Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití kruhového tréninku pro kultivaci silových schopností ve fitcentru
Svoboda, Jan ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Jebavý, Radim (oponent)
Název: Využití kruhového tréninku pro kultivaci silových předpokladů ve fitcentru Zpracoval: Jan Svoboda Vedoucí bakalářské práce: Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. Cíle: Hlavním cílem je zjistit, za jakým účelem klienti docházejí na kruhové tréninky, jaké je jejich zaměření a čeho se snaží dosáhnout. Následně zjistit na kolik je kruhový trénink efektivní a jak jim pomáhá se k jejich cílům přiblížit. Metody: Pro výzkum byla využita forma literární rešerše a ankety pro zjištění požadovaných výsledků u klientů na kruhovém tréninku. Výsledky: Klienti si přednostně vybírají kruhový trénink a dle jejich subjektivního pocitu jsou spokojeni s vedením i se svými výsledky a plnění jejich cílů. Klíčová slova: Kruhový trénink, funkční trénink, silová vytrvalost
Sestavení a ověření funkčního silového tréninku pro klientky fitness centra v Českých Budějovicích ve věku 30-40 let
MIKOLÁŠKOVÁ, Jana
Cílem této práce je sestavit a ověřit funkční silový trénink pro klientky fitness centra v Českých Budějovicích ve věku 3040 let. Klientky, které souhlasily s účastí v programu funkčního silového tréninku, byly podrobeny vstupnímu i výstupnímu měření. Součástí práce je také cvičební program, který obsahuje didaktické postupy jednotlivých cviků. U 60 % klientek došlo při výstupním měření ke zlepšení v naměřených hodnotách.
Výskyt rizikových faktorů civilizačních onemocnění u klientek pohybového programu s prvky funkčního tréninku
Stránská, Eva ; Kinkorová, Ivana (vedoucí práce) ; Šteffl, Michal (oponent)
Název: Výskyt rizikových faktorů civilizačních onemocnění u klientek pohybového programu s prvky funkčního tréninku. Cíle: Cílem práce je zhodnocení výskytu rizikových faktorů civilizačních onemocnění u vybrané skupiny klientek, které byly zapojeny do pohybového programu s prvky funkčního tréninku (Fitness Svět pod Palmovkou). Metody: Výzkumu se zúčastnilo 35 probandek, které navštěvovaly skupinové lekce s prvky funkčního tréninku ve Fitness Svět pod Palmovkou v Praze. Probandkám byly měřeny základní antropometrické parametry (tělesná výška, tělesná hmotnost, BMI, WHR index). Parametry tělesného složení jsme stanovovali pomocí BIA (Bodystat QuadScan 4000). Pro analýzu vybraných rizikových faktorů byl použit přístroj pro měření krevního tlaku (Tensoval duo control) a byl v rámci stanovení hladiny cholesterolu odebrán vzorek kapilární krve (analyzátor BeneCeck PLUS). Pro zjištění výskytu vybraných onemocnění u pokrevních příbuzných byl použit dotazník - Rodinná anamnéza. Vzájemný vztah jsme hodnotili pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Výsledky: U celého souboru (n = 35) byl nalezen významný vztah mezi výskytem obezity v rodinné anamnéze a tělesnou hmotností probandek (r = 0,471); BMI (r = 0,433); obvodem pasu (r = 0,381); obvodem boků (r = 0,431); výskytem ICHS v anamnéze (r = - 0,380);...
Vliv funkčního tréninku na parametry tělesného složení
Stránská, Eva ; Kinkorová, Ivana (vedoucí práce) ; Šteffl, Michal (oponent)
Název: Vliv funkčního tréninku na parametry tělesného složení Cíle: Cílem práce byla analýza změn vybraných parametrů tělesného složení, ke kterým došlo vlivem čtyřměsíčního pohybového programu. Metody: Práce má charakter empirického výzkumu, jehož hlavní metodou je pozorování. Sledovaný soubor tvořily ženy (n = 15), které navštěvovaly fitness centrum Partyfit v Praze. Byly měřeny základní antropometrické parametry (tělesná výška, tělesná hmotnost, BMI). K získání vstupních a výstupních dat pro hodnocení parametrů tělesného složení byla použita metoda BIA (QuadScan 4000). Pro charakteristiku vstupních a výstupních parametrů byl použit párový t-test (statistická významnost p < 0,05). Pro posouzení věcné významnosti jsme použili (Cohenovo - d). Výsledky: Výsledky naší studie ukazují, že v průběhu zvoleného čtyřměsíčního pohybového programu došlo ke změnám ve všech parametrech tělesného složení. Nejvýznamnější rozdíly jsme zaznamenali u parametrů celková tělesná voda 2,2 %, resp. (0,9 l), celkový tělesný tuk 2,2 %, resp. (1,3 kg) a tukuprostá hmota 2,2 %, resp. (1 kg) . U ostatních parametrů byl rozdíl o něco méně významný. Klíčová slova: Aktivní životní styl, antropometrie, bioelektrická impedance, funkční trénink
Hodnocení využití pomůcek pro funkční trénink ve florbalu žen
Procházková, Jitka ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Jebavý, Radim (oponent)
Název: Hodnocení využití pomůcek pro funkční trénink ve florbalu žen Cíle: Hlavním cílem této práce je sestavit výběr vhodných funkčních cviků s cvičebními pomůckami u extraligového florbalového týmu žen. Zároveň zjistit expertní posouzení cviků kondičním trenérem a zhodnocení cviků hráčkami florbalu pomocí Borgovy škály. Metody: Pro sběr dat a získávání informací k bakalářské práci se využívalo následujících metod: dotazníkového šetření u hráček týmu a ústního sdělení při rozhovoru s kondičním trenérem. Zpracování dotazníků probíhalo v programu Microsoft Excel, zjištěné výsledky jsou vyjádřeny prostřednictvím grafů. Výsledky: Podle posouzení kondičního trenéra má každý vybraný funkční cvik s využitím pomůcek přínos pro hráčky florbalu. Bylo zjištěno, že florbalistky nepovažují funkční trénink s využitím pomůcek za příliš namáhavý, protože průměrně hodnotily cviky známkou 4 na Borgově škále. Vidíme jistou odlišnost v hodnocení hráček patřících do reprezentačního výběru na rozdíl od hráček, které mají zkušenosti pouze s ligovými starty. Nevidíme velkou odlišnost v hodnocení hráček podle věkové kategorie a podle délky florbalové praxe. Klíčová slova: funkční trénink, cvičební pomůcky, kondiční příprava, florbal, dotazník, Borgova škála
Využití kruhového tréninku pro kultivaci silových schopností ve fitcentru
Svoboda, Jan ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Jebavý, Radim (oponent)
Název: Využití kruhového tréninku pro kultivaci silových předpokladů ve fitcentru Zpracoval: Jan Svoboda Vedoucí bakalářské práce: Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. Cíle: Hlavním cílem je zjistit, za jakým účelem klienti docházejí na kruhové tréninky, jaké je jejich zaměření a čeho se snaží dosáhnout. Následně zjistit na kolik je kruhový trénink efektivní a jak jim pomáhá se k jejich cílům přiblížit. Metody: Pro výzkum byla využita forma literární rešerše a ankety pro zjištění požadovaných výsledků u klientů na kruhovém tréninku. Výsledky: Klienti si přednostně vybírají kruhový trénink a dle jejich subjektivního pocitu jsou spokojeni s vedením i se svými výsledky a plnění jejich cílů. Klíčová slova: Kruhový trénink, funkční trénink, silová vytrvalost
Vytvoření tréninkového programu pro studenty vysokých škol zaměřeného na využití moderního posilovacího náčiní
HÁVA, Lukáš
Dnešní doba sebou nese nový trend a to fitness, kdy se upustilo od klasických a technicky zastaralých posiloven a nahradila je mnohem modernější a větší fitcentra. V posledních letech vzniklo mnoho fitness center. Zaměříme se na fitness centra v Českých Budějovicích. Navštívíme největší a nejmodernější, porovnáme je s menšími a staršími. Budeme zjišťovat, na jakých posilovacích strojích se cvičí nejčastěji, jaké tréninkové metody používají osobní trenéři k jednotlivým klientům. Naším cílem je seznámit studenty s novými posilovacími stroji, které se v daných fitness centrech nacházejí a zjistit, k čemu vlastně slouží a porovnat je s těmi, které se používali v dřívějších letech. Na základě těchto informací se pokusíme vytvořit tréninkový program pro studenty vysokých škol.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.