Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Toxikologie opioidních analgetik a jejich vliv na dopravní nehodovost v Moravskoslezském kraji
DOBIÁŠOVÁ, Marcela
Bakalářská práce je věnována problematice užívání opioidních analgetik, jejich vlivu na dopravní nehodovost a nehody způsobené pod jejich vlivem. Opioidní analgetika, která spadají do skupiny omamných a psychotropních látek jsou stále aktuálním tématem, jelikož velké množství dopravních nehod je způsobeno právě řidiči, kteří jsou pod jejich vlivem. V teoretické části je popsána zejména historie, rozdělení opioidních analgetik, rozdělení omamných a psychotropních látek, seznam léčiv s obsahem omamných a psychotropních látek v České republice, výskyt nežádoucích účinků, závislostí, způsob podání, detekce návykových látek v organismu, ale také strategie drogové politiky v Moravskoslezském kraji, České republice i Evropské unii. Praktická část je zaměřena na porovnání dopravních nehod způsobených pod vlivem opioidních analgetik v letech 2014-2018 v Moravskoslezském kraji. V praktické časti jsou výsledky zpracovány na základě statistiky Policie České republiky. Po vyhodnocení výsledků bylo zjištěno, že v období 2014-2018 se v Moravskoslezském kraji zvyšuje počet dopravních nehod pod vlivem opioidních analgetik, ale dochází ke snížení dopravních nehod způsobených pod vlivem alkoholu. Zároveň došlo ke snížení počtu osob, které byly lehce zraněné, těžce zraněné a usmrcené. Z výsledku bylo dále zjištěno, že nejvíce nehod, které byly ve sledovaném období způsobeny pod vlivem návykových látek bylo v Jihomoravském kraji.
Regulace reklamy ve farmaceutickém průmyslu
Metelka, Jan ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Rozehnal, Aleš (oponent)
- Jan Metelka Hlavním cílem této diplomové práce bylo nastínit právní regulaci reklamy na humánní léčivé přípravky. K tomu bylo nutné nejprve v úvodu definovat reklamu a léčiva, neboť právě tato dvojice tvoří jádro celé diplomové práce. Definice byla možná nad úrovní podrobnosti práce, ale přesto hrála významnou roli v dalším pochopení problematiky. Specifika reklamy ve farmaceutickém průmyslu rozebírá následující kapitola, tedy řeší primárně dělení na reklamy zaměřené na odborníky, tedy lékaře a lékárníky a reklamy zaměřené na veřejnost, tedy zejména pacienty. Každý typ je speciální a je zákonným a podzákonným způsobem limitován jinak. Dále je popsán postup ve správním řízení dle Zákona o regulaci reklamy, tedy veřejnoprávní větev ochrany nekalé soutěže. Přichází s tabulkovým rozdělením jednotlivých prohřešků, statisticky popisuje, ke kterým dochází nejčastěji a do hloubky rozebírá možná porušení Zákona o regulaci reklamy, katalog sankcí a postup posuzování, zda jednání bylo v souladu se Zákonem o regulaci reklamy či nebylo. Hlavní částí této diplomové práce je pak rozbor úpravy nekalé soutěže v soukromém právu ve vztahu k humánním léčivým přípravkům, je zde konkrétně popsáno, jakým postupem se aplikuje generální klauzule a podrobněji jsou ilustrovány skutkové podstaty klamavé reklamy, srovnávací...
Stanovení lipofility léčiv pomocí HPLC
Pleváková, Magdaléna ; Kubíček, Vladimír (vedoucí práce) ; Nováková, Veronika (oponent)
2 ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Autor: Magdaléna Pleváková Školitel: Ing. Vladimír Kubíček, CSc. Název diplomové práce: Stanovení lipofility léčiv pomocí HPLC V práci byla navržena a vyzkoušena RP-HPLC metoda pro rychlé a spolehlivé stanovení lipofility látek. Náplň kolony byla zvolena na základě výpočtu pomocí hydrophobic-substraction model (dále jen H-S model). Stanovení kapacitních faktorů vybraných látek bylo provedeno nejprve na koloně Zorbax ECLIPSE XDB C18 250x4,6 mm, 5µm, která svým charakterem odpovídá k tomuto účelu doposud používaným kolonám. Následně byly určeny kapacitní faktory stejných látek za pomoci další kolony Zorbax ECLIPSE XDB-C18 50x4,6 mm, 1,8µm, která byla vybrána za účelem výrazného zkrácení retenčních časů. Testování bylo provedeno na skupině nově syntetizovaných léčiv na bázi pyrazinu. Byla porovnána opakovatelnost měření kapacitních faktorů na obou kolonách a ověřena nezávislost hodnoty kapacitního faktoru látky na průtoku mobilní fáze. Stanovení kapacitních faktorů členů dvou homologických řad potenciálních léčiv a skupiny šesti benzimidazolů bylo následně provedeno na koloně Zorbax ECLIPSE XDB- C18 50x4,6 mm, 1,8µm při několika poměrech obsahu složek MF. Byly vyzkoušeny různé postupy extrapolace...
Edward Evan Evans-Pritchard - pojetí čarodějnictví a jiných mystických fenoménů
Jurásková, Kamila ; Dvořáková, Markéta (vedoucí práce) ; Kubišová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se zabývá čarodějnictvím a jinými mystickými fenomény v pojetí Edwarda Evan Evans-Pritcharda. Zaměřuje se převážně na pojem čarodějnictví v souvislosti s magií, šamanismem a věštbami. Popisuje vztah všech těchto jevů k náboženské víře a různé přístupy k nim. Charakterizuje jednotlivé praktiky a objasňuje rozdíly mezi nimi. V neposlední řadě představuje obvyklé reakce na ně. Na konkrétní situaci také ukazuje provázanost veškerých popisovaných jevů a prezentuje je jako ucelený a souvislý systém.
Fyzikálně chemické vlastnosti léčiv
Tomanová, Pavla ; Kubíček, Vladimír (vedoucí práce) ; Nováková, Veronika (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Autor: Pavla Tomanová Školitel: Ing. Vladimír Kubíček, CSc. Název diplomové práce: Fyzikálně chemické vlastnosti léčiv Ve své práci jsem měřila disociační konstanty, resp. hodnoty pK, a lipofilitu derivátů dusíkatých heterocyklů, které byly připraveny na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Pro zjištění hodnoty pK jsem využila dvou metod - potenciometrické titrace a spektrofotometrie. Potenciometrická titrace téměř ve všech případech přinesla relativně přesné výsledky, bohužel spektrofotometrické stanovení pK vždy reprodukovatelné nebylo. Disociační konstanty jsem porovnávala jak na základě použité metody, tak i s teoreticky vypočítanou disociační konstantou, kterou jsem získala pomocí počítačového programu ChemDraw Ultra 12.0. Výsledky obou experimentálních stanovení si byly velice podobné a odpovídaly teoretické hodnotě pK. Lipofilita je další základní vlastností léčiv, která se v preklinických zkouškách stanovuje. Charakterizuje afinitu léčiva k vodné nebo lipofilní fázi a tím zásadně ovlivňuje ADMET léčiva v organizmu. Ke stanovení lipofility jsem využila hodnoty kapacitního faktoru naměřené pomocí RP-HPLC na koloně Zorbax Eclipse XDB C18 RRHT 4,6 x 50,0 mm; 1,8 µm. Zjištěné kapacitní faktory...
Multikomponentní analýza
Kovářová, Lucie ; Kubíček, Vladimír (vedoucí práce) ; Drastík, Martin (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Lucie Kovářová Konzultant: Ing. Vladimír Kubíček, CSc. Název diplomové práce: Multikomponentní analýza Tato diplomová práce se zabývá stanovením koncentrací jednotlivých barviv obsažených ve směsích prostřednictvím multikomponentní spektrofotometrické analýzy. Metoda byla testována na vybraných barvivech rozdělených do dvou skupin. První skupina obsahovala methylovou oranž, methylovou červeň, oranž II a fenolovou červeň. Druhá skupina se skládala z methylenové modři, bromkresolové zeleně a thymolové modři. V rámci každé skupiny byly připraveny směsi obsahující kombinace dvou, tří a čtyř barviv v různých poměrech. Pomocí UV/VIS spektrofotometru s diodovým polem byla změřena spektra zhotovených barevných směsí. Hodnoty absorbancí byly odečteny při vlnových délkách z oblastí absorpčních maxim jednotlivých barviv. Z naměřených hodnot byly pomocí pseudoinverzní matice vypočteny poměry koncentrací přítomných komponent. Stanovení bylo provedeno v přesně určených i v přeurčených systémech. Na základě získaných výsledků je možné metodou multikomponentní analýzy stanovit koncentrace jednotlivých barviv ve směsích bez jejich předchozí separace. Klíčová slova: spektrofotometrie, multikomponentní...
Konjugáty cyklodextrin-léčivo vybavené targetujícími skupinami jako protinádorová agens
Lamačová, Lucie Josefa ; Jindřich, Jindřich (vedoucí práce) ; Smrček, Stanislav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá přípravou konjugátů cyklodextrinu s kancerostatikem 5-fluoruracilem a kyselinou listovou, která funguje jako targetující skupina. 5-Fluoruracil je k cyklodextrinu připojován přes acidolabilní linker, jehož rozštěpení je očekáváno ve sníženém pH v okolí maligní tkáně nebo uvnitř endozomu. Maligní tkáně také vykazují zvýšenou expresi receptoru pro kyselinu listovou a tohoto jevu je využíváno pro doručování terapeutických agens k této tkáni. Cyklodextriny jsou cyklické oligosacharidy, které jsou známy svou schopností komplexovat látky do své hydrofobní kavity a zvyšovat tak jejich rozpustnost, stabilitu a biologickou dostupnost. Byl navržen postup pro přípravu konjugátu α-cyklodextrinu s 5-fluoruracilem a kyselinou listovou, který byl poté syntetizován. Klíčová slova: cyklodextrin, fluoruracil, targetující skupina, kyselina listová, cílené doručování léčiv
Biodegradabilní polymerní nosiče léčiv se strukturou navrženou pro zvýšenou prostupnost nádorovou tkání
Hrochová, Michaela ; Etrych, Tomáš (vedoucí práce) ; Sedláček, Ondřej (oponent)
Nádorová onemocnění jsou po celém světě jednou z nejčastějších příčin úmrtí. V České republice je právě pětina úmrtí zapříčiněna onkologickým onemocněním. Velkým problémem jsou při léčbě onkologických onemocnění nežádoucí účinky chemoterapie, které činí pacientům léčbu ještě těžší. V případě předkládané bakalářské práce je výzkum soustředěn na syntézu polymerních nosičů, které by mohly sloužit jako dopravci cytostatik do nádorové tkáně. Při použití nosičů cytostatik by bylo působení na zdravé tkáně a tím způsobené nežádoucí účinky výrazně sníženy. Práce je zaměřená na syntézu a fyzikálně chemickou charakterizaci nových diblokových polymerních nosičů cytostatik, konkrétně cytostatika docetaxelu. V předkládané práci je vedle úspěšné syntézy nových vodorozpustných polymerních prekurzorů a konjugátů na bázi N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidu studována hydrolytická stabilita syntetizovaných diblokových systémů v 0,3M fosfátovém pufru o pH 7,4 simulujícím prostředí krevního řečiště. Úspěšně bylo ověřeno, že syntetizované polymerní systémy jsou hydrolyticky labilní, a tudíž snadno vylučitelné z organismu. V práci je dále prokázaný vliv typu oxokyseliny použitých pro modifikaci cytostatika na rychlost uvolňování neseného cytostatika z polymerního nosiče. Na závěr práce byla studována in vitro cytotoxicita...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.