Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 376 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kvalita vody mokřadu Habřina u Rajhradic
Kejdová, Tereza
Tato diplomová práce se zabývá fyzikálně-chemickými parametry kvality vody mokřadu Habřina u Rajhradic z let 2022 a 2023. Literární rešerše obsahuje vymezení základních pojmů jako jsou biotop, biocentrum, mokřad či se obecně zabývá vodou v krajině. Součástí je i základní charakteristika a popis jednotlivých fyzikálně-chemický ukazatelů kvality vody. Experimentální část se potom zaměřuje na přímé stanovení a vyhodnocení 18 uvedených parametrů kvality vody. Hodnoty jsou stanoveny z pěti odběrů vzorků vody v průběhu let 2022–2023 vždy v ranních hodinách a následná další stanovení probíhala v chemické laboratoři ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Mendelovy univerzity v Brně. Výsledné hodnoty byly porovnány s aktuálními legislativními poža-davky na kvalitu vody, podle kterých je mokřad Habřina zařazen do V. třídy – velmi sil-ně znečištěná voda. V porovnání s obdobnými lokalitami v ČR vykazuje mokřad Habřina podobnou míru znečištění jako rybníky s podobnou nadmořskou výškou. Zkoumané pa-rametry potom udávají i vhodnost mokřadu k chovu ryb a ke koupání. Dle koncentrace chlorofylu-a v koupacím období je mokřad vhodný ke koupání, avšak voda má mírně zhoršené vlastnosti.
Změny kvality vody v toku vlivem přítoku odpadů z koňské farmy
Khainová, Barbora
Bakalářská práce se zaměřuje na sledování změn kvality toku Všeminka vlivem přítoku odpadu z koňského Ranče Všemina. Dohromady bylo určeno šest odběrných lokalit, které se rozmístily po délce toku tak, aby první lokalita byla nad rančem a poslední pod vodní nádrží Všemina. Odběry byly provedeny čtyřikrát během třinácti měsíců v průběhu vegetačního období. Během odběrů byly na místě stanoveny hodnoty pH, koncentrace rozpuštěného kyslíku, konduktivita, teplota vody a u vodní nádrže i průhlednost vody. Odebrané vzorky byly ihned po odběru převezeny do laboratoře na Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně, kde následovalo jejich vyhodnocení. Pro následnou analýzu byly vybrány fyzikálně-chemické ukazatele, jako je celkový dusík, amoniakální dusík, dusitanový dusík, dusičnanový dusík, celkový fosfor, orthofosforečnany, celkové železo, chemická spotřeba kyslíku dichromanem, biochemická spotřeba kyslíku-pětidenní, kyselinová neutralizační kapacita, vápník a chloridy. Cílem bylo zjistit, zda má daný ranč vliv na kvalitu vody v toku či vodní nádrži Všemina. Výsledné hodnoty z laboratorní analýzy byly vyhodnoceny podle normy ČSN 75 7221 sloužící ke klasifikaci jakosti povrchových vod i podle nařízení vlády 401/2015 Sb., zda kvalita dané vody odpovídá požadavkům pro obecné užívání vod, pro lososové a kaprové vody. Dále byla porovnána s obdobnými výzkumnými pracemi na dané téma vlivu chovu koní na jakost vody.
Vliv lodní dopravy na Baťův kanál
Firešová, Martina
Tato diplomová práce je zaměřena na zjištění stavu Baťova kanálu v souvislosti s lodní dopravou. V úvodu práce je rozebrána problematika lodní dopravy v České republice, historie Baťova kanálu a stavby na něm, problematika vody a její ochrana. Řešen je především dopad novodobého fenoménu v turismu v podobě půjčování plavidel a jejich vliv na jakost vody a ekosystémy v okolí vodní cesty. Na základě shromážděných dat nebyl negativní vliv pozorován. Práce sleduje také chování návštěvníků k této historické vodní cestě a jejímu okolí posuzované na základě dotazníku a terénního šetření, kdy se neprokázal negativní přístup turistického ruchu. Diskutovaným tématem je zachování aktuální přívětivé situace na Baťově kanálu. Zavedením vhodného opatření, například v podobě regulovaného počtu turistů na kanálu, by se mohl pozitivně projevit i environmentální dopad na tuto vodní cestu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 376 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.