Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 245 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Reakce sazenic vybraných druhů dřevin na zaplavení
Ryšavý, Jan
Diplomová práce zkoumá reakci na zaplavení pěti druhů dřevin, které se vyskytují v lužních lesích jižní Moravy. Tato práce cílila na vyhodnocení různé délky zaplavení sazenic a zkoumala jejich vitalitu i mortalitu. Zkoumanými dřevinami byly dub letní (Quercus robur L.), jilm habrolistý (Ulmus minor Mill.), lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.), habr obecný (Carpinus betulus L.) a javor babyka (Acer campestre L.). Experiment zaplavení probíhal od dubna do července roku 2022. V různých časových intervalech (7–14 dní) byly sazenice zaplaveny po kořenový krček. Kontrolní sazenice nebyly zaplaveny, ale pouze zalévány. Celkem bylo zaplaveno 140 sazenic od každého druhu, které byly postupně ze záplavy vyndávány. Z výsledků vyplývá, že byla zjištěna relativně nízká mortalita u zaplavovaných dřevin ve všech intervalech. Nejmenší byla u Quercus robur a Tilia cordata, ty se kromě nízké mortality vyznačovaly i vysokou vitalitou. Ulmus minor se vyznačoval středně vitálními sazenicemi. Acer campestre a Caripnus betulus měly nejvyšší mortalitu a ke konci experimentu se jejich vitalita výrazně snižovala. Předpoklad odolnosti vůči zaplavení Quercus robur se potvrdil, což znamená, že sazenice této dřeviny patrně dobře zvládnou záplavu i v podmínkách lužních lesů. Velmi dobře zvládla zaplavení také Tilia cordata. Ta pravděpodobně v reakci na vodní stres investovala do tloušťky kmene, adaptovala se na zaplavení a tím získala konkurenční výhodu oproti ostatním dřevinám. Diplomová práce potvrdila předpoklad, že Quercus robur je odolná dřevina vůči zaplavení a Tilia cordata dosáhla vyšší odolnosti, než se předpokládalo.
Otestování vlivu termínu aplikace růstových stimulátorů na efektivitu obrany dřevin vůči hemiparazitické rostlině jmelí bílé Viscum album L.
Javorský, David
Tato diplomová práce se zaměřuje na nalezení vhodného termínu použití chemické obrany k likvidaci jmelí bílého (Viscum album L.) za použití růstových regulátorů určených k ochraně rostlin. Práce je členěna na dvě hlavní části, a to na zpracování literního přehledu týkajícího se řešené problematiky a praktického provedení výzkumu. V rámci výzkumu byly aplikovány dva růstové regulátory v pravidelném čtrnácti denním intervalu v období od listopadu do března. Výsledek této práce ukazuje, že nejvyšší účinnost růstových regulátorů použitých k likvidaci jmelí je při aplikaci v únoru. Účinnost obou testovaných chemických prostředků je odlišná, první prostředek dosahoval celkové účinnosti za celé sledované období 73 % a druhý 92 %.
Hodnocení přirozeného zmlazení ve vybraných maloplošných chráněných územích Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Mareš, Viktor
Cílem této práce je zhodnotit přirozené zmlazení ve dvou rezervacích a jednoho hospodářského porostu na území školního lesního podniku Křtiny. Proběhly zde dvě terénní šetření, přičemž jedna proběhla před vegetačním období a druhá po jeho skončení. Práce se zaměřovala na dub zimní, který na všech lokalitách tvoří horní etáž a je pro tato území dřevinou hospodářskou i přirozenou. Byla zjišťována úspěšnost a vliv stanoviště na obnovu. Šetření byla provedena na základě skutečnosti, že v roce 2020 byl silný semenný rok dubu zimního (Quercus petraea). Zmlazení bylo vyhodnocováno v síti zkusných ploch pro jednotlivé lokality, kde byl zjišťován stav obnovy, případně co ji ovlivňuje a zároveň stav mateřského porostu. V NPR Hádecká planinka byl zjištěn velmi slabý stav přirozené obnovy, který je pravděpodobně způsoben nedostatkem světla a konkurencí ostatních dřevin. Naopak stav na lokalitě U Vojáků v segmentu holina jasně svědčí o tom, že se obnově dubu daří mnohem lépe na volné ploše s dostatkem světla.
Mortalita podsadeb buku lesního a jedle bělokoré vyzvednutých z přirozené obnovy
Gattnar, Matyáš
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vyhodnotit mortalitu vyzvednutých a pod smrkový porost přesazených semenáčků jedle bělokoré (ze tří různých přírodních lesních oblastí) a buku lesního. Výzkum probíhal v Moravskoslezských Beskydech na revíru Kyčera, který je pod správou Lesů ČR s.p. a k jeho provedení byly využity dvě rozpadající se smrkové monokultury. Na živných stanovištích bylo vysázeno několik variant buku lesního a jedle bělokoré ze tří PLO (Beskydy, Jeseník, Žďár). Nejlepší výsledky měla varianta zakořeněného buku lesního, jež byl vysázen na jaře roku 2022. Z jedlí se nejlépe vedlo těm, které byly vyzvednuty z porostu ze stejné oblasti – Beskydy.
Zhodnocení zdravotního stavu a perspektivy výsadeb dřevin rostoucích u silnic II. a III. třídy, v okresech Hodonín a Břeclav
Prášek, Petr
Abstrakt Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit perspektivu výsadeb podél silnic, aby byla nalezena příčina snížení perspektivy nově vysazených silničních alejí. K výzkumu byly vytypovány tři lokality odlišných podmínek s různými taxony. Byla zkoumána závislost perspektivy na daných podmínkách. Dále bylo navrženo následné ošetření výsadeb pro kladné ovlivnění perspektivy na základě upraveného Standardu Hodnocení stromů. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že perspektiva nové výsadby je špatná. Důvody snížení perspektivy byly určeny jako absence povýsadbové péče, mechanická poškození kmenů stroji a úbytek výsadby vlivem odcizení. Dalším zkoumáním tohoto šetření byla finanční náročnost nových výsadeb. Na základě zjištění snížené perspektivy bylo možno stanovit finanční náklady na údržbu zeleně nad rámec standartní péče.
Vývoj úmrtnosti na zhoubný novotvar slinivky břišní v Evropě v letech 1995-2018
Opltová, Michaela ; Kulhánová, Ivana (vedoucí práce) ; Altová, Anna (oponent)
Vývoj úmrtnosti na zhoubný novotvar slinivky břišní v Evropě v letech 1995-2018 Abstrakt Zhoubný novotvar slinivky břišní patří mezi zhoubná onemocnění s nejhoršími statistikami přežití. Úmrtnost za rok je v současnosti ve světě téměř stejná jako incidence. Evropa spolu s dalšími vyspělými regiony patří mezi nejvíce zasažené oblasti. Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat vývoj intenzity úmrtnosti na zhoubný novotvar slinivky břišní ve vybraných evropských státech v letech 1995 až 2018 a následné porovnání trendů mezi zeměmi a v rámci jednotlivých regionů. K tomuto účelu byly použity především standardizované míry úmrtnosti a věkově specifické míry úmrtnosti. Data pocházela z WHO Mortality Database a Human Mortality Database. U všech států došlo k nárůstu standardizovaných měr úmrtnosti na zhoubný novotvar slinivky břišní u obou pohlaví. Vyšší hodnoty u obou pohlaví zaznamenaly státy střední a severní Evropy, a naopak nejnižší měly státy jižní Evropy. Specifické míry úmrtnosti rostly s věkem u obou pohlaví také ve všech analyzovaných státech. Klíčová slova: úmrtnost, zhoubný novotvar slinivky břišní, Evropa, standardizovaná míra úmrtnosti Počet znaků (bez mezer): 109 109
Druhově specifické a individuální prediktory kolizí ptáků s prosklenými překážkami v České republice
Semeráková, Anna ; Sedláček, Ondřej (vedoucí práce) ; Viktora, Lukáš (oponent)
Soudobá přeměna krajiny je provázena vznikem různorodých překážek antropogenního původu, narušujících přirozenou podobu původních biotopů a biokoridorů volně žijících organismů. Tyto překážky mohou mít mimo jiné podobu prosklených ploch, které jsou pro svou průhlednost a odrazivost vysoce rizikové především pro aktivně létající ptáky. Kolize s prosklenými překážkami v celosvětovém měřítku představují pro populace volně žijících ptáků jednu ze stěžejních příčin mortality, která si podle hrubých odhadů ročně vyžádá více než stovky milionů obětí. Mnoho autorů pokládá tento zdroj mortality za zcela neselektivní. V takovém případě lze očekávat, že úhrn mortality v důsledku kolizí bude prostou funkcí populační početnosti. Cílem této diplomové práce je otestovat předpoklad, že tento vztah je značně složitější, a že některé ekologické skupiny ptáků mohou být na základě svých specifických vlastností ke kolizím s prosklenými překážkami více, či méně náchylné. Z faunistických databází byly získány mnohaleté záznamy o kolizích ptáků s prosklenými překážkami pro území celé České republiky. Tyto záznamy byly porovnány s velikostí populací jednotlivých druhů na našem území a s vybranými ekologickými a morfologickými druhovými charakteristikami. V souladu s původním předpokladem bylo zjištěno, že největší množství...
Genderově-specifické rozdíly v úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění v Evropě
Trčková, Tereza ; Kulhánová, Ivana (vedoucí práce) ; Hulíková Tesárková, Klára (oponent)
Genderově-specifické rozdíly v úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění v Evropě Abstrakt Tato práce si klade za cíl analýzu rozdílu v úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění mezi muži a ženami v 21 vybraných evropských státech v období 2001-2019. Zkoumána je intenzita genderových rozdílu napříč zvolenými státy. S větším důrazem je zhodnocena pozice Česka v rámci Evropy. Ke zkoumání genderových rozdílů v úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění jsou v práci využity standardizované míry úmrtnosti na danou příčinu a porovnání skutečné naděje dožití s hypotetickou nadějí dožití při potlačení úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění pro jednotlivé státy. Pomocí shlukové analýzy je zjištěno, jak se státy na základě podobnosti determinantů zdraví shlukují do jednotlivých klastrů. Výsledky analýzy ukázaly, že rozdíly mezi muži a ženami jsou přítomny ve všech vybraných státech. Největší rozdíly se vyskytují ve státech východní a střední Evropy.
Vývoj úmrtnosti na cévní mozkovou příhodu v Česku v období 1995-2021
Prystaszová, Adéla ; Kulhánová, Ivana (vedoucí práce) ; Lustigová, Michala (oponent)
Cévní mozková příhoda (CMP) patří v Česku mezi nejčastější příčiny úmrtí. Cílem této bakalářské práce je podrobně analyzovat vývoj úmrtnosti na tuto příčinu smrti v období mezi lety 1995 a 2021 pomocí dat z Českého statistického úřadu. K tomuto účelu byly využity zejména standardizované míry úmrtnosti, věkově specifické míry úmrtnosti, výpočty prostých podílů a metoda dvourozměrné dekompozice. V práci je popsán výrazný pokles celkové intenzity úmrtnosti na CMP a intenzity podle věkových skupin a také významný vliv CMP na nárůst naděje dožití při narození. Práce se dále věnuje změnám pozice CMP mezi ostatními příčinami smrti, včetně skupiny kardiovaskulárních onemocnění. Analyzována je také regionální diferenciace úmrtnosti na CMP, přičemž byla v Česku zjištěna výrazná vnitřní variabilita. Okrajově je popsán i vývoj úmrtnosti na dva základní typy CMP, ischemickou a hemoragickou. Celou prací prostupuje také analýza rozdílů v úmrtnosti na CMP mezi muži a ženami. Klíčová slova: úmrtnost, cévní mozková příhoda, standardizované míry úmrtnosti, dekompozice, Česko Počet znaků: 86 615 Vývoj úmrtnosti na cévní mozkovou příhodu v Česku v období 1995-2021
Populační vývoj okresních měst v Jihočeském kraji
Votavová, Kateřina ; Šídlo, Luděk (vedoucí práce) ; Brázová, Kateřina (oponent)
Populační vývoj okresních měst v Jihočeském kraji Abstrakt Cílem práce je analyzovat a popsat populační vývoj v sedmi největších městech Jihočeského kraje v letech 1997-2021. Práce čerpá z poskytnutých individuálních a anonymizovaných dat na jejichž základě analyzuje základní demografické ukazatele plodnosti, úmrtnosti a migrace. V práci jsou porovnávána města mezi sebou, přičemž dochází i ke komparaci vývoje s celorepublikovým průměrem. Mimo jiné práce zkoumá angažovanost vedení měst, především jejich snahu řešit demografické problematiky. Z analýzy vyplývá, že většina měst s výjimkou Písku má tendence ke ztrátovosti obyvatel, avšak s jinou intenzitou a časováním. U všech sledovaných měst se intenzita plodnosti i úroveň úmrtnosti vyvíjí ve všech městech podobně s minimálními odlišnostmi. Vedení měst se demografické problematiky ve většině městech snaží aktuálně řešit. Klíčová slova: populační vývoj, města, plodnost, úmrtnost, migrace

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 245 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.