Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 101 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2022. II. díl, Umění - divadlo, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly
Smetanová, Eva ; Gonzálezová, Marie ; Razáková, Jana ; Peroutková, Aglaja ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik
Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2021. II. díl, Umění - divadlo, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly
Smetanová, Eva ; Gonzálezová, Marie ; Razáková, Jana ; Peroutková, Aglaja ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik
Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Představy dětí o smrti
JANDOVÁ, Denisa
Práce nabízí zamyšlení nad postoji člověka ke smrti, umírání a stárnutí. Nabízí pohled na téma z hlediska vztahů souvisejících se smrtí. Pojednává o vývojových stadiích dětí z hlediska vývoje jejich osobnosti, z pohledu psychodynamického, kognitivního a emočního vývoje. Nabízí zamyšlení nad správnou komunikací a nad otázkou, kdy je vhodný čas začít s dětmi hovořit o smrti. Předkládá využití jedné z výtvarných technik, kresby, ke zjištění představ dětí o smrti. V praktické části popisuje a vyhodnocuje grafická ztvárnění dětí předškolního a školního věku. Prezentuje tuto možnost využití kresby s knižním příběhem jako možnou cestu nejen pro zjištění představ dětí o smrti, ale i k dalšímu použití jako východisko z náročných životních situací. Tato metoda může pomoci k ujasnění myšlenek dětí na určité téma a může být návodem dospělým, jak s nimi na toto téma navodit vhodný dialog.
Architektura jako příležitost k tvorbě
Svobodová, Šárka ; Brůhová,, Klára (oponent) ; Vorlík,, Petr (oponent) ; Zálešák, Jan (vedoucí práce)
Dizertační práce je zaměřena na problematiku provázanosti architektury a výtvarného umění v období mezi lety 1945–1989. S ohledem na charakter výzkumu, který měl tendence rozpínat se do šířky a svými výstupy směřoval jak do oblasti teorie (v publikačních výstupech), tak do oblasti kurátorství, popularizace a aktivismu, je textová část dizertační práce uspořádána jako soubor uveřejněných a k uveřejnění přijatých prací. Všech pět textů, opatřených pro účely dizertační práce společným úvodem a závěrem, spojuje stejné rámcové téma a je v nich kladena totožná výzkumná otázka – jak vypadala spolupráce architektek či architektů a výtvarných umělkyň či umělců v daném období v praxi? Odpovědi na tuto otázku autorka dizertační práce hledá na pěti konkrétních příkladech tvůrčích osobnosti (architektů Jana Dvořáka a Igora Svobody), objektů (vila s ateliérem umělce Imricha Vaneka) a urbanistických celků (sportovní areál za Lužánkami v Brně a brněnská přehrada). Souhrn dílčích textů pak společně pojmenovává a reflektuje aktuální témata, jakými je komplikovaný vztah naši společnosti k dílům vzniklým v době státního socialismu a s tím související nedostatečná památková ochrana vedoucí k nevratným ztrátám hmotných dokladů o poválečné architektonické a umělecké produkci u nás. Cílem práce je poukázat prostřednictvím konkrétních příkladů na kvalitu dobové produkce, s níž nedostatečná ochrana a slabá odborná péče ze strany relevantních institucí výrazně kontrastuje. I proto je praktickým výstupem soubor aktivit přesahující rámec akademického uchopení tématu. Z nich nejvýrazněji vystupuje výstavní projekt Nechtěné dědictví připravený pro Muzeum města Brna, stejnojmenná autorská kniha a série doprovodných veřejných akcí. Popularizace, medializace a politizace tématu podložené odborným výzkumem se totiž pro tuto chvíli ukazuji být tím nejúčinnějším nástrojem záchrany uměleckého a architektonického dědictví druhé poloviny 20. století. Závěrem badání je pak přesvědčení, že téma přesahuje umělecko-historickou rovinu a je třeba jej nahlížet prizmatem společensko-politickým.
Nábytek, design, funkce a výtvarné umění
Grocholová, Magdaléna ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Grendelová, Erika (oponent)
ANOTACE: Ve své práci se věnuji problematice nábytku od dob jeho počátečního utváření až po současnost. Zaměřuji se na charakteristické rysy v jednotlivých historických obdobích a jeho vývoj v určitých společenských vrstvách. V textu se dotýkám tématu restaurování, oprav a zamýšlím se nad využitím starožitného nábytku v dnešní době. Neopomíjím ani moderní způsoby projevu návrhářů či designérů a uspořádání domácnosti dle učení Feng shui. V části mé bakalářské práce se také věnuji zobrazení nábytku ve výtvarném umění od 16. do 19. století. Didaktická část práce je zaměřena na výtvarnou výchovu jako předmět na prvním stupni základní školy. V této didaktické části se mimo jiné objevuje mé vlastní vyjádření námětu pro hodinu výtvarné výchovy. Cílem práce je vytvořit souhrn obecných poznatků z oblasti nábytku se zaměřením na jeho historii. Ale i pohled do nitra nábytkářství z výtvarné perspektivy. Klíčová slova: Nábytek, historický sloh, interiér, design, dřevo, výtvarné umění, výtvarná výchova
Katastrofa? Události ve změněných souvislostech - inspirace pro vlastní tvorbu i výtvarnou výchovu
Růžičková, Nicole ; Velíšek, Martin (vedoucí práce) ; Magidová, Markéta (oponent)
Diplomová práce pojednává o médiích a vizuální komunikaci v kontextu umění. Teoretická část se zabývá funkcí a vlivem médií z historického a současného pohledu, o mezilidské komunikaci a vizuálních sdělení, jejich psychologické působení v návaznosti na manipulaci obrazu. Praktická část pojednává o konkrétních katastrofických událostech v novinách a jejich obsahové a vizuální působení v návaznosti na vlastní výtvarné uchopení tématu. Didaktická část řeší transformaci tématu katastrof a konkrétní možnosti aplikace mediální výchovy do výtvarné výchovy. Klíčová slova média, komunikace, vizuální sdělení, manipulace obrazem, katastrofa, mediální výchova Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Kulturní politika národního socialismu: vývoj německého výtvarného umění ve 30. letech
Mojžíš, Radek ; Pelánová, Anita (vedoucí práce) ; Šafařík, Petr (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rolí kulturní politiky v nacistickém režimu mezi lety 1933 až 1937 a její vliv na výtvarné umění. Snaží se doložit propojení mezi politickou mocí a uměním. Zaměřuje se nejen na jednotlivé kroky nacistů, ale i na předpoklady, které k vytvoření kulturní politiky NSDAP vedly. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První představuje společenské změny výmarské republiky a její hlavní umělecké proudy. Klíčovým momentem byla hospodářská krize v roce 1929, po které docházelo k radikalizaci jak v politické, tak v kulturní sféře. Stoupající vliv NSDAP vyvrcholil jejím působením v durynské vládě, kde bylo nacistům poprvé umožněno regulovat oblast umění. Druhá část představuje období po nástupu Adolfa Hitlera do funkce říšského kancléře, v němž dochází k podmanění umělecké tvorby nacisty. Vznikají první zákony omezující svobodnou tvorbu a začíná proces tzv. "glajchšaltování". Je zde zmíněna specifická role A. Hitlera v utváření kulturní politiky i dalších institucí a spolků, které oblast kultury spravovaly. Největší důraz je kladen na potírání výtvarné moderny. Vrcholem této snahy byla organizace difamační výstavy Entartete Kunst v roce 1937. Ta byla pořádána paralelně s Velkou výstavou německého umění, která měla představit tvorbu reprezentující nacistický režim. Snaha o...
Prostor, čas a matérie ve výtvarném provozu a výtvarné výchově
Mikulková, Kristýna ; Hůla, Zdenek (vedoucí práce) ; Kitzbergerová, Leonora (oponent)
Diplomová práce je rozdělena na teoretickou, praktickou a didaktickou část. V teoretické části se věnuji formou provázaných osvětlení pojmů (místo, krajina, genius loci, Land Art) v kontextu mnou určeného sjednocujícího prvku mezi těmito entitami, tj. chůze. Teoretická část je strukturovaná do jednotlivých "pomyslných kroků", vývoje mých úvah o tématu, které následně vztahuji ke kulturním kontextům. V praktické části se zaměřuji na popisy a ukázky vlastních výtvarných realizací a v poslední didaktické části jsou popsány modelová výuková schémata. Snažila jsem se řídit východiskem prožít-promyslet- sdělit. Stěžejní část práce je inspirovaná především ročním studijním pobytem v portugalském Lisabonu. Pravě pobyt zde i příležitost vykonat fyzicky náročnou 750 km dlouhou poutní cestu napřič Portugalskem tvoří základ mé praktické části výtvarné performance. Toto téma vztahuji i k didaktickým etudám. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 101 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.