odchylky naměřené a vypočítané hodnoty.
Analýza a vizualizace dat z hlasování Zastupitelstva města Brna
Zaklová, Kristýna ; Burget, Radek (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo zanalyzovat data z hlasování Zastupitelstva města Brna a navrhnout jejich vizualizace, tedy srozumitelnou prezentaci získaných informací a statistik o rozhodnutích zastupitelů. Systém byl navržen s důrazem na použitelnost pro jiná zastupitelstva, řešení proto zahrnuje i model vstupních dat pro hlasovací data. Vytvořené řešení má podobu webové aplikace s architekturou klient-server a bylo implementováno pomocí frameworku Flask a knihovny React. Správnost vytvořené datové sady byla ověřena oproti zápisům ze zasedání. Samotná aplikace byla otestována vybraným vzorkem uživatelů i v reálném provozu. Přínosem této práce jsou transparentnější informace z činnosti brněnských zastupitelů, vytvořený analytický nástroj pro občany města Brna a potenciál rozšíření řešení do dalších municipalit.
Otevřená data v oblasti vědeckého výzkumu
DOKTOR, Ondřej
Tato práce se zaměřuje na téma otevřených dat v akademické a vědecko-výzkumné sféře, především pak na otevřenost, udržitelnost a znovupoužitelnost zpracovávaných dat v různorodých vědeckých komunitách. Jelikož je toto téma velmi široké, práce se omezuje na domovskou instituci autora, Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity, a její zdroje dat ve vztahu k FAIR Data Principles. Hlavní diskutované otázky jsou: Lze převést současnou datovou základnu výzkumných skupin PřF JU do FAIR podoby a jak náročná by tato transformace byla? Jaké datové zdroje nyní na instituci existují a v jaké podobě? Co je potřeba udělat, aby bylo možné datové zdroje považovat za FAIR? Co brání transformaci datových zdrojů do FAIR? Jakým způsobem je možné transformaci prakticky provést?
Citizen Mapping as a City-Making Practice
Koncar-Gamulin, Lovro
This paper hypothesises that gaps in knowledge and understanding of our urban spatial processes have been facilitated by a stark emphasis on measurable and simulated data, as well as by the absence of non-measurable subjective experiences in contemporary data collection methods. Therefore, the paper discusses an inclusive way of contributing to city-making in which citizens create as well as add value to, and extract value through their collective efforts. The research aims to deepen engagement between citizens and urban design by discussing an app-based participatory tool through which citizens can identify, record and reflect upon different space-making parameters in their immediate surroundings. This tool provides a novel vocabulary to challenge the exclusionary practices of contemporary data collection, and brings out the strengths of citizen participation within urban design.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.