Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 238 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv chladové adaptace na ischemicko-reperfúzní poškození srdce
Marvanová, Aneta ; Žurmanová, Jitka (vedoucí práce) ; Čížková, Dana (oponent) ; Králová Lesná, Ivana (oponent)
Kardiovaskulární onemocnění, mezi které patří ischemická choroba srdeční, její akutní forma infarkt myokardu, a následné srdeční selhání, se stále řadí mezi nejčastější příčinu úmrtí na světě. Již desítky let si vědci kladou za cíl najít klinicky využitelné kardioprotektivní intervence, které by účinně předcházely tomuto onemocnění, a tak zmenšovaly následky tohoto onemocnění a zlepšily kvalitu života pacientů. Je známo, že k ochraně srdce významně přispívá zdravý životní styl, jehož součástí je i dlouhodobé otužování. Benefiční účinky otužování na posílení organismu jsou známy již dvě sta let, zatím však nikdo před námi nezkoumal vliv chladného prostředí na velikost ischemicko-reperfúzního poškození (I/R). Před 10 lety jsme zavedli model mírné chladové expozice (8 ± 1 řC) (MCE), který byl protektivní na velikost infarktu myokardu a zároveň se neprokázaly negativní vedlejší účinky jako je hypertenze a hypertrofie myokardu. Naším cílem tedy bylo zkoumání mechanismu kardioprotekce vyvolané MCE. Položili jsme si následující otázky. Jaký je metabolický profil potkanů vystavených MCE? Jaký je vliv MCE na velikost I/R poškození v krátkodobém a dlouhodobém časovém horizontu? Kdy dozrává hnědá tuková tkáň v průběhu MCE? Které signální dráhy jsou zapojeny v kardioprotekci vyvolané MCE? Naše práce ukázala,...
Měřič tepové frekvence
Šeda, Jan ; Rampl, Ivan (oponent) ; Chmelař, Milan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je shrnutí možností měření srdeční frekvence. Srdeční frekvence je jednou ze základních veličin měřených v lékařských vědách už tisíce let. Základní vlastností dané hodnoty je přesnost. To je také druhý úkol této práce, rozebrat nutnou přesnost metod pro lékařskou praxi a diagnostiku. Třetí a nejzásadnější bodem zadání je obvodový návrh měřiče tepové frekvence. V semestrálním projektu byl vybrán systém s optickým měřením. V práci bude měřič navržen jak elektricky, mechanicky tak i softwarově. Dále bude ověřena přesnost navrženého přístroje.
Měření a analýza elektrokardiografických signálů
Zimáková, Jana ; Vítek, Martin (oponent) ; Kolářová, Jana (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit se s metodikou měření elektrokardiografických signálů, jejich popisem a následnou analýzou. Během měření jsem využívala počítačový systém Biopac a program Matlab. Práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na obecnou problematikou činnosti srdce, vznik, měření a popis EKG křivky. Druhá část je věnována popisu programu Biopac – využití, postup při měření a ukázka výsledků naměřeného klidového a zátěžového EKG. Třetí část popisuje samotné zpracování naměřených signálů v programu Matlab.
Systém pro měření průtoku, teploty a tlaku se zobrazením v LabVIEW
Macíček, Ondřej ; Čížek, Martin (oponent) ; Sekora, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá řešením systému pro měření neelektrických veličin - teploty, tlaku a průtoku. Měřen je tlak v levé komoře izolovaného králičího srdce. Dále je měřen průtok a teplota perfuzního roztoku pro srdce. Práce se také zabývá tvorbou programu pro řídící mikrokontrolér a pro LabVIEW, které je používáno pro zobrazování a exportování dat. Text obsahuje i technickou dokumentaci pro výrobu přípravku.
Detekce fibrilace síní v krátkodobých EKG záznamech
Ambrožová, Monika ; Janoušek, Oto (oponent) ; Ronzhina, Marina (vedoucí práce)
Fibrilace síní je diagnostikována u 1-2 % populace, v příštích dekádách se očekává výrazný nárůst počtu pacientů s touto arytmií v souvislosti se stárnutím populace a vyšším výskytem některých onemocnění, která jsou považována za její rizikové faktory. Cílem této práce je popsat problematiku fibrilace síní a metody, které umožňují její detekci v EKG záznamu. V úvodní části se nachází literární rešerše zabývající se fyziologií srdce a fibrilací síní. V další části jsou uvedené některé metody sloužící k detekci FS. V praktické části je zhodnocena funkčnost dodaného softwaru pro detekci FS firmou BTL. Dále je zde navržen detektor fibrilace síní. K detekci bylo vybráno několik parametrů, poukazující na variabilitu RR intervalů. Jedná se o parametry směrodatné odchylky, koeficient šikmosti a špičatosti, variační koeficient, střední kvadratickou odchylku, normalizovanou absolutní odchylku, normalizovanou absolutní diferenci, mediánovou absolutní odchylku a entropii. Bylo využito třech různých klasifikačních modelů: metoda podpůrných vektorů (SVM), K-nearest neghbor (KNN) a diskriminační analýza (DA). Nejlepších výsledků dosahuje klasifikační model SVM. Výsledky ukazatelů úspěšnosti (sensitivita: 67,1 %; specificita: 97,0 %; F-measure: 66,8 %; accuracy: 92,9 %).
Analýza měřených parametrů kardiovaskulárního systému
Lysoň, Jakub ; Vítek, Martin (oponent) ; Kratochvíla, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce objasňuje elektrickou aktivitu srdce měřením dvanáctisvodového EKG. Pro měření je určen diagnostický systém Biopac, spolu s počítačovým program Acqknowledge. Pro zjištění vlivu zátěže na zvýšení krevního tlaku a tepové frekvence je navržena vlastní ověřovací metoda. Pomocí statistického postupu ověřování hypotéz v této problematice jsou vyhodnoceny výsledky měření. Pro analýzy naměřených dat v časové a frekvenční oblasti byl využit program Matlab, do kterého byly naměřené průběhy importovány. Byly vytvořeny funkce, které jsou v prostředí Guide implementovány do grafické podoby programu.
Klasifikace signálu EKG
Smělý, Tomáš ; Harabiš, Vratislav (oponent) ; Hrubeš, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá klasifikací různých průběhů EKG signálů. Úkolem bylo rozpoznat normální cykly od různých typů arytmií a určit, o jaké poruchy se jedná. Klasifikace byla provedena pomocí neuronových sítí v nadstavbě programového prostředí Matlab (Neural Network Toolbox). Výsledkem této práce je aplikace, která po načtení EKG signálu z databáze provede jeho předzpracování a následnou klasifikaci jednotlivých kvaziperiod do pěti různých tříd. Procentuální výsledky klasifikace jsou uvedeny v závěru práce.
Nová scéna Besedního domu Vyškov - novotvar v historickém prostředí
Husárová, Anette ; Kipila, Lubomír (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Cílem návrhu je vytvořit objekt, který bude rozšiřovat ten stávající, v současné době již nevyhovující nárokům na moderní audiovizuální scénu. Navržený objekt tento cíl zrcadlí ve své moderní nadčasové hmotě, která je originálně pojata pro daný region. Jedná se tedy o neopakovatelný novotvar v historickém prostředí, který svým pojetím povyšuje architektonickou úroveň daného regionu.
Generátor průběhu EKG signálu realizovaný mikrokontrolérem
Bureš, Michal ; Bubník, Karel (oponent) ; Sekora, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá vznikem EKG signálu a možnostmi generování fyziologického i patologického průběhu s využitím mikrokontroléru. Na základě seznámení se s metodami pro generování signálu byla pro realizaci použita metoda grafická, využívající k popisu signálu tabulkové hodnoty jednotlivých vln obsažených v EKG signálu. Bakalářská práce řeší návrh jednotlivých částí potřebných k realizaci funkčního generátoru. Těmito částmi jsou blokové schéma, systémový návrh a vývojový diagram. Z vytvořeného návrhu je vytvořen a naprogramován funkční přípravek schopný generovat EKG signál.
Iontová rovnováha a její vliv na funkci srdce, měření a analýza EKG
Štrbková, Lenka ; Nováková, Zuzana (oponent) ; Wilhelm,, Zdeněk (vedoucí práce)
Podkladem mechanické práce srdce jsou elektrické změny na úrovni srdeční buňky. Tyto elektrické změny jsou primárně ovlivněny rozložením iontů intra- a extracelulárně. Pro fyziologickou regulaci homeostázy iontů v organismu hrají velmi důležitou roli ledviny. V případě selhávání ledvinných funkcí se zastoupení iontů mění. Cílem předložené práce je pozovnání nejenom mineralogramů a hodnot acidobazické rovnováhy před a po dialýze, ale také možné změny časových intervalů EKG před a po dialýze u těchto nemocných. Práce se současně věnuje popisu elektrokardiografických signálů a využití programu pro jejích analýzu. K vytvořeni algoritmu pro analýzu EKG záznamu bylo užito signálů z dostupné databáze „PhysioBank“.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 238 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.