Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 393 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2022. III. díl, Knihovny a vydavatelská činnost
Lindnerová, Vladimíra ; Razáková, Jana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu -Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vytvoření panelu úloh v programu MicroStation pro dokumentaci stávajícího stavu budovy
Kuchařová, Hana ; Kuruc, Michal (oponent) ; Berková, Alena (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje tvorbu panelu úloh a s tím i spojenou tvorbu pracovní sady pro pasportizaci staveb podle ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části v programu MicroStation CONNECT Edition. Práce obsahuje podrobné návody pro vytvoření nových knihoven uživatelských čar, buněk a souboru *.dgnlib. V rámci vytvoření pracovní sady bylo použito měřítko anotací. Pracovní sadu lze použít pro pořízení zjednodušené stavební dokumentace/pasport. Funkčnost pracovní sady Pasport byla ověřena na ukázkových výkresech půdorysu, svislého řezu a pohledu.
Kultura České republiky v číslech 2022: Vybrané údaje za rok 2022
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu ; Dedera, Milan
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publikace, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Genderové rozdíly ve čtení u dětí
Martinů, Veronika ; Pavlík, Petr (vedoucí práce) ; Knotková - Čapková, Blanka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vztahem dětí ke knihám a ke čtení a především možnými rozdíly mezi dívkami a chlapci v přístupu ke čtení. Jejím cílem je zjistit, jaká je u dětí ve věku od deseti do šestnácti let čtenářská kultura. Práce si také klade za cíl zjistit, jaké, jestli vůbec nějaké, jsou rozdíly ve čtení mezi dívkami a chlapci. Toto bylo zjišťováno prostřednictvím kvantitativní metody, konkrétně se jedná o metodu dotazníkového šetření. Respondenty a respondentkami jsou děti a mládež navštěvující nižší gymnázia nebo druhý stupeň základní školy na různých místech po České republice, která byla vybírána náhodně. Stěžejními tématy práce jsou rozdíly ve frekvenci a oblíbenosti čtení, dále preference dětí a mládeže při výběru jednotlivých knih, vliv školy, rodiny a blízkého okolí respondentů a respondentek na jejich čtenářské zvyklosti. Práce odhaluje, jaké rozdíly panují ve čtení mezi dívkami a chlapci, a ukazuje, zdali dětská čtenářská kultura upadá nebo je tomu právě naopak.
Kultura České republiky v číslech 2020: Vybrané údaje ze statistických šetření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kultura České republiky v číslech 2021: Vybrané údaje ze statistických šetření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2021. III. díl, Knihovny a vydavatelská činnost
Lindnerová, Vladimíra ; Razáková, Jana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu -Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
České knihovny v prostředí sociální sítě Facebook
Manová, Monika ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Landová, Hana (oponent)
Tato práce si klade za cíl zjistit, jakým způsobem se české knihovny prezentují v sociální síti Facebook. Práce se skládá z 5 částí a závěru. První část popisuje současný stav sociálních sítí na internetu, možnosti komunikace, zpětné vazby v tomto prostředí a definuje novou generaci uživatelů knihoven. Ve druhé části je popsána sociální síť Facebook, třetí část obsahuje integraci českých knihoven do tohoto prostředí. Čtvrtá část obsahuje analýzu stránek vybraných českých knihoven a poslední část rozebírá praktickou část, jejíž součástí je dotazníkový průzkum se zpracovanými výsledky. V závěru jsou zhodnoceny zjištěné informace z prezentace českých knihoven v prostředí sociální sítě. Diplomová práce je zpracována na základě vlastní analýzy stránek knihoven na sociální síti Facebook a dotazníkového průzkumu směřovaného respondentům z řad správců stránek českých knihoven na této síti.
Informačně knihovnické služby pro studenty uměleckých škol se zaměřením na dramatické a hudební umění v ČR
Fialová, Zuzana ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Černá, Milena (oponent)
Diplomová práce Informačně knihovnické služby pro studenty uměleckých škol se zaměřením na dramatické a hudební umění v ČR si klade za cíl analyzovat prostředí knihoven s fondem zaměřeným na hudbu a divadlo, které slouží studentům uměleckých vysokých škol. Popsat knihovnicko-informační služby a vliv autorského zákona na poskytování služeb v knihovnách s fondem obsahujícím hudebniny, audio a audiovizuální nosiče. V poslední části práce popisuje metodiku kvalitativního výzkumu a vyhodnocuje výzkum pomocí analýzy silového pole. Dále byly analyzovány zjištěné skutečnosti a vydána doporučení k řešení zjištěných faktů.
Analýza současného stavu školních knihoven v kraji Vysočina
Roith, Martin ; Stöcklová, Anna (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rozborem současného stavu knihoven základních a středních škol v kraji Vysočina. V první části textu je nastíněna základní problematika školních knihoven spolu s charakteristikou kraje Vysočina. Hlavní částí práce je analýza stavu knihoven na základě dotazníkového šetření. Blíže jsou popsány osobně navštívené knihovny. V závěru jsou shrnuty výsledku průzkumu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 393 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.