Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 420 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Geoinformatika ve středoškolském kurikulu
Král, Luboš
Tato dizertační práce se zabývá tématem geoinformatiky ve výuce na středních školách. Předmětem zájmu jsou především geografické informační systémy (GIS) a Dálkový průzkum Země (DPZ) a jejich implementace do středoškolského kurikula. Aplikace a výzkum v této oblasti je v centru zájmu Komise geografického vzdělávání Mezinárodní geografické unie (IGU). Výsledky ze zahraničí totiž ukazují, že GIS má velký potenciál v učení geografickým konceptům, znalostem a formování hodnot žáků a umožňuje efektivněji řešit otázky založené na analýze dat v problémově založeném vyučování. Hlavním cílem práce je zjistit současný stav zapojení geoinformatiky do výuky na středních školách a identifikovat skutečnosti, které napomohou tento stav dále rozvíjet ve všech rovinách kurikula (projektovém, realizovaném a dosaženém). Za účelem dosažení tohoto obecného cíle jsou v dizertační práci zvoleny pro jednotlivé roviny kurikula následující cíle: 1. V rovině projektové se zabýváme dvěma otázkami. Zaprvé, jakým způsobem je geoinformatická problematika prezentována ve vybraných kurikulárních dokumentech. Zadruhé, které geoinformatické dovednosti by si měli osvojit žáci středních škol v Česku. Hlavní metodou je obsahová analýza vybraných kurikulárních dokumentů. 2. V rovině realizační zjišťujeme, jakým způsobem a v jakém...
Use of remote sensing data for monitoring of long-term vegetation dynamics on the landscape scale
Brůna, Josef
in Czech Tato disertační práce se věnuje především využití dat dálkového průzkumu pro sledování a studium změn vegetace. Díky archivním materiálům můžeme dnes provádět rozsáhlé studie na úrovni krajiny i celého světa bez potřeby rozsáhlých nebo archivních terénních dat. Od středověku se můžeme opřít o různé typy map, pro studium vegetace především lesnických. Od 30. let 20. století jsou v Evropě dostupné letecké snímky a od 70. let pak snímky satelitní, jejichž dostupnost a kvalita v době mého studia rapidně vzrostla. Nejnovějším příspěvkem v této oblasti jsou bezpilotní prostředky a metody jejich zpracování, které umožňují detailní mapování rozsáhlých ploch s nízkými náklady. Kromě výzkumných ekologických otázek, mají zde prezentované práce i environmentální rozměr a různou měrou přispívají k řešení aktuální problémů české ochrany životního prostředí od ochrany přírody v národních parcích a chráněných oblastech až po monitoring rostlinných invazí. Archivní lesnické mapy jsem využil k rekonstrukci a analýze rozsáhlých disturbancí (polomů a následné gradace lýkožrouta smrkového) v lesích Šumavy a Bavorského lesa v letech 1868-1870. Analyzována byla nejen druhová skladba, ale i faktory prostředí odvozené z digitálního modelu terénu. Stejnému tématu se pak věnovala analýza predispozic lesa k napadení...
Metodika komplexní identifikace a ochrany atributů hodnot historických měst a veřejných prostorů pro záchranu a zachování jejich autenticity
Jehlík, J. ; Drdácký, Tomáš ; Plos, J. ; Zdráhalová, J. ; Rýpar, V.
Smyslem práce bylo vytvoření metodiky identifikace komplementárních atributů, kritických pro udržitelnost hodnot památkových měst, pro jejich autenticitu a návrh inovativních nástrojů jejich ochrany v procesech územního plánování a památkové péče. Kromě toho může být Metodika dále využívána při prezentaci hodnot historického urbanismu. Je založena na relativně komplexním hodnocení měst, inovativních metodách využívajících počítačově podporované zobrazovací techniky odpovídající mezinárodním standardům řízení měst za účasti veřejnosti. Významně tak doplňuje a obohacuje výstupy dalších projektů NAKI v oblasti historického urbanismu. Konkrétním cílem bylo formulovat a vymezit obecné standardní podklady a nástroje pro posouzení rozvoje měst v rámci výkonů aktérů územního a stavebního rozvoje v rámci památkové péče, resp. pro posouzení míry památkové hodnoty specifikovaných urbánních/urbanistických jevů a atributů. Jinak řečeno, jde o specifikaci urbánních jevů a atributů s památkovým potenciálem.
Automatická klasifikace vybraných terénních tvarů z jejich kartografické reprezentace
Sykora, Matúš ; Bayer, Tomáš (vedoucí práce) ; Brodský, Lukáš (oponent)
Automatická klasifikace vybraných terénních tvarů z jejich kartografické reprezentace Táto diplomová práca sa zaoberá automatickou klasifikáciou vybraných terénnych tvarov a ich kartografickou reprezentáciou. Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť metodický postup pre automatické rozpoznávanie terénnych tvarov (kopy a údolia) s využitím strojového učenia (Deep Learning) . Prvá časť navrhnutej metódy sa venuje hrubej segmentáci9 reliéfu na dve kategórie, ktoré budú následne klasifikované pomocou konvolučných neurónových sieti. Druha časť diplomovej práce sa zaoberá samotnou klasifikáciou predsegmentovaných terénnych tvarov pomocou strojového učenia. Obe fázy spracovania využívajú ako vstupné dáta snímky SRTM30. Celá navrhnutá metóda bola spracovaná v programovacom jazyku Python s využitím knižníc Arcpy, TensorFlow a Keras. Kľúčové slová: Digitálna kartografia, GIS, terénne tvary, strojové učenie, Deep Learning, rozpoznávanie, klasifikácia, segmentácia
Spatial and temporal variation of UV reflectance in relation to environmental factors in genus Pieris and Colias.
Stella, David ; Kleisner, Karel (vedoucí práce) ; Bogusch, Petr (oponent) ; Morehouse, Nathan (oponent)
Vlnová délka ultrafialového zá ení leží za oblastí viditelného sv tla, tedy nad (ultra = nad) fialovým sv tlem. Termínem viditelné sv tlo je mín no spektrum sv tla, které je viditelné pro lov ka, jehož schopnost vnímání sv tla je v porovnání s mnoha jinými organismy velmi omezená. Proto je komuni- kace vUV sv tle asto považována za skrytou, a koliv je snejv tší pravd podobností důležitým prv- kem ve vnitro i mezidruhové komunikaci různých organismů. Cílemtétodizerta níprácejeobjasnitfunkcearelativnívýznamUVvzorůsdůrazemnaskupinudenních motýlů, a to v komplexní perspektiv ekologické a evolu ní biologie. I p es nepopiratelný význam UV re- ektance v biologii je tento jev nutno chápat jako sou ást celé palety souvisejících jevů jako jsou sv telné podmínky, optické vlastnosti p írodních objektů a vizuální a nervový systém studovaných organismů. Krátká ást této práce se také v nuje UV fotogra i v jejích historických a metodických souvislostech. Výsledky první p edložené studie ukázaly významný vztah mezi úrovní UV re ektance a dvanácti geo- gra cko-environmentálními prom nnými u druhu Pieris napi. Mén vhodné životní podmínky vedou k siln jší UV re ektanci u zmín ného druhu. Dalším výsledkem studie je i zjišt ní, že úrove UV re- ektance je pohlavn speci cká: samci mívají celkov nižší UV re ektanci než...
VYUŽITÍ TVARU DOPRAVNÍ SÍTĚ V HODNOCENÍ DOSTUPNOSTI SLUŽEB
Černický, David ; Štych, Přemysl (vedoucí práce) ; Laštovička, Josef (oponent)
Tato práce se zabývá faktory ovlivňující průměrnou průjezdní rychlost na českých silnicích. Mezi hlavní faktory, které ovlivňují průměrnou rychlost, byly vybrány křivolakost a sklonitost svahů. Tyto faktory byly doposud posuzovány v diskrétních intervalech, nikoliv jako spojité funkce. Funkce pro výpočet křivolakosti vychází z ČSN 73 6101, kde je přímo definována rovnice se všemi proměnnými. Funkční vztah pro pohyb vozidel ve svažitých terénech byl vytvořen z dat vědeckých článků. Proto byl v této práci implementován algoritmus, který dokáže automaticky ohodnotit průměrné průjezdní rychlosti na silniční síti. Pro implementaci tohoto algoritmu byl použit jazyk Python. Dále je v práci provedeno testování dojezdových časů, které je validováno pomocí route plannerů a také podpořeno rozsáhlým terénním šetřením. Testování probíhalo v prostředí GIS pomocí metod síťové analýzy. Testování ukázalo, že zahrnutí křivolakosti a sklonitosti výrazně zlepší výpočet dojezdových časů. klíčová slova: síťová analýza, křivolakost, gis, algoritmus
Generalizace vodních toků metodou částečné prostorové redukce
Mazur, Dominik ; Bayer, Tomáš (vedoucí práce) ; Brůha, Lukáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá generalizací vodních toků metodou úplné a částečné prostorové redukce s využitím datové struktury straight skeleton. Navržená metoda je koncipována pro mapy z pohledu geografie velkých, a pohledu kartografie středních měřítek (do 1 : 100 000). Je zde řešen problém šířky vodního toku jako samostatného kritéria pro rozhodování o generalizaci. Prezentované řešení představuje sadu doplňkových kritérií, která rozhodují o generalizaci vodního toku. V práci jsou řešeny také problematické situace vyskytující se na vodním toku, jako jsou ostrovy, rozdvojení, ramena či soutoky. Součástí práce je navržený generalizační algoritmus, který je vícefázový a využívá datovou strukturu straight skeleton. Algoritmus je implementován v programovacím jazyce C++ ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio. Ke svému fungování využívá algoritmus externí knihovny Qt a CGAL (Computational Geometry Algorithms Library). Výsledky algoritmu jsou ukládány do ESRI geodatabáze s využitím programovacího jazyku Python 2.7 a externí knihovny ArcPy. Za vhodná testovací data byla zvolena data vodních ploch ze ZABAGED. Dosažené výsledky generalizace jsou prezentovány na testovacích datech pro různá měřítka a jsou porovnávány se Základními mapami České republiky. Klíčová slova: digitální kartografie,...
Posouzení hydraulické spolehlivosti systému odvodnění v urbanizovaném území a řešení odvedení extravilánových srážkových vod.
Šebek, Josef ; Macsek, Tomáš (oponent) ; Hlavínek, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku městského odvodnění. V teoretické části jsou popsány způsoby odvádění odpadních vod z urbanizovaných území, způsoby hospodaření s dešťovými vodami a s ním související modrozelenou infrastrukturou a úvod do problematiky modelování stokových sítí. Samotné modelování stokových sítí, tvorba simulačního modelu a práce s ním je pak podrobněji popsáno v rámci studie v praktické části práce. Studie za využití matematického modelu posuzuje hydraulickou spolehlivost stokové sítě v městysu Jedovnice v Jihomoravském kraji, identifikuje problematická místa na síti, jejich příčinu. Dále posuzuje nátok extravilánových vod do intravilánu městyse vlivem silných srážkových událostí z ploch v okolí Jedovnic, které způsobují lokální záplavy v intravilánu městyse. Součástí studie je návrh technických opatření pro řešení těchto problémů v intravilánu i extravilánu Jedovnic a propočet investičních nákladů, jejich porovnání a doporučení optimálního řešení.
GIS ve stavební praxi
Laciga, Jan ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá možností využití geografických informačních systémů ve stavební praxi se zaměřením na facility management budov. Úkolem je ukázat možnosti využití a výhody, které GIS v rámci stavebnictví nabízí díky svým analytickým a vizualizačním schopnostem. V teoretické části jsou popsány základní pojmy BIM, Průmysl 4.0, GIS a facility management. Dále jsou řešeny možnosti využívání GIS ve stavebnictví a facility managementu budov. V praktické části je zpracován postup tvorby databáze GIS pro facility management, a to konkrétně na příkladu informačního modelu areálu FAST VUT.
Aplikace zpracovávající geografická data pro vyžití ve veřejné správě
Šlégl, Ondřej
Bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro dětská hřiště v Brně. V úvodní části je provedena analýza podobných aplikací v České republice. Dále jsou vysvětleny jednotlivé fáze vývoje aplikace od sběru dat až po konečnou implementaci aplikace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 420 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.