Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 91 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vymezování a mapové zobrazení spádových obvodů základních škol: diskuse problematiky a možnosti využití GIS
Úlehla, Vojtěch ; Netrdová, Pavlína (vedoucí práce) ; Straková, Jana (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice vymezování spádových obvodů základních škol (SO ZŠ). Navazuje na bakalářskou práci, ve které bylo provedeno mapové zobrazení a zhodnocení vymezení SO ZŠ na území městské části (MČ) Praha 3. Diplomová práce se věnuje tomuto tématu hlouběji z pohledu teoreticko-koncepčního, zabývá se diskusí přístupů k rozdělování dětí během povinné školní docházky do ZŠ a k možnosti volby školy rodiči v různých zemích, ale také aspekty, které vymezování SO ZŠ ovlivňují v Česku. Těžištěm práce je část metodická, hlavním cílem je diskuse dostupných zdrojů dat týkajících se tématu vhodných pro práci v prostředí geografických informačních systémů (GIS) a možných mapových zobrazení SO ZŠ. Důležitou součástí je také návrh vymezení SO ZŠ za využití GIS formou alokační úlohy. V rámci empirické části je vše ilustrováno na příkladu hlavního města Prahy, současný stav je porovnán s návrhem a zhodnocena je vhodnost současného vymezení SO ZŠ. Klíčová slova: spádový obvod, základní škola, Praha, mapové zobrazení, geografické informační systémy, alokační úloha, volba školy
Vizualizace hromadné dopravy v ČB pomocí GIS
VONDRUŠ, Pavel
Úvodní literární rešerše shrnuje základy geografických informačních systémů (GIS), popisuje nejvyužívanější programy a prostorovou analýzu. Dále jsou uvedeny základ-ní informace o Českých Budějovicích, a především o městské hromadné dopravě v tomto městě. Praktická část diplomové práce se zabývá vizualizací městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. Byla vytvořena mapa všech linek MHD pomocí ArcMap. Práce dále obsahuje detailnější průzkum vybraných linek. U těchto linek byla sesbírá-na data pomocí aplikace Tracker for ArcGIS, která byla následně vyhodnocena. U vybraných linek byla také provedena analýza počtu přepravovaných osob a zpoždění jednotlivých spojů. Provedený průzkum byl ovlivněn probíhající pandemií nemoci covid-19.
Změny krajiny vlivem suburbanizace - příklad jihovýchodního zázemí Prahy
Paločková, Anežka ; Romportl, Dušan (vedoucí práce) ; Chuman, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá hodnocením změn struktury krajiny a ekosystémových funkcí v modelovém území v zázemí Prahy s důrazem na proces suburbanizace. Zkoumá množství, velikost a typ změn krajiny způsobených procesem suburbanizace a jejich vliv na krajinnou strukturu i funkci. Změny krajinné struktury jsou hodnoceny s využitím dálkového průzkumu Země a počítačového software ArcGIS, ekosystémové funkce a služby pomocí modifikované hesenské metody. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Geografické informační systémy v oblasti životního prostředí a ochrany přírody
Zrzavecká, Lada ; Bravený, Libor (vedoucí práce) ; Vaníčková, Lucie (oponent)
Bakalářská práce shrnuje a poukazuje na význam a efektivní využívání geografických informačních systémů v oblasti životního prostředí a ochrany přírody. První a druhá kapitola shrnuje dosavadní vývoj, základní pojmy a principy fungování těchto systémů k uchopení problematiky. Třetí kapitola se věnuje jejich využití v oblasti životního prostředí, dále nabízí ukázky služeb a technologií v ochraně přírody a jejich rozbor. Následující čtvrtá kapitola představuje práci se softwarem a prezentuje vlastní konkrétní příklady a možnosti jejich využití. V závěrečné páté kapitole jsou shrnuty a vyhodnoceny získané poznatky a nastíněn možný budoucí vývoj. [Autorský abstrakt].
Didaktická pomůcka pro výuku zeměpisu v 6. třídě základní školy v prostředí ArcGIS online
BEZROUKOVÁ, Kamila
Hlavním cílem práce je vytvoření didaktické pomůcky v prostředí ArcGIS Online pro učebnici zeměpisu, která obsahuje základní informace ze zeměpisu pro 6. třídu základní školy. Dalším cílem je aplikace navržené didaktické pomůcky na vybrané základní škole a následné dotazníkové šetření zaměřené na vytvořenou pomůcku. Práce se také zabývá základními informacemi o didaktických prostředcích, geografických informačních systémech a jejich využití ve výuce, prostředí ArcGIS, ArcGIS Online, QGIS a problémovým učivem v zeměpisu v 6. třídě základních škol. V neposlední řadě je zde i postup vytvoření této didaktické pomůcky.
Analýza únikových tras v 3D modelu budovy
Marešová, Kristýna ; Bartoněk, Dalibor (oponent) ; Černý, Martin (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit analýzu únikových tras v 3D modelu budovy. Analýza je tvořena zejména pomocí open source nástrojů, především pomocí databáze PostgreSQL s rozšířeními PostGIS a pgRouting.
Využití nových technologií pro rozvoj destinace cestovního ruchu
VELÍŠKOVÁ, Adéla
Teoretická část diplomové práce se zabývá moderními technologiemi využitelnými v cestovním ruchu, řízením a rozvojem destinace cestovního ruchu a geografickými informačními systémy. Praktická část práce se věnuje konceptu méně navštěvovaných památek ze čtyř kategorií (hrad, zámek, klášter, město a městské opevnění) na území Jihočeského kraje, kraje Vysočina a dolnorakouského regionu Waldviertel, jehož cílem je zvýšení návštěvnosti a zviditelnění vybraných památek. Cílem diplomové práce je charakterizovat způsob využití informačně-komunikačních technologií pro rozvoj destinace cestovního ruchu, identifikovat příležitosti na základě analýzy současné situace a navrhnout aplikaci vybrané technologie pro zvýšení konkurenceschopnosti jižních Čech jako destinace cestovního ruchu. Prostřednictvím geografických informačních systémů jakožto vybrané technologie je ukázáno, jak lze mapy využít pro řízení a rozvoj destinace cestovního ruchu. Výstupem z práce je sada map s návrhem a vyobrazením několika geografických a tematických produktů (tras).
Webové mapové služby s využitím geoprostorových dat
Ill, Petr ; Alexa, Štěpán (vedoucí práce) ; Potančok, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou geografických informačních systémů, geografických dat a webových mapových služeb (standardy WMS a WFS). Zvláštní pozornost je věnována příkladům, ukazujícím možnosti jejich využití v praxi, a to včetně očekávaného vývoje v blízké budoucnosti. Praktická část demonstruje využití v podobě návrhu a realizace webové aplikace, která bude koncovým uživatelům sloužit k plánování výletů.
Změny krajiny vlivem suburbanizace - příklad jihovýchodního zázemí Prahy
Paločková, Anežka ; Romportl, Dušan (vedoucí práce) ; Chuman, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá hodnocením změn struktury krajiny a ekosystémových funkcí v modelovém území v zázemí Prahy s důrazem na proces suburbanizace. Zkoumá množství, velikost a typ změn krajiny způsobených procesem suburbanizace a jejich vliv na krajinnou strukturu i funkci. Změny krajinné struktury jsou hodnoceny s využitím dálkového průzkumu Země a počítačového software ArcGIS, ekosystémové funkce a služby pomocí modifikované hesenské metody. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Statistika & My (č. 5/2016): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 91 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.