Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Design of Hot Melt Glue Gun
Kopkášová, Katarína ; Rubínová, Dana (oponent) ; Sládek, Josef (vedoucí práce)
The topic of this bachelor thesis is the design of a hot melt glue gun. The aim is to design an innovative, functional and practical melting gun. Based on design and technical analysis, a product is designed that meets aesthetic, ergonomic and technical aspects. Emphasis is also placed on ease of use and intuitiveness, safety, cleanliness and accuracy of work and on ecology, which is very important at this time.
Úprava izolace v zadní části autobusu
Pešina, Jan ; Kubík, Roman (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh změny technologického postupu výroby sestavy „sendvič“ ve firmě Iveco Bus. Řeší nové upínání sestavného stolu, výběr nových lepidel a nového materiálu lišty. V první části je představena společnost Iveco Bus a popsána její historie. Druhá část je zaměřena na konstrukční rozbor zadané sestavy a její současný technologický výrobní postup. Následuje představení a vyřešení zadaných problémů a je sestaven návrh nového technologického postupu. V závěru práce je doloženo technicko-ekonomické porovnání současné a navržené změny technologie.
Lepené hybridní spoje v automobilovém průmyslu
Ševčík, Jan ; Hanáčková, Pavla (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Předložená diplomová práce se zabývá lepenými hybridními spoji, které se používají při spojování dílů moderních karoserií. Práce nejprve obecně popisuje postup výroby celé karoserie od stříhání polotovarů až po její povrchovou úpravu, včetně rozboru používaných materiálů. Následně je rozebrána problematika spojování dílů karoserie pomocí lepidel, ale i spojování svařováním, pájením či jinými metodami. Další část této práce se věnuje experimentu, při kterém se zjišťovaly vlastnosti lepených hybridních spojů. Byly provedeny různé způsoby realizace spoje, které se lišily ve velikosti lepené plochy, v použitých svařovacích metodách a v postupu jejich vytvoření. U zhotovených spojů se zkoumala jejich pevnost a kvalita jejich provedení.
Vliv technologie vytvrzování laku na kvalitu spoje
Smékal, Jan ; Petrenec, Martin (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část práce je rešerší na témata práškového lakování, lepení a kaučuků. V druhé a hlavní části práce je zpracován postup výroby lepených vzorků, vyhodnocení smluvní tahové zkoušky lepeného spoje. Vliv technologie vytvrzování laku na kvalitu spoje nelze spolehlivě vyhodnotit na základě dosažených výsledků ze smluvní tahové zkoušky smykem. Byla provedena analýza výsledků experimentu a návrh na zlepšení experimentu pro pokračující práce.
Lepení FDM 3D tištěných dílů z PLA
Šlimar, Filip ; Slaný, Martin (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Práce se zabývá teorií 3D tisku, materiály pro tisk a lepením. Zaměřuje se na FDM tisk a PLA materiál. Dále srovnává lepení s jinými metodami a věnuje se rozdělení lepidel, postupu lepení a zkouškám lepených spojů. Práce také na základě literární studie navrhuje experiment k hodnocení vybraných lepidel. Praktická část obsahuje popis, výsledky a vyhodnocení experimentu. Hodnocení lepidel probíhalo na základě pevnosti v tahu a smyku.
Stabilizace plochých střech lepením
Šafářová, Markéta ; Oláh,, Jozef (oponent) ; Plachý,, Jan (oponent) ; Lavický, Miloš (vedoucí práce)
Ploché střechy v dnešní době představují velice žádaný způsob zastřešení objektů. Své zastoupení mají ve výstavbě rodinných a bytových domů, výrobních a skladovacích objektů, administrativních budov, nákupních středisek apod., a to nejen u novostaveb, ale ve velké míře i u rekonstrukcí. U každé ploché střechy je nutné navrhnout způsob stabilizace střešního souvrství vůči sání větru. Lepení, jako způsob stabilizace ploché střechy, představuje jednu z řady používaných metod. Vlastní lepení lze provádět nespočetným množstvím lepidel nejrůznějšího složení od mnoha výrobců. Jako každá metoda má své výhody i nevýhody. Za klíčovou nevýhodu lze považovat nedostatek informací. Tento nedostatek spočívá především v neexistenci jakékoli informace o pevnostních hodnotách lepených spojů. Disertační práce je zaměřena na polyuretanová lepidla, jejich použití pro stabilizaci vrstev ploché střechy a experimentální stanovení pevnostních hodnot lepených spojů. Disertační práce si v první fázi klade za cíl vytvořit zkušební metodiku pro experimentální měření. V rámci metodiky navrhnout zkušební těleso, zkušební zařízení a postup experimentálního měření. V další fázi se práce zaměřuje na experimentální měření a jeho vyhodnocení. Výzkum byl zaměřen především na to, jaké vlastnosti lepený spoj vykazuje s ohledem na množství a druh lepidla, materiál spojovaných vrstev a technologickou nekázeň. Výsledky experimentálního měření poskytly číselné hodnoty pevnosti lepených spojů a poukazují na rizikové situace, se kterými je možné se setkat při realizaci. Závěr práce je věnován doporučením pro praxi a možnosti pokračování v řešení této problematiky.
Design of Hot Melt Glue Gun
Kopkášová, Katarína ; Rubínová, Dana (oponent) ; Sládek, Josef (vedoucí práce)
The topic of this bachelor thesis is the design of a hot melt glue gun. The aim is to design an innovative, functional and practical melting gun. Based on design and technical analysis, a product is designed that meets aesthetic, ergonomic and technical aspects. Emphasis is also placed on ease of use and intuitiveness, safety, cleanliness and accuracy of work and on ecology, which is very important at this time.
Podlepování historických textilií: Metodika projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II „Vývoj metod podlepování historických textilií“
Krejčí, Jan ; Škrdlantová, Markéta ; Drábková, Klára ; Bureš Víchová, Jana
Metodika doporučuje a popisuje konkrétní metody podlepování vhodné pro konzervování-restaurování historických textilií, a to s využitím v současné době dostupných adheziv a podkladových materiálů. Doporučení jsou v práci podložena výsledky rozsáhlého výzkumu, který byl proveden na Ústavu chemické technologie restaurování památek na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Lepení FDM 3D tištěných dílů z PLA
Šlimar, Filip ; Slaný, Martin (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Práce se zabývá teorií 3D tisku, materiály pro tisk a lepením. Zaměřuje se na FDM tisk a PLA materiál. Dále srovnává lepení s jinými metodami a věnuje se rozdělení lepidel, postupu lepení a zkouškám lepených spojů. Práce také na základě literární studie navrhuje experiment k hodnocení vybraných lepidel. Praktická část obsahuje popis, výsledky a vyhodnocení experimentu. Hodnocení lepidel probíhalo na základě pevnosti v tahu a smyku.
Vliv technologie vytvrzování laku na kvalitu spoje
Smékal, Jan ; Petrenec, Martin (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část práce je rešerší na témata práškového lakování, lepení a kaučuků. V druhé a hlavní části práce je zpracován postup výroby lepených vzorků, vyhodnocení smluvní tahové zkoušky lepeného spoje. Vliv technologie vytvrzování laku na kvalitu spoje nelze spolehlivě vyhodnotit na základě dosažených výsledků ze smluvní tahové zkoušky smykem. Byla provedena analýza výsledků experimentu a návrh na zlepšení experimentu pro pokračující práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.