Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 123 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stavba v krajině - Winery
Grätzová, Dita ; Herzanová, Pavla (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Navrhuji dvě budovy situované v horní vyvýšené části řešeného území. Jedna budova je umístěna rovnoběžně s příjezdovou komunikací. Tvar budovy připomíná dlouhý kubus směřující ve směru příjezdové cesty a budova ubytování je navržena kolmo k tomuto objektu. Oba objekty jsou zasazeny suterénem do terénu. Budova ubytování je situována na jižní, světlou a teplou stranu s krásným výhledem.
Návrh naučné stezky se zaměřením na základní terénní tvary
Pončíková, Monika ; doc.Ing.Dalibor Bartoněk, CSc. (oponent) ; Fišer, Zdeněk (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem naučné stezky se zaměřením na základní terénní tvary v katastrálním území Jedovnice. Cílem je vytvoření mapy naučné stezky s vyznačenými terénními tvary a kulturních památek. K orientaci v mapě je vytvořen průvodce naučnou stezkou.
Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí
Velešíková, Karolína ; Svoboda, Lukáš (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce byla obnova nádraží v Ústí nad Orlicí. Náplní byla Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby podle architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG34- Ateliér architektonické tvorby v zimním semestru. Stavba se nachází na okraji města Ústí nad Orlicí, nedaleko obce Kerhatic. V blízkosti protéká Tichá Orlice a na severní straně od budovy se terén zvedá do strmého zalesněného kopce. Stanice vznikla roku 1874. Z prostorových důvodů byla budova umístěna mezi dvě skupiny kolejí. Momentální přístup k budově je možný pouze podchody nebo po příjezdové komunikaci pro hasiče z ulice Nádražní. Vzhledem k výstavbě nové nádražní budovy, podchodů k nástupištím a jejich opravě, došlo k vyřazení funkce staré nádražní budovy, kterou chtěly České dráhy zbourat, budovu se však podařilo zachránit a byla vyhlášena kulturní památkou. Hlavní myšlenkou bylo navrhnout vhodné řešení pro využití staré budovy a zachovat její původní vzhled z doby výstavby roku 1874. Znovu zavedení restaurace v jednopodlažním objektu. Vytvoření bytových prostorů pro správce budovy, zajištění přechodného bydlení pro cestovatele, umístění zajímavostí o historii budovy a napojení budovy na naučnou stezku, případné multifunkční prostory například pro workshop, kanceláře a malý obchod. Dále se také počítá s nájemními prostory pro kadeřnictví a kosmetiku. Zadáním bylo také řešení prostoru vedle objektu, který není udržován. Proto zde byla navržena parková úprava, která slouží cestujícím jako odpočinková zóna, pro děti jako zábava. Úprava je abstrakcí zvukové křivky jedoucího vlaku.
Interpretace místního kulturního dědictví prostřednictvím informačních panelů na příkladu Prokopského údolí v Praze
Vlčková, Eliška ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Jareš, Jakub (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje naučným stezkám a informačním panelům a jejich roli v interpretaci místního kulturního dědictví. Na základě rešerše odborné literatury je popsán teoretický základ interpretace jako takové, historie naučných stezek na českém území i ve světě, návštěvnická problematika a edukační a interpretační využití stezek a panelů. Hlavním cílem této práce je zmapovat současnou situaci naučných stezek v Prokopském údolí v Praze, zhodnotit jejich tematické zaměření, funkčnost, využitelnost a edukační a interpretační potenciál. Součástí práce je i návrh vlastní naučné stezky, která mapuje průmyslovou historii Prokopského údolí v Praze. KLÍČOVÁ SLOVA Naučná stezka, informační panely, interpretace místního dědictví, průmyslová historie, Prokopské údolí, předměstí Prahy
Návrh tematické turistické trasy v mikroregionu Kahan
Lánská, Petra
Bakalářská práce se zabývá návrhem tematické turistické trasy. Cílem práce je navrhnout trasu naučné stezky v mikroregionu Kahan tematicky zaměřenou na román Pohádka máje, navrhnout doprovodné podklady a cenový odhad realizace naučné stezky. Trasa naučné stezky a její cílová skupina byla navrhnuta společně s mikroregionem Kahan. Byly stanoveny předpoklady cestovního ruchu v mikroregionu Kahan, dále pak byly zmapovány současné naučné stezky na území mikroregionu Kahan a provedena SWOT analýza návrhu naučné stezky. Výsledkem práce je navržená trasa naučné stezky „Putování za Vilémem a Helenkou“ společně s návrhy informačního letáku a pracovního listu. V závěru jsou nastíněny možnosti předělání naučné stezky do budoucna a je uveden cenový odhad realizace návrhu naučné stezky.
Návrh naučné a turistické stezky na ostrově Sokotra
Kaplánek, Tomáš
Diplomová práce se věnuje návrhu naučné stezky a turistikách tras na ostrově Sokotra. Naučná stezka se nachází v lese dračích stromů (Dracaena cinnabari) na plošině Firmihin. Trasa je dlouhá asi 6 km s převýšením 300 m. Navrženo bylo 10 informačních tabulí, které popisují dračí stromy a enviromentálními problémy, které tyto stromy a oblast postihují. Jsou zde poskytnuty informace o problémech přepásání, erozi, klimatické změně a jejich dopadech, inhibici přirozeného zmlazení dřevin, či to, jak místní lidé ovlivňují tento ekosystém. Stejná témata jsou také popsána v brožuře na 24 stranách. Tato brožura byla vytvořena v českém i anglickém jazyce. Dále byly v práci navrženy čtyři turistické trasy, které jsou barevně odlišeny, tři z nich se nachází v pohoří Haggeher a jedna v oblasti Homhil. Informace o naučné stezce a turistických trasách, jsou také poskytnuty prostřednictvím webových stránek platformy ArcGIS StoryMaps.
Naučné stezky a jejich využití v environmentální výchově
Merglová, Markéta ; Thorovská, Alena (vedoucí práce) ; Zvírotský, Michal (oponent)
V bakalářská práci se zabývám koncepcí naučných stezek a jejich využitím v environmentální výchově. V teoretické části se zaměřím především na obecnou charakteristiku, která se v publikacích objevuje obdobně. Především se jedná o základní definici naučných stezek, druhy naučných stezek, pravidla pro tvorbu informačních panelů a co by měla obsahovat každá naučná stezka. V práci je popsán přínos a funkce naučných stezek. Vymezení přínosu naučných stezek k environmentální výchově ve srovnání s ostatními nástroji environmentální výchovy podle základní literatury o naučných stezkách. Dále uvádím, jak je Environmentální výchova (EVVO) popsána ve Státním programu EVVO a v Metodickém pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání na středních školách, středních odborných školách nebo na odborných učilištích, který poskytne názorný návod, jak realizovat environmentální výchovu na těchto školách a jak je zakotvena v dokumentech školy. Vycházet budu především z online portálu, konkrétně z atre.cz a mzp.cz. V empirické, praktické části se zaměřím na výsledky environmentálně-výchovné činnosti naučných stezek podle zpráv shrnujících činnost jednotlivých stezek (výběrově podle dosažitelnosti a časových možností zpracování). Přiložím dotazníkové šetření od žáků středních škol pro zjištění, zda mají...
Zpracování návrhu naučné stezky okolo vodní nádrže Jordán
KOSTKOVÁ, Klára
Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu naučné stezky okolo vodní nádrže Jordán nacházející se v jihočeském městě Tábor. Návrhu naučné stezky předcházel sběr poznatků o vodní nádrži a jejím okolí, ale také dotazníkové šetření. Vodní nádrž Jordán je významné technické dílo, které vzniklo jako zásobárna města pitnou vodou již na konci 15. století a řadí se tak k nejstarším umělým nádrţím tohoto typu ve střední Evropě. Ačkoliv je význam této vodní nádrže nesporný, větší pozornosti se jí dostalo díky akci ?Obnova rybníka Jordán?, která probíhala v letech 2011 až 2014 a přinesla cenné poznatky. Díky této akci došlo nejen k odbahnění a úpravě nádrže, ale i k archeologickým objevům, které přinesly nový pohled na toto technické dílo. Návrh naučné stezky okolo vodní nádrže Jordán si klade za úkol seznámit návštěvníky s vodní nádrží Jordán a jejím nejbližším okolím, a to procházkou kolem vodního díla nacházejícího se velkou částí přímo ve městě, nedaleko jeho historického centra.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 123 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.