Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 367 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právo na vzdělání v evropských dokumentech
Pehrová, Klára ; Tymofeyeva, Alla (vedoucí práce) ; Honusková, Věra (oponent)
Právo na vzdělání v evropských dokumentech Klíčová slova Vzdělání, právo na vzdělání, Evropské dokumenty, Soudní dvůr Evropské unie, Evropský soud pro lidská práva, lidská práva Abstrakt Diplomová práce Právo na vzdělání v evropských dokumentech pojednává o zakotvení práva na vzdělání v evropských dokumentech. Práce představuje právo na vzdělání jako lidské právo, které je zakotveno v komplexu lidských práv od jeho počátku. Vymezuje předmětnou terminologii a ukotvení práva na vzdělání v předmětných dokumentech. Pokračuje pak vymezením práva na vzdělání v evropském kontextu, přičemž se zaměřuje na vytvoření charakteristiky, analýzy a komparace kodifikace práva na vzdělání v předmětných evropských dokumentech. Diplomová práce se soustředí na zakotvení práva na vzdělání v Listině základních práv Evropské unie, která představuje jeden z nejmladších a nejkomplexnějších katalogů lidských práv na světě. Dále se diplomová práce zabývá rozborem zakotvení práva na vzdělání v Evropské úmluvě o lidských právech ve znění Dodatkových protokolů. Protože Evropská úmluva o lidských právech byla významným pramenem pro vznik Listiny základních práv Evropské unie, diplomová práce přináší komparaci způsobu zakotvení práva na vzdělání v obou dokumentech. Dále v práci najdeme přehled sekundárních právních aktů souvisejících s...
Problematika potratů v Polsku
Medková, Gabriela
Bakalářská práce se věnuje problematice potratů v Polsku. Zaměřuje se především na protipotratovou legislativu a veřejný diskurz. Hlavním stanoveným cílem je analyzovat vývoj interrupčních zákonů v Polsku a jejich hlavních aktérů. Pozornost je věnována především poslední přijaté interrupční legislativě a reakcím, které ve společnosti vyvolala. Práce se snaží poukázat i na souvislost této problematiky s lidskými právy. Proto je doplněná o postoje vybraných organizací, které se o tuto problematiku dlouhodobě zajímají.
Lidskoprávní diskurs v Japonsku a japonské zahraniční politice
Zícha, Lukáš ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Autor se v této diplomové práci věnuje lidskoprávnímu diskursu v Japonsku a japonské zahraniční politice a klade si za cíl odpovědět na otázku, proč se vyvinul právě tímto způsobem. Analýze podrobuje nejvýznamnější současná témata (spadající do kategorie první generace lidských práv): problematiku korejské menšiny, diskriminaci osob burakuminského původu, genderovou otázku a téma systému žen útěchy (comfort women). Následně se zaměřuje na lidskoprávní diskurs v zahraniční politice Japonska a za pomoci výsledků výzkumu, který provedl v roce 2013 v Tokiu mezi diplomaty, akademiky a zástupci NGO, zkoumá tři možné přístupy vysvětlující současný stav: přístup státních zájmů, konstruktivistický přístup (kulturní podmíněnost) a policy-making přístup zohledňující úlohu vnitrostátních aktérů.
Srovnání lidskoprávních argumentů proti ženskému volebnímu právu a stejnopohlavním sňatkům
Kubicová, Kateřina ; Hofmannová, Helena (vedoucí práce) ; Uhl, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na nová lidská práva a jejich význam v rámci současné legislativy i judikatury. Vymezuje jejich obsah a možnosti úpravy, uvádí i konkrétní případy a pojetí doktríny. Mezi nová lidská práva lze řadit i práva příslušníků LGBTQ+ komunity. Tato práce se dále podrobněji soustředí na téma stejnopohlavních sňatků, které je (nejen) v Česku hojně diskutováno. K zakotvení těchto sňatků u nás dosud nedošlo, ač evropský trend je jiný - je tedy na místě se ptát, jaké jsou nynější argumenty jejich odpůrců. Ti zmiňují kupříkladu historické aspekty institutu nebo potenciální ohrožení tradičních schémat. Jeho příznivci naopak vyzdvihují důležitost stejných práv pro všechny bez ohledu na jejich sexuální orientaci či genderovou identitu. K porovnání těchto postojů je v práci využíván i tradiční ústavněprávní nástroj, a sice test proporcionality, který především zvažuje význam a závažnost práv na obou stranách. Tato práce se soustředí na srovnání argumentů, které používají současní odpůrci stejnopohlavních sňatků s argumenty, které historicky používali odpůrci ženského volebního práva. Důvodem pro tuto volbu je především skutečnost, že se tyto argumenty do značné míry překrývají. Ženské volební právo je přitom něčím, o čem v současné době společnost nemá pochybnosti a nijak se mu nebrání. Je...
Etická dilemata v multikulturním ošetřovatelství v souvislosti s dětskými ukrajinskými válečnými uprchlíky
Kučerová, Jana ; Červenková, Denisa (vedoucí práce) ; Bouma, David (oponent)
Diplomová práce se zabývá přístupem dětských sester k dětským ukrajinským válečným uprchlíkům vyžadujícím intenzivní onkologickou péči. Jako etická norma jsou v ošetřovatelství používány modely transkulturního - multikulturního ošetřovatelství. Zejména modely M. Leiningerové, J. N. Gigerové a R. Davidhizarové vytvořené v 50. letech minulého století zaměřené na holistickou kulturní péči, zdraví a projevy nemoci jedinců či skupin a která respektuje společné znaky kulturních hodnot, víry a praktik. Klíčová slova Ukrajinci, migrace, válka, ošetřovatelství, ošetřovatelský model, transkulturní - multikulturní ošetřovatelství, komunikace, lidská práva, dětský pacient, charta práv dětí v nemocnici, lidská důstojnost
Etická reflexe pašování lidí v současném diskurzu
Cahlík, Jakub ; Jinek, Jakub (vedoucí práce) ; Štica, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá fenoménem pašování lidí do Evropské Unie a následnou etickou reflexí takovéhoto jednání. Pašování lidí je nelegální aktivitou, jejíž vymýcení se v posledních letech stalo jedním z hlavních cílů evropské politiky potlačování neregulérní migrace. Je tak nicméně činěno bez reflexe konkrétních pašeráckých činů, což má za následek kriminalizaci jednání, která jsou morálně správná, ba dokonce nutná, neboť pomáhají k naplnění základních lidských práv migrantů. Tato práce představuje pašování lidí do EU v jeho celistvosti, uvádí společenskohistorický kontext, ze kterého tento fenomén vzniká a nastiňuje přístup, jakým lze pašování lidí eticky hodnotit v konkrétních situacích, tak aby nedocházelo k odsuzování humanitárně přínosných činů. Klíčová slova Pašování lidí, převaděčství, lidská práva, státní suverenita, neregulérní migrace, etika
Fenomén Slow Fashion v současném Česku
Hoang, Thuy Duong ; Lánský, Ondřej (vedoucí práce) ; Hyánková, Tereza (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem slow fashion, který ve formě hnutí vznikl jako reakce na vývoj dnešního módního průmyslu. V první části je nejdříve vysvětlen pojem fast fashion, jeho hlavní znaky, obchodní modely, které vedly k jeho vzniku, jako je například outsourcing a také jeho socio- environmentální dopady. Dále se práce věnuje postupnému pronikání konceptu udržitelnosti do módního průmyslu a následnému vzniku konceptu slow fashion. Druhá část na základě kvalitativního výzkumu ve formě polostrukturovaných rozhovorů se zabývá vybranými značkami české slow fashion módy. Výzkum analyzuje primárně hlavní motivace zakladatelek vybraných značek k jejich založení, přístup těchto firem k výrobě a distribuci produktů a jejich celkový postoj k dnešní módě. KLÍČOVÁ SLOVA fast fashion, slow fashion, udržitelná móda, textilní průmysl, konzumerismus
Tzv. Magnitského zákony z pohledu mezinárodního práva
Tydlitát, Pavel ; Bílková, Veronika (vedoucí práce) ; Lipovský, Milan (oponent)
Tzv. Magnitského zákony z pohledu mezinárodního práva Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá fenoménem tzv. Magnitského zákonů, jako podtypu cílených mezinárodních sankcí, z hlediska mezinárodního práva. Text práce je rozdělen do tří kapitol. První kapitola je věnována počátkům Magnitského zákonů. Popsány jsou okolnosti věznění a smrti Sergeje Magnitského. Později je v kapitole popsán vznik prvních Magnitského zákonů vůbec, tedy amerických Magnitsky Act a Global Magnitsky Act, a rozšíření obdobných předpisů do dalších států světa. V kapitole druhé je uveden přehled a právní porovnání vybraných zákonů - Spojené státy americké, Kanada, Evropská unie a Česká republika. Zprvu jsou na základě analýzy literatury a jednotlivých předpisů stanoveny znaky společné všem Magnitského zákonům. Poté jsou zákony porovnávány z pěti různých hledisek. Těmi jsou sankční kritéria, jako definice postihovaného jednání; tvorba sankčního seznamu, jako oprávnění orgánů moci takové seznamy vytvářet; jednotlivé sankční nástroje; opravné prostředky v sankčním procesu nebo vynětí ze sankčního seznamu; přehled sankcionovaných osob. V kapitole třetí je diskutována povaha Magnitského zákonů z hlediska mezinárodního práva a jejich případné zařazení do již existujících kategorií svépomoci, donucovacích opatření, retorze, represálie a...
Hranice a jejich ochrana v kontextu mezinárodního práva lidských práv a suverenity státu
Fárková, Iva ; Honusková, Věra (vedoucí práce) ; Flídrová, Eliška (oponent)
Hranice a jejich ochrana v kontextu mezinárodního práva lidských práv a suverenity státu Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá státními hranicemi, zejména jejich určováním a ochranou v souvislosti se státní suverenitou a lidskými právy a snaží se odpovědět na otázku, kde se v rámci ochrany státních hranic setkává suverenita s lidskými právy. Státní hranice vymezují státní území, které je jedním ze základních znaků státu, tak, jak ho vnímá mezinárodní právo veřejné. Co nejpřesnější vymezení státního území je pro samotný stát zásadní, neboť tak má představu o rozsahu své působnosti. Nad svým územím totiž vykonává svou územní výsost, stejně jako vykonává svou moc i nad obyvateli tohoto území. Zároveň je povinen zajišťovat bezpečnost na svém území a svých obyvatel, s čímž souvisí ochrana státních hranic a potřeba jejich kontroly ze strany státu. Určování státních hranic a jejich kontrola tak jednoznačně souvisí se státní suverenitou. Ovšem přílišná ochrana a kontrola hranic se může snadno ocitnout v rozporu s lidskými právy, konkrétně např. se svobodou pohybu a pobytu. Pak je důležité zamyslet se a určit, která z těchto dvou hodnot by měla mít převahu. Zda je to státní suverenita, povinnost státu zajistit bezpečnost a určité právo státu na přehled o pohybu na jeho hranicích, nebo co možná nejširší svoboda...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 367 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.