Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 184 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Fiskální kompakt a jeho dodržování v zemích EU
Hýsková, Kateřina
Hýsková, K. Fiskální kompakt a jeho dodržování v zemích EU. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Cílem bakalářské práce je vyhodnotit, zda a v jaké míře dodržují členské země EU fiskální pravidla stanovená Fiskálním kompaktem. Práce nejprve rozebírá jednotlivé formy různých rozpočtových pravidel a jejich výhody a nevýhody. Následně se věnuje vývoji fiskální koordinace v rámci EU, který předcházel vzniku Fiskálního kompaktu. Více se věnuje obsahu a vymezení Fiskálního kompaktu a pozoruje jeho naplňování v zemích EU od roku 2013. Výstupem práce je vyhodnocení míry úspěšnosti dodržování stanovených pravidel.
Fiscal policy and inflation: The case of the Czech Republic
Slaba, Martin ; Kočenda, Evžen (vedoucí práce) ; Hlaváček, Michal (oponent)
Tato práce zkoumá vztah výdajové fiskální politiky vlády a inflace v České republice. K výzkumu je použita tzv. vektorová autoregrese s přidáním exogenního bloku, v několika specifikacích. Model potvrdil predikci fiskální teorie cenové hladiny, která předpovídá, že fiskální šok vyvolá inflační odezvu. Ovšem tyto impulzní reakce jsou ve všech specifikacích statisticky nevýznamné nebo pouze slabě významné. Druhá část práce používá ne- ekonometrickou analýzu k prozkoumání post-covidové inflační periody. Tato část dochází k závěru, že expanzivní výdajová politika vlády v kombinaci se snížením daní poskytla populace významný disponibilní příjem v době, kdy výkon ekonomiky silně poklesl a spotřeba byla výrazně omezena kvůli lockdownu. Toto vynucené omezení spotřeby vedlo k bezprecedentnímu navýšení úspor domácností i firem. Po zrušení pandemických restrikcí byly tyto úspory použity ke kompenzaci potlačené spotřeby, což vyvolalo inflační tlaky. Šok ze strany nabídky, který nastal v důsledku války na Ukrajině pouze zesílil již zvýšenou inflaci.
Macroeconomic consequences of Covid-19 and the role of stabilisation policies
Karhánek, Tomáš ; Holub, Tomáš (vedoucí práce) ; Baxa, Jaromír (oponent)
Diplomová práce aplikuje analýzu panelových dat a kombinuje ji s několika proudy empirické literatury s cílem zachytit efekt monetárních a fiskálních stabilizačních politik a jejich vliv na vývoj makroekonomických veličin behěm pandemie COVIDu-19. Zároveň také chceme porovnat vliv konvečních monetárních nástrojů s těmi nekonvenčními. Výsledky regrese nám ukazují, že stimul fiskální i monetární politiky byl poszitivní a statisticky signifikantní pro vývoj růstu reálného HDP. Na druhou stranu, nebyl odhalen žádný efekt na růst inflace ani u jedné z politik v letech 2020-2021. Diplomová práce také obsahuje zachycení efektů alternativní metodologií za použití vektorového modelu korekce chyb na příkladu 3 Evropských zemí kterů reprezentují různé měnové režimy. Naše analýza neodhalila žádný signifikantní rozdíl mezi efektem konvečnch a nekonvečních měnových nástrojů na podporu růstu ekonomiky a rychlostí návratu k trendu růstu. Nakonec jsme také z modelu zjistili, že sektorové složení HDP hraje důležitý vliv na to, jak moc byly ekonomiky zasaženy. Ekonomiky s větším podílem služeb utrpěly větší pokles HDP, zatímco ekonomiky s větším zastoupením průmyslu utrpěly navýšení inflace z důvodu narušení dodavatelských řetězců. Klasifikace E52, E31, E470, H51, H68, H61 Klíčová slova Covid-19, uzavírky ekonomiky,...
Využití fiskální politiky v simulátoru ekonomických nástrojů
TUPÝ, Jakub
Tato práce obsahuje popis fiskální politiky a její využití v simulátoru ekonomických pohybů. Nejdříve se zde nachází popis fiskální politiky, jejích strategií a nástrojů, jimiž se snaží stát udržovat stabilní ekonomický růst. Teoretické znalosti nabyté během rešerše byly následně využity v při tvoření praktické části bakalářské práce. V té byl vytvořen diagram, který ilustruje možnosti, jež má uživatel simulátoru před pokračováním do dalšího kvartálu. Dále jsou zde vytvořeny náhodné události zobrazované během průchodu simulátorem uživateli. U každé události je její teoreticky popis, text zobrazený uživateli, její dopad na HDP, nezaměstnanost a inflaci, jež jsou hlavními ukazateli v simulátoru, a popis nejúčinnějšího řešení situace pomocí nástrojů fiskální politiky, doplněné tabulkami s jejich veškerými kombinacemi. Praktická část také obsahuje obecný popis simulátoru, popis jeho průchodu, matematický vzorec pro výpočet budoucích hodnot a vizuální stránku, aby měl čtenář ucelenou představu o tom, jak simulátor funguje a vypadá.
Default Risk of Greek Government During the Crisis of 2010
Veselý, Oldřich ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Báťa, Karel (oponent)
Mnoho lidí si již položilo otázku, zda Řecko zbankrotuje: investoři, ekonomové, politici i veřejnost. Řecká dluhová krize také způsobila velký rozruch v EU, působící strach z jejího rozšíření do ostatních zemí Eurozóny se špatnou fiskální situací skrze trhy s dluhopisy. Nakonec byl pro Řecko připraven záchranný balíček, který je tvořen 110 miliardami EUR v podobě dluhové facility od Eurozóny a Mezinárodního měnového fondu. V práci studujeme řeckou fiskální krizi. V historické kapitole se snažíme nalézt její skutečné příčiny a též ukazujeme metodologii, která může být použita k ohodnocení kreditního rizika řecké vlády pomocí informací z trhu s dluhopisy a pomocí informací z kontraktů swapů úvěrového selhání. V empirické části studujeme vývoj pravděpodobnosti bankrotu řecké vlády během dluhové krize pomocí parsimonního modelu založeného na informacích z trhu s dluhopisy.
Numerical fiscal rules and fiscal institutions in an economy with a dynamic common pool problem
Janásek, Lukáš ; Gregor, Martin (vedoucí práce) ; Hejlová, Hana (oponent)
1 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá fiskální politikou vlády tvořenou symetric- kými socio-ekonomickými skupinami. Pro popis fiskální politiky je vytvořen model obsahující rozhodování ohledně 1) výše daňových příjmů vlády, 2) veřej- ných investic a 3) časového rozložení skupinových spotřebních výdajů. Pro každé z těchto tří rozhodnutí je popsáno zkreslení pramenící z decentralizo- vaného rozhodování vlády. V práci je dále zkoumáno, jaký vliv má na fiskální politku a tři dané distorze dluhový strop a fiskální instituce, které centralizují jednotlivá rozhodnutí. Z důvodu symetrie skupin analýza neobsahuje kompro- mis mezi efektivitou a rovností. Jedním z hlavních výsledků této práce je, že sociálního optima lze dosáhnout 1) pomocí centralizace veřejných investic a daňových příjmů kombinovaných s optimálním deficitním stropem, 2) pomocí centralizace rozhodnutí ohledně skupinových zájmových výdajů, 3) pomocí cen- tralizace výše vládního rozpočtu kombinovaného s centralizací veřejných inves- tic.
Koncept "Schuldenbremse" jako nástroj proti zadlužování ve Spolkové republice Německo
Říhová, Dominika ; Mlsna, Petr (vedoucí práce) ; Kunštát, Miroslav (oponent)
V důsledku rychle stoupajícího zadlužení v posledních letech se Spolková republika Německo rozhodla tento nepříznivý trend zastavit. Schválení a přijetí tak zvané dluhové brzdy (Schuldenbremse) do Základního zákona v roce 2009 podpořil také fakt, že výše státního dluhu výrazně překračovala hranici stanovenou konvergenčními kritérii. S příchodem finanční krize a s ní spojené dluhové krize v rámci eurozóny se ukázalo, že pravidla stanovená Paktem stability a růstu plní málokterý stát, a tudíž se některé státy dostaly svou neodpovědnou fiskální politikou do vážných problémů, jež se vyznačovaly neschopností splácet své závazky. V návaznosti na to musela být přijata úsporná opatření a současně byly vyzvány ostatní státy EU k úpravě svých veřejných financí, jež přispěje ke konsolidaci hospodářské a měnové unie. V důsledku toho byly poté zakotveny dluhové brzdy či jiná opatření v národních legislativách jako prevence proti dalším krizím. Německá dluhová brzda představuje soubor sedmi ústavních zákonů, kde hlavním předpokladem je každoroční sestavování vyrovnaných rozpočtů, respektive vyrovnaných příjmů a výdajů, jak na spolkové, tak i na zemské úrovni, s cílem zabránit dalšímu novému zadlužování. Bylo ustanoveno, že státní rozpočet musí splňovat tuto podmínku již od roku 2016 a je povolen deficit v...
How Common Currency Influences the Business Cycles in Central and East European Countries.
Wang, Yue ; Semerák, Vilém (vedoucí práce) ; Li, Yating (oponent) ; Jeřábek, Petr (oponent)
Tato práce zkoumá, jak ovlivňuje zavedení jednotné měny synchronizaci hospodářských cyklů v zemích střední a východní Evropy. Byl použit Hodrick-Prescottův filtr k separaci cyklické složky reálného HDP pro patnáct evropských zemí a byl použit model vektorovéautoregrese k dalšímu zkoumánívlivu fiskálnípolitiky na regionálníekonomiky. Byla vytvořena databáze čtvrtletního reálného HDP pro hospodářské cykly a čtvrtletního běžného účtu pro fiskální proměnné pro období: 1. čtvrtletí 1995-4. čtvrtletí 2019. Hlavní výsledky studie lze shrnout následovně. Vytvoření Hospodářské měnové unie významně zvýšilo úroveň společného pohybu napříč členskými státy eurozóny. Po zavedení společné měny je vidět vysoký stupeň synchronizace hospodářských cyklů mezi zeměmi v jádru než v periferních zemích. Pro země CEEC-7, včetně zemí mimo eurozónu (Česká republika, Maďarsko, Polsko) a zemí eurozóny (Estonsko, Německo, Slovensko, Slovinsko), existují korelační klastry, protože jejich HDP reaguje odlišně na fiskální šoky, zejména po globální finanční krizi a probíhající krize v eurozóně. Klíčová slova Synchronizace hospodářského cyklu; Ekonomická integrace; Fiskální politika; VAR
Fiskální a rozpočtové rady jako aktér ve veřejné politice
Pokorný, Jan ; Ochrana, František (vedoucí práce) ; Kotherová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou fiskálních a rozpočtových rad. Cílem práce je analýza Národní rozpočtové rady, která vznikla v roce 2018 a je tak novým prvkem v českém systému fiskální a rozpočtové politiky. Nejdříve dochází k vymezení základních pojmů, jako jsou veřejné finance, fiskální a rozpočtová politika. Následně jsou představeny zdroje neefektivity, které působí na vznik fiskální nerovnováhy, a tedy na veřejné zadlužení. Výchozí myšlenkou pro vznik fiskálních a rozpočtových rad je koncept Fiscal Governance, který je možný krom rad členit na pravidla. Numerická pravidla představují v současnosti často využívaný nástroj, kterým lze hodnotit fiskální disciplínu. Doplňkem těchto pravidel jsou rady, které vystupují jako nezávislé instituce. Vzhledem k nedávanému vzniku dochází v praktické části práce k analýze Národní rozpočtové rady s ohledem na zahraniční zkušenosti nezávislých fiskálních a rozpočtových rad. Na základě výsledků je možné konstatovat, že se Národní rozpočtová rada nevymyká existujícím zkušenostem, naopak vhodně zapadá do tohoto portfolia.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 184 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.