Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 156 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Development of Unemployment and Present Problems on Market of Labor
Mináriková, Patrícia ; Magutová, Dana (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
This thesis deals with problems of unemployment in Trencin region, based on available information. It also includes a theoretical view on unemployment. The research is the development of unemployment over time. The aim of project is to provide a comprehensive view of the evolution of unemployment in the district and the analysis of data and materials to finalize the proposal for solutions of the problem.
Řešení finanční krize v hospodaření stavebního podniku
Lemberk, Jan ; Polák, Martin (oponent) ; Puchýř, Bohumil (vedoucí práce)
V této práci se budeme zabývat finanční analýzou stavebního podniku a návrhem možných řešení k jeho stabilizaci. V teoretické části této práce se nejprve krátce zaměříme na základní problematiku makroekonomie, mikroekonomie, hospodářské situaci ve stavebnictví a především si povšimneme finanční analýzy podniku. Na základě těchto vědomostí budeme analyzovat konkrétní podnik a vyvodíme možná řešení umožňující firmě dosáhnout kladného hospodářského výsledku, či alespoň překonat krizové období. Pro finanční analýzu budeme v praktické části této práce využívat především horizontální a vertikální analýzu a analýzu poměrových ukazatelů účetních výkazů.
Political Cycles and Their Impact on Macroeconomic Indicators in the Central Europe
Botka, Jan ; Hlaváček, Michal (vedoucí práce) ; Buliskeria, Nino (oponent)
Tato studie zkoumá vliv politického cyklu na makroekonomické ukazatele ve střední Evropě, s hlavním zaměřením na Českou republiku. Bylo vytvořeno celkem třicet devět modelů vektorové autoregrese (VAR) s použitím dat z let 1998 až 2022 za účelem aplikace teorie politického hospodářského cyklu (PBC). Ve většině vybraných zemích se jedná se o první použití modelu VAR v tomto kontextu. Jako hlavní proměnné v modelu, které mohou být ovlivněny poli- tickými cykly, byly vybrány reálné HDP, inface a nezaměstnanost. Výsledky ukázaly, že neexistuje konzistentní signifkantní vztah mezi politickým cyklem a makroekonomickými ukazateli napříč všemi zeměmi. Naopak každá země ukazuje různé vazby a občas i protichůdné výsledky ve srovnání s předpok- ládanou teorií. Nicméně, určité vztahy mezi politickým cyklem a makroeko- nomickými ukazateli v jednotlivých zemích zpozorovány byly. Ty naznačují existenci PBC alespoň částečně v České republice, Maďarsku a Rakousku. Naopak, v případě Polska, Slovenska a Německa nebyly nalezeny žádné důkazy pro PBC nebo výsledky byly opačné oproti očekávání. Kromě toho byla iden- tifkována existence "ideologického" politického cyklu v Maďarsku, ale ne v České republice, Německu nebo Rakousku. Signifkantní výsledky pro Polsko ukázaly náznaky opačného vztahu, než bylo očekáváno. Tato...
A Profit-to-provisioning approach to setting the countercyclical capital buffer: the Czech example
Hodula, Martin ; Pfeifer, Lukáě
Během posledních několika let vyvinuly národní makroobezřetnostní orgány rozdílné strategie pro nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy (CCyB) v bankovním sektoru. Existující přístupy vycházejí z různých indikátorů používaných k identifikaci aktuální fáze finančního cyklu. Není nám však známo, že by existoval přístup, který by přímo zohledňoval vývoj cyklických rizik v bankovním sektoru i jeho obezřetnostní chování v průběhu finančního cyklu. V tomto článku navrhujeme nový přístup založený na vztahu zisku a tvorby opravných položek, který lze využít v procesu makroobezřetnostního rozhodování. Konstruujeme novou sadu indikátorů, které do značné míry zachycují cyklický vývoj zisku a opravných položek k úvěrovým ztrátám. Argumentujeme, že banky by během finanční expanze měly udržovat část cyklicky nadhodnoceného zisku (nerealizované očekávané ztráty) ve formě kapitálu. Výsledky námi nově navrhovaných indikátorů vyhodnocujeme pomocí dvou ekonometrických postupů. Celkově vykazují dobré statistické charakteristiky relevantní pro tvorbu rozhodnutí o CCyB a mohou přispět k přesnějšímu vyhodnocení jak akumulace systémových rizik, tak naplňování rizik. Předpokládáme, že relevance přístupu založeného na vztahu zisku a tvorby opravných položek a související sady nově navrhovaných indikátorů se zvýší při využití IFRS 9.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
House Prices and Household Consumption: the case of the Czech Republic
Brůha, Jan ; Hlaváček, Michal ; Komárek, Luboš
V tomto článku zkoumáme, zda mají změny cen nemovitostí znatelný dopad na rozhodování českých domácností o spotřebě a úsporách. Zaměřujeme se na tři období pohybů cen domů a bytů a klademe si otázku, zda vlastníci nemovitostí činí významně odlišná rozhodnutí ohledně spotřeby a úspor než domácnosti bydlící v nájmu. Zjišťujeme, že vlastníci nemovitostí mají v průměru vyšší míru úspor a nižší míru spotřeby bez ohledu na směr změny cen nemovitostí. Intenzita kolaterálního kanálu mezi cenami nemovitostí a makroekonomikou je tedy v případě České republiky zpochybněna.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výsledek účtu kultury ČR za rok 2017
Český statistický úřad - Odbor statistik rozvoje společnosti ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Odbor informací a statistik kultury
Satelitní účet kultury ČR (dále také „účet kultury“) byl v návaznosti na úkol vyplývající z usnesení vlády ČR č. 1452 z roku 2008, poprvé zpracován v ověřovacím provedení za referenční rok 2009. V průběhu sestavování účtu i v rámci hodnocení jeho výsledků za tento rok a za rok následující se ukázalo, že některé předpoklady a záměry obsažené v původním metodickém manuálu k účtu nemohou být zcela naplněny, resp. musí být poopraveny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje ) - 2018
Odbor informačních služeb
Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. pololetí 2012
Český statistický úřad
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. čtvrtletí 2012
Český statistický úřad
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 156 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.