Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 535 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Temporalita ve využívání sdílených kol v městské mobilitě: příklad města Písku
Kučera, Ondřej ; Marada, Miroslav (vedoucí práce) ; Květoň, Tomáš (oponent)
Sdílená cyklomobilita má pozitivní dopady na městské prostředí. Nicméně fungování systémů sdílených kol ve středně velkých městech zůstává dosud málo prozkoumané. Tato práce se zaměřuje na analýzu rytmů a temporality výpůjček ve městě Písek podle časových řezů. Práce zkoumá rozdíl mezi pracovním a víkendovým dnem, stejně jako mezi školním rokem a letními prázdninami. Analytický přístup vychází z geolokačních dat od poskytovatele služby. Prostřednictvím prostorové analýzy, analýzy toků mezi jednotlivými funkčními typy stojanů a analýzy rytmů u vybraných stojanů autor identifikuje rozdíly v rytmicitě pohybů obyvatelstva. Institucionální omezení, jako je školní výuka nebo otevírací doba služeb, mají klíčový vliv na rytmy pohybu obyvatel, přičemž tyto rozdíly jsou nejvýraznější mezi pracovními dny a víkendy. Výsledky naznačují, že rozdíly mezi víkendy během školního roku a prázdnin nejsou signifikantní, zatímco rozdíly mezi pracovními dny během školního roku a prázdnin jsou především v aktivitě žáků. Ti jsou během školního roku vázaní školní výukou, o prázdninách naopak cestují za rekreací nebo sportem. Klíčová slova: temporalita, mobilita, sdílená cyklodoprava (bikesharing), GIS, Písek
Aktualizace účelové mapy lokality SOS vesničky v Brně-Medlánkách
Vítek, František ; Nosek, Jakub (oponent) ; Kuruc, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o aktualizaci účelové mapy lokality SOS vesničky v Brně-Medlánkách a jejím následném převodu do prostředí geografického informačního systému. V práci je popsán celý postup aktualizace účelové mapy od rekognoskace a sběr dat v terénu, až po výpočetní a grafické zpracování . Dále je popsán převod mapy do programu QGIS. Hlavními výstupy práce jsou účelová mapa v měřítku 1:500 a projekt v programu QGIS, obsahující prvky mapy převedené do formátu shapefile.
Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku
Davidová, Karolína ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na systematické vyhodnocení a porovnání různých variant pro umístění nové výrobní jednotky. Využívá matematické a statistické metody, klade důraz na využití algoritmu, geografického informačního systému a časových řad. Obsahuje návrh na využití konkrétního typu dopravy.
The motor drive control of the gas insulated disconnector of ABB switchgear
Kyseľ, Martin ; Ficek, Jan (oponent) ; Orságová, Jaroslava (vedoucí práce)
This bachelor's thesis focuses on addressing the issue of controlling three-position disconnectors in gas-insulated switchgear by ABB. The aim of the thesis was to create drawings for three-position control methods and analyze their properties. The introduction provides a detailed analysis of the structure and components of gas-insulated switchgear. It further examines the issue of three-position disconnectors and their various control methods. The practical part of the thesis deals with the design of standardized control circuits for disconnector motor drives, which efficiently utilize space and optimize costs. The individual circuits were compared to select the most suitable replacement for the original control system. A model was created to verify the functionality of the proposed solutions, serving to demonstrate their operation.
Vliv městské zeleně na kvalitu životního prostředí
Prokš, Dominik ; Zlámalová Gargošová, Helena (oponent) ; Doležalová Weissmannová, Helena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem vlivu městské zelně na kvalitu životního prostředí. Jako první téma se objevuje pojem urbanizace a na to úzce navazuje to, co město jako takové pro společnost přestavuje. Dále je velká pozornost již věnována městské zeleni a její funkcím a vlivům na životní prostředí ve městech. Veřejná zeleň má vliv na ovzduší a klimatické funkce, také na hospodaření se srážkovou vodou, zamezování šíření hluku, zachytávání prašnosti a v neposlední řadě má zeleň pozitivní vliv i na psychiku obyvatel. Dále je v práci věnována pozornost údržbě a péči o rostliny a travní porosty. V praktické části je rozebírána koncepce správy a podoby veřejné městské zeleně na území statutárního města Brna, kde mimo jiné jsou popisováni jednotliví správci městské zeleně na území města a jejich povinnosti i problémy, které jsou s údržbou spjaty. Je přiblížena i funkce geologického a informativního systému zvaného GIS, který právě pro správce a pro širokou veřejnost představuje aplikaci pro přehlednou orientaci ve městě a jeho prostředí. Poslední kapitola je věnována měření koncentrací znečišťujících látek v brněnském ovzduší.
Vykreslování plánků budov VUT z dat GIS
Kopčil, Michal ; Hynek, Jiří (oponent) ; Tesařová, Alena (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit interaktivní webovou aplikaci pro mobilní telefony zaměřenou na studenty Vysokého učení technického v~Brně. Webová aplikace, napsaná v~jazyce TypeScript s~využitím knihoven React a ArcGIS Maps SDK pro JavaScript, umožňuje snadné vyhledávání místností na VUT a poskytuje podrobnosti o~jednotlivých podlažích, budovách, fakultách a fotografie interiérů. Serverová část je implementována v~jazyce Python s~využitím frameworku Flask.
Design and Implementation of the Geographical Information System of Zoo in Bratislava
Yakshin, Nikita ; Ďuračiová, Renata
Creating a Geographic Information System (GIS) is a complex, step-by-step process that involves requirements analysis, creating the system's architecture, data acquisition, and implementation. This project outlines the development of a user-friendly GIS, using Bratislava ZOO as a case study. The paper describes the process of creating a GIS from formulating tasks to full practical implementation. The result is a website with four geoinformation modules: engineering networks, infrastructure, visitor app, greenery, and a file library. This project can serve as a reference for similar spatial object management systems in parks and other areas.
Local Modelling of the Fractal Dimension on Digital Elevation Models
Ič, Tomáš
This study uses the box-counting method for local computation of the fractal dimension on a digital elevation model. The local method offers more detailed vertical ruggedness data than the global approach, providing deeper insight into surface structure. The work introduces an innovative local approach to determine the fractal dimension of surfaces and tests it on selected data samples. This work presents an effective geoscientific tool with potential cross-industry applications.
Příprava a testování SNOM sond speciálních vlastností
Bobek, Juraj ; Pavera, Michal (oponent) ; Spousta, Jiří (vedoucí práce)
Oblasť výskumu, ktorá sa zaoberá úpravou povrchov a tvorbou nanoštruktúr, je ešte stále velmi neprebádaná. A iba malý príspevok do tejto oblasti je pojednávaný v tejto bakalárskej práci. Jej cieľom je výroba a testovanie sondy z dutého optického vlákna určenej do rastrovacej sondovej mikroskopie. Parametre optického vlákna v kombinácii s vhodnou technikou umožnia prelom mnohým zaujímavým aplikáciam. Za zmienku stojí vstrekovanie plynu do blízkosti povrchu vzorky (GIS) a jeho následná modifikácia použitím elektrónového (FEBID), iónového (FIBID) alebo laserového zväzku.
Mapa osvětlení v GIS
Nejedlý, Lukáš ; Potočňák, Tomáš (oponent) ; Rozman, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou osvětlení pozemních komunikací a veřejných prostorů. Práce je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na základní pojmy světelné techniky, metodiku měření a odpovídající hygienické normy. V práci jsou také zmíněny elektrické světelné zdroje využívané ve veřejném osvětlení a základní informace o geografickém informačním systému ArcGIS, který byl využit při zpracování naměřených hodnot. Druhá část je zaměřena na měření osvětlenosti ve Žďáře nad Sázavou a na grafickou analýzu naměřených hodnot v ArcView GIS. Naměřené hodnoty osvětlenosti byly porovnány s hygienickými limity normy ČSN 13 201.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 535 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.