Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 400 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dílna čtení v 1. třídě: akční výzkum
Malínská, Dorota ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Novotná, Kateřina (oponent)
Diplomová práce vychází z nutnosti vést a podporovat žáky ve čtenářství již od počátku povinné školní docházky. Teoretická část se zabývá pojmem čtenářství, rozvojem čtenářské gramotnosti a dále popisuje metody a možnosti další podpory a rozvoje čtenářství. Nedílnou součástí pro rozvoj čtenářské gramotnosti jsou knihovny, o kterých je taktéž v práci zmínka. Poslední kapitola teoretické části se zaměřuje na různé možnosti a pohledy na dílnu čtení. Cílem akčního výzkumu je popsat pomocí pozorování, jakým způsobem je možné zařadit dílnu čtení pevně do rozvrhu již od 1. ročníku základní školy na základě vlastní zkušenosti, a navrhnout, jakými dalšími metodami je možné ještě více podpořit čtenářství u žáků 1. a 2. ročníku. Pomocí poznatků z rodiči vyplněného dotazníku empirická část odpovídá na dané výzkumné otázky. Z výzkumu vyplynulo, že díky brzkému zařazení dílny čtení byli žáci již na počátku 2. ročníku schopni se soustředit na danou četbu a plynule navázat na již zvládnutou organizaci dílny čtení v rámci 1. ročníku. V neposlední řadě se ukázalo, že zásluhou konání dílen čtení se u žáků hojně projevuje prožitek z četby již ve 2. ročníku základní školy. KLÍČOVÁ SLOVA Čtenářství, čtenářská gramotnost, motivace, knihovny, dílna čtení, mladší školní věk, akční výzkum
Kultura České republiky v číslech 2023:: Vybrané údaje za rok 2023
Dedera, Milan ; NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publikace, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Pluginy pro získávání informací o systému pro projekt BusyBox
Poláček, Marek ; Konečný, Filip (oponent) ; Vojnar, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá implementací nástrojů pro získávání informací o operačním systému pro projekt Busybox. Diskutovány jsou souborové systémy sysfs a procfs v operačním systému Linux. Dále se práce zabývá tím, jak vytvářet co nejmenší programy v jazyce C. Také se věnuje struktuře programů iostat, mpstat a powertop. V rámci práce byly vytvořeny minimalistické implementace již existujících nástrojů, zejména z balíku sysstat, který obsahuje například utility iostat a mpstat.
Elektronická databáze knih
Janda, Jiří ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem, tvorbou a provozem elektronické databáze knih. Jsou zde popsány důvody tvorby takovéhoto systému, technologie použité k tvorbě aplikace a dále funkčnost a ovládání jednotlivých podčástí systému. Další části jsou zaměřeny na pozdější spuštění, problémy reálného provozu a získané zkušenosti z fungování této aplikace.
Knihovna prvků s vlastním ohřevem pro PSpice
Šrut, Martin ; Petržela, Jiří (oponent) ; Kolka, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je věnována tématu Knihovna prvků s vlastním ohřevem pro PSpice, který se zabývá teplotním nedostatkem v PSpice a návrhem modelů rezistoru, diody a tranzistor s ošetřením tohoto problému. Práce teoreticky popisuje elektrotepelnou analogii, vytvořením tepelného náhradního obvodu a teorie tvorby modelů diody a tranzistoru. Dalším krokem je teoretický postup návrhu obecného obvodu, teorie systému knihoven a netlistu v PSpice a popis, jakými způsoby lze vytvářet makroobvody. Vlastním řešením celé práce je vytvoření modelu rezistoru, diody a tranzistoru s vlastním ohřevem. Dále jsou zobrazeny výsledky simulací těchto modelů. Model tranzistoru je odzkoušen na koncovém stupni nízkofrekvenčního zesilovače společně s modelem chladiče.
Digital Library for Mobile Devices (iPad, iPhone, Android)
Robotka, Vojtěch ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
With exponential growing amount of the content stored in digital libraries, there is a need to make this content easy accessible and allow the users to search the documents across many repositories to satisfy their needs for information. The aim of this work is to investigate the state-of-the-art of accessing digital content and identify the gap in the currently used solutions. Then design a digital library system and implement applications for the mobile platforms Android and iOS (iPad and iPhone), that will utilize the potential of the mobile devices with these systems.
Tvorba položkového rozpočtu s využitím Building Information Modeling
Bachura, Martin ; Mikulík, Michal (oponent) ; Aigel, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměří na analýzu aktuálního využití Building Information Modeling při tvorbě rozpočtů a jejich vzájemnou kooperaci v praxi. V rámci praktické části bude vytvořen 3D model rodinného domu, na kterém budou názorně demonstrovány klíčové aspekty této problematiky. Obsah praktické části zahrnuje detailní popis postupů a procesů, které byly využity při vytváření modelu.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2022. III. díl, Knihovny a vydavatelská činnost
Lindnerová, Vladimíra ; Razáková, Jana ; NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vytvoření panelu úloh v programu MicroStation pro dokumentaci stávajícího stavu budovy
Kuchařová, Hana ; Kuruc, Michal (oponent) ; Berková, Alena (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje tvorbu panelu úloh a s tím i spojenou tvorbu pracovní sady pro pasportizaci staveb podle ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části v programu MicroStation CONNECT Edition. Práce obsahuje podrobné návody pro vytvoření nových knihoven uživatelských čar, buněk a souboru *.dgnlib. V rámci vytvoření pracovní sady bylo použito měřítko anotací. Pracovní sadu lze použít pro pořízení zjednodušené stavební dokumentace/pasport. Funkčnost pracovní sady Pasport byla ověřena na ukázkových výkresech půdorysu, svislého řezu a pohledu.
Kultura České republiky v číslech 2022: Vybrané údaje za rok 2022
Dedera, Milan ; NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publikace, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 400 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.