Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 240 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Legislativa upravující prevenci praní špinavých peněz v praxi daňového poradce
Krejčí Reková, Eliška ; Kába, Daniel (oponent) ; Polák, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá aplikací legislativy upravující prevenci praní špinavých peněz v praxi daňového poradce. Popisuje obecnou teorii problematiky praní špinavých peněz a identifikuje zákonné povinnosti daňového poradce, které plynou ze zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Práce analyzuje stav naplňování výše uvedených povinností vybranou konkrétní daňovou kanceláří. Cílem návrhové části práce je předložení návrhu systému vnitřních zásad řešících dotčenou problematiku a návrhu jeho implementace do praxe této daňové kanceláře.
Analýza udržitelného rozvoje vybraných států Afriky, se speciálním zřetelem na využití půdy a návrhy rámcových opatření
Bárta, Vojtěch
Abstrakt Tato práce spočívala ve výběru 3 rozvojových zemí Afriky podle zvolených kritérií a v následné analýze těchto zvolených států, podle cílů bakalářské práce. Následně byla pro vyhotovené analýzy navržena opatření vedoucí k podpoře udržitelného rozvíjení analyzovaných států. Výsledky práce byly založeny na návrzích a opatřeních, které byly stanoveny pro jednotlivé státy, i pro analyzované státy souhrnně. Závěrem práce bylo shrnutí výsledků, za cílem předpřipravit je pro případné použití kýmkoli v dalším vývoji této problematiky. Vybrané státy představovaly tři velice různorodá území, zahrnující i stát, jehož území zasahuje do Saharské pouště. Návrhy rámcových opatření, které byly vytvořeny za účelem podpoření jejich udržitelného rozvíjení, byly soustředěny na boj s degradací tropického půdního typu po odlesnění, zajišťování vody pro zemědělství i jiné účely, boj s desertifikací, zemědělskou politiku a boj s korupcí. Tyto návrhy opatření byly tvořeny s požadavkem na co největší proveditelnost, s ohledem na nedostatek finančních prostředků, jimiž rozvojové země disponují a další limity těchto území.
Problematika korupce u příslušníků PČR
MARYŠKA, Jakub
Cílem práce je charakterizovat právní, sociální a kriminogenní aspekty korupce, analyzovat stav výskytu korupčního jednání u příslušníků Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje a analyzovat stav a účinnost přijímaných protikorupčních opatření u Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. V rámci teoretické části je definován pojem korupce, její formy, způsoby a vývojová stadia. Vymezeny jsou rovněž další pojmy s korupcí související. Dále popisuje korupci v mezinárodním kontextu a protikorupční orgány. V rámci fenomenologie popisuje práce současný stav, strukturu a dynamiku trestných činů spojených s korupcí u příslušníků Policie ČR na základě sekundárních dat poskytnutých Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Praktická část je postavena na primárních datech získaných dotazníkovým šetřením, které bylo provedeno mezi příslušníky Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. V rámci výzkumu bylo stanoveno osm hypotéz. Jejich ověřením bylo zjištěno, že míra korupčního jednání se se zvyšujícím služebním zařazením zvyšuje, a že četnost výskytu korupčního jednání má za posledních 6 let klesající tendenci. Index korupčního jednání Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje je dle předpokladu nižší než celorepublikový. Většina policistů by netolerovala korupční jednání u svých kolegů. Dle předpokladu považují policisté vzdělávání v této oblasti za důležité, avšak nedostatečné. Policisté mají podle jejich názoru menší znalosti problematiky, než bylo předpokládáno a zhruba pouhá třetina z nich se během výkonu setkala s vybízením ke korupci. Výsledky šetření jsou následně interpretovány a porovnány se stanovenými hypotézami. Přínosem práce je zjištění a vyhodnocení uvedené problematiky na území Jihočeského kraje. Dále bude sloužit jako informační zdroj pro organizační články zabývající se protikorupčními opatřeními a vzděláváním v této oblasti v rámci Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. Práce může být také využita jako pomocný studijní materiál pro studenty vysokých škol, například při studiu v oblasti sociálně-právní.
Spor o povahu režimu se zaměřením na Slovenskou republiku
JISKRA, Lukáš
V této bakalářské práci se budeme zabývat sporem o povahu politického režimu Slovenské republiky. První část bude zaměřena na teorii politických režimů. Zde si vymezíme základní pojmy, jako je demokratický, autoritářský a totalitní režim. Dále se budeme zaobírat teorií hybridních režimů, jejich možnými klasifikacemi a vybranými příklady. Druhá část práce bude věnována samostatné politické situaci na Slovensku. Zaměříme se přitom na kauzy, které doprovázely stranu Smer-SD po dobu jejího působení v politice. Dále se s pomocí organizace Freedom House podíváme, jak hodnotí vybrané kategorie, které považuje za důležité pro demokratický režim v souvislosti se Slovenskou republikou. V poslední části využijeme teoretické poznatky o politických režimech a výsledky empirického zkoumání. Výsledkem bude přirazení slovenského politiky k vybranému politickému režimu.
Kriminologické aspekty korupce
Röll, Johannes ; Kopečný, Zdeněk (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Kriminologické aspekty korupce Abstrakt Cílem této práce je provést rozbor vybraných kriminologických aspektů korupce a na základě zjištěných poznatků nabídnout čtenáři jiný, méně obvyklý, úhel pohledu na tyto aspekty. Smyslem této práce je dále zhodnocení, do jaké míry jsou prostředky sloužící k boji s korupcí schopny dosáhnout cíle, pro který byly nebo mají být přijaty. V prvé části se zaměřuji na nejednotné vymezování korupce a po demonstraci několika definic extrahuji na základě zjištěných poznatků znaky, které jsou pro korupci typické. Následně podrobuji jednotlivé znaky analýze a ohebnosti. Korupce bývá běžně zaměňována s lobbingem, ve druhé části proto vysvětluji jeho podstatu a důvody proč k tomuto zaměňování dochází. Zásadní roli v tom hrají média, ale i naše politická kultura, když současně postrádáme regulaci lobbingu. S ohledem na zachycení korupce v trestním zákoníku jsem považoval za nezbytné analyzovat úpravu trestných činů úplatkářství. Ve třetí části se proto věnuji nezbytné souvislosti těchto trestných činů s obstaráváním obecného zájmu a zmiňuji zde judikaturu soudů, kterou je tento pojem vykládán při jeho chybějící legální definici. Zároveň zde zmiňuji i korupci netrestnou. Velkou pozornost však věnuji i nepřevzaté úpravě zvláštní účinné lítosti z trestního zákona. Posuzuji zde, zda jsou...
Teologicko-etická reflexe firemního in-house lobbingu v českém stavitelství
Havelka, Ondřej ; Štica, Petr (vedoucí práce) ; Češka, Roman (oponent) ; Mlčoch, Lubomír (oponent)
Firemní in-house lobbing je mimořádně aktuální, široce využívaný a značně neukotvený i kontroverzemi provázený politicko-hospodářský fenomén, který navíc nemá v České republice legislativní podporu v podobě platného zákona. Neukotvenost, kontroverze i neznalost souvislostí přímo vyzývají k etickému promýšlení in-house lobbingu, které v oblasti teologické etiky dosud chybí. Cílem disertační práce je ověření mravní legitimity instrumentalizovaného in-house lobbingu. Pracuje s otázkou, jaká je forma a míra mravně legitimního instrumentalizovaného in-house lobbingu slučitelná s východisky teologické etiky. Vedle ověření mravní legitimity in-house lobbingu práce hledá vnitřní konstantní kritéria pro definování legitimity in-house lobbingu a variabilní limity pro konkrétní hospodářské soutěže v oblasti stavebnictví. V souhrnu poté nabízí vzorový etický kodex in-house lobbisty aplikovatelný do podnikatelské praxe. Práce postupuje metodologickým trojkrokem 1. vidět, 2. soudit, 3. jednat; tento metodologický trojkrok je rozšířen na sedm vnitřních stupňů. Práce přináší teologicko- etické zhodnocení firemního in-house lobbingu, shledává tento typ lobbingu mravně legitimním za předpokladu naplnění kritérií, které přináší. Rovněž naznačuje limity lobbingu pro konkrétní segment podnikatelského prostředí. Klíčová...
Vliv korupce na ekonomický růst v zemích EU
Horvatová, Martina
Horvatová, M., Vliv korupce na ekonomický růst v zemích EU. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Bakalářská práce zkoumá vliv korupce na ekonomický růst v zemích Evropské unie. V práci je popsán vývoj ekonomického růstu a korupčního klimatu, institucionální prostředí a boj proti korupci v EU. K dosažení cíle je využito analýzy vlivu korupce na ekonomický růst, která je provedena pomocí vícenásobné regrese na panelovém souboru dat. V závěru práce jsou shrnuty veškeré poznatky a je navrženo možné doporučení omezení korupce v rámci Evropské unie.
Bezpečnostní situace v Severním trojúhelníku v období 2014 až 2019
Koutná, Barbora
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti v El Salvadoru a Hondurasu. Cílem práce je objasnit bezpečnostní problematiku maras (středoamerických pouličních gangů) a popsat, jak jejich činnost ovlivňuje vnitřní bezpečnost daných zemí. Pro pochopení uvedené problematiky jsou podrobně popsány kroky, které oba státy učinily ke snížení nebo zastavení aktivit maras. Práce pro analýzu využívá dva ukazatele: míru vražd a míru korupce prezentovanou Indexem vnímání korupce (CPI), přičemž práce je zaměřena na období let 2014-2019. V tomto období byli ve funkci dva prezidenti: salvadorský prezident Salvador Sánchez Cerén a honduraský prezident Juan Orlando Hernández.
Reforma bezpečnostního sektoru se zaměřením na rozvojové státy
Petrová, Martina
Bakalářská práce Reforma bezpečnostního sektoru se zaměřením na rozvojové státy se zaobírá problematikou reformy iráckého civilního bezpečnostního sektoru v období roků 2017 – 2021. Vzhledem k složitému a nestabilnímu bezpečnostnímu prostředí, irácká vláda od roku 2017 požádala o součinnost mezinárodních partnerů v oblasti reformy. Teoretická část práce stanovuje nejproblematičtější oblasti civilního sektoru, které jsou hlavním zájmem činnosti mezinárodních partnerů. Práce má za cíl analyzovat působení a vliv konkrétních mezinárodních aktérů - OSN, NATO, Evropská unie a výsledky nimi implementovaných misí a programů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 240 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.