Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Linuxový šifrátor síťového provozu
Suchý, Daniel ; Malina, Lukáš (oponent) ; Hajný, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi šifrování síťového provozu na platformě Linux. Cílem je vytvořit virtuální stroj, který dokáže zašifrovat příchozí provoz a odeslat jej na cílovou stanici. Šifrování síťového provozu bylo implementováno pomocí frameworku ip-xfrm formou šifrování payloadu paketu. Algoritmus pro šifrování byl vybrán AES-256 s klíčem vygenerovaným a ustanoveným pomocí QKD. Pro možnost rozšíření funkcionality šifrátoru pro více klientů byl implementován VPN server na šifrátor.
Anomaly Recognition in Advanced Detection Systems
Poposki, Vasil ; Homoliak, Ivan (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
The objective of this work is to implement an anomaly detection system using artificial intelligence techniques that can detect anomalies by learning the system behavior. The proposed approach is effective in identifying novel or unknown anomalies that traditional rule-based methods may miss in network traffic data. However, the implementation of such a system involves addressing challenges such as data processing and feature extraction. This work discusses different methods of data analysis and intrusion detection approaches in Extended Detection and Response systems and the challenges we face in today’s expanding security technologies.
Zařízení pro detekci a prevenci útoků v domácí sítí
Doležal, Jakub
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou IDS/IPS systému, který řeší bezpečnost v domácí síti. Cílem práce je vytvořit zařízení, které detekuje hrozby a útoky v síti a zobrazuje je uživateli ve webovém rozhraní. Celý systém běží na zařízení Raspberry Pi. Jádro aplikace je napsáno v Node.js a využívá další software jako ELK Stack, Snort, MySQL.
Sociální sítě vysoce kvalifikovaných migrantů ze třetích zemí v Praze
Peloušek, Filip ; Jelínková, Marie (vedoucí práce) ; Plaček, Michal (oponent)
Diplomová práce se věnuje sociální skupině vysoce kvalifikovaných migrantů ze třetích zemí žijících a pracujících v Praze. Zabývá se tím, jaké sociální vazby hráli roli v jejich migračním procesu, jaké vztahy navázali po svém příchodu do České republiky, a jak jim tyto kontakty pomáhaly čelit možným problémům spojeným s jejich relokací. K pochopení struktury těchto sociálních vazeb práce využívá teorie sítí v migraci, která pomáhá vysvětlit, jak různé sociální vazby pomáhají snižovat rizika a náklady spojené s migrací a jak jsou udržovány případné migrační toky v čase. Toto východisko doplňuje teorie sociálních vazeb vztažená na migraci podle práce Granovettera (1973) rozlišující silné a slabé sociální vazby migrujících jedinců. V rámci praktické části výzkumu bylo provedeno 8 rozhovorů s vysoce kvalifikovanými cizinci žijícími v Praze, které byly následně podrobený tematické analýze. Výzkum poukázal na to, že migrační sítě zaujímají v životech skupiny vysoce kvalifikovaných migrantů žijících v Praze významné postavení, když jim výrazně usnadňují samotný proces migrace a pomáhají jim buďto úplně eliminovat, případně lépe čelit problémům vyplývajícím z českého imigračního systému. Jako zásadní se vyjevila role slabých sociálních vazeb, kde významné postavení měli především relokační agentury a...
Počítačové sítě založené na operačních systémech VyOS a Cisco IOS
Jalovecký, Denis ; Dvořák, Jan (oponent) ; Koláčková, Aneta (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zameriava na problematiku a konfiguráciu sieťových protokolov z~hľadiska funkčnosti v operačných systémoch smerovačov Cisco IOS a VyOS. Medzi ciele práce patrí aj zvolenie vhodného emulačného programu a inštalácie daného programu na prácu vo virtuálnom prostredí. Práca sa venuje vlastnostiam protokolov a ich rozdielom z~pohľadu funkčnosti pri aplikácií do vyššie spomenutých sieťových operačných systémov. Po zistení informácií o možnostiach emulácie sa vytvorili dva konkrétne scenáre, kde sa dané protokoly aplikujú a analyzujú. Tieto scenáre zodpovedajú laboratórnemu cvičeniu s dĺžkou približne 1,5 hodiny. V práci sú vypísané aj najčastejšie vyskytované problémy a ich riešenia.
Nucleation in complex systems
Kulveit, Jan ; Demo, Pavel (vedoucí práce) ; Slanina, František (oponent) ; Vlček, Jaroslav (oponent)
Název: Nukleace v komplexních systémech Autor: Jan Kulveit Pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Vedoucí práce: prof. Pavel Demo, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Oddělění optických materiálů Abstrakt: V této práci studujeme nukleaci v postupně abstraktnějších kon- textech a systémech, počínaje klasickou teorií nukleace a konče nukleací v kom- plexních sítích. Mezi studované případy patří nukleace nečistot v pevné matrici na několika krystalech alkalických halogenidů, kde jsme stanovili formační en- ergie pro klastry, počínaje jednoduchým dipólem bez nečistot a malými agregáty až po možné konfigurace větších shluků. V další části se zaměříme na studium heterogenní nukleace. Zatímco v obvyklých modelech heterogenní nukleace se předpokládá, že povrchová energie je homogenní, ptáme se, co se stane, pokud budeme považovat povrchovou energii za heterogenní. S pomocí umbrella sam- pling zjišťujeme, že nukleační bariéra může být výrazně snížena v případě že povrch je heterogenní, i když je průměrná povrchová energie konstantní. V poslední části studujeme vliv koeficientu clusterování na fázové přechody v kom- plexních sítích pomocí FFS. Klíčová slova: nukleace, komplexní systémy,...
The Nature of Entrepreneurship: Society, the Individual and the Firm
Kapustin, Victor ; Benáček, Vladimír (vedoucí práce) ; Balcar, Petr (oponent)
Entrepreneurship is often perceived as a crucial component of economic growth and social development. Studies into entrepreneurship inform policy design, thus the diverse understanding of entrepreneurship among scholars can create confusion in policy design. The current state of the field of entrepreneurial research is examined in order to identify the need for a universal definition of entrepreneurship. After a synthesis and analysis of prior research is conducted to identify the various links in perspectives, a new definition and framework is suggested. The resulting framework sees entrepreneurship as an autocatalytic process of creation of meaning and the consequent retention of said meaning in the structure of a new venture. The elements of this framework (autocatalytic process, creation of meaning, and retention in structure) can be assigned varying degrees of importance corresponding to differing perspectives, while simultaneously ensuring the presence of each element. The developed framework can be used to better inform the decisions of scholars and policy makers, due to the uncovering of the complex relationships between society, individuals and firms.
Detekce anomálií HTTP aplikací
Rádsetoulal, Vlastimil ; Homoliak, Ivan (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je predstaviť princípy a odhaliť možnosti detekcie anomálií v HTTP prevádzke, ako jednej z metód, pre detekciu pokusov o prienik do webových systémov. Táto práca obsahuje teoretický základ, kritický pre detekciu anomálií v HTTP prevádzke a pre využitie neurónových sietí, k jej implementácii. Práca predstavuje dizajn modelu pre detekciu anomálií, ušitý na mieru pre konkrétny webový server v tejto práci, opisuje jeho implementáciu a hodnotí výsledky. Výsledok tejto práce je úspešný prvotný experiment, ktorý spočíva v modelovaní bežnej, neškodnej HTTP prevádzky a vytvorení mechanizmu, ktorý je schopný detegovať anomálie v budúcej prevádzke.
Multifunkční zemědělství v Česku po vstupu do Evropské unie: konceptualizace, vývoj a regionální diferenciace
Hrabák, Jiří
Disertační práce se zabývá koncepty multifunkčního zemědělství v kontextu proměn českého zemědělství v postsocialistickém období. Hlavním cílem práce bylo v obecné rovině diskutovat koncepty multifunkčního zemědělství, známé již více než tři dekády zejména z anglosaského prostředí, a analyzovat vývoj českého zemědělství a uplatňování multifunkčního zemědělství především v období po vstupu Česka do Evropské unie, včetně vnímání multifunkčních aktivit zemědělci. V úvodní části práce jsou diskutovány jednak koncepty multifunkčního zemědělství jako nekomoditní produkce (OECD 2001) a integrální součásti rozvoje venkova (Van der Ploeg, Roep 2003), jednak zemědělská multifunkcionalita (Wilson 2007). Empirická část práce byla založena na kvantitativním hodnocení regionální diferenciace multifunkčního zemědělství v Česku, územní koncentrace multifunkčních aktivit a závislosti mezi proměnnými, které jejich realizaci ovlivňují. Hodnocení vnímání multifunkčních aktivit zemědělci je výsledkem terénního výzkumu, resp. rozhovorů se zemědělci ve třech zájmových typově odlišných venkovských oblastech (ORP Nepomuk, Kralovice, Tachov). Na základě provedeného výzkumu lze konstatovat, že v českém zemědělství probíhají podobné procesy, které se popisují v anglosaských zemích. Jejich projevy jsou však často odlišné,...
Prolomení hesel do wi-fi
Šopf, Petr ; Tisovčík, Peter (oponent) ; Orsák, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení Wi-Fi sítí a jejich prolamováním. První část zkoumá možnosti zabezpečení Wi-Fi sítě a problémy s tím spojené. Dále práce obsahuje výčet a ukázku nejpoužívanějších nástrojů používaných při útocích na Wi-Fi sítě, tyto nástroje následně porovnává v praktickém využití. Nástroj, který z testování vyjde nejlépe, je následně použit a je vytvořen program pro odposlouchávání komunikace mezi klientem a přístupovým bodem. Nástroj je vytvořen ve dvou verzích a to pro samostatná zařízení a sondu vyvíjenou na FIT VUT.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: