Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 463 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Metodika filmové a audiovizuální výchovy: Cesta do světa pohyblivých obrazů
Hlavicová, Lucie ; Vondrášková, Markéta ; Forejt, Jiří ; Bednařík, Pavel
Text této publikace přináší vhled do problematiky filmové a audiovizuální výchovy v České republice. Rady a tipy jak lze k výuce na různých stupních neformálního vzdělávání přistupovat, a především přehled dvaceti čtyř inspirativních metod a cvičení, jichž lze ve výuce využívat. Může také sloužit jako inspirace pro formální vzdělávání. Text vychází ze zkušeností dvanácti odborníků s dlouholetou praxí v oboru, kteří předkládají čtenářům z řad pedagogů a lektorů svá know-how ve snaze ulehčit jim v pedagogické praxi. Práce je zaměřena na tvůrčí oblast filmové a audiovizuální tvorby i na práci s filmovou projekcí a následnou analýzou audiovizuálních děl, se kterými mohou pedagogové ve výuce kreativně pracovat. Návody, jak filmovou a audiovizuální výchovu efektivně začleňovat do vyučování, i odkazy na vhodnou literaturu a další lektorskou a metodickou pomoc začínajícím pedagogům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využití mikroenkapsulace v potravinářství
Hofbauerová, Lucie
Tato bakalářská práce je teoretická, je zaměřena na využití mikroenkapsulace v potravinářském průmyslu. Cílem této práce je vypracování literární rešerše, kde budou shrnuty aktuální poznatky o využívání procesů mikroenkapsulace v potravinářství. Součástí je přehled jednotlivých metod a materiálů, aplikovaných v potravinářství. Z metod jsou zde uvedeny například potahovaní, koacervace, extruze, sušení rozprašováním, elektrosprejování, elektrostatické zvlákňování a další. Z nejčastěji aplikovaných materiálů jsou zde zahrnuty polysacharidy, proteiny, tuky a vosky. Z proteinů jsou zastoupeny jak rostlinné proteiny, tak živočišné. Z proteinů živočišných jsou používány například mléčné bílkoviny nebo želatina, z rostlinných hrachový, zeinový či proteiny z chia semínek. Z polysacharidů je zde uveden škrob, chitosan, maltodextriny či arabská guma. U jednotlivých materiálů jsou uvedeny jejich fyzikální a chemické vlastnosti a příklady jejich aplikace.
Problematika falešného začátečníka ve výuce FJ jakožto cizího jazyka
Markalousová, Barbora ; Klinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Biegel, Madeleine (oponent)
Tato diplomová práce se bude zabývat speciálním problémem učení a výuky na úrovni falešného začátečníka francouzského jazyka. Text bude rozdělen do dvou částí, na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části vymezíme specifický termín falešného začátečníka, dále ho zařadíme dle jazykové úrovně do Evropského referenčního rámce a zaměřím se na několik úhlů pohledu na tuto problematiku. V teoretické části popíšeme i proces učení z pohledu didaktiky, dále z pohledu psycholingvistického a z pohledu fungování dvou hemisfér našeho mozku, jinými slovy z pohledu neurolingvistického. Dle těchto pohledů navrhneme několik typů cvičení a různých dalších aktivit, které by mohli být pro falešného začátečníka přínosné. V praktické části následně analyzuji data z mého průzkumu, který je zaměřen na studenty kurzů francouzského jazyka na úrovni "falešného začátečníka" a odborníky zabývající se touto problematikou v České republice a Francii. Cílem práce bylo definovat falešného začátečníka s jeho znaky, zařadit ho v rámci Evropského referenčního rámce a zjistit, jakým způsobem se má s ním z didaktického hlediska pracovat, a zda je práce obdobná jako s opravdovým začátečníkem či nikoliv, a je třeba přístup diferencovat a falešnému začátečníkovi výuku přizpůsobit. KLÍČOVÁ SLOVA Francouzský jazyk, falešný...
Technologie kosého válcování
Popp, Dominik ; Benč, Marek (oponent) ; Podaný, Kamil (vedoucí práce)
Cílem práce je průzkum v oblasti technologií kosého válcování. Nejdříve je popsán ohřev materiálu, který je nedílnou součástí většiny tvářecích procesů. Zmíněno je především předcházení nežádoucím jevům, které při ohřevu mohou nastat. Uvedeny jsou i ohřívací pece, které se nejčastěji nachází ve válcovnách. Následně jsou představeny metody využívané při prvotní fázi výroby bezešvých trubek. Kromě popsání jednotlivých principů je zde nastíněno i deformačního chování materiálu. Poté je rozebrán popis dokončovacích operací, potřebných na vyválcování trubek na finální rozměry. Na závěr jsou představeny speciální tvářecí stolice, díky kterým se dají tvářet závity, kuličkové polotovary nebo dokonce kulové čepy, využívané u zavěšení kol osobních automobilů.
Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod
Reznik, Oleg ; Doubravský, Karel (oponent) ; Michalíková, Eva (vedoucí práce)
V této bakalářské práci jsem se pokusil zhodnotit účetní a finanční údaje na příkladu společnosti Aircraft Industries a.s. K analýze a vyhodnocení těchto údajů budou použity následující metody: finanční analýza s využitím speciálních nástrojů finanční analýzy, sta- tická analýza, časové řady. První část práce bude věnována popisu těchto nástrojů, druhá aplikaci těchto nástrojů v praxi a závěr, ve kterém budu analyzovat a shrnovat výsledky práce a nabízet své návrhy na zlepšení finanční pozice a kondice podniku
Kognitivní procesy ve výuce občanské výchovy na základní škole
Klepáčková, Kristýna ; Zicha, Zbyněk (vedoucí práce) ; Dvořáková, Michaela (oponent)
Diplomová práce na téma Kognitivní procesy ve výuce občanské výchovy na základní škole se zabývá tím, jak se téma kognitivních procesů, zejména vnímání a paměť realizuje v rámci občanské výchovy. Jejím cílem je zjistit, za jakých podmínek a kterými metodami je v současnosti toto téma vyučováno. Část diplomové práce věnovaná psychologické problematice se zaměřuje na historický vývoj psychologie, charakteristiku vnímání a paměti. Nezbytnou součástí práce je vysvětlení těchto dvou klíčových psychologických pojmů a zároveň uvedení hlavních psychologických disciplín, aplikovaných oborů a předních představitelů, kteří se těmito základními fyziologickými principy zabývali. Didaktická část je zaměřená na tzv. funkční psychologickou gramotnost. Budu se věnovat začlenění kognitivních procesů v Rámcovém vzdělávacím programu a na základě analýzy učebnic, náslechu hodiny občanské výchovy a rozhovorů s vyučujícími na základní škole zjistím, kterým způsobem a kterými metodami se téma těchto kognitivních procesů v současnosti vyučuje. V závěru své diplomové práce navrhuji metody pro výuku psychologie, konkrétně vnímání a paměti na základní škole, díky kterým žáci dokáží učivo lépe vnímat a déle si ho pamatují nejen v hodinách občanské výchovy, ale také v dalších předmětech či v jejich každodenním životě. Tyto...
Komunikační metody učitelů na druhém stupni ZŠ ve vztahu k dialogické výuce
Votický, Petr ; Duschinská, Karolina (vedoucí práce) ; High, Radka (oponent)
Diplomová práce analyzuje úroveň některých komunikačních metod učitelů na druhém stupni ZŠ, které by měly vést ke zlepšení a k vyváženější vzájemné komunikaci. Podstatou a cílem práce je zkoumat přítomnost dialogické výuky vybraných učitelů. Práce nabídne zajímavé porovnání teorií s reálným zjištěním. V teoretické části popisuji používání komunikačních forem s využitím prvků dialogické výuky. Představuji a vysvětluji prvky, které podle odborníků vedou ke stimulaci, k zapojení myšlení žáků, které mají vliv na jejich učení a porozumění. Dialogická výuka se liší od klasické IRF struktury učitelským a žákovským přístupem pomocí práce s otázkou a zpětné vazby v procesu učení. Hledám některé odpovědi na otázky, jaké komunikační faktory ovlivňují učení žáků pomocí učitelské komunikace. Popisuji teoretické principy, vybrané příklady, metody a jejich následné výsledky při použití v praxi nebo ve výzkumu. Zároveň uvádím výhody a důvody použití. V praktické části prostřednictvím kvalitativního šetření analyzuji zvukové nahrávky z výuky a rozhovory s učiteli i žáky. Rozlišoval jsem mezi otevřenými a uzavřenými otázkami, přítomností argumentace nebo zapojování kognitivních schopností. Vše je proloženo vlastním pozorováním využívaných komunikačních metod vybraných učitelů. Zjišťuji uplatňování aktuálních...
Metody podporující adaptaci dětí ve sportovním týmu
JOCHOVÁ, Kateřina
Práce se zabývá metodami podporujícími adaptaci dětí ve sportovním gymnastickém týmu. Teoretická část vysvětluje, co je to pojem adaptace, popisuje socializační aspekty sportu a faktory, které ovlivňují adaptaci. Seznamuje také s projektem Tygří svět a popisuje, na jakých principech tento projekt funguje. V praktické části je obsažen popis vlastního výzkumného šetření. Tento výzkum proběhl v gymnastickém oddílu, který používá metody projektu Tygří svět. Základem těchto metod je správná komunikace, díky komunikačním typům, které komunikaci velmi usnadní. Proces adaptace dvou nových členů gymnastického oddílu je popsán na základě pozorování, které probíhalo 6 měsíců.
La problématique du faut débutant dans l'enseignement/apprentissage du FLE
Markalousová, Barbora ; Klinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Biegel, Madeleine (oponent)
Tato diplomová práce se bude zabývat speciálním problémem učení a výuky na úrovni falešného začátečníka francouzského jazyka. Text bude rozdělen do dvou částí, na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části vymezíme specifický termín falešného začátečníka, dále ho zařadíme dle jazykové úrovně do Evropského referenčího rámce a zaměřím se na několik úhlů pohledu na tuto problematiku. V teoretické části popíšeme i proces učení z pohledu didaktiky, dále z pohledu psycholingvistického a z pohledu fungování dvou hemisfér našeho mozku, jinými slovy z pohledu neurolingvistického. Dle těchto pohledů navrhneme několik typů cvičení, her a různých dalších aktivit, které by mohli být pro falešního začátečníka přínosné. V praktické části následně analyzuji data z mého průzkumu, který je zaměřen na studenty kurzů francouzského jazyka na úrovni "falešného začátečníka" v České republice. Cílem práce bylo definovat falešného začátečníka s jeho znaky, zařadit ho v rámci Evropského referenčního rámce a zjistit, jakým způsobem se má s ním z didaktického hlediska pracovat, a zda je práce obdobná jako s opravdovým začátečníkem či nikoliv, a je třeba přístup diferencovat a falešnému začátečníkovi výuku přizpůsobit. KLÍČOVÁ SLOVA Francouzský jazyk, falešný začátečník, FLE, FLM, metody, didaktika, učení se,...
Terénní sociální práce s rodinou v nestátních neziskových organizacích
CINÁDROVÁ, Eliška
Bakalářská práce se zabývá terénní sociální prací s rodinou, která působí v neziskových organizacích. Cílem práce je zjistit, s jakými nejčastějšími problémy rodiny kontaktují sociální pracovníky v terénní sociální práci a následně, jaké metody a techniky jsou nejčastěji používány sociálními pracovníky pro řešení problémů v terénní sociální práci s rodinou. V bakalářské práci byla stanovena otázka "Jaké metody a techniky jsou nejčastěji sociálním pracovníkem využívány v terénní sociální práci?" Ke splnění k výšeuvedených cílům byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie. V rámci výzkumného souboru byla použita metoda záměrného výběru, který tvořil 8 sociálních pracovníků, věnující se terénní sociální práci s rodinou. Data byla získána pomocí metody dotazování a techniky polostrukturovaného rozhovoru, který byl následně vyhodnocen za pomoci otevřeného kódování. Po zpracování vzniklo celkem 9 kategorií: setkání s klientem, běžný klient, hlavní problémy klientů, nejčstější témata, metody a techniky terénních sociálních pracovníků, práce s klientem, řešení problémů a změna užívání technik a metod. Kategorie vznikly na základě opakujících vypovědí informantů. Z výzkumu vyplnulo, že nejčastějšími problémy rodiny je bydlení, nezaměstnanost, dluhy a finance. Dále bylo zjištěno, že nejčastěji používané metody sociálních pracovníků pracující s rodinou v terénní sociální práce je práce s jednotlibcem a rodinou, dále sociální poradenství, doprovod a zprostředkování kontaktů. Mezi techniky nejčastěji uvedli rozhovor, pozorování, podporu a aktivní naslouchání. Tato bakalářská práce může být přínosem pro studenty oboru sociální práce, kteří se budou chtít věnovat problémum rodiny kontaktující sociální pracovníky nebo metodám a technikám používaných sociálními pracovníky v terénní sociální práci s rodinou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 463 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.