Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 216 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Current Problems in 2D Numerical Modelling of Water Flow in the River Channels
Grmelová, Eliška ; Skokan, Jiří ; Juriga, Jan ; Chrástová, Veronika ; Pospíšilík, Šimon
Currently, the use of two-dimensional numerical models in modelling water flow in river channels and floodplains is quite common. The quality of hydraulic calculation results is influenced by the number of input parameters. However, crucial in this context is primarily the availability of calibration data. Commonly used data from historical flood records are often burdened with significant uncertainties and, in many cases, are completely lacking. One option to ensure suitable calibration data is to measure flow rates and velocity fields in selected calibration profiles, e.g., using the ADCP method (Acoustic Doppler Current Profiler). The presented article showcases the authors' experiences with the calibration of a 2D numerical model applied to a real location, specifically using the mentioned method. The focus of the calibration lies mainly in the values of Manning’s roughness coefficients and parameters of turbulent models. The conclusion of the article includes a discussion of the results and recommendations for further research directions in the field, which appear promising for practical applications.
Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči
Vacek, Jiří ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá urbanistickými úpravami nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči. Hledá příčinu problému disfunkce v rámci lokálních i širších vztahů k okolí. Nabízí možné řešení vedoucí k rehabilitaci funkce nábřeží, jeho zprůchodnění, scelení a aktivního znovuzapojení do života města.
Studie transportu látek, protipovodňových opatření a osnovy povodňového plánu na vybraném úseku toku Dyje
Berka, Ondřej ; Zachoval, Zbyněk (oponent) ; Veselý, Jaroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce "Studie transportu látek, protipovodňových opatření a osnovy povodňového plánu na vybraném úseku toku Dyje" je rozdělena do čtyř tematických částí. V první popisuji zvolené území řeky Dyje od Nových Mlýnů po Břeclav se zaměřením na geografické, geologické a hydrologické podmínky, hydrotechnické stavby a úpravy toků, biotu a  chráněná území, demografii a Lednicko-valtický areál. Ve druhé části určuji pomocí granulometrické analýzy vzorků splavenin původ sedimentů, které se ve velké míře usazují zejména pod jezem Břeclav a omezují tak průtočnou kapacitu koryta. Ve třetí části popisuji vybrané území z hlediska ochrany před povodněmi, popisuji historické povodně a pomocí programu HEC-RAS posuzuji kapacitu vybraných problémových profilů. V poslední části se věnuji protipovodňové ochraně Lednice a části Lednicko-valtického areálu, popisuji problémy tohoto území v kontextu protipovodňové ochrany a navrhuji osnovu Povodňového plánu obce Lednice.
Analýza rozsahu poškození suchých podlah v případě vlhkostní havárie
Šír, Jan ; Vlach, František (oponent) ; Bečkovský, David (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu rozsahu poškození suchých podlah v případě vlhkostní havárie. V první části se zabývá problematikou namáhání budov z pohledu stavební fyziky, skladbou podlahy a její návazností na konstrukce dřevostaveb. Ve druhé části popisuje zkoušení třech experimentálních vzorků podlah při simulované vlhkostní havárii. Zkoumá a hodnotí chování a způsob šíření unikající vody a vliv působení vlhkosti na materiály.
Bezdrátový monitor vodních toků
Michník, Jakub ; Štohl, Radek (oponent) ; Bradáč, Zdeněk (vedoucí práce)
V této práci je popsán návrh hadwaru a softwaru pro bezdrátový monitor vodních toků s použitím modulu Rabbit RCM5400W. V textu jsou popsána možná řešení měření parametrů toku, především výšky hladiny. Podrobněji je pak popsán vlastní návrh pro měření tlakovou metodou a výběr důležitých součástek. Je zde navrhnut software pro modul RCM5400W a webová prezentace měření.
Návrh opatření proti povodním v povodí drobného vodního toku Mlýnka
Řeháková, Adéla ; Jaroš,, Lubomí (oponent) ; Starý, Miloš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá ochranou proti povodním v povodí drobného vodního toku Mlýnka. Cílem práce je získání informací o odtokových poměrech v povodí a návrh suché nádrže jako protipovodňové opatření. První část se zabývá průzkumem povodí, získáváním podkladů, schematizaci povodí a sestavením srážkoodtokového modelu. V druhé části práce je řešen samotný návrh protipovodňové ochrany. Ve vybrané lokalitě je navržena suchá nádrž. Schematizace byla vypracována pomocí programu ArcGIS, simulace srážkoodtokového procesu byla provedena v programu HYDROG a výkresy byly zpracovány v AutoCADU.
Dry reservoir Blučina
Vicena, Dušan ; Ryšavá, Markéta (oponent) ; Zachoval, Zbyněk (vedoucí práce)
The Diploma Thesis consists of research and design part. The content of research part is description of dry reservoirs and theory of 2D modelling. The design part of the work deals with the hydrotechnical study of possibility of building a dry reservoir Blučina in two variants of designs of reservoir with objects. The design contains simulations of 2D numerical model of reservoir made in program SMS-SRH of both designed variants. The result is evaluation of both designed variants and recommendation of better option for a possibility of construction in the future in terms of the transformation of the century-flood wave.
Návrh malé vodní nádrže v malém povodí
Rumanová, Jana ; Hyánková, Eva (oponent) ; Doležal, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce má za cíl návrh malé vodní nádrže. Jedná se o suchý poldr umístěný nad zastavěnou částí obce. Hlavní funkcí je protipovodňová ochrana. Digitální model terénu je vytvořen v programu BENTLEY MicroStation V8i – Power Civil. Pro tvorbu DMT jsou použity zaměřené body v datovém souboru. Úpravy jsou dále provedeny v AutoCADu. Jednotlivé hydrotechnické výpočty vytvořeny v programu Microsoft Excel. Pro posouzení transformace povodňové vlny je použit program HEC-HMS a pro simulaci odtoku vody bezpečnostním přelivem program HEC-RAS.
Detekce a mitigace kybernetických útoků v lokálních sítích
Racka, Jan ; Lieskovan, Tomáš (oponent) ; Gerlich, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na detekci a mitigaci záplavových útoků v lokálních sítích. Práce se dá rozdělit na dvě části. V teoretické části jsou rozebrány nejprve záplavové útoky. Dále je do hloubky probrána problematika detekce útoků, a to včetně metody detekce. Následně probíhá rozdělení detekčních nástrojů podle umístění a jsou uvedeny příklady detekčních nástrojů. Poslední teoretická část je věnována způsobům mapování sítě a nástrojům pro detekci topologie. V praktické části probíhá návrh IDS a zkušební sítě. Síť se skládá ze tří koncových zařízení: IDS, oběti a útočníka. K propojení všech zařízení slouží směrovač Mikrotik. IDS byl implementován v jazyce Python a je složen z jednotlivých modulů, které rozšiřují jeho funkce. Nejdůležitějším modulem je detekční modul, který obsahuje detekční metody proti SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood útokům a jednu univerzální komplexní metodu proti všem záplavovým útokům. Modul ARP Scan umožnil IDS mapovat síť a pomocí ARP dotazů odhalit přítomnost koncových zařízení v síti. Učící modul ulehčil nastavování pravidel jednotlivých detekčním metod, a to tak, že po určitou dobu sleduje provoz sítě. Ze zjištěných dat následně určí vhodné hodnoty pravidel. SSH modul poskytl IDS možnost na útoky aktivně reagovat a odpojit útočníka od zbytku sítě. ARP Scan využívá taktéž SSH modul k zjišťování informací o hostech. IDS prošlo testováním ve virtuálním i skutečném prostředí. Z výsledků vyplývá, že vytvořené detekční metody fungují a IDS dokáže v rozumném čase útok zastavit. Testem prošel i ARP Scan, který dokázal nové hosty objevit v průměru již při prvním průchodu. Sledován byl i vliv IDS na komunikaci a bylo zjištěno, že vliv je minimální.
Efektivní oceňování škod na stavebních objektech zasažených povodní
Tuscher, Martin ; Schneiderová-Heralová,, Renáta (oponent) ; Kocanda,, Pavel (oponent) ; Zeleňáková,, Martina (oponent) ; Hanák, Tomáš (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá oceňováním škod na stavebních objektech zasažených povodní. Ve svých dílčích částech zkoumá povodeň jako riziko, zaměřuje se na škody způsobené tímto přírodním jevem a zkoumá dosud užívané metody pro oceňování takto vzniklých škod. S prvopočátky osidlování území člověkem bylo osidlováno okolí řek pro mnohé benefity, které vodní toky přináší. S tím jsou však spojená i mnohá nebezpečí, především pak ta spojená s vylitím koryt řek – s povodní či záplavou. Tento jev působí nemalé škody na majetku, životním prostředí či lidském zdraví a životech. Objevují se mnohá opatření, jak riziko zasažení povodní eliminovat, nebo alespoň zmírnit jeho dopady. Právě zmírněním dopadů se tato práce věnuje – zkoumá metody určení výše škod na stavebních objektech způsobených povodní, hledá faktory a parametry ovlivňující výši vzniklé škody a zaměřuje se na zefektivnění těchto metod. Cílem práce je nalézt vhodnou metodiku/model, kterým lze automatizovat výpočet výše škody, tedy nalézt rychlé a zároveň dostatečně přesné řešení tohoto problému. Hlavním výstupem práce je rovnice škodní křivky a model pro výpočet výše škody na základě principu škodních křivek s použitím hybridního genetického algoritmu. Dalším výstupem je praktický nástroj, který pracuje na základě zmíněného algoritmu a automaticky kalkuluje výši škody na stavebním objektu při zadání zcela základních informací o poškozeném objektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 216 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.