Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Invazní škodlivé organismy ovocných plodin v podmínkách ČR
Holý, Kamil ; Stará, Jitka ; Kocourek, František ; Ouředníčková, Jana ; Skalský, Michal ; Pultar, Oldřich
Metodika shrnuje základní informace o invazních škůdcích ovoce, kteří se k nám rozšířili po roce 2000. U každého druhu jsou uvedeny údaje o morfologii, podobných druzích, původním areálu výskytu, rozšíření v Evropě a u nás, možnostech šíření, životním cyklu, hostitelských rostlinách, metodách monitoringu a ochrany.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Právní úprava ochrany volně žijících živočichů
Křížová, Barbora ; Fabšíková, Tereza (oponent)
Právní úprava ochrany volně žijících živočichů Abstrakt Disertační práce se zabývá ochranou volně žijících živočichů a její právní úpravou. Volně žijící živočichové jsou chráněni v rámci ochrany biodiverzity a ochrany přírody a krajiny, kterou můžeme dělit na územní a druhovou, přičemž se disertační práce věnuje hlavně té druhové. Vedle vysvětlení základních pojmů obsahuje práce tři hlavní části, které se postupně věnují právní úpravě na úrovni mezinárodní, unijní a vnitrostátní. První část o mezinárodněprávní úpravě analyzuje Úmluvu o biologické rozmanitosti, Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, Úmluvu o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů a Úmluvu o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť. Další část o právní úpravě Evropské unie uvádí relevantní strategické dokumenty koncepční povahy a poté příslušné směrnice a nařízení. Jedná se zejména o směrnici o ochraně volně žijících ptáků, směrnici o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, směrnici o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách, nařízení o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a nařízení o prevenci a regulaci...
Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva
Becková, Kateřina ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Resumé Předmětem mé diplomové práce je právní úprava ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Vzhledem k ohrožení biologické rozmanitosti na planetě a snižování počtu jednotlivých druhů, považuji dostatečnou právní úpravu v této oblasti za předpoklad pro zpomalení či zastavení tohoto úbytku a případné obnově populací jednotlivých druhů. Toto téma jsem si zvolila s cílem ukázat, jakým způsobem a jak kvalitně zabezpečuje právní úprava na jednotlivých úrovních ochranu druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Vzhledem k významnému negativnímu vlivu nepůvodních invazních druhů živočichů a rostlin na původní druhy i celé ekosystémy, věnovala jsem jim v každé části zvýšenou pozornost, a to také z toho důvodu, abych upozornila na nedostatky právní úpravy v této oblasti. Na problematiku právní úpravy ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin nazírám z obecného pohledu, pohledu mezinárodního práva, evropského unijního práva, českého práva a francouzského práva se zaměřením především na jednotlivé prameny právní úpravy, hlavní směry, subjekty či organizaci správy, nástroje a otázku odpovědnosti. Tato práce se skládá ze šesti částí. V první části práce se věnuji právní úpravě ochrany volně žijících živočichů z obecného hlediska, a to seznámením s problémem úbytku...
Invazní druhy vodních bezobratlých v ČR
Kolářová, Lucie ; Tátosová, Jolana (vedoucí práce) ; Dočkalová, Kateřina (oponent)
Šíření nepůvodních druhů je v současné době aktuálním problémem, který se týká i vodního prostředí a v něm žijících bezobratlých. Ve vodách na území ČR byl zaznamenán výskyt řady nepůvodních druhů, které bychom mohli rozdělit do dvou skupin. První skupinu představují druhy invazivní - jejich ekologické charakteristiky (např. rychlý růst, vysoká plodnost či přenos chorob) jim umožňují snadné šíření. Mezi tyto druhy patří zejména severoamerické druhy raků Orconectes limosus a Pacifastacus leniusculus, dále pak Dreissena polymorpha či Dikerogammarus villosus. Jejich šíření je velmi nápadné, neboť zde páchají poměrně rozsáhlé škody a představují nebezpečí pro naše původní společenstva. Kromě toho se však v našich vodách vyskytuje několik dalších druhů, které zde také nejsou původní, nicméně se šíří velmi nenápadně, nedosahují vysokých populačních hustot a pro naše společenstva nepředstavují žádné výrazné nebezpečí. Výskyt těchto invazních druhů byl zaznamenán zejména díky monitoringu, který provádí jednotlivé podniky povodí a bez kterého bychom o jejich přítomnosti ani nemuseli vědět. Většina z nich byla na naše území introdukována neúmyslně. V důsledku budování plavebních kanálů došlo k odstranění přirozených bariér mezi jednotlivými povodími a následným rozvojem lodní dopravy bylo umožněno rozšíření...
Právní úprava ochrany volně žijících živočichů
Křížová, Barbora ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Jančářová, Ilona (oponent) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Právní úprava ochrany volně žijících živočichů Abstrakt Disertační práce se zabývá ochranou volně žijících živočichů a její právní úpravou. Volně žijící živočichové jsou chráněni v rámci ochrany biodiverzity a ochrany přírody a krajiny, kterou můžeme dělit na územní a druhovou, přičemž se disertační práce věnuje hlavně té druhové. Vedle vysvětlení základních pojmů obsahuje práce tři hlavní části, které se postupně věnují právní úpravě na úrovni mezinárodní, unijní a vnitrostátní. První část o mezinárodněprávní úpravě analyzuje Úmluvu o biologické rozmanitosti, Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, Úmluvu o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů a Úmluvu o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť. Další část o právní úpravě Evropské unie uvádí relevantní strategické dokumenty koncepční povahy a poté příslušné směrnice a nařízení. Jedná se zejména o směrnici o ochraně volně žijících ptáků, směrnici o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, směrnici o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách, nařízení o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a nařízení o prevenci a regulaci...
Invazní druhy vodních bezobratlých v ČR
Kolářová, Lucie ; Tátosová, Jolana (vedoucí práce) ; Dočkalová, Kateřina (oponent)
Šíření nepůvodních druhů je v současné době aktuálním problémem, který se týká i vodního prostředí a v něm žijících bezobratlých. Ve vodách na území ČR byl zaznamenán výskyt řady nepůvodních druhů, které bychom mohli rozdělit do dvou skupin. První skupinu představují druhy invazivní - jejich ekologické charakteristiky (např. rychlý růst, vysoká plodnost či přenos chorob) jim umožňují snadné šíření. Mezi tyto druhy patří zejména severoamerické druhy raků Orconectes limosus a Pacifastacus leniusculus, dále pak Dreissena polymorpha či Dikerogammarus villosus. Jejich šíření je velmi nápadné, neboť zde páchají poměrně rozsáhlé škody a představují nebezpečí pro naše původní společenstva. Kromě toho se však v našich vodách vyskytuje několik dalších druhů, které zde také nejsou původní, nicméně se šíří velmi nenápadně, nedosahují vysokých populačních hustot a pro naše společenstva nepředstavují žádné výrazné nebezpečí. Výskyt těchto invazních druhů byl zaznamenán zejména díky monitoringu, který provádí jednotlivé podniky povodí a bez kterého bychom o jejich přítomnosti ani nemuseli vědět. Většina z nich byla na naše území introdukována neúmyslně. V důsledku budování plavebních kanálů došlo k odstranění přirozených bariér mezi jednotlivými povodími a následným rozvojem lodní dopravy bylo umožněno rozšíření...
Právní úprava ochrany rostlinstva a živočišstva
Becková, Kateřina ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Resumé Předmětem mé diplomové práce je právní úprava ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Vzhledem k ohrožení biologické rozmanitosti na planetě a snižování počtu jednotlivých druhů, považuji dostatečnou právní úpravu v této oblasti za předpoklad pro zpomalení či zastavení tohoto úbytku a případné obnově populací jednotlivých druhů. Toto téma jsem si zvolila s cílem ukázat, jakým způsobem a jak kvalitně zabezpečuje právní úprava na jednotlivých úrovních ochranu druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Vzhledem k významnému negativnímu vlivu nepůvodních invazních druhů živočichů a rostlin na původní druhy i celé ekosystémy, věnovala jsem jim v každé části zvýšenou pozornost, a to také z toho důvodu, abych upozornila na nedostatky právní úpravy v této oblasti. Na problematiku právní úpravy ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin nazírám z obecného pohledu, pohledu mezinárodního práva, evropského unijního práva, českého práva a francouzského práva se zaměřením především na jednotlivé prameny právní úpravy, hlavní směry, subjekty či organizaci správy, nástroje a otázku odpovědnosti. Tato práce se skládá ze šesti částí. V první části práce se věnuji právní úpravě ochrany volně žijících živočichů z obecného hlediska, a to seznámením s problémem úbytku...
Problematika invazního druhu - norka amerického (Mustela vison) z pohledu obecné druhové ochrany
Kerouš, Karel ; Nová, Petra ; Fischer, David ; Fischerová, Jana
Práce přináší stručný přehled nejdůležitějších dosavadních poznatků o biologii, rozšíření a možných vlivech norka amerického na domácí faunu v oblastech jeho introdukce. Převážná většina informací pochází z dostupné vědecké zahraniční i domácí literatury, přičemž pozornost byla soustředěna především na území Evropy a České republiky (v případě informací z území ČR je text doplněn o některé poznatky jeho autorů). Zvláštní pozornost je věnována současné úrovni znalostí problematiky spojené s invazí norka amerického na našem území – práce se kromě rozšíření věnuje zejména vlivu vysokého predačního tlaku na některé vzácné druhy živočichů u nás, dosavadním zkušenostem s jeho odchytem a případným možnostem eliminace norků. V závěru se autoři snaží navrhnout směr, kterým by se případný pokus o redukci početního stavu norků na našem území měl v budoucnosti ubírat.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Vliv eutrofizace, průtokového režimu a změn geomorfologie koryta na prostorovou distribuci společenstev ryb v povodí řeky Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Musil, Jiří ; Demeke, Shiferaw ; Slavík, Ondřej ; Horký, Pavel
Zpráva se zabývá vlivem eutrofizace řek na úspěšnost přirozené reprodukce, vlivem úprav toku na biologii ryb a úspěšností přirozené reprodukce. Je zařazena dílčí studie zabývající významem rybích hostitelů pro ohrožený druh mlže Unio crassus. Byla vypracována mapa lokalit ohrožených eutrofizací. Byl připraven komplexní návrh zprůchodnění příčných překážek dolní Vltavy od soutoku s Labem až po ústí Sázavy. Byla připravena metodika pro využití kartáčové technologie pro zlepšení migrační prostupnosti toků v ČR. Úspěšnost přirozené reprodukce byla hodnocena také ve vztahu k hydrologickým extrémům. Jsou uvedeny články vzešlé z projektu.
Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami: Vliv změn přírodního prostředí povodí a údolní nivy na povodňové riziko
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Praha ; Langhammer, Jakub
Úkoly řešené v roce 2005: Regionalizace sezonálního zatížení krajiny povodňovým nebezpečím, Vliv antropogenních změn v krajině na povodňové riziko, Vliv extrémních povodní na reliéf krajiny a údolní nivy, Historické povodně, Údolní niva jako geomorfologický fenomén, Vznik a vývoj údolní nivy z pedogeografického hlediska, Metodika mapování upravenosti říční sítě a následků povodní, Souhrn základních tendencí vývoje land use v ČR, Sukcese vegetace v údolní nivě po extrémních záplavách, Vliv povodní na makrozoobentos toků, Hodnocení morfometrických parametrů údolní nivy pomocí GIS - Vymezení nivy v GISu a využití příčných profilů, Dendrochronologické určení změn reliéfu vyvolaných povodněmi, Využití metod dálkového průzkumu Země pro hodnocení následků povodní, Analýza změny struktury využití územní údolní nivy na základě ortofot, Posouzení možnosti využití srážko-odtokových modelů na malých a středně velkých povodích, Revitalizace vodních ekosystémů a jejich role v protipovodňové ochraně, Analýza historických povodní v povodí Blanice - příčin, průběhu a následků, Změny odtokového režimu v pramenných oblastech vodních toků - aplikace v povodí horní Blanice, Analýza změny kvality vegetace po povodni pomocí DPZ na povodí Blanice, Protipovodňová opatření v povodí Blanice, Upravenost vodních toků a příbřežní zóny v povodí Blanice, Upravenost hydrografické sítě v povodí Blanice na základě analýzy Základní vodohospodářské mapy, Geomorfologická charakteristika údolní nivy Blanice v rámci údolního systému, Erozní ohrožení půd v povodí Blanice - hodnocení erozních faktorů pro vstup do empirických modelů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: