Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Novinky v oblasti norem environmentálního managementu: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje (Sborník abstraktů z mezinárodní konference)
Suchánek, Zdeněk
Stav a vývoj ve skupině norem pro dobrovolné nástroje environmentálního managementu (rodina ISO 14000) je nahlížen z pohledu celkového vývoje mezinárodní standardizace (ISO, CEN). Poslední dvě desetiletí se počty a druhy standardizačních dokumentů v oblasti environmentálního managementu (Technický výbor ISO/TC 207) výrazně zvýšily.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína. Průzkum byl proveden v roce 2007 a byl zde prokázán výskyt celkem 47 druhů motýlů. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy a je doporučen vhodný management pro zachování a posílení populací motýlů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň. Ve studovaném území byl v letech 2004 až 2007 prokázán výskyt celkem 62 druhů motýlů nadčeledí Zygaenoidea (čeleď Zygaenidae), Hesperioidea (čeleď Hesperidae) a Papilionoidea (čeledi Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae a Satyridae). Do finálního seznamu jsou však započteny ještě další dva, recentně nepotvrzené, druhy motýlů – Polyommatus thersites a Thymelicus acteon, takže celkový počet uváděných druhů je 64. Oba uvedené druhy jsou sice na území PR nezvěstné, ale jejich výskyt nelze s jistotou vyloučit. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy vzhledem k regionu východních Čech a je doporučen vhodný management pro posílení populací motýlů na lokalitě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Manažerská hlediska výsadby zeleně v krajině: obnova stromořadí ve Veltrubech
Havlinová, Monika ; Syrovátka, Oldřich (vedoucí práce) ; Dvořák, Jiří (oponent)
Cílem této bakalářské práce je popsat roli manažera projektu, zaměřeného na tvorbu krajinného prvku, aleje, a to od vzniku záměru, přes zpracování projektu po vytvoření podmínek (získání podpory) pro jeho realizaci v rámci místní komunity. Teoretická část seznámí čtenáře s hlavními pojmy této problematiky, praktická část představí analýzu dané obce, popis projektu, stanovené příležitosti obce využitelné realizací výsadby a seznámí s kroky v oblasti informování a zjištění motivace občanů při pomoci realizace projektu.
Analýza nového přístupu v implementaci environmentálních systémů řízení průmyslových podniků: Část 3: Metodický pokyn pro "Hodnocení možností vzniku kumulativních a synergických jevů okresním úřadem podle § 20 písmeno f) zákona č. 353/1999 Sb."
AQUATEST, a.s., Praha ; Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha
Metodika se skládá ze tří částí: část 1 Metodologie pro studium synergických a kumulativních jevů, část 2 Návod na použití metodologie skládající se z praktického návodu na použití metodologie pro studium synergických a kumulativních jevů, kterou uvádí část 1 a část 3 Technická příloha mající za úkol pomoci s použitím metodologie pro studium synergických a kumulativních jevů. V Technické příloze je rovněž uveden seznam nebezpečných látek s jejich kódy nebezpečnosti a ilustrativní příklad na použití metodiky.
Analýza nového přístupu v implementaci environmentálních systémů řízení průmyslových podniků: Část 1: Metodický pokyn pro "Způsob, jakým provozovatel vybere informace pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu
AQUATEST, a.s., Praha ; Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha
Část 1: Metodický pokyn odboru environmentálních rizik ke způsobu, jakým provozovatel vybere informace pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu. Srovnání požadavků vyhlášky č. 8/2000 Sb. na zpracování podkladů pro stanovení havarijního plánování a vypracování vnějšího havarijního plánu (příloha č. 5 vyhlášky) s požadavky na způsob a rozsah zpracování bezpečnostní zprávy (příloha č. 3 vyhlášky), resp. způsob a rozsah zpracování vnitřního havarijního plánu (příloha č. 4 vyhlášky). Část 2: Ministerstvo životního prostředí doporučuje tímto metodickým pokynem způsob zpracování metodického pokynu o informování obyvatelstva prostřednictvím okresních úřadů vyplývající z ustanovení zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb. o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.
Analýza nového přístupu v implementaci environmentálních systémů řízení průmyslových podniků
AQUATEST, a.s., Praha ; Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha
Analýza implementace předpisů Evropské unie v České republice a na zpracování metodických materiálů navazujících na zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií a nařízení vlády č 6/2000 Sb., stanovující způsob a postup kontroly úplnosti a správnosti údajů uvedených provozovatelem v programu prevence závažné havárie a v bezpečnostní zprávě.
Analýza nového přístupu v implementaci environmentálních systémů řízení průmyslových podniků: Část 4: Kontrolní seznam otázek a hodnotících kritérií k "Bezpečnostnímu programu prevence závažné havárie" a k "Bezpečnostní zprávě"
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha
Celkové cíle a zásady prevence závažné havárie. Systém řízení bezpečnosti. Organizace prevence závažných havárií. Identifikace nebezpečí, hodnocení rizika a řízení rizik. Řízení provozu objektu nebo zařízení. Řízení změn v objektu nebo zařízení. Havarijní plánování. Sledování plnění programu. Kontrola a audit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: