Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 248 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě
Rulíšková, Pavla ; Ing.František Janáč (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku tvorby vnitropodnikových směrnic. V úvodní části je rozbor problematiky spojené s vytvářením směrnic a s problematikou inventarizací. Další část této práce je zaměřena na vytvoření vhodné směrnice pro inventarizaci pro vybranou společnost. Cílem práce je vytvoření vhodných směrnic, které budou splňovat požadavky společnosti při běžné činnosti společnosti a především při inventarizaci majetku.
Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací
Malhocká, Andrea ; Křížová, Zuzana (oponent) ; Pěta, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu vnitropodnikové směrnice pro oblast dlouhodobého majetku ve společnosti ALBA – METAL, spol. s r. o. První část práce je zaměřena na vymezení teoretických východisek pro vnitropodnikové směrnice, dlouhodobý majetek, jeho ocenění, inventarizaci, odpisy, technické zhodnocení, evidenci a především jeho účtování. Ve druhé části je společnost představena, je zde nastíněno její fungování a je provedena cílená finanční analýza. Poslední část obsahuje komplexní návrh vnitropodnikové směrnice zaměřené na dlouhodobý majetek.
Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě
Princová, Michaela ; Ing.Jana Charvátová (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou vnitropodnikové směrnice inventarizace majetků a závazků a pravidel týkajících se pohledávek od jejich vzniku až po řešení jejich vymahatelnosti ve společnosti. Výstupem práce je návrh směrnice pro Inventarizaci majetku a závazků a dále návrh managementu pohledávek.
Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací
Vašátková, Valérie ; Niesytová, Žaneta (oponent) ; Pěta, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti s ručením omezeným. První část je zaměřena na teoretická východiska vnitropodnikových směrnic a vymezení dlouhodobého majetku. Druhá část obsahuje základní informace o společnosti a analýzu, jejíž výsledek autorka brala jako hlavní kritérium pro vytvoření vnitropodnikové směrnice. Poslední část je věnována návrhu vnitropodnikové směrnice, která je zaměřena na dlouhodobý majetek ve společnosti.
Hodnocení vnitřních účetních směrnic pro nakládání s dlouhodobým majetkem a návrhy na jejich zlepšení
Heger, Martin ; Svobodová, Jitka (oponent) ; Jakubcová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce navrhuje na základě provedené komparace vypracovaných analýz stávajícího stavu interních účetních směrnic pro nakládání s dlouhodobým majetkem u obcí Pavlov a Heřmanice opatření vedoucí k jejich zlepšení. Navržené nové vnitřní účetní směrnice jsou provedeny s ohledem na platnou legislativu a s ohledem na zkvalitnění podmínek účetní evidence.
Tvorba opravných položek k majetku účetní jednotky
Říha, Pavel ; Říha, Václav (oponent) ; Fedorová, Anna (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá způsoby tvorby a zúčtování opravných položek. Popisuje běžné situace, které mohou vzniknout ve firmě, a vysvětluje jejich správné řešení.
Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví
Morawiec, Lukáš ; Kolářová, Kateřina (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví. Specifikuje postup vedení daňové evidence, uzavření daňové evidence a otevření účetnictví. Bakalářská práce rovněž obsahuje komplexní modelový příklad, na kterém je přechod z daňové evidence na vedení účetnictví proveden.
Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací
Adamcová, Julie ; MBA, Andrea Minaříková Zajíčková, (oponent) ; Pěta, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření vnitropodnikové směrnice pro oblast zásobování a skladování v obchodní společnosti. Jako první jsou vymezeny teoretické pojmy, které se vztahují k vnitropodnikovým směrnicím a účtování o zásobách, následně je provedena analýza společnosti, kde je přiblížen jak popis společnosti, tak její chod a skladování zásob. V poslední části jsou představeny návrhy pro zlepšení evidence zásob včetně modelu vnitropodnikové směrnice pro danou společnost.
Mobilní aplikace pro správu a rezervaci produktů
Joukal, Marek ; Pavelková, Alena (oponent) ; Špaňhel, Jakub (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a následně vývojem mobilní aplikace pro operační systém Android jako podpůrná aplikace zároveň vyvíjené webové služby rezervačního systému. Cílem práce je vytvořit vizuálně minimalistickou avšak intuitivní a především jednoduchou aplikaci, pomocí které by uživatel mohl efektivně spravovat svá zařízení či předměty ať už v domácnosti nebo v práci.
Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací
Křápková, Adéla ; Ondrůšek, Vladislav (oponent) ; Pěta, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření vnitropodnikové směrnice v oblasti zásob. První část se věnuje teoretickým východiskům vnitropodnikových směrnic, zásob ajejich evidenci, účtování, oceňování a závěrečným operacím. V druhé části je provedena analýza společnosti a zhodnocení aktuálního stavu vnitropodnikových směrnic. Poslední část obsahuje komplexní návrh vnitropodnikové směrnice zaměřené na zásoby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 248 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.