Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Technologická etapa hrubé vrchní stavby sportovní haly ZŠ Hlinsko
Soukup, Jan ; Doubek, Rostislav (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Obsahem bakalářské práce „Technologická etapa hrubé vrchní stavby sportovní haly ZŠ Hlinsko“ je všeobecné stavebně-technologické řešení stavby. Tato práce obsahuje technologický předpis, technickou zprávu, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časové plánování, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
Bytový dům v Bučovicích - stavebně technologický projekt
Kovalčíková, Barbora ; Brandtner, Michal (oponent) ; Venkrbec, Václav (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu pro bytový dům v Bučovicích, konkrétně se zaměřuje na „Bytový dům Z“. Práce se zabývá technickou zprávou ke stavebně technologickému projektu, studií realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, řešení širších vztahů dopravních tras a návrh zásobování stavby, objektový časový a finanční plán, časový plán hlavního stavebního objektu, projektem zařízení staveniště, návrhem hlavních strojů a mechanismů, plánem zajištění materiálových zdrojů pro hrubou stavbu, zastřešení a výplně otvorů, technologickým předpisem pro provádění monolitické stropní konstrukce a ploché jednoplášťové střechy, kontrolním a zkušebním plánem pro vybrané předpisy, bilancí pracovníků a nasazení hlavních strojů po celou dobu realizace, řešením bezpečnostních rizik a opatření pro vybrané procesy, vybranými body certifikace LEED. Dále byl zpracován propočet stavby dle THU, položkový rozpočet pro hrubou stavbu, zastřešení a výplně otvorů, ekonomická rozvaha prodejních cen bytů a nebytových prostor a další přílohy.
Návrh změny kategorizace prací na vybraném pracovišti
Plánková, Barbora ; Rozehnalová, Jana (oponent) ; Maradová, Karla (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá kategorizací práce spadající do problematiky ochrany zdraví osob při práci. Teoretická část je věnována současným legislativním požadavkům EU, ČR a relevantních norem. Dále poskytuje obecný přehled o soustavě orgánů ochrany veřejného zdraví společně s podrobnějším popisem tématu kategorizace práce a s tím souvisejících pojmů a náležitostí. Práce je zhotovena ve spolupráci se společností Varroc Lighting Systems, s.r.o., Nový Jičín. Praktická část se zabývá návrhem změny kategorizace pracovních pozic optimalizované montážní linky zadního osvětlení automobilů (B479 OUTER RL). Stěžejním cílem práce je prověřit správnost zařazení jednotlivých pracovních pozic. Záměrem aktualizace kategorizace je rovněž snížit negativní dopad působení rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek, což přináší výhody jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Konkrétní průběh zařazení jednotlivých rizikových faktorů se zaměřením na kritický rizikový faktor – hluk je demonstrován na nejrizikovější pracovní pozici montážní linky. V závěru jsou zhodnoceny dosažené výsledky aktualizace zařazení všech pozic montážní linky. Dále jsou shrnuty navazující změny a plynoucí přínosy včetně dalších doporučení pro praxi.
Stavebně technologický projekt přípravy a realizace Domova pro seniory Žacléř
Bonaventura, Pavel ; Průcha, Aleš (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je příprava realizace stavby Domov pro seniory Žacléř. Práce se zabývá technickými předpisy pro demontáž azbestové střešní krytiny, bourací práce a monolitické konstrukce. K těmto předpisům bude vypracován časový plán provádění monolitických konstrukcí, kontrolní a zkušební plán pro monolitické konstrukce, položkový rozpočet a časový a finanční plán – objektový. Dále tato práce obsahuje koordinační situaci stavby se širšími dopravními vztahy, návrh strojí sestavy, zprávu pro zařízení staveniště s výkresy zařízení staveniště pro jednotlivé technologické předpisy a v neposlední řadě plán BOZP a posouzení hluku z výstavby. V rámci diplomové práce bylo také pro tuto etapu vypracováno několik příloh, jako je posouzení jeřábu, detaily osazení monolitických schodišťových ramen, schéma protihlukové stěny, rozpočet pro zařízení staveniště, enviromentální plán, schéma bednění stropu a stěn a bilance pracovníků pro vybrané etapy.
Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Havířově
Kolmačka, Ondřej ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Liška, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním technologického projektu pro etapu hrubé vrchní stavby bytového domu v Havířově. Svislý konstrukční systém bytového domu je zděný z vápenopískových tvárnic. Vodorovný konstrukční systém je tvořen monolitickými železobetonovými konstrukcemi. Obsahem této bakalářské práce je zpracování technické zprávy ke stavebně technologickému projektu, situace stavby s bližšími dopravními vztahy, návrhu zásobování stavby, položkového rozpočtu pro vybrané technologické procesy, technologického předpisu pro provádění svislých nosných konstrukcí – zdění, organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu včetně výkresu zařízení staveniště, časového plánu pro technologickou etapu, bilance zdrojů, technologického rozboru, návrhu strojní sestavy pro technologickou etapu, kvalitativních požadavků a jejich zajištění při provádění svislých nosných konstrukcí – zdění a bezpečnosti práce řešené technologické etapy. Dále je zpracován propočet stavby dle technickohospodářských ukazatelů, technická zpráva průvodní a souhrnná a schémata.
Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku
Ambros, Daniel ; Ubrová, Martina (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na řízení stavební zakázky ve stavebním podniku. Cílem diplomové práce je popsat proces přípravy a realizace stavební zakázky a zpracování dokumentace výrobní přípravy. V teoretické části této práce jsou popsány základní pojmy týkající se výstavby a projektového řízení. Následující praktická část se již zabývá dodavatelskou přípravou a také bezpečností a ochranou zdraví při práci pro vybranou zakázku. Touto zakázkou je výstavba Krajského úřadu Kraje Vysočina, administrativní budovy E.
Volnočasové centrum v Praze, stavebně technologická příprava stavby.
Medvedeva, Svetlana ; Rychtecký, Martin (oponent) ; Kovářová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt Volnočasového centra Na Fialce v Říčanech u Prahy. Tento stavebně technologický projekt obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace se širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán stavby, studie realizace hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, časový plán hrubé stavby řešených objektů, plán zajištění materiálových zdrojů pro hrubou stavbu řešených objektů, technologický předpis pro provedení izolace spodní stavby a provedeni monolitického železobetonového stropu, kontrolní a zkušební plán pro provedení izolace spodní stavby a provedeni monolitického železobetonového stropu, bezpečnostní opatření na stavbě a návrh alternativního řešeni stropní konstrukci.
Výroční zpráva VÚBP za rok 2017
Malý, Stanislav ; Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) za rok 2018.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva VÚBP za rok 2016
Malý, Stanislav ; Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) za rok 2017.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: