Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Design závěsného světla
Špačková, Eliška ; Tauber, Jiří (oponent) ; Sovják, Richard (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem závěsného světla a jeho posouzením metodou LCA, s cílem minimalizace environmentálních dopadů při zachování estetických kvalit a vyhovění dílčím cílům. V rámci práce byla vypracována taxonomie a designérská i technická analýza, jejichž cílem bylo uspořádat poznatky jako podklad pro vývoj nového řešení. Všechny variantní návrhy byly posouzeny metodou LCA a na základě kritického zhodnocení byl zvolen jeden z konceptů. V další fázi byl tento koncept rozvinut a jeho materiálové varianty byly opět posouzeny metodou LCA. Finální návrh dává do souvislosti kombinaci technického a estetického pojetí závěsného osvětlení s udržitelným designem, významným trendem současnosti i budoucnosti.
Design přenosného autorefraktometru
Kazlouskaya, Anastasiya ; Sládek, Josef (oponent) ; Rubínová, Dana (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je design přenosného autorefraktometru určeného k preventivnímu screeningu tupozrakosti a refrakčních vad u malých dětí. Cílem je vytvořit dobře vyvážený přenosný autorefraktometr s pohodlnou a správně umístěnou rukojeťi, který bude mít moderní, příjemný a hravý design. Práce vychází ze současného stavu poznání a byla tvořena s ohledem na ergonomické a technické požadavky.
Volumetric Method for the Determining kg CO2 eq. and Energy Requirements for the Production of Power Tools at an Early Stage of Product Design
Sovják, Richard ; Sobotová,, Lydia (oponent) ; Grall, Günter (oponent) ; Křenek, Ladislav (vedoucí práce)
Emissions of kg CO2 eq. occur at different stages of the product life cycle and have a significant impact on global warming. The method used to assess these negative impacts is Life Cycle Assessment (LCA), which enables the determination of the carbon footprint, energy requirements of materials production, manufacturing processes, transport, use, and end of life (EoL). These analyses are time-consuming, costly to train, and require mass and material characterisation of products. The proposed VEME (Volumetric Evaluating Method of Ecodesign) method uses the volumetric properties of the product and its structural and material compositions. To achieve the objective, 134 power tools (manufactured from 1989 to 2018) were analysed with the inclusion of 10 types of categories based on the type of tool. 3D scanning was used to determine the volume of the product followed by material analysis and then the Oil Point Method (OPM), which is based on LCA. Tools were evaluated in three possible EoL variants (Landfilling, Combustion, and Recycling 90%). From the data obtained, a Monte Carlo simulation was performed for each tool sample of n = 1,000 with 95% confidence. Equations were established to determine the energy requirements for tool production, emissions of kg CO2 eq. (for 11 world countries), packaging and transport data. With 90% recycling, energy savings of up to 32.4% are possible compared to landfill. Of the 134 samples, 9.7% were recycled, where recycling was up to 6.2% more energy intensive than landfilling. This is due to the high energy requirements of the recycling materials. The new method will find applications in product design in industrial design, but also in the areas of the economic evaluation of production method and location. It can also be used to extend the energy labelling of products to include the energy intensity of production, transport, and packaging.
Právní ochrana designu se zaměřením na módní průmysl
Tomášková, Lucie ; Růžička, Michal (vedoucí práce) ; Pítra, Vladimír (oponent)
Tato práce se zaměřuje na vymezení všech možností právní ochrany designu v souvislosti s módním průmyslem a módním designem. Práce vymezuje pojem design, jeho základní druhy, charakteristické znaky a zvláštní vlastnosti. Z důvodu přijetí nového občanského zákoníku a širšího vymezení věci v právním smyslu na hmotnou a nehmotnou se další část práce zabývá designem jako nehmotným statkem, jako věcí v právním smyslu a jeho kategorizací. Z oblasti forem právních ochran se práce věnuje zejména ochraně prostřednictvím autorského práva, průmyslovým vzorům, ochranným známkám a nekalé soutěži. Zároveň porovnává i vztah autorskoprávní ochrany designu a ochrany prostřednictvím průmyslového vzoru a průmyslové vzory s ochrannými známkami. Prostor je věnován veřejnoprávním a soukromoprávním prostředkům ochrany, které návrhář může využít, pokud došlo k zásahu do jeho práv. Kromě vymezení forem a prostředků právní ochrany, které jsou dostupné v České republice, je cílem práce též popis možností návrháře na poli mezinárodním a unijním. Z hlediska Evropské unie práce zahrnuje zapsaný a nezapsaný průmyslový vzor, z hlediska mezinárodního zmiňuje všechny mezinárodní dohody důležité pro průmyslové vzory a autorské právo ve spojení s ochranou designu. Dále se zaměřuje i na Úřad průmyslového vlastnictví, jeho roli,...
Právo módního průmyslu
Kohoutová, Tereza ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Právo módního průmyslu Abstrakt Hlavním úkolem této práce je seznámit čtenáře s poměrně novým průřezovým odvětvím práva, kterým je právo módního průmyslu neboli Fashion law. Ač je v angloamerické právní kultuře již zavedeným odvětvím, u nás si tuto cestu stále hledá. Kromě zaměření na odvětví samotné se v práci také věnuji určitým aspektům práva duševního vlastnictví, jež jsou s právem módního průmyslu nejčastěji spojovány. Na závěr pak v krátkosti uvádím různé negativní vlivy módního průmyslu. První kapitola je zaměřena na vymezení pojmu práva módního průmyslu, jak toto právo vzniklo a jaké je jeho postavení ve Spojených státech amerických, kde je vyučováno na univerzitách a je mu přisuzována určitá vážnost. Taktéž je zhodnocena situace v České republice, kde se o jeho rozvoj stará především Ústav práva módního průmyslu. Aby byl poskytnut dostatečný rámec pro další témata, je druhá kapitola věnována pojmové a právní specifikaci designu a jeho ochrany. Seznámíme se také s jeho druhy a zaměříme se na módní design. Třetí kapitola se již plně zaměřuje na první druh ochrany designu, a to autorské právo. Pro úplnost je v této kapitole rozebrán jak historický vývoj, tak současná mezinárodní a česká právní úprava včetně současného využití v módním průmyslu. Jelikož některé výtvory módních návrhářů jsou natolik...
Průmyslová pekárna Herold
Kręželoková, Tereza ; Štikar, Jaroslav (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout novostavbu průmyslové pekárny pro společnost Herold Brno. Projekt vychází z architektonické studie, zpracované v rámci předmětu AG035 Ateliér architektonické tvorby v 3. ročníku bakalářského studia. Pozemek, určený pro návrh, se nachází v Brně, v katastrálním území Horních Heršpic. Jedná se o průmyslovou část města, okolní zástavba je z velké části tvořena halovými objekty (výrobní haly, velkosklady), směrem k centru je obytná zástavba a stavby občanské vybavenosti. Parcela je momentálně evidována jako brownfield a je určena k zástavbě pro výrobu. Pozemek je napojen na ulici K Terminálu, je v mírně svažitém terénu. Navržený objekt navazuje svým tvarovým řešením na lichoběžníkový tvar pozemku. Objekt tvoří tři vzájemně propojené hmoty, každá z nich plní jinou funkci. V první z nich se nachází vstupní část, prodejna pečiva, šatny a hygienická zařízení pro zaměstnance, na ni je uložena druhá hmota, která má mírně převýšený tvar, zde se nachází administrativa, v zadní části pozemku je třetí – největší hmota, ve kterém se nachází výrobní hala, prostory pro skladování a expedici. Celý objekt má industriální charakter, který vychází z charakteru a účelu stavby. Hlavním materiálem je beton, který je použitý v interiéru, i v exteriéru. Fasáda je tvořena pohledovým betonem, v interiéru je použita betonová stěrka. Monolitická hmota je přerušena černými kovovými prvky, jako jsou rámy oken nebo zábradlí, a odlehčená prosklenými plochami. Důležitým prvkem je také venkovní atrium, navržené mezi výrobní a vstupní části, které má zajistit větší kvalitu pracovního prostředí pro zaměstnance výroby. Před vstupem do objektu se nachází exteriérové schodiště a bezbariérová rampa. Celý objekt je řešen bezbariérově.
Design plně elektrického vstřikovacího lisu s uzavírací silou do 100 tun
Otevřelová, Eliška ; Tvarůžek, Martin (oponent) ; John, David (vedoucí práce)
Práce se zabývá designem vstřikovacího lisu. V návrhu je řešen stroj s plně elektrickým pohonem a uzavírací silou nepřesahující 100 tun. Práce sestává i z analýzy produktů na současném trhu. Za hlavní cíl práce je kladeno vyřešení nedostatků zjištěných během rešerše s ohledem na estetické a technické požadavky.
Ochrana designu a ochranné známky v módním průmyslu
Phamová, Minh Thu ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Hlavním cílem diplomové práce bylo představit právo módního průmyslu a právní ochranu designu a ochranných známek. Práce vymezuje jejich charakteristické znaky a analyzuje dostupné právní prostředky ochrany. Opomíjena není ani nekalosoutěžní ochrana a úvaha de lege ferenda ohledně směřování na patentovou ochranu. Úvod je věnován právu módního průmyslu a jeho vzniku. Ačkoliv se jedná v České republice o neprobádaný obor, dostává se do povědomí veřejnosti prostřednictvím odborných seminářů pod záštitou neziskové organizace Ústavu práva módního průmyslu. V módním průmyslu je design hojně vyskytovaným tématem. Pozornost je věnována především právní ochraně designu prostřednictvím průmyslových vzorů. Na mezinárodní a unijní úrovni jsou zmíněny nejvýznamnější mezinárodní smlouvy, nařízení a směrnice EU. U oděvního průmyslu byla zmíněna i neformální ochrana prostřednictvím nezapsaného průmyslového vzoru v EU. V diplomové práci nejsou opomíjena ani autorská práva módního návrháře, definice autorského díla ve vztahu k módě, licence a zaměstnaneckého díla. V samostatné kapitole je vymezen souběh autorského práva a průmyslového vzoru ve vztahu k módnímu produktu. Další prostředek, který lze využít u právní ochrany módního průmyslu, jsou ochranné známky. V diplomové práci jsou blíže vymezeny jednotlivé druhy...
Právo módního průmyslu
Josefiková, Denisa ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Císařová, Zuzana (oponent)
Cílem této práce je přiblížit čtenáři právo módního průmyslu, jakožto průřezové právní odvětví, které se dotýká mnoha dílčích právních odvětví. Autorka se v této práci zaměřuje zejména na úpravu práva duševního vlastnictví, která je vzhledem k tomu, že produkty módního průmyslu jsou výsledkem umělecké tvorby, zcela klíčová. Úvod práce je věnován historii práva módního průmyslu, a to jak ve světě, tak u nás v České republice, kde za jeho intenzivnější rozvoj a rozšíření do povědomí veřejnosti vděčíme zejména Ústavu práva módního průmyslu. Dále se práce soustředí na pojem design, jeho bližší pojmové i právní specifikace a seznámení s jeho jednotlivými druhy. V další části se práce věnuje autorskoprávní ochraně autorského díla. Mnohé produkty módního průmyslu jsou totiž natolik jedinečnými a umělecky hodnotnými díly, že na ně autorskoprávní ochrana může být aplikována. V souvislosti s tím hovoříme konkrétně o dílech užitého umění, které kromě jistého estetického dojmu slouží k uspokojování denních potřeb. Pro ochranu vzorů textilií či celkový originální vzhled produktů, které si módní značky přejí chránit, a nejen pro ty, je zde ochrana prostřednictvím průmyslových vzorů. Práce se zaměřuje na podmínky, které musí být splněny, aby byl průmyslový vzor zapsán a na práva, která vlastníkovi z takového...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.