Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 337 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Elementární architektura / Galerie a muzeum architektury při FA VUT v Brně
Hertelová, Viola ; Eichlerová, Eva (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Téma, jež jsem si pro svou diplomovou práci zvolila, je kurátorování architektury jakožto možný přesah výuky architektury směrem k široké veřejnosti, ale i nástroj propojování institucí akademických i městských. Ve své práci budu zkoumat možnosti vzniku centra architektury v rámci Fakulty architektury VUT. Galerie a muzea architektury, potažmo nejrůznější další spolky a uskupení zabývající se architekturou, fungují často jako samostatné instituce. Já jsem se rozhodla řešit vznik podobného centra, jež jako takové v českém prostředí již řadu let chybí, cestou jeho zasazení do akademické půdy. V práci se budu nejprve věnovat teoretickému studiu možností prezentace a reprezentace architektury současně s novými přístupy v oblasti vystavování a kurátorování architektury. Následně se budu zabývat možnostmi propojení aktivit centra architektury a fakulty architektury. Cílem práce bude praktický návrh centra v rámci areálu VUT, pro který jsem zvolila prostor v blízkosti ulice Veveří v Brně známý též pod názvem Akademické náměstí. Pro koncipování návrhu centra bude pro mne důležitá analýza místa a nalezení možností jeho nového pojetí. Prostor Akademického náměstí je dnes v neutěšeném stavu a čeká na důležité gesto, jež místo dokáže sjednotit. Může jím být centrum architektury?
Jihlavské historické domy
Vymazalová, Tereza ; Kafková, Tereza (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou „jihlavských historických domů“ (dále JHD), které jsou dnes převážně využívány jako nevyhovující trvalé bydlení. Většina bytů má charakter garsonky s minimálním nebo sdíleným hygienickým zázemím. Tento stav vznikl díky dispozičním změnám v 18. a 19. století, kdy se velká část domů proměnila z prostorných renesančních a barokních paláců na intenzivně využívané činžovní domy. Vzhledem k tomu, že situace přetrvává dodnes, je v rámci vývoje města potřeba myslet na změnu funkčního využití takových domů. V rámci diplomové práce se řeší lokalita jihovýchodního cípu jihlavského Masarykova náměstí, která má ambici se v blízké budoucnosti proměnit na kulturní HUB města Jihlavy, a zahrnuje i sedm JHD v majetku města Jihlavy. Jelikož byla více než polovina těchto domů na fakultě již řešena, mají tak tyto domy zpracovanou studii změny funkčního využití. K ucelenému přehledu změn v lokalitě však zbývá zpracovat studii posledních dvou JHD, které spolu navzájem sousedí. Cílem práce je funkční zasazení těchto domů do kontextu místa, s ohledem na již vzniklé studie a plánované změny v území – rekonstrukce Masarykova náměstí a probíhající rekonstrukce domu Masarykovo náměstí 21, který se stane centrem kultury, vzdělání a turismu. V práci řešené domy Masarykovo náměstí 22 a 23 jsou nyní sevřeny tímto v budoucnu kulturně-společenským domem a stávající Oblastní galerií Vysočiny – tato poloha významně ovlivňuje jejich využití do budoucna. Dům Mn 23, který je charakteristický svou velkorysou vnitřní dvoranou s pavlačí, přímo sousedí s Oblastní galerií Vysočiny, která se dnes potýká s chybějícím reprezentativním vstupním zázemím pro návštěvníky a nedostatečnými prostory pro stálou expozici. Po funkční stránce je řešený dům Mn 23 vhodný pro kulturní účely, a tak se do něj rozšiřuje stávající Oblastí galerie Vysočiny a přesouvá se i její hlavní vstup. Domu Mn 22 je hlavně díky dobrému dispozičnímu uspořádání ponechána funkce trvalého bydlení, která se ale posouvá do standardnější roviny pro potřeby města Jihlavy. Zmíněná čtveřice domů ovlivňuje navazující přístupný vnitroblok, který se mění na nový atraktivní veřejný prostor. Výsledkem práce je nejen urbanistická a architektonická studie dvou řešených domů a přilehlého vnitrobloku, ale i zhodnocení celkové funkční změny lokality do budoucna, zahrnující i ostatní JHD. Primárně je z řešené lokality odstraněna monofunkce, která se nyní zakládá na nevyhovujícím bydlení a jsou navrženy funkce nové, které rozvojově podporují jižní cíp Masarykova náměstí, ale zároveň respektují stavební podstatu domu, ze které by měla vždy primárně vycházet na míru navržená funkce. Práce se stává přehledem budoucího funkčního vývoje této lokality a ukazuje možnosti, jakým způsobem může město Jihlava s historickými domy v území pracovat a významně tak ovlivnit život ve městě.
Kreativní centrum – Kopřivnice
Rušarová, Eva ; Zdvomka, Ondřej (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem Kreativního centra v Kopřivnici, které bude utvářet ideální prostředí pro zkoumání, prezentaci a diskusi o zásadních společenských tématech prostřednictvím různých typů umění (vizuální umění, literatura, performing arts atd.) Řešené území se nachází v samotném centru města Kopřivnice – z jihozápadu je vymezeno ulicí Štefánikova, ze severovýchodní strany parcelu ohraničuje železnice, která tvoří hranici mezi rozsáhlým areálem Tatra a zbytkem města. Vzhledem k historickému kontextu a poloze v sobě místo skýtá potenciál, který by návrhem centra současného umění mohl být naplněn. Svým návrhem se snažím reflektovat skutečnou hodnotu místa, a tak historické zástavbě zděných hal dodávám dynamiku organickými křivkami dostavby auditoria a vertikálním prvkem vyhlídkové věže. Součástí práce je také analýza trendů a příkladů podobných center současného umění a urbanistická studie zahrnující vyřešení napojení na okolí, definice možného funkčního využití navazujících ploch a vizi možné budoucí obnovy lokality.
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Bařina, Štěpán ; Dvořák, Tomáš (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním architektonického a urbanistického řešení území nad historickými brněnskými vodojemy na ulici Tvrdého. V první části je vysvětlen urbanistický návrh celého areálu, z něhož je podrobněji zpracovávána jedna budova ve formě architektonické studie. Součástí projektu je také navržení způsobu využití samotných podzemních vodojemů. Práce částečně navazuje na předdiplomní ateliérovou práci, která byla zaměřena na důkladnou analýzu území a prověření možností jeho rozvoje.
Konverze bývalé textilní továrny Larisch a synové v Krnově
Leník, Petr ; Plášil, Jiří (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je využít bývalý textilní komplex a jeho přilehlé pozemky s ohledem na požadavky města. Projekt se věnuje rovněž úpravě a zvelebení volných prostranství kolem továrny, na podobu městského parku, který naváže na obdobné místa odpočinku Hlavního náměstí a zámku Krnov.
Galerie moderního umění
Husárová, Anette ; Kipila, Lubomír (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Koncepční návrh Galerie moderního umění je zpracován s cílem vybudování nadčasového společensko-kulturního centra zasazeného do městské památkové rezervace v návaznosti na kulturní osu stávající okružní třídy města Brna. Navržený objekt je situován v lokalitě Moravského náměstí, a to v prostoru stávajícího parku. Jedná se o novotvar v historickém prostředí, který svým pojetím dodává danému prostředí jedinečnost. Navržený objekt bude zrcadlit nejmodernější architektonické, stavební a konstrukční prvky.
Zvuková instalace Kateřiny Šedé v GVUO
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Už jste někdy zkoušeli volat z telefonní budky v Galerii výtvarného umění v Ostravě (GVUO)? Zajímá vás, co, nebo kdo se ozve ze sluchátka? Červené telefonní budky jsou součástí nové výstavy Kateřiny Šedé Bedřichovický poledník, kterou autorka uzavírá dlouholetý projekt v obci Bedřichovice s názvem Od nevidím do nevidím (2011–2015). Do pětiletého projektu byli pravidelně zapojováni obyvatelé Bedřichovic, kteří například v roce 2011 performovali v Londýně. Londýn se následně v roce 2015 přenesl do Bedřichovic. Kateřina Šedá totiž nechala postavit na bedřichovickém náměstí jeho ikonické motivy, jako je červený autobus a červené telefonní budky. Interaktivní výstava v Ostravě, která zahrnuje všech 5 projektů spojených s Bedřichovicemi, bude zahájena ve čtvrtek 14. listopadu v 17 hodin. V Domě umění, GVUO bude k vidění do 26. ledna 2020.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Galerie výtvarného umění v Ostravě zahajuje výstavu současného německého umění
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Mezinárodní výstavní projekt DESET s podtitulem současné německé umění ze sbírky Adam Gallery nabízí sondu do německého umění 21. století. Výstavu připravila Galerie výtvarného umění v Ostravě ve spolupráci s kurátorem Richardem Adamem. Jedná se o rozměrná plátna, kresby, tisky i objekty. Vernisáž se uskuteční v úterý 22. ledna v 17 hodin. Výstavu si v Domě umění, GVUO můžete prohlédnout až do 24. března.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
GVUO vystavuje grafika Jacquese Callota
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) společně s kurátorem Janem T. Štefanem připravila interaktivní přehlídku grafických listů významného lotrinského barokního mědirytce Jacquese Callota. Přijďte si i s dětmi vyzkoušet, jak náročnou technikou autor pracoval. Zjistěte, co vše ke své práci potřeboval a jak důležité nástroje byly pro mědirytce lupa a mikroskop. Výstava bude zahájena v úterý 21. ledna v 17 hodin. V Domě umění, GVUO bude k vidění do 22. března 2020.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Shrnutí 2018 a 2019 v GVUO
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) připravila v roce 2018 celkem 23 výstavních projektů, v součtu je zhlédlo 101 146 lidí. V Domě umění v Ostravě se uskutečnilo 19 výstav a 255 doprovodných akcí, které navštívilo 88 468 osob. Další 4 výstavy uměleckých sbírek GVUO byly realizovány mimo Dům umění v Ostravě ve spolupráci s Domem umění v Opavě, Východočeskou galerií v Pardubicích a s Galerií Bielska BWA, jejich návštěvnost činí dohromady 12 678 osob.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 337 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.