National Repository of Grey Literature 109 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Linux encryptor for network traffic
Suchý, Daniel ; Malina, Lukáš (referee) ; Hajný, Jan (advisor)
This bachelor's thesis deals with the possibilities of encrypting network traffic on the Linux platform. The goal is to create a virtual machine that can encrypt incoming traffic and send it to it‘s destination. Encryption of network traffic was implemented using the ip-xfrm framework in the form of encryption of the packet’s payload. The encryption algorithm chosen was AES-256 with a key generated and established using QKD. For the possibility of expanding the functionality of the encryptor for multiple clients, a VPN server was implemented on the encryptor.
Random Number Generation on Smart Cards
Suchomelová, Radka ; Dobiáš, Patrik (referee) ; Malina, Lukáš (advisor)
This Bachelor's thesis focuses on the testing of the outputs of smart cards random number generators. The theoretical section of the thesis covers the problematics of random numbers generating and its testing, as well as descriptions of several types of programmable smart cards. The thesis compares various tools for testing the quality of randomnes and describes the changes in the Python implementation of the testing suite NIST STS. The thesis includes description of the created application for the automatic testing of the number generated by JavaCard and BasicCard cards. This application was used for the testing of 7 cards for this thesis. The testing revealed that the tested generators do not generate perfectly random sequences, but their quality is somewhat acceptable in most cases.
Measuring Post-Quantum Cryptography on Mobile Platforms
Ramiš, Karel ; Malina, Lukáš (referee) ; Dobiáš, Patrik (advisor)
This work concerns itself with the issue of post-quantum cryptography, particularly its implementation and performance on mobile devices. As part of the work, a mobile application capable of performing basic steps of post-quantum cryptographic schemes and subsequently measuring selected parameters is created. Furthermore, an own version of the CRYSTALS-Kyber scheme for key encapsulation is developed and evaluated.
TLS/SSL Interoperability Across Systems
Leitmann, Peter ; Malina, Lukáš (referee) ; Šeda, Pavel (advisor)
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je pridanie nových testov interoperability do vybraných open-source projektov. Dôvod pre toto pramení v dôraze na zefektívňovanie práce vývojových tímov. Táto práca hlavne popisuje široko používané bezpečnostné protokoly -- Secure Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS). Ďalej sa zameriava na popis postupu, ako by mal byť softvér vyvíjaný s použitím CI/CD (priebežného integrovania a priebežného nasadzovania), čo pozostáva nie len z vytvárania kódu ale aj jeho testovania. Preto je v práci vysvetlený známy cyklus vývoja SDLC (Software Development Life Cycle) a aj cyklus testovania STLC (Software Testing Life Cycle). V praktickej časti je popísaný proces vyberania vhodných testov, konfigurácia rôznych CI systémov a následné testovanie vyvíjaného softvéru. Testovacie prostredie je výhradne operačný systém Fedora a testy sú závislé na open-source nástroji Test Management Tool.
Ensuring Long-term Data Integrity in Cloud Storage
Nohava, Martin ; Člupek, Vlastimil (referee) ; Malina, Lukáš (advisor)
The subject of the thesis is the design and development of a system to ensure the long-term integrity of data from the Nextcloud cloud storage, which manages and stores electronic evidence. In the introductory part, the terms and principles used for securing data integrity are presented, including quantum-resistant digital signature schemes. Subsequently, the architecture of the archiving system and the method of its connection with the Nextcloud cloud storage are proposed. The resulting system consists of two main components, the Archive application, which extends the web interface of the Nextcloud instance, and the archiving system, which ensures the integrity of the archived files themselves. In addition to time stamps, system also uses a quantum-resistant Dilithium signature scheme. At the end of the work, an evaluation of the implemented solution is carried out by measuring the performance of the archiving system, and options for its further development are proposed.
Modular network communication using post-quantum cryptography
Kopecký, Samuel ; Malina, Lukáš (referee) ; Smékal, David (advisor)
Súčasné kryptografické primitíva, ktoré sú popísané na začiatku tejto práce budú prelomené budúcimi kvantovými počítačmi. Táto práca popisuje proces lámania súčasnej krypografie spolu so základným popisom kvantovej mechaniky, ktorá je kľúčom k funkčným kvantovým počítačom. Taktiež predstavuje dostupné riešenia, ako je postkvantová kryptografia. Konkrétnejšie je predstavená kryptografia založená na kódoch, hašoch mriežkach. Najpodrobnejšie je opísaná kryptografia založená na mriežkach a sú predstavené špecifické NIST štandardizované algoritmy – Kyber a Dilithium. Spolu s teoretickým popisom je poskytnutá implementácia pre obidve algoritmy a porovnanie s existujúcimi implementáciami v programovacom jazyku Go. Praktické využitie týchto algoritmov je realizované modulárnou kvantovo odolnou komunikačnou aplikáciou. Je schopná posielať ľubovoľné dáta cez kvantovo odolný zabezpečený kanál a je dobre prispôsobená univerzálnemu textovému rozhraniu UNIX systmémoch. Viac špecificky, aplikácia je schopná vymieňať súbory medzi dvoma používateľmi a tiež vytvárať terminálové používateľské rozhranie, s ktorým môžu používatelia komunikovať. Protokol, ktorý je zodpovedný za vytvorenie zabezpečeného kanála, je dobre definovaný v posledných kapitolách tejto práce. Modularita aplikácie tiež umožňuje používateľom odstrániť a/alebo pridať akýkoľvek mechanizmus výmeny kľúčov alebo digitálny podpis, ktoré sú zodpovedné za vytvorenie zabezpečeného kanála s veľmi malými zmenami kódu a dobrou integráciou do existujúcich komponentov aplikácie.
Data and Privacy Protection in Smart Transport Services
Lővinger, Norbert ; Dzurenda, Petr (referee) ; Malina, Lukáš (advisor)
Inteligentné prepravné služby sú inovatívne spôsoby prepravy cestujúcich. Prinášajú množstvo výhod vrátane zvýšeného užívateľského pohodlia, zvýšenej bezpečnosti, vyššej efektívnosti alebo lepšej udržateľnosti. Množstvo snímačov a jednotiek zhromažďuje obrovské množstvo údajov vrátane osobných informácií používateľov. Ak tieto získané údaje nebudú chránené, môže to mať vážne dôsledky. Či už v rámci služieb, ako sú chytré parkovacie služby alebo služby zdieľaného využívania vozidiel, ktoré sú súčasťou inteligentných služieb, je potrebné zaviesť opatrenia a techniky na zabezpečenie ochrany týchto údajov. V tejto diplomovej práci sú ďalej rozpracované a podrobnejšie analyzované technológie na zvýšenie ochrany súkromia, ktoré by pri správnej implementácii mohli ochrániť údaje pred viacerými kybernetickými útokmi. S využitím týchto techník ochrany súkromia údajov je opísaných niekoľko fáz procesu zdieľania vozidiel, v ktorých boli tieto nástroje implementované ako proof-of-concept v programovacom jazyku Python. Celkovo bolo vytvorených a vyhodnotených 5 fáz, z ktorých sú vypracované závery. Technológie na zvýšenie ochrany súkromia sú vhodné pre služby zdieľania vozidiel, ak sa použijú správnym spôsobom.
Cloud Service Access Control using Smart Cards
Muzikant, Petr ; Malina, Lukáš (referee) ; Hajný, Jan (advisor)
Využití osobních čipových karet pro autentizaci do webových služeb – jako je cloudové úložiště – není triviální kvůli nedostatku open-source implementací, standardizací a dokumentace. Tato práce zkoumá možnosti takové operace a nabízí řešení založené na estonské sadě nástrojů Web-eID. Hlavním účelem tohoto projektu je umožnit komunikaci státem vydávaných elektronických průkazů totožnosti s webovými službami, ale díky své rozšiřitelnosti a open-source licenci je vhodný i pro obecné webové aplikace a vlastní, personalizované čipové karty. Výstupem této diplomové práce je rozšíření projektu v podobě velmi žádané nové knihovny pro validaci autentizačních tokenů pro jazyk PHP, dále instalovatelná Nextcloud aplikace umožňující dvoufaktorovou autentizaci s Web-eID, a také nový JavaCard applet, plně kompatibilní s Web-eID. V práci jsou rovněž prezentovány výsledky implementace s vyvinutým open-source JavaCard appletem a vyhodnocení potenciálu využití českých elektronických občanských průkazů se systémem Web-eID pro snadnější a rychlejší nasazení v budoucnu. Dodatečným cílem práce je také výpomoc vývojářům implementovat tuto silnou autentizační metodu do jejich webových aplikačních služeb, aniž by museli být odkázáni na státní, proprietární či nemoderní řešení.
Web application of attribute-based authentication system
Klampár, Roman ; Malina, Lukáš (referee) ; Dzurenda, Petr (advisor)
This bachelor thesis deals with the creation of web applications for the issuer and verifier entities of an Attribute-Based Credentials system Adopsio. The web applications were implemented using the microframework Flask, the Vue.js framework, and the PostgreSQL database. The issuer application allows the creation of new digital certificates containing signed attributes. The second application is the verifier entity, for which a graphical user interface is created to manage the authentication script.
Advanced Filtering of Digital Evidence
Chudáček, Ondřej ; Dzurenda, Petr (referee) ; Malina, Lukáš (advisor)
This thesis focuses on the implementation of advanced filtering of digital evidence stored on an open source cloud storage NextCloud. The contents of the thesis are law analysis regarding the storage of digital evidence in NextCloud, design of NextCloud, homomorphic encryption and its possible usages, attribute based searchable encryption and its usages and implementation of a simple stand-alone filtration client. Experts on digital evidence were asked about the choice of filtration criteria as a part of the thesis. The key feature of the thesis is a description of implementation of filtration inside NextCloud which has been extended to contain five new filtration criteria. The result has been submitted to performance and functional tests.

National Repository of Grey Literature : 109 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Malina, Lubor
1 Malina, Ľubomír
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.