Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Britská politika vůči SSSR v druhém funkčním období Winstona Churchilla
Vondráčková, Tereza ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Kłusek, Johana (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Britská politika vůči SSSR v druhém funkčním období Winstona Churchilla" se zabývá problematikou britské politiky k Sovětskému svazu ovlivněnou měnícím se postojem Winstona Churchilla, nejvýraznějšího britského státníka první poloviny 20. století. Práce se zabývá zejména počátky politiky détente zapříčiněné Stalinovou smrtí v roce 1953. V rámci osvětlení historického kontextu bylo zapotřebí též rekapitulovat politiku uplatňovanou předešlou labouristickou vládou pod vedením Clementa Attleeho. Zkoumanou problematikou je období v rozmezí let 1951 až 1955 vyznačující se diplomatickými snahami o zahájení dialogu mezi Západním a Východním blokem. Práce se dále zaměřuje na mezinárodní konference, jež sloužily ke snižování napětí a rychlosti zbrojení za účelem nutnosti eliminovat možný jaderný konflikt mezi mocnostmi. Na základě prostudované sekundární literatury a dostupných primárních zdrojů je výsledkem práce vymezení vlivu détente na britskou politiku vůči SSSR a zhodnocení Churchillových pokusů navázat dialog s Východním blokem.
Mezinárodně právní povaha smluv uzavíraných mezinárodními nevládními organizacemi
Lehkoživová, Ivana ; Honusková, Věra (vedoucí práce) ; Faix, Martin (oponent)
Tato práce se zaměřuje na zkoumání mezinárodněprávní povahy smluv uzavíraných mezinárodními nevládními organizacemi (dále jen INGOs). Jelikož se účastní řady mezinárodních konferencí, nabízí se i další výzkumná otázka: Jaká je jejich role při uzavírání mezinárodních smluv "klasickými" subjekty mezinárodního práva? Jak daleko či blízko jsou mezinárodní nevládní organizace k tomu stát se stranou takovýchto smluv? Z metodologického hlediska je práce analýzou, která vychází zejména z odborných publikací a to jak knižních, tak vědeckých článků vydaných k danému tématu a dále pak podrobného zkoumání konkrétních smluv. Práce je rozdělena do čtyř základních částí. První část je úvodem do tématu a je věnována mezinárodním nevládním organizacím, definuje tento pojem, obsahuje krátký historický exkurz a stručně charakterizuje jejich současné funkce na mezinárodněprávním poli. Druhá kapitola se zabývá problematikou subjektivity mezinárodních nevládních organizací ve vztahu k INGOS. Je prozkoumána možná subjektivita INGOs. Ve třetí části se práce věnuje obecné teorii mezinárodního smluvního práva. Tato kapitola je rozdělena do pěti podkapitol, které se snaží o charakteristiku tohoto obecného tématu ve vztahu k účelu této práce. V závěru této kapitoly přibližuje poměrně novou kategorii tzv. kvazimezinárodních...
Zpráva z konference a pracovní cesty, New York 22. – 29. 9. 2016
Petruželková, Alena
23. – 24. září se uskutečnila interdisciplinární konference „States of the Book“, jejímž hlavním organizátorem byl ústav pro anglickou literaturu a filozofii West Point Academy USA ve spolupráci s Mellonovou nadací. Akademici a vědci z USA, Velké Británie a České republiky se v pěti panelech zaměřili na metody a účinky, které měly a mají texty ve formě knihy a dalších tištěných médií na společnost v různých lokalitách od starověku po současnost.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Projekt přípravy mezinárodní konference
Ott, Lukáš ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Borovička, Adam (oponent)
Bakalářská práce se zabývá aplikací metod projektového managementu na reálný projekt. Vychází ze situace, kdy se na Vysoké škole ekonomické v Praze uskuteční v době od 26. do 29. června 2017 vědecká konference na problematiku analýzy obalu dat, kterou členové Katedry ekonometrie spoluorganizují. Celý proces od počáteční účasti na výběrovém řízení až po konání události je formulován jako projekt, jehož je vhodné analyzovat metodami a postupy z oblasti řízení projektů. Práce nejprve uvádí základní teoretické poznatky, aby došlo k jejich následné aplikaci na reálná data, a tím k popsání a dosáhnutí nejefektivnějšího způsobu realizace řešeného projektu. Obsažena je vzhledem k povaze projektu a potřebám organizátorů velmi podrobná časová analýza a analýza rizik. Rovněž jsou poskytnuty analýzy nákladů a zdrojů. K provedení zmiňovaných analýz je použit Microsoft Project 2016. Podnět ke vzniku bakalářské práce dal její vedoucí a současně vedoucí Katedry ekonometrie, mezi nímž a autorem probíhá již dvouletá spolupráce.
Mezinárodně právní povaha smluv uzavíraných mezinárodními nevládními organizacemi
Lehkoživová, Ivana ; Honusková, Věra (vedoucí práce) ; Faix, Martin (oponent)
Tato práce se zaměřuje na zkoumání mezinárodněprávní povahy smluv uzavíraných mezinárodními nevládními organizacemi (dále jen INGOs). Jelikož se účastní řady mezinárodních konferencí, nabízí se i další výzkumná otázka: Jaká je jejich role při uzavírání mezinárodních smluv "klasickými" subjekty mezinárodního práva? Jak daleko či blízko jsou mezinárodní nevládní organizace k tomu stát se stranou takovýchto smluv? Z metodologického hlediska je práce analýzou, která vychází zejména z odborných publikací a to jak knižních, tak vědeckých článků vydaných k danému tématu a dále pak podrobného zkoumání konkrétních smluv. Práce je rozdělena do čtyř základních částí. První část je úvodem do tématu a je věnována mezinárodním nevládním organizacím, definuje tento pojem, obsahuje krátký historický exkurz a stručně charakterizuje jejich současné funkce na mezinárodněprávním poli. Druhá kapitola se zabývá problematikou subjektivity mezinárodních nevládních organizací ve vztahu k INGOS. Je prozkoumána možná subjektivita INGOs. Ve třetí části se práce věnuje obecné teorii mezinárodního smluvního práva. Tato kapitola je rozdělena do pěti podkapitol, které se snaží o charakteristiku tohoto obecného tématu ve vztahu k účelu této práce. V závěru této kapitoly přibližuje poměrně novou kategorii tzv. kvazimezinárodních...
42. ročník konference LIBER 2013
Pejšová, Petra ; Římanová, Radka
Na konferenci LIBER 2013 byl prezentován poster s názvem „Czech Scientists Database“. Hlavní náplní tohoto ročníku bylo téma informační infrastruktury výzkumu a s tím spojené nové role knihoven. Účastníci se dozvěděli rámcové politiky Evropské unie směrem k otevřenému přístupu a výzkumným datům. Dále jim byly představeny již existující fungující praxe a možné náhledy, jak postupovat v následujících letech. Knihovny by se měly stát centrálním bodem pro vědce nejen v získávání informací, ale též v jejich publikování především v digitální podobě. V souvislosti s novou rolí knihoven byla zmiňována nová specializace tzv. „data librarian“.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Digitálna knižnica 2013
Pejšová, Petra ; Vyčítalová, Hana
Účelem zahraniční cesty byla účast PhDr. Petry Pejšové a Mgr. Hany Vyčítalové na konferenci Digitálna knižnica 2013, která se konala od 15. dubna 2013 do 17. dubna 2013 na Slovensku v hotelu Družba v Jasné pod Chopkom. PhDr. Petra Pejšová zde 17. 4. 2013 přednesla příspěvek s názvem „Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury?“, ve kterém seznámila účastníky konference s možností, jak zlepšit služby repozitáře pomocí zapojení citačních manažerů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.