Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Po stopách gotického umění - výtvarná řada pro žáky 1. stupně ZŠ.
JUNGOVÁ, Diana
Diplomová práce "Po stopách gotického umění - výtvarná řada pro žáky 1. stupně ZŠ" je rozdělena na část teoretickou a část projektovou. Teoretická část je rozdělena na tři kapitoly. V první kapitole se zaměříme na uvedení do tématu gotického umění a kultury. Seznámíme se s kulturou a společností vrcholného a pozdního středověku, se středověkým vnímáním estetiky a pohledem na umění, dále se seznámíme s hlavními uměleckými rysy gotiky a s vývojem gotického umění v rámci Evropy. Cílem této kapitoly bude věcný vhled do tématu gotického umění, určený pro potřeby učitelů a učitelek na 1. stupni a jeho didaktickou aplikaci do praxe výtvarné výchovy. Druhá kapitola se bude zabývat možnostmi práce s tematikou gotického umění v návaznosti na Rámcový vzdělávací program. Závěrečná kapitola teoretické části představí možnosti práce s danou tematikou ve vyučování výtvarné výchovy a dále seznámí s didaktickými a metodickými materiály, které se zabývají námětem gotického umění. Projektová část seznámí se sedmi lekcemi výtvarné řady, které demonstrují praktické uchopení tématu gotického umění ve výuce výtvarné výchovy na 1. stupni základní školy.
České výšivky z doby vlády Lucemburků
Čihánková, Ivana ; Otavský, Karel (vedoucí práce) ; Martinek, Radek (oponent)
Ivana Čihánková České výšivky z doby vlády Lucemburků Bakalářská práce Anotace Ve druhé polovině 14. století a na počátku 15. století bylo české vyšívačství na velmi vysoké úrovni, výšivky vytvořené ve vyšívačských dílnách objednávali velmoži, církevní hodnostáři i měšťané pro chrámy na celém území, kterému Lucemburkové vládli. Cílem předkládané bakalářské práce je popsat období a prostředí, v němž výšivky vznikaly, technické postupy a materiály tehdy používané a propojení výšivek s ostatními uměleckými obory doby. První část práce pojednává o významu a využití výšivek v době vlády Lucemburků a uvádí dochované informace o vyšívačích a technice výšivek. Druhá část obsahuje popisy osmnácti výšivek dochovaných u nás i v zahraničí, rozbory jejich ikonografie a souvislosti s dalšími uměleckými díly, především s deskovou a knižní malbou. Klíčová slova Gotické umění - umělecká řemesla - výšivky - české gotické výšivky.
Posvátný prostor v čase gotického myšlení, umění a architektury.
Sobek, Jiří ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Royt, Jan (oponent)
Anotace: Diplomová práce s názvem "Posvátný prostor - v čase gotického myšlení, umění a architektury" se dílčím způsobem zaobírá určitou specifikací posvátného prostoru, funkcí a smyslu středověkého kostela, následně svědectvím a událostmi přítomných i podmiňujících počátky vývoje gotického umění, jež vnutilo svá pravidla povšechné středověké tvorbě, a jehož vliv se paprskovitě rozbíhá, počínaje XII. a XV. stoletím konče. Podstatná část textu je pak věnována uplatnění daných pravidel v posvátných prostorách hradu Karlštejna.
Dům umění
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky města Znojma s objektem Domu umění, jeho historií od renesance po současnost a s muzejními expozicemi, které jsou v něm umístěny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Richard Moest, autor-falzifikátor Klosterneuburské madony na lvu?
Hlobil, Ivo
Autor rekapituluje průběh dlouhého sporu o autenticitu Klosterneuburské madony na lvu (kolem 1345, Národní galerie v Praze) a přináší nové poznatky o tom, že jde o originální gotické dílo, původně součást jinak nedochovaných chórových lavic některého českého nebo moravského kostela.
Haptický model pro zrakově znevýhodněné zobrazující sv. Augustina
CHARVÁTOVÁ, Tereza
Diplomová práce se skládá ze dvou bloků, teoretické části a části praktické. Teoretická část se v první kapitole zabývá středověkým evropským uměním s důrazem na středověkého umělce a nástěnné malířství. Další kapitola popisuje život v askezi prostřednictvím řeholních řádů a jejich významných osobností. Tato část se primárně zaměřuje na život sv. Augustina. Třetí kapitola pojednává o projektu katedry výtvarné výchovy, zaměřeného na tvorbu haptických modelů pro nevidomé a popisuje jeho výstupy. Praktická část představuje tvorbu haptického modelu dle nástěnné kresby sv. Augustina, umístěné v ambitu bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích. Prezentuje výsledné pojetí neobvyklého haptického modelu vytvořeného v reliéfní lineární kresbě.
Středověká nástěnná malba v jihozápadních Čechách. (okresy Klatovy, Prachatice, Strakonice)
Faktor, Ondřej ; Royt, Jan (vedoucí práce) ; Hlobil, Ivo (oponent) ; Všetečková, Zuzana (oponent)
Středověká nástěnná malba v jihozápadních Čechách (okr. Klatovy, Prachatice, Strakonice) ANOTACE Tématem předkládané disertační práce jsou středověké nástěnné malby dochované ve čtyřiceti pěti objektech v jihozápadních Čechách, tedy v okresech Klatovy, Prachatice a Strakonice. Těžištěm práce je obsáhlý katalog maleb z období od 13. do počátku 16. století. Jeho prostřednictvím dochází k prvnímu ucelenému zpracování této látky dané oblasti. Hlavní náplní disertační práce je popis maleb, jejich uměleckohistorická analýza a komplexní zhodnocení literatury k tématu včetně revize starších názorů. Společně s tím i představení doposud opomíjených, nesprávně interpretovaných či nově objevených maleb na jihozápadě Čech má být přispěním do širší uměleckohistorické diskuse nejen studované oblasti. Klíčová slova gotické umění, nástěnná malba, kostel, hrad, kaple, jihozápadní Čechy, Prácheňsko, Pošumaví, donátor, Bavorové ze Strakonic, Švihovští z Rýzmberka, páni z Rožmitálu, Rožmberkové, johanité, johanitská komenda ve Strakonicích
Posvátný prostor v čase gotického myšlení, umění a architektury.
Sobek, Jiří ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Royt, Jan (oponent)
Anotace: Diplomová práce s názvem "Posvátný prostor - v čase gotického myšlení, umění a architektury" se dílčím způsobem zaobírá určitou specifikací posvátného prostoru, funkcí a smyslu středověkého kostela, následně svědectvím a událostmi přítomných i podmiňujících počátky vývoje gotického umění, jež vnutilo svá pravidla povšechné středověké tvorbě, a jehož vliv se paprskovitě rozbíhá, počínaje XII. a XV. stoletím konče. Podstatná část textu je pak věnována uplatnění daných pravidel v posvátných prostorách hradu Karlštejna.
České výšivky z doby vlády Lucemburků
Čihánková, Ivana ; Otavský, Karel (vedoucí práce) ; Martinek, Radek (oponent)
Ivana Čihánková České výšivky z doby vlády Lucemburků Bakalářská práce Anotace Ve druhé polovině 14. století a na počátku 15. století bylo české vyšívačství na velmi vysoké úrovni, výšivky vytvořené ve vyšívačských dílnách objednávali velmoži, církevní hodnostáři i měšťané pro chrámy na celém území, kterému Lucemburkové vládli. Cílem předkládané bakalářské práce je popsat období a prostředí, v němž výšivky vznikaly, technické postupy a materiály tehdy používané a propojení výšivek s ostatními uměleckými obory doby. První část práce pojednává o významu a využití výšivek v době vlády Lucemburků a uvádí dochované informace o vyšívačích a technice výšivek. Druhá část obsahuje popisy osmnácti výšivek dochovaných u nás i v zahraničí, rozbory jejich ikonografie a souvislosti s dalšími uměleckými díly, především s deskovou a knižní malbou. Klíčová slova Gotické umění - umělecká řemesla - výšivky - české gotické výšivky.
Průzkum Madony Cestovního oltáříku Roberta z Anjou ze sbírek Moravské galerie v Brně
Fogaš, I. ; Wörgötter, Z. ; Hradilová, J. ; Hradil, David ; Zikmund, T. ; Kaiser, J.
Mimořádné gotické dílo, cestovní Oltářík Roberta z Anjou je jedním z těch, jimiž Jan II. z Liechtenštejna obdaroval roku 1896 Františkovo museum v Brně. Nově však byly objasněny okolnosti knížecí akvizice, které vyvrátily úvahy o středoevropské provenienci oltáříku, neboť je dokladováno, že nákup byl proveden přímo ve Florencii v roce 1890. Již tehdy byl zaznamenán i fakt, že tabernákl je opatřen (poškozenou) soškou Černé Madony z kararského mramoru. Popis jejího poškození, druhotných doplňků a výstavby polychromie byl hlavním cílem výzkumu díla neinvazivními metodami (mobilní XRF, počítačová tomografie), na základě jejich výsledků pak byl uskutečněn i šetrný odběr mikrovzorků a materiálový rozbor. Bylo zjištěno především, že materiálem sochy není kararský mramor, ale alabastr, což sice není v rozporu s předpokládanou proveniencí (severní Itálie), těžko však pro svoji hmotnost a křehkost mohla být soška původní součástí Oltáříku. Rovněž analýza nejstarších vrstev polychromie prokázala, že Madona původně nebyla černá a že tato úprava byla provedena druhotně a záměrně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: