Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 97 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nábytek, design, funkce a výtvarné umění
Grocholová, Magdaléna ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Grendelová, Erika (oponent)
ANOTACE: Ve své práci se věnuji problematice nábytku od dob jeho počátečního utváření až po současnost. Zaměřuji se na charakteristické rysy v jednotlivých historických obdobích a jeho vývoj v určitých společenských vrstvách. V textu se dotýkám tématu restaurování, oprav a zamýšlím se nad využitím starožitného nábytku v dnešní době. Neopomíjím ani moderní způsoby projevu návrhářů či designérů a uspořádání domácnosti dle učení Feng shui. V části mé bakalářské práce se také věnuji zobrazení nábytku ve výtvarném umění od 16. do 19. století. Didaktická část práce je zaměřena na výtvarnou výchovu jako předmět na prvním stupni základní školy. V této didaktické části se mimo jiné objevuje mé vlastní vyjádření námětu pro hodinu výtvarné výchovy. Cílem práce je vytvořit souhrn obecných poznatků z oblasti nábytku se zaměřením na jeho historii. Ale i pohled do nitra nábytkářství z výtvarné perspektivy. Klíčová slova: Nábytek, historický sloh, interiér, design, dřevo, výtvarné umění, výtvarná výchova
Katastrofa? Události ve změněných souvislostech - inspirace pro vlastní tvorbu i výtvarnou výchovu
Růžičková, Nicole ; Velíšek, Martin (vedoucí práce) ; Magidová, Markéta (oponent)
Diplomová práce pojednává o médiích a vizuální komunikaci v kontextu umění. Teoretická část se zabývá funkcí a vlivem médií z historického a současného pohledu, o mezilidské komunikaci a vizuálních sdělení, jejich psychologické působení v návaznosti na manipulaci obrazu. Praktická část pojednává o konkrétních katastrofických událostech v novinách a jejich obsahové a vizuální působení v návaznosti na vlastní výtvarné uchopení tématu. Didaktická část řeší transformaci tématu katastrof a konkrétní možnosti aplikace mediální výchovy do výtvarné výchovy. Klíčová slova média, komunikace, vizuální sdělení, manipulace obrazem, katastrofa, mediální výchova Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Kulturní politika národního socialismu: vývoj německého výtvarného umění ve 30. letech
Mojžíš, Radek ; Pelánová, Anita (vedoucí práce) ; Šafařík, Petr (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rolí kulturní politiky v nacistickém režimu mezi lety 1933 až 1937 a její vliv na výtvarné umění. Snaží se doložit propojení mezi politickou mocí a uměním. Zaměřuje se nejen na jednotlivé kroky nacistů, ale i na předpoklady, které k vytvoření kulturní politiky NSDAP vedly. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První představuje společenské změny výmarské republiky a její hlavní umělecké proudy. Klíčovým momentem byla hospodářská krize v roce 1929, po které docházelo k radikalizaci jak v politické, tak v kulturní sféře. Stoupající vliv NSDAP vyvrcholil jejím působením v durynské vládě, kde bylo nacistům poprvé umožněno regulovat oblast umění. Druhá část představuje období po nástupu Adolfa Hitlera do funkce říšského kancléře, v němž dochází k podmanění umělecké tvorby nacisty. Vznikají první zákony omezující svobodnou tvorbu a začíná proces tzv. "glajchšaltování". Je zde zmíněna specifická role A. Hitlera v utváření kulturní politiky i dalších institucí a spolků, které oblast kultury spravovaly. Největší důraz je kladen na potírání výtvarné moderny. Vrcholem této snahy byla organizace difamační výstavy Entartete Kunst v roce 1937. Ta byla pořádána paralelně s Velkou výstavou německého umění, která měla představit tvorbu reprezentující nacistický režim. Snaha o...
Prostor, čas a matérie ve výtvarném provozu a výtvarné výchově
Mikulková, Kristýna ; Hůla, Zdenek (vedoucí práce) ; Kitzbergerová, Leonora (oponent)
Diplomová práce je rozdělena na teoretickou, praktickou a didaktickou část. V teoretické části se věnuji formou provázaných osvětlení pojmů (místo, krajina, genius loci, Land Art) v kontextu mnou určeného sjednocujícího prvku mezi těmito entitami, tj. chůze. Teoretická část je strukturovaná do jednotlivých "pomyslných kroků", vývoje mých úvah o tématu, které následně vztahuji ke kulturním kontextům. V praktické části se zaměřuji na popisy a ukázky vlastních výtvarných realizací a v poslední didaktické části jsou popsány modelová výuková schémata. Snažila jsem se řídit východiskem prožít-promyslet- sdělit. Stěžejní část práce je inspirovaná především ročním studijním pobytem v portugalském Lisabonu. Pravě pobyt zde i příležitost vykonat fyzicky náročnou 750 km dlouhou poutní cestu napřič Portugalskem tvoří základ mé praktické části výtvarné performance. Toto téma vztahuji i k didaktickým etudám. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2020. 2. díl, Umění - divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly
Smetanová, Eva ; Razáková, Jana ; Gonzálesová, Marie ; Peroutková, Aglaja ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Dvizhenie (1962 - 1976): Experimentální tvorba skupiny a její prezentace za hranicemi SSSR
Slavíková, Kateřina ; Pech, Milan (vedoucí práce) ; Czumalo, Vladimír (oponent)
Dvizhenie (1962-1976) Experimentální tvorba skupiny a její prezentace za hranicemi SSSR Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na moskevskou výtvarnou skupinu Dvizhenie, která se formovala především díky osobě Leva Nusberga v 60. letech 20. století. Její činnost trvala do roku 1976 a za tu dobu se stala jednou z nejucelenějších a nejvyhraněnějších skupin v tehdejším sovětském umění, a to především díky své experimentální tvorbě. Uměleckému vývoji skupiny se bude věnovat první část práce. Dvizhenie nejprve čerpala z ruské avantgardy 20. let, která formovala první vlnu kinetismu v Evropě. Její prvotní geometrické práce na papíře se postupně rozpohybovaly a dostaly se do prostoru. Nakonec skupina dospěla až ke kinetické plastice, která zažívá v 50. letech obrození v celé Evropě i mimo ni. Pohyb jako umělecké vyjádření přivedlo skupinu k experimentům s kybernetikou - tuto novou technologii spojila s moderní psychologií zaměřenou na vnímání uměleckých děl a scénografii. Vrcholnou tvorbou skupiny bylo kybernetické divadlo, které chtělo v první řadě zapojit všechny divákovy smysly. Druhá část práce se zaměří na vztah Dvizhenie s totalitní politikou SSSR. Jejím členům se překvapivě podařilo získat i přes oficiální zákaz avantgardního umění z roku 1953 několik státních zakázek, a to i u takových příležitostí, jakou...
Vícedimensionální automaty a jejich aplikace v umění
Gažo, Mário ; Klobučníková, Dominika (oponent) ; Meduna, Alexandr (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá prepojením teoretickej informatiky a výtvarného umenia. Demonštruje silu a možnosti viacdimenzionálnych, najmä dvojdimenzionálnych, automatov v umení a to tak, že ich aplikuje na koláž, kde riadi pohyb jednotlivých prvkov.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2019. 2. díl, Umění - divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly
Smetanová, Eva ; Razáková, Jana ; Gonzálesová, Marie ; Peroutková, Aglaja ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza porozity sádrového odlitku na základě tomograficky získaných dat – pilotní měření pro ověření vhodnosti metody při zkoumání technologie výroby litých skulptur
Kumpová, Ivana ; Vopálenský, Michal
Tomografický průzkum byl zaměřen na ověření metody založené na rentgenové tomografii pro kvalitativní popis vnitřní struktury litých soch (poškození, restaurátorské zásahy aj.), ale i pro zjištění způsobu a směru lití sádry/kamene. Existuje hypotéza, že v odlitku by mělo být pozorovatelné nerovnoměrné rozložení pórů co do velikosti (objemu) po jeho výšce. S hloubkou odlitku je očekávána zvyšující se četnost menších pórů a snižující se četnost větších pórů. Obdobně je se zvyšující se hloubkou očekávána nižší hodnota pórovitosti, tj. poměru objemu pórů k objemu vybrané oblasti. Znalost přesného rozložení pórů by tak mohla napovědět, jakým způsobem byla socha vylita, zejména v jaké poloze byla použitá forma při odlévání, kde byly licí otvory a v jakém počtu, jak proudila a mísila se litá hmota. Metoda byla ověřována na zkušebním vzorku a uvedené hypotézy se potvrdily jenom částečně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 97 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.