Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 453 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Personální diagnostika-metody hodnocení stávajících i potencionálních zaměstnanců
Rýdlová, Michaela ; Šnýdrová, Ivana (vedoucí práce) ; Eger, Ludvík (oponent)
Tato práce je zaměřena na personální diagnostiku. Chápe ji jako nástroj, který pomáhá organizaci vybrat nejvhodnější zaměstnance, porovnat reálný osobnostní profil uchazeče nebo zaměstnance s ideálním profilem obsazované pozice a posuzovat potenciál, který má organizace ve svých zaměstnancích. Zaměřuje se na metody personální diagnostiky. Ke klasifikaci diagnostických metod používá dělení podle Mojmíra Svobody (2005). Soustřeďuje se na dvě skupiny psychodiagnostických metod, které jsou využitelné v oblasti personalistiky. Jedná se o klinické a testové metody. Jsou uvedeny charakteristiky všech podskupin této klasifikace. V práci jsou popsány i další diagnostické metody, které se využívají v personální praxi nejčastěji. Práce si klade za cíl detailněji se zaměřit a popsat ty metody, které mohou být využitelné v praxi i personalisty bez vysokoškolského vzdělání v oboru psychologie, případně personalisty bez delší praxe. Pro tyto účely jsou podrobně rozpracovány metody rozhovor, Tematicko-apercepční karty podle Evangelu, Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) a technika balíčku personálních karet podle Evangelu. Kromě popisu těchto metod jsou uvedeny vždy doporučení pro jejich používání v praxi. Na závěr se autorka zamýšlí nad současným stavem využívání personální diagnostiky ve firemní praxi a nad...
Stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností u brankáře v ledním hokeji
Dohnal, Vladimír ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název práce: Stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností u brankáře v ledním hokeji. Cíle práce: Popsat teoretická východiska stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností u brankáře v ledním hokeji. Na základě těchto teoretických východisek navrhnout model silové, rychlostní a koordinační přípravy brankářů se zaměřením na věkovou kategorii dorost a starší a v jeho rámci formulovat vhodné metody, prostředky a formy stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností brankářů. Metoda: K identifikování hlavních teoretických východisek stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností brankářů bude použito kvalitativní obsahové analýzy dokumentů. Na základě hlubší analýzy nalezených teoretických východisek budou popsány determinanty silového, rychlostního a obratnostního rozvoje brankářů. Metodou syntézy budou nakonec hlavní teoretická východiska spojena v logický celek, na jehož základě může být vytvořen model stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností brankářů a v jeho rámci zvoleny vhodné metody, prostředky a formy silové, rychlostní a obratnostní přípravy brankářů se zaměřením na věkovou kategorii dorost a starší. Výsledky : Přináší vhled do problematiky stimulace silových, rychlostních a koordinačních schopností brankářů, popisuje...
Znalosti žáků vybraných středních zdravotnických škol o antikoncepci
Bittnerová, Lenka ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Kovaříková, Miroslava (oponent)
V diplomové práci je řešena problematika antikoncepce od historie až po současnost. Práce se skládá ze dvou částí. První část je částí teoretickou, která se zabývá vývojem antikoncepce a jejími metodami, výhodami či nevýhodami jejího používání a s ní spojené souvislosti. Obsahem této práce je také pohlavní soustava ženy, menstruační a ovulační cyklus, pro lepší nahlédnutí do problematiky. Teoretická část je dále doplněná o zařazení antikoncepce do výuky na školách. V praktické části jsou řešeny znalosti žáků vybraných středních škol v oblasti antikoncepce. Z výsledků dotazníkového šetření je provedena analýza vybraných středních škol a je též vypracováno doporučení a návrh hodin v oblasti reprodukčního zdraví na vybraných středních zdravotnických školách.
Problematika začleňování žáků cizinců se zaměřením na zemi jejich původu
Exnerová, Marie ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Hejlová, Helena (oponent)
EXNEROVÁ, Marie. Problematika začleňování žáků cizinců se zaměřením na zemi jejich původu. Praha, 2014. Diplomová práce. UK, PedF. Cílem této diplomové práce je analyzovat a vyhodnotit aktuální stav integrace v českém školství se zaměřením na problematiku a specifika začleňování žáků cizinců a posouzení vlivu země jejich původu na tento proces. Teoretická část mimo jiné rozebírá důvody pro integraci cizinců, z jakých důvodů a odkud do České republiky přicházejí. Zachycuje aktuální legislativu a práva cizinců, kteří se chtějí trvale usadit v ČR. Zabývá se také rozborem různých způsobů vzdělávání žáků se speciálními potřebami, rozložením žáků cizinců na českých základních školách a interkulturními rozdíly, které mohou mít na jejich integraci vliv. V praktické části je tato práce zaměřena na porovnání dostupných teoretických znalostí v konfrontaci s denní realitou českých učitelů, kteří žáky cizince přímo učí a mohou tak vycházet ze své každodenní praxe. Na základě porovnání teoretických a praktických poznatků autorka v závěru shrnuje svůj pohled na problematiku integrace žáků cizinců a navrhuje řešení, která by mohla pomoci překonat některé zjištěné nedostatky. Klíčová slova Integrace, žák cizinec, azylant, vyrovnávací vzdělávací plán, odlišný mateřský jazyk, země původu, hodnocení žáka cizince,...
Ověření postupů práce s poezií na 2.stupni základní školy
Bierdümpflová, Marie ; Hausenblas, Ondřej (vedoucí práce) ; Klumparová, Štěpánka (oponent)
V této diplomové práci jsou ověřovány postupy pro práci s poezií na druhém stupni základní školy. V teoretické části je vymezen termín poezie a stručně shrnut vývoj poezie pro děti a mládež. V kapitole Poezie ve škole se pojednává o postavení poezie v kurikulárních dokumentech, o roli učitele při její výuce a o čítankách a metodických příručkách, jež má učitel k dispozici. Dále jsou vymezeny vyučovací metody a blíže specifikovány metody vhodné pro práci s poezií. Teoretickou část uzavírá charakteristika žáků druhého stupně z hlediska vývojové psychologie. Praktickou část uvozuje stručná charakteristika lekcí, je vysvětlena jejich struktura a řazení jednotlivých lekcí. Dále je objasněna metodologie výběru textů a blíže je popsáno prostředí ZŠ Hanspaulka, kde byly lekce ověřovány, a žáci, kteří s lekcemi pracovali. Následují dílčí lekce pro různé ročníky druhého stupně základní školy. V každé jsou nejprve uvedeny jednotlivé postupy práce s poezií a ty jsou zpětně zhodnoceny. K práci jsou připojeny doplňkové materiály, které byly v lekcích použity.
Výuka anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení na 1. stupni ZŠ
Simandlová, Jitka ; Kargerová, Jana (vedoucí práce) ; Vallin, Petra (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na výuku žáků se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní školy, zejména pak na výuku anglického jazyka u těchto dětí. Dále se budu věnovat zejména hledání a ověřování výukových metod, které budou využitelné při výuce anglického jazyka u těchto žáků.
Dětské knihovny v mateřských školách: možnosti, limity a výzvy
Švejnohová, Alena ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Simonová, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce vychází z tvrzení, že využití dětské knihovny v mateřské škole není dosud v ČR systematicky zpracováno, ačkoliv z mezinárodních výzkumů (PIRLS, PISA) je patrné, že existence dětské knihovny v mateřské škole má pozitivní dopady nejen na rozvoj čtenářské gramotnosti. Cílem diplomové práce bylo zmapovat roli dětských knihoven v mateřské škole. Za využití kvalitativního výzkumu jsem v diplomové práci zjišťovala, jakým způsobem jsou využívány dětské knihovny v MŠ a co je potřeba pro vytvoření fungující školní knihovny v mateřské škole. Pro získání odpovědí na výzkumné otázky byl zvolen design případové studie a podrobněji byly zmapovány tři případy mateřských škol, v nichž je dětská knihovna etablovaná a využívaná. K dokonalému a plnému využití dětské knihovny je potřeba, aby byla doplňována aktuální literaturou, interaktivními knihami, publikacemi, které děti zaujmou nejen svým přitažlivým zevnějškem, ale i obsahem. Stejně tak je tomu i u knihovny samotné. Je podstatné, aby upoutala svým vzhledem, který by měl být atraktivní a příjemný pro dítě i dospělého. KLÍČOVÁ SLOVA dětské knihovny, mateřská škola, děti předškolního věku, práce s knihou, metody rozvoje čtenářské pregramotnosti, případová studie

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 453 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.