Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 179 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Default Risk of Greek Government During the Crisis of 2010
Veselý, Oldřich ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Báťa, Karel (oponent)
Mnoho lidí si již položilo otázku, zda Řecko zbankrotuje: investoři, ekonomové, politici i veřejnost. Řecká dluhová krize také způsobila velký rozruch v EU, působící strach z jejího rozšíření do ostatních zemí Eurozóny se špatnou fiskální situací skrze trhy s dluhopisy. Nakonec byl pro Řecko připraven záchranný balíček, který je tvořen 110 miliardami EUR v podobě dluhové facility od Eurozóny a Mezinárodního měnového fondu. V práci studujeme řeckou fiskální krizi. V historické kapitole se snažíme nalézt její skutečné příčiny a též ukazujeme metodologii, která může být použita k ohodnocení kreditního rizika řecké vlády pomocí informací z trhu s dluhopisy a pomocí informací z kontraktů swapů úvěrového selhání. V empirické části studujeme vývoj pravděpodobnosti bankrotu řecké vlády během dluhové krize pomocí parsimonního modelu založeného na informacích z trhu s dluhopisy.
Numerical fiscal rules and fiscal institutions in an economy with a dynamic common pool problem
Janásek, Lukáš ; Gregor, Martin (vedoucí práce) ; Hejlová, Hana (oponent)
1 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá fiskální politikou vlády tvořenou symetric- kými socio-ekonomickými skupinami. Pro popis fiskální politiky je vytvořen model obsahující rozhodování ohledně 1) výše daňových příjmů vlády, 2) veřej- ných investic a 3) časového rozložení skupinových spotřebních výdajů. Pro každé z těchto tří rozhodnutí je popsáno zkreslení pramenící z decentralizo- vaného rozhodování vlády. V práci je dále zkoumáno, jaký vliv má na fiskální politku a tři dané distorze dluhový strop a fiskální instituce, které centralizují jednotlivá rozhodnutí. Z důvodu symetrie skupin analýza neobsahuje kompro- mis mezi efektivitou a rovností. Jedním z hlavních výsledků této práce je, že sociálního optima lze dosáhnout 1) pomocí centralizace veřejných investic a daňových příjmů kombinovaných s optimálním deficitním stropem, 2) pomocí centralizace rozhodnutí ohledně skupinových zájmových výdajů, 3) pomocí cen- tralizace výše vládního rozpočtu kombinovaného s centralizací veřejných inves- tic.
Koncept "Schuldenbremse" jako nástroj proti zadlužování ve Spolkové republice Německo
Říhová, Dominika ; Mlsna, Petr (vedoucí práce) ; Kunštát, Miroslav (oponent)
V důsledku rychle stoupajícího zadlužení v posledních letech se Spolková republika Německo rozhodla tento nepříznivý trend zastavit. Schválení a přijetí tak zvané dluhové brzdy (Schuldenbremse) do Základního zákona v roce 2009 podpořil také fakt, že výše státního dluhu výrazně překračovala hranici stanovenou konvergenčními kritérii. S příchodem finanční krize a s ní spojené dluhové krize v rámci eurozóny se ukázalo, že pravidla stanovená Paktem stability a růstu plní málokterý stát, a tudíž se některé státy dostaly svou neodpovědnou fiskální politikou do vážných problémů, jež se vyznačovaly neschopností splácet své závazky. V návaznosti na to musela být přijata úsporná opatření a současně byly vyzvány ostatní státy EU k úpravě svých veřejných financí, jež přispěje ke konsolidaci hospodářské a měnové unie. V důsledku toho byly poté zakotveny dluhové brzdy či jiná opatření v národních legislativách jako prevence proti dalším krizím. Německá dluhová brzda představuje soubor sedmi ústavních zákonů, kde hlavním předpokladem je každoroční sestavování vyrovnaných rozpočtů, respektive vyrovnaných příjmů a výdajů, jak na spolkové, tak i na zemské úrovni, s cílem zabránit dalšímu novému zadlužování. Bylo ustanoveno, že státní rozpočet musí splňovat tuto podmínku již od roku 2016 a je povolen deficit v...
How Common Currency Influences the Business Cycles in Central and East European Countries.
Wang, Yue ; Semerák, Vilém (vedoucí práce) ; Li, Yating (oponent) ; Jeřábek, Petr (oponent)
Tato práce zkoumá, jak ovlivňuje zavedení jednotné měny synchronizaci hospodářských cyklů v zemích střední a východní Evropy. Byl použit Hodrick-Prescottův filtr k separaci cyklické složky reálného HDP pro patnáct evropských zemí a byl použit model vektorovéautoregrese k dalšímu zkoumánívlivu fiskálnípolitiky na regionálníekonomiky. Byla vytvořena databáze čtvrtletního reálného HDP pro hospodářské cykly a čtvrtletního běžného účtu pro fiskální proměnné pro období: 1. čtvrtletí 1995-4. čtvrtletí 2019. Hlavní výsledky studie lze shrnout následovně. Vytvoření Hospodářské měnové unie významně zvýšilo úroveň společného pohybu napříč členskými státy eurozóny. Po zavedení společné měny je vidět vysoký stupeň synchronizace hospodářských cyklů mezi zeměmi v jádru než v periferních zemích. Pro země CEEC-7, včetně zemí mimo eurozónu (Česká republika, Maďarsko, Polsko) a zemí eurozóny (Estonsko, Německo, Slovensko, Slovinsko), existují korelační klastry, protože jejich HDP reaguje odlišně na fiskální šoky, zejména po globální finanční krizi a probíhající krize v eurozóně. Klíčová slova Synchronizace hospodářského cyklu; Ekonomická integrace; Fiskální politika; VAR
Fiskální a rozpočtové rady jako aktér ve veřejné politice
Pokorný, Jan ; Ochrana, František (vedoucí práce) ; Kotherová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou fiskálních a rozpočtových rad. Cílem práce je analýza Národní rozpočtové rady, která vznikla v roce 2018 a je tak novým prvkem v českém systému fiskální a rozpočtové politiky. Nejdříve dochází k vymezení základních pojmů, jako jsou veřejné finance, fiskální a rozpočtová politika. Následně jsou představeny zdroje neefektivity, které působí na vznik fiskální nerovnováhy, a tedy na veřejné zadlužení. Výchozí myšlenkou pro vznik fiskálních a rozpočtových rad je koncept Fiscal Governance, který je možný krom rad členit na pravidla. Numerická pravidla představují v současnosti často využívaný nástroj, kterým lze hodnotit fiskální disciplínu. Doplňkem těchto pravidel jsou rady, které vystupují jako nezávislé instituce. Vzhledem k nedávanému vzniku dochází v praktické části práce k analýze Národní rozpočtové rady s ohledem na zahraniční zkušenosti nezávislých fiskálních a rozpočtových rad. Na základě výsledků je možné konstatovat, že se Národní rozpočtová rada nevymyká existujícím zkušenostem, naopak vhodně zapadá do tohoto portfolia.
Vliv fiskální politiky na investiční výdaje firem
Kolegarová, Markéta
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vlivu fiskální politiky na investiční výdaje firem v České republice, Velké Británii a Německu. V první části této práce je popsán teoretický vliv fiskální politiky na investiční výdaje firem. V další části této práce je zpracována kvalitativní analýza, která je zaměřena na analýzu struktury příjmů a výdajů státního rozpočtu a charakteristiku investičního prostředí v České republice, Velké Británii a Německu. Další část této práce je zaměřena na identifikaci determinantů investičních výdajů firem ve vybraných zemích prostřednictvím vícerozměrné regresní analýzy. Ze získaných výsledků vyplývá, že hlavní determinanty investičního chování firem v České republice jsou vládní příjmy z přímých a nepřímých daní, vládní příjmy ze sociálních příspěvků a daň z příjmu firem. Ve velké Británii jsou hlavními determinanty vládní příjmy z přímých a nepřímých daní a vládní dluh. V Německu jsou hlavními determinanty vládní výdaje na investice, vládní výdaje na sociální dávky, vládní dluh a náklady práce.
Vplyv politického cyklu na deficity štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Kadlečíková, Veronika
Bakalářská práce se věnuje problematice politických cyklů a zneužívaní fiskální politiky v předvolebním období. Politický cyklus je definován jako systematické zneužívání fiskální politiky vládou. Státní rozpočet politici v hraničním období před parlamentními volbami využívají k ovlivnění hospodářského růstu a nezaměstnanosti s cílem jejich znovuzvolení. V empirické části bakalářské práce je testována existence politicko-rozpočtových cyklů v Slovenské republice ve zkoumaném období 1996 - 2014 za použití třech aplikovaných modelů.
Politika fiskální udržitelnosti ve Velké Británii během ekonomické krize
Viktorová, Kateřina
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení fiskální udržitelnosti ve Velké Británii v kontextu ekonomické krize z roku 2008. Je zde analyzován vliv ekonomické krize na veřejné rozpočty a celkové zadlužení zkoumané země. Získané výsledky jsou srovnány s fiskální udržitelností USA. Ze srovnání vyplývá, že Spojené státy zvolily vhodnější fiskální stimuly, protože jejich fiskální udržitelnost v průběhu krize vykazovala lepší výsledky.
Effects of the value added tax reform on the economy of Republic of Macedonia
Angelovski, Filip
V roce 2000 byla v Makedonii daň z obratu nahrazena novou daňovou politikou, a to daní z přidané hodnoty(DPH). Cílem bakalářské práce je rozkrýt dopad daně z přidané hodnoty na ekonomiku státu Makedonie. Práce se zabývá vlivem této reformy na Hrubý domácí produkt (HDP), jako nejdůležitější parametr pro růst ekonomiky, a míru inflace, jako indikátor cenových změn. K této analýze byl aplikován vektorový autoregresní model (VAR) v periodě od roku 1995 do roku 2016. Jako proměnné byly použity příjmy z DPH, růst HDP a míra inflace, to vše jako roční data. Dále byla v empirické analýze použita Grangerova kauzalita k předpovědi budoucího chování vztahu. Kromě toho je zkoumáno působení příjmů z DPH na makedonský státní rozpočet. Metoda nejmenších čtverců(OLS) je využita k analýze dat časové řady, jež sjednocuje daň obratu a DPH pod jednu proměnnou na roční bázi od roku 1994 do 2016. Chowův test je použit v modelu OLS k nalezení strukturálního zlomu, jež vysvětluje nárůst příjmů spojený s implementací DPH. V práci jsou také diskutovány témata jako vyhýbání se daňové povinnosti a role finanční správy.
Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republiky
Kupka, Michal
Práce se zabývá vývojem státního dluhu České republiky po roce 2000. Cílem byla identifikace hlavních faktorů, které v tomto období ovlivňovaly jeho vývoj. Teoretická část obsahuje vymezení státního dluhu a jeho dopadů na ekonomiku a popis různých ekonomických přístupů k této problematice. Na samotný vývoj českého státního dluhu po roce 2000 se zaměřuje praktická část. Pomocí analýzy dat byly nalezeny hlavní faktory, které ovlivňovaly vývoj státního dluhu. Poslední část práce se věnuje mým doporučením k oblasti fiskální politiky a státního dluhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 179 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.