Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh nové struktury filtru s prvky neceločíselného řádu
Detko, Adam ; Kubánek, David (oponent) ; Bečková, Zuzana (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá analógovými filtračnými štruktúrami neceločíselného rádu. Prvá časť sa zameriava na teóriu analógových kmitočtových filtrov vrátane neceločíselného (fraktálneho) rádu. V ďalšej časti sú spomenuté niektoré aktívne prvky, ktoré je možné použiť pri návrhu kmitočtových filtrov. V tretej časti je predstavená známa celočíslená filtračná štruktúra pracujúca v prúdovom móde, ktorá je v ďalšej časti upravená na fraktálnu. Úprava na filter fraktálneho rádu je realizovaná RC štruktúrou Foster I, ktorá aproximuje prvok neceločíselného rádu, známy tiež ako pseudokapacitor. Táto časť tiež obsahuje výpočty. V ďalšej časti sa nachádzajú výsledky simulácii, ktoré boli prevedené s ideálnymi modelmi aktívnych prvkov. Piata časť sa zaoberá návrhom orginálnej filtračnej štruktúry a jej následnou úpravou na filtračnú šturktúru fraktálneho rádu. V poslednej časti sa nachádzajú výsledky simulácií a ich porovnanie s teoretickými hodnotami a pre dolnú priepusť aj porovnanie s fyzicky zmeranými hodnotami.
Analogové elektronické emulátory obvodů neceločíselného řádu
Kubát, Pavel ; Langhammer, Lukáš (oponent) ; Dvořák, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou obvodů neceločíselných řádů. V první části je pojednáno o této problematice, dále byly uvedeny jednotlivé metody návrhů a typy obvodů, které lze v praxi využít. Následující kapitola popisuje použité aktivní prvky v této diplomové práci. V následující kapitole byl uveden praktický postup návrhu konvertorů impedance a následná implementace prvků s neceločíselným řádem do obvodů. Tyto struktury s neceločíselným řádem byly implementovány do kmitočtového filtru s neceločíselným řádem. V praktické části také byly provedeny parazitní analýza a stabilita kmitočtového filtru s fraktálním řádem.
Osobnost pěstouna v současném systému náhradní rodinné péče v České republice
Charyparová, Michaela ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem osobnosti pěstounů v současném systému náhradní rodinné péče v České republice. Teoretická část práce popisuje současný systém náhradní rodinné péče u nás, specifika pěstounské péče a úlohu psychologa v procesu zprostředkování i následné realizace náhradní péče o dítě. Všechna tato témata jsou předkládána na základě studia odborných tuzemských i zahraničních pramenů a jsou zasazena do kontextu tématu osobnosti pěstouna. Druhá část představuje návrh designu výzkumného empirického šetření vážícího se k tématu práce. Klíčová slova: Náhradní rodinná péče, pěstoun, osobnost, nároky, zátěž.
Role klíčového pracovníka nestátních neziskových organizací v procesu doprovázení pěstounských rodin
BÍSKOVÁ, Tereza
Diplomová práce se zabývá rolí klíčového pracovníka nestátních neziskových organizací, jehož náplní práce je doprovázení pěstounských rodin. Cílem diplomové práce je na základě dostupné literatury a realizovaného výzkumu představit roli klíčového pracovníka v celkovém procesu doprovázení pěstounských rodin, dotknout se určitých klíčových bodů vztahu mezi klientem a sociálním pracovníkem. Výzkum, který je součástí práce, byl proveden kvalitativní metodou, pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Práce se zabývá poměrně novou rolí klíčového pracovníka, který pěstounskou rodinu doprovází a otevírá tak zajímavý prostor ke zkoumání.
Pseudo-Differential Fractional-Order Frequency Filter
Sladok, Ondrej ; Mohamad, Alkanan
This paper describes a pseudo-differential fractional (1+α)-order frequency filter. Thestructure operating in voltage-mode and and works as a low-pass filter. The proposed structure ischaracterized by high input impedance, high output impedance and the minimum number of passiveelements when all are grounded. The properties and functionality of the (1+α)-filter are verifiedby simulations.
Analogové elektronické emulátory obvodů neceločíselného řádu
Kubát, Pavel ; Langhammer, Lukáš (oponent) ; Dvořák, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou obvodů neceločíselných řádů. V první části je pojednáno o této problematice, dále byly uvedeny jednotlivé metody návrhů a typy obvodů, které lze v praxi využít. Následující kapitola popisuje použité aktivní prvky v této diplomové práci. V následující kapitole byl uveden praktický postup návrhu konvertorů impedance a následná implementace prvků s neceločíselným řádem do obvodů. Tyto struktury s neceločíselným řádem byly implementovány do kmitočtového filtru s neceločíselným řádem. V praktické části také byly provedeny parazitní analýza a stabilita kmitočtového filtru s fraktálním řádem.
Návrh nové struktury filtru s prvky neceločíselného řádu
Detko, Adam ; Kubánek, David (oponent) ; Bečková, Zuzana (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá analógovými filtračnými štruktúrami neceločíselného rádu. Prvá časť sa zameriava na teóriu analógových kmitočtových filtrov vrátane neceločíselného (fraktálneho) rádu. V ďalšej časti sú spomenuté niektoré aktívne prvky, ktoré je možné použiť pri návrhu kmitočtových filtrov. V tretej časti je predstavená známa celočíslená filtračná štruktúra pracujúca v prúdovom móde, ktorá je v ďalšej časti upravená na fraktálnu. Úprava na filter fraktálneho rádu je realizovaná RC štruktúrou Foster I, ktorá aproximuje prvok neceločíselného rádu, známy tiež ako pseudokapacitor. Táto časť tiež obsahuje výpočty. V ďalšej časti sa nachádzajú výsledky simulácii, ktoré boli prevedené s ideálnymi modelmi aktívnych prvkov. Piata časť sa zaoberá návrhom orginálnej filtračnej štruktúry a jej následnou úpravou na filtračnú šturktúru fraktálneho rádu. V poslednej časti sa nachádzajú výsledky simulácií a ich porovnanie s teoretickými hodnotami a pre dolnú priepusť aj porovnanie s fyzicky zmeranými hodnotami.
Osobnost pěstouna v současném systému náhradní rodinné péče v České republice
Charyparová, Michaela ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem osobnosti pěstounů v současném systému náhradní rodinné péče v České republice. Teoretická část práce popisuje současný systém náhradní rodinné péče u nás, specifika pěstounské péče a úlohu psychologa v procesu zprostředkování i následné realizace náhradní péče o dítě. Všechna tato témata jsou předkládána na základě studia odborných tuzemských i zahraničních pramenů a jsou zasazena do kontextu tématu osobnosti pěstouna. Druhá část představuje návrh designu výzkumného empirického šetření vážícího se k tématu práce. Klíčová slova: Náhradní rodinná péče, pěstoun, osobnost, nároky, zátěž.
Pěstounská péče v Jihočeském kraji v letech 2003 a 2008.
ŠIMONOVÁ, Libuše
Práce přibližuje problematiku náhradní rodinné péče se zaměřením především na pěstounskou péči. První kapitola obsahuje stručné přiblížení osvojení tzv. adopce pro možnost porovnání a pochopení rozdílu mezi těmito formami náhradní rodinné péče. Následuje kapitola, která pěstounskou péči přibližuje z pohledu historie a legislativy. Dále nás práce seznamuje se všemi zúčastněnými subjekty - adresáty pěstounské péče, žadateli o pěstounskou péči a orgány činnými v procesu zprostředkování pěstounské péče {--} seznamuje nás s postupem v procesu zprostředkování PP. Zaměření praktické části práce se týká zjištění, jaká je situace v oblasti pěstounské péče v Jihočeském kraji. V návaznosti na stanovené cíle bylo pro praktickou část této práce provedeno šetření pomocí sekundární analýzy dat ze záznamů primární dokumentace dětí umístěných do pěstounské péče v Jihočeském kraji v letech 2003 a 2008 a ze základní dokumentace žadatelů o zprostředkování pěstounské péče ve stejných ročnících, kteří děti do pěstounské péče skutečně přijali. V závěru práce jsou data z šetření vyhodnocena {--} a jejich výsledky vyjádřeny pomocí tabulek a grafů. Porovnání výsledků se ve sledovaných letech je zdrojem odpovědí na předem stanovené výzkumné otázky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.