Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 551 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Koželouhová, Anna ; Vojtová, Lea (oponent) ; Hrabec, Josef (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh revitalizace předpolí Květné zahrady v Kroměříži a dostavby objektu zázemí a služeb pro návštěvníky. První úvahy při řešení tohoto projektu vycházely z jeho silného sociálního podtextu. Zahradní umění bylo vždy odrazem své doby. Zřizovatelé zahrad - šlechta, panovníci či církevní hodnostáři jejich prostřednictvím vyjadřovali své postavení, ale snažili se i poukazovat na to, co bylo chápáno jako za umělecky a technicky (později i sociálně) pokrokové a správné. Z těchto faktů a úvah vychází hlavní myšlenkový koncept mého návrhu. Snažím se také prezentovat dnešní dobu a společnost – ve smyslu toho DOBRÉHO, co by si mohly a dle mého názoru měly navzájem přinášet. A co si snad i přinášejí… Proto aplikuji ve svém projektu poznatky dnešní techniky a ekologie ve smyslu využívání přírodních, především lokálních materiálů a obnovitelných zdrojů energie. Zároveň se snažím využít a podpořit otevřenost soudobé společnosti a vytvořit projekt s přesahem lidským a sociálním. Začleňuji do areálu funkci dočasného chráněného bydlení či startovních bytů a podporuji integraci jejich obyvatel do společnosti prostřednictvím práce či terapií v zahradě. V neposlední řadě bych ráda otevřela zahrady nejširšímu spektru laické veřejnosti a vytvořila vedle estetické i zábavně - vzdělávací funkci. Z hlediska architektonického bylo mojí snahou vnést do zahrady soudobé prvky, které však respektují její historický vývoj i stávající situaci a navazují na ně. V Holandské zahradě jsem návštěvnické centrum umístila do půdorysné stopy bývalého „kasina“. Uzavírá tak tento podélný prostor, je pomyslným pokračováním kolonády Květné zahrady (i přepisem arkády na fasádě) a vyvážením objemu tropického skleníku na protější straně zahrady. V řešení zahrady respektuji příčné osy Květné zahrady i hlavní osu předpolí, vytvářím jednoduchou kompozici větších ploch se dvěma novými „náměstími“ – v místě obnovené Neptunovy fontány a před návštěvnickým centrem. Vyvýšenými plochami přidávám pozemku třetí rozměr. V jižní části komponuji funkčně odlišné prostory podél hlavní podélné osy. Návštěvník je tak nenásilně upozorňován a veden k objektu voliéry. Příčně je pak zahrada pro lepší uchopitelnost rozlehlého hloubkově orientovaného prostoru pocitově členěna na několik částí - oblast reprezentativní (u studeného skleníku), část hospodářsko-vzdělávací (neméně atraktivní) se zahradnictvím a odpočinkové okolí voliéry a stopy Králičího kopečku.
Galerie moderního umění Brno
Skořepová, Lucie ; Fišer, Jiří (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce) ; Štěpánek, Ladislav (vedoucí práce)
Novostavba galerie moderního umění v Brně se nachází na rozlehlém svažitém pozemku na Kraví hoře. Pozemek leží na východní straně kopce a plynule navazuje na stávající park Kraví hora. I koncept řešení pozemku svojí ideou navazuje na sousední park. Celý pozemek galerie má sloužit jako park s venkovními výstavními prostory a sítí cest umožňující propojení mezi jednotlivými trasami pohybu. I samotný objekt galerie je koncipován tak, aby se jím při cestě z Náměstí míru dalo projít a volně pokračovat v cestě směrem na ulici Veveří. Tudíž volnost pohybu, průchod přírodou a obklopení uměním je hlavním konceptem návrhu. Hlavní budova galerie je řešena jako polyfunkční centrum moderního umění. Hlavní prostor je věnován univerzálním výstavním prostorám a ve zbylých částech budovy se nachází doplňkové funkce vzdělávacího centra, knihovna a společné zázemí. V rozlehlém parku galerie se nachází samostatně stojící ateliéry s vlastním výstavním, případně prodejním prostorem. Ateliéry budou pronajímány začínajícím umělcům. Základní formou budovy je lehce deformovaný kvádr, ze kterého vznikl odebráním středové hmoty průhled skrz budovu. Tím byl vytvořen veřejný prostor, který je sice součástí budovy, ale zároveň je otevřený a veřejně přístupný. Forma budovy pracuje se dvěma hlavními výhledy na Brno. Výhled z kopce na Severovýchod Brna je umožněn z veřejně přístupné terasy vzniklé odebráním středové hmoty budovy. Výhled na dominantu Brna – hrad Špilberk pak umožňuje střešní terasa galerie.
Obnova objektu bývalého Okresního soudu ve Zlíně
Gášek, Daniel ; Keith, Petr (oponent) ; Vojtová, Lea (vedoucí práce) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce bylo zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a části Dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG34 – Ateliér architektonické tvorby IV. Předmětem této studie byla obnova a návrh nového využití objektu bývalého Okresního soudu ve Zlíně, jenž se nachází v blízkosti zlínského zámku i náměstí Míru, na okraji sadu Svobody. Základní ideou návrhu bylo využít pokud možno co největší část původního objektu, vyhnout se navyšování zastavěné plochy a nechat tak vzniknout nearogantní a k okolí přívětivé stavbě, která přinese nový život do této části města. Zásadní byla též snaha o vyzdvihnutí nejpůsobivějších částí stavby, jimiž jsou barokní klenby bývalého pivovarského skladu v 1NP a průčelí z roku 1922 ve stylu české moderny. Znepokojující přístavba z 90. let tedy dostala modernistní výraz, byla odlehčena, měřítko zlidštěno režnými cihlami a nechala vzniknout terase s výhledem k zámku. Parter komunikuje s okolím a láká kolemjdoucí k návštěvě nového minipivovaru. Kulturní vyžití nabízí také literární kavárna s malou galerií a to fyzické nám poskytne cyklopůjčovna. Horní podlaží skýtají ubytování v podobě pensionu a hostelu.
Obnova společenského domu Ronov nad Doubravou
Venclík, Ondřej ; Špiller, Martin (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce bylo zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG34 – Ateliér architektonické tvorby IV. Předmětem této studie byla obnova a návrh nového využití sousedního objektu radnice. Objekt disponuje prostory tanečního sálu, restaurace a převýšeného podkroví. Objekt se snažili na konci minulého století zvětšovat a vylepšovat třemi etapami přístaveb, ale dnes v roce 2020 se prostory jeví stejně stísněné a poddimenzované. Proto se nehodnotné přístavby vzadu ve vnitrobloku zboří a nově navrženou přístavbu přes všechny podlaží dostavíme navázáním na stávající objekt. Parcela se nachází na Chittussiho náměstí, původní dům je součástí řadové zástavby. V bezprostřední blízkosti se nachází pseudogotická radnice a hostinec. Náměstí má parkový charakter. Náměstí dominuje kostel sv. Vavřince a obecní radnice. Pozemek je poměrně rovinný. Součástí řešeného území je obecní dvůr, který navazuje na školní zahradu. Z obecního dvoru je přístup k radnici, garáži, technickému zařízení obce a řešenému pozemku. Na náměstí se nachází základní vybavenost obce – obecní úřad, obchod, restaurace, hostinec, základní škola.
Polyfunkční dům
Hetych, Martin ; Janík, Zdeněk (oponent) ; Kalousek, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh polyfunkčního domu v obci Nebovidy. Objekt bude využíván ke sportování, kulturním akcím, zábavě a k administrativním činnostem. Stavba je situována v těsné blízkosti obecního úřadu. Objekt je rozdělen na dvě budovy - zázemí haly s kancelářemi a samotnou halu. Zázemí má 3 nadzemní podlaží a je částečně podsklepeno. Konstrukční systém je stěnový se sedlovou střechou s vikýři. Hala má nosnou konstrukci z oceli a je částečně zapuštěna pod úroveň terénu.
Středoevropské forum Olomouc
Jung, Adam ; Gürtler,, Ivan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie. Předmětem řešeného návrhu je rozšíření Muzea umění Olomouc o novostavbu Středoevropského fóra Olomouc SEFO. Ve stávající budově muzea se dispozičně upravuje pouze uliční a spojovací křídlo v 1NP. Do prostoru bývalého kina byl umístěn provoz Divadla hudby. V rámci nově navržené budovy SEFO je součástí rozšíření ulice do parteru, kdy vzniká nový veřejný prostor nad podzemní částí budovy. Tento veřejný prostor částečně kryje nadzemní část budovy v podání galerií. Otevřený parter je hlavním konceptem návrhu.
REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Holý, Martin ; Františák, Luboš (oponent) ; Sochor, Jan (vedoucí práce)
Návrh respektuje původní koncept zahrady vytvořit území uzavřené před okolím. V holandské zahradě navrhuji jeden objekt obsahující galerii, kavárnu, bookshop a edukační centrum. Půdorys objektu vychází z os květné zahrady. Holandská zahrade je prostor neustále se měnící, variabilní jsou také dispozice objektu. V jižní části navrhuji skleníky, venkovní záhony, objekt pro konání workshopů, vodní atrakce a ptačinec na chov ptáků. Půdorysné řešení této části navazuje na půdorys návštěvnického centra v holandské zahradě.
Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní
Vaňková, Kristýna ; Havlík, Darina (oponent) ; Makovský, Zdeněk (vedoucí práce)
Cílem práce je vytvořit z areálu VUT na Údolní umělecký kampus pro fakultu výtvarných umění a fakultu architektury. Stávající budovy bývalých kasáren nevyhovují svoji kapacitou a nejsou vhodné pro výuku uměleckých předmětů. Vnitroblok areálu je bez jakékoliv urbanistické koncepce a tvoří jej množství staveb pro různé účely. Práce řeší urbanistické uspořádání areálu, nové využití stávajících budov a dostavbu nových objektů, potřebných pro výuku a vystavování prací. V návrhu přistavuji historickým budovám křídla sloužící umělcům. Uprostřed těchto budov je na rušné křižovatce umístěný hlavní vstup a společná galerie. Vnitroblok je jasně vymezen jednotlivými fakultami, mezi nimi je umístěné to co mají společné - kreslírny a gypsotéku.
Architektura a umění
Menšík, Daniel ; Rypl Žabčíková, Ada (oponent) ; Toman, Radek (vedoucí práce)
Galerie často působí sterilně, odtažitě a snobsky. Je třeba přiblížit se lidem, ukázat jim, že i galerie je normální prostředí, kde se člověk může cítit dobře. Skutečně? Sterilnost je jedinečná možnost vytržení. Umožnuje kritický odstup. Rozšiřuje vědomí. Obléká cizí příliš těsnou kůži. Vnucuje odcizení. Osvobozuje. Ponouká ztratit smysl všeho, znovu jej nalézt a opět ztratit. Je třeba vydat oběť. Umění má rvát vnitřnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 551 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.