Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 284 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Reakce sazenic vybraných druhů dřevin na zaplavení
Ryšavý, Jan
Diplomová práce zkoumá reakci na zaplavení pěti druhů dřevin, které se vyskytují v lužních lesích jižní Moravy. Tato práce cílila na vyhodnocení různé délky zaplavení sazenic a zkoumala jejich vitalitu i mortalitu. Zkoumanými dřevinami byly dub letní (Quercus robur L.), jilm habrolistý (Ulmus minor Mill.), lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.), habr obecný (Carpinus betulus L.) a javor babyka (Acer campestre L.). Experiment zaplavení probíhal od dubna do července roku 2022. V různých časových intervalech (7–14 dní) byly sazenice zaplaveny po kořenový krček. Kontrolní sazenice nebyly zaplaveny, ale pouze zalévány. Celkem bylo zaplaveno 140 sazenic od každého druhu, které byly postupně ze záplavy vyndávány. Z výsledků vyplývá, že byla zjištěna relativně nízká mortalita u zaplavovaných dřevin ve všech intervalech. Nejmenší byla u Quercus robur a Tilia cordata, ty se kromě nízké mortality vyznačovaly i vysokou vitalitou. Ulmus minor se vyznačoval středně vitálními sazenicemi. Acer campestre a Caripnus betulus měly nejvyšší mortalitu a ke konci experimentu se jejich vitalita výrazně snižovala. Předpoklad odolnosti vůči zaplavení Quercus robur se potvrdil, což znamená, že sazenice této dřeviny patrně dobře zvládnou záplavu i v podmínkách lužních lesů. Velmi dobře zvládla zaplavení také Tilia cordata. Ta pravděpodobně v reakci na vodní stres investovala do tloušťky kmene, adaptovala se na zaplavení a tím získala konkurenční výhodu oproti ostatním dřevinám. Diplomová práce potvrdila předpoklad, že Quercus robur je odolná dřevina vůči zaplavení a Tilia cordata dosáhla vyšší odolnosti, než se předpokládalo.
Život ve stínu. Fiktivní časopis s regionální tematikou na příkladu obce Stebno
Ratiborská, Eliška ; Trunečka, Ondřej (vedoucí práce) ; Čeňková, Jana (oponent)
Teoretická část bakalářské práce na základě odborné literatury a dalších internetových zdrojů definuje regionální žurnalistiku, časopis a hlavní formáty, které jsou součástí praktické části: zpráva, reportáž, rozhovor a editorial. Dále přináší definici downburstu, seznámení s obcí Stebno, přibližuje zásady chování novinářů při neštěstí a popisuje mou práci na praktické části. Praktická část v podobě časopisu s názvem Život ve stínu zobrazuje obci Stebno pomocí publicistických i zpravodajských textů. Dělí se na čtyři hlavní kapitoly: downburst, povodeň, poklad a život. Texty doplňují fotografie k daným tématům a vše je graficky zpracováno do formátu časopisu.
Rozsah a dopad povodní v povodí říčky Polečnice
MAXA, Václav
Zpracování bakalářské práce zahrnuje sběr informací o dané problematice, zejména se teoretická část zaměřuje na studování legislativy a využívání internetových zdrojů. Cílem autora v teoretické části, je vysvětlit důležité pojmy z oblasti povodně a s tím i témat souvisejících. Jednotlivé kapitoly se zaměřují například na tok říčky Polečnice, typy povodní u nás, stupně povodňových aktivit, legislativu v oblasti povodní, ale i přípravy na povodeň a varování obyvatelstva. Praktická část obsahuje popis okresu Český Krumlov a záplavové území říčky Polečnice, pak jsou rozepsány 2 největší novodobé povodně u nás a to jsou ničivé povodně z roku 2002 a roku 2013. Dále úprava koryta říčky Polečnice, která posloužila k vytvoření potřebných protipovodňových opatření na říčce Polečnici. A v poslední řadě dotazníkové šetření. V rámci dotazníkového šetření bylo vyhodnoceno 100 listů s 12 otázkami. Otázky se zaměřovaly na všeobecný přehled občanů Českého Krumlova o problematice povodní a jejich povědomí o situacích způsobených povodněmi, jako je například ochrana zdraví, životů a majetku, s tím spojená varování obyvatelstva a jejich evakuace. A zda si jsou vědomi hrozby nebezpečí z říčky Polečnice, která se na první pohled vůbec nemusí zdát nebezpečnou. Vyhodnocené údaje značí, že obyvatelé Českého Krumlova spíše podceňují riziko povodní ve městě Český Krumlov. Někteří obyvatelé vůbec neví, že se na říčce Polečnici v nedávné minulosti provedla částečná protipovodňová opatření. Jediné pozitivum vidím, že v dnešní době díky technologiím, které máme, tak občané mají možnost dostat se rychle k informacím o dané situaci a tím pádem být lépe a rychleji připraveni na případnou mimořádnou událost.
Studie protipovodňových opatření
Fiurášek, Marek ; Duchan, David (oponent) ; Dráb, Aleš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posouzením současného a návrhového stavu protipovodňové ochrany na levém břehu Moravy mezi městy Kroměříž a Hulín. Hydraulické výpočty byly provedeny s použitím 2D numerického modelu pro kulminační průtok Q100. Cílem výpočtů bylo především posouzení variantních návrhů inundačních mostů, které tvoří podstatnou součást navrhovaných protipovodňových opatření v zájmové oblasti. Práce zahrnuje rovněž porovnání různých způsobu zadání vstupních parametrů použitých 2D numerických modelů. Výstupy jsou zpracovány v podobě výkresové dokumentace, mapových příloh a fotodokumentace.
Připravenost jednotek požární ochrany na řešení mimořádné události typu povodeň v Českokrumlovském okrese
ŠTUDLAR, Patrik
Bakalářská práce pojednává o problematice povodní v okrese Český Krumlov a připravenosti jednotek požární ochrany na takovou událost. V první části je obsažena teorie týkající se povodní, v druhé části je vlastní výzkum, porovnané jednotky požární ochrany v roce 2002 s aktuálními (2022). Dále jsou zde zaznamenané rozhovory s hasiči a jejich vyhodnocení v diskusi.
Činnost integrovaného záchranného systému při povodních v obci s rozšířenou působností Vodňany
DUŠKOVÁ, Denisa
Hlavním tématem bakalářské práce jsou povodně v roce 2002 a 2013 na celém zasaženém území České republiky a také v obci s rozšířenou působností Vodňany. Zhodnocena byla především činnost příslušných orgánu a obyvatelstva se zaměřením na rozsah evakuace a postup základních i ostatních složek integrovaného záchranného systému. Teoretická část začíná vymezením pro toto téma důležitou legislativou, která je zde základním pilířem. Dále se v této části nachází popis integrovaného záchranného systému, povodňových orgánů a jednotlivých opatření před vznikem a během povodně. Nechybí zde ani jednoduché vysvětlení pojmu "evakuace" a mezi poslední kapitoly teoretické části patří povodně v roce 2002, 2013 a povodňové situace v Evropě v roce 2021, jelikož v každém státě se intenzita povodní, jejich následky, průběh, ale také postup záchranných složek a přístup obyvatelstva liší více, či méně. Scénář není vždy stejný a je důležité vědět, jak si ostatní státy s živelní pohromou takového rozsahu poradí. Praktická část byla zaměřena na podrobně rozpracovaný popis obsahu Digitálního povodňového plánu města Vodňany, rozepsání a posouzení činností zainteresovaných orgánů a integrovaného záchranného systému při povodních v roce 2002 a 2013 ve Vodňanech a zjištění znalostí a připravenosti obyvatelstva Vodňan na téma povodně ve formě dotazníkového šetření. Výsledky tohoto šetření byly rozpracovány do grafů. Na základě získaných poznatků lze konstatovat, že existují patrné nedostatky ve znalosti občanů Vodňan na téma povodně.
Protipovodňová opatření a povodňové plány na vybraném povodí řeky Lužnice
KUKAČKOVÁ, Lucie
Diplomová práce se skládá ze dvou částí - teoretické a výzkumné. V teoretické části je popsáno obecně téma povodní, ochrany obyvatelstva před povodněmi, protipovodňových opatření, povodňových plánů a právních předpisů, které jsou s povodněmi spojeny. Poslední kapitola teoretické části je zaměřena konkrétně na řeku Lužnici a na dotčené obce, ve kterých probíhal kvalitativní výzkum. Jedná se o obce Vlkov, Veselí nad Lužnicí, Dráchov a Soběslav. Aby došlo k naplnění cíle této diplomové práce, bylo nezbytné shromáždit nejenom povodňové plány dotčených obcí, ale i jiné neveřejné dokumenty a ty důsledně analyzovat a komparovat mezi sebou. Na základě této analýzy a komparace byly uceleny informace týkající se protipovodňových opatření v obcích, kde probíhalo následně vlastní šetření. Všechny tyto ucelené informace jsou poznamenány v kapitole Výsledky. Během vlastního kvalitativního výzkumu došlo ke zjištění několika chyb a nedostatků v povodňových plánech obcí na povodí řeky Lužnice. Tyto nedostatky spočívají především v nenávaznosti povodňových plánů a absencí ohrožených objektů, které by v povodňových plánech měly být zaznamenány. Tyto objekty představují pro obce antropogenní rizika. Další nedostatky byly shledány v aktualizacích povodňových plánů. Tyto aktualizace by měly být prováděny pravidelně, což se ale v praxi neděje. Např. povodňový plán obce Vlkov je starý 22 let a byl aktualizován pouze jedenkrát. Při zkoumání oficiálních internetových stránek obcí byly zjištěny další nedostatky a to v informovanosti obyvatelstva. Vlastní šetření a analýza povodňových plánů přinesly odpověď na výzkumnou otázku. Jednotlivé povodňové plány a protipovodňová opatření na sebe nenavazují.
Zhodnocení rozsahu evakuace obyvatelstva v případě rozsáhlých povodní
TKADLEC, Zdeněk
Tématem mé bakalářské práce je zhodnocení rozsahu evakuace při rozsáhlých povodních. Při práci byl použit kvalitativní výzkum. V teoretické části jsem se zabýval důležitými pojmy, které souvisí s touto problematikou. Podrobněji je zde popsán Integrovaný záchranný systém. Dále se v teoretické části věnuji mimořádným událostem, zejména povodním a jejich preventivním opatřením. V neposlední řadě jsem se z teoretického hlediska zaměřil na ochranu obyvatelstva, konkrétně evakuaci obyvatelstva. Výsledky práce tvoří především kvalitativní výzkum a analýza rozsahu evakuace při rozsáhlých povodních v roce 2002 ve městě Blatná. Výsledky šetření byly interpretovány a zpracovány do přehledných tabulek a grafů. Diskuzní část zhodnocuje obsah celé výzkumné části s konkrétními údaji a daty, které byly při tvorbě práce zjištěny. Cílem bakalářské práce bylo zpracovat teoretické základy pro povodňové plány a následně posoudit rozsah evakuace a posoudit zátopovou oblast při povodni v roce 2002 ve městě Blatná, okres Strakonice
Hydrodynamický model vodního toku Odra v lokalitě Odry
Skokan, Jiří ; Duchan, David (oponent) ; Dráb, Aleš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vytvořením 2D hydrodynamického modelu proudění vody na řece Odře na území města Odry (ř. km 85,779 - 93,645). S využitím numerického modelu HEC-RAS 6.2 byly provedeny hydraulické výpočty pro povodňové scénáře s kulminačními průtoky Q5, Q20, Q100 a Q500. Výstupy byly zpracovány ve formě map povodňového nebezpečí a map ohrožení, psaného podélného profilu a výkresové dokumentace.
Extrémní hydrologické jevy v kontextu městského plánování
Klimeš, Zdeněk ; Dráb, Aleš (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bylo popsat známé extrémní hydrologické jevy a možné přístupy ke zmírnění jejich negativních dopadů. Práce byla zpracovávána jako rešerše literatury z různých úhlů pohledu na danou problematiku, ne pouze z jednostranného pohledu technického či ekologického. Postup byl systematický, od popisu historického vývoje problematiky přes definování globálních ekologických problémů, nástin legislativních podmínek a zpracované odborné literatury až po ukázky současných trendů. Vzhledem k šíři dané problematiky se práce dotýká detailněji pouze dílčích částí. Zaměřuje se na ukázky možných dílčích opatření a následné synergie těchto opatření z pohledu minimalizace dopadů extrémních hydrologických jevů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 284 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.