Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 468 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Posouzení stávající ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Sachambula, Nelson Mendonca ; Měrtlová,, Libuše (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení ekonomické situace společnosti XYZ Med s.r.o. za sledované období od roku 2013 do roku 2022. Ekonomická situace společnosti je hodnocena na základě vybraných finančních ukazatelů, které jsou následně podrobeny statistické analýze za účelem vytvoření podkladů pro návrh opatření na zlepšení dané situace. V teoretické části jsou popsány finanční ukazatele, korelační analýza, regresní analýza a časové řady. V analytické části diplomové práce je proveden výpočet finančních ukazatelů a následně je provedena statistická analýza na jejímž základě je predikován budoucí vývoj společnosti. U vybraných ukazatelů je v rámci analýzy také testována závislost. Praktická část obsahuje návrhy na zlepšení ekonomické situace společnosti.
Zlepšení výkonnosti podniku
Valtera, Jakub ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením finanční výkonnosti obchodního družstva Konzum v Ústí nad Orlicí v průběhu hospodářských letech 2017 až 2021. Samotná práce je rozdělena do tří následujících kapitol. První se zabývá teoreticko-vědeckými poznatky rozebírající problematiku od samotného výkonu až po speciální souhrnné indexy finanční analýzy. Druhá kapitola charakterizuje zkoumaný subjekt a hodnotí finanční výkonnost za pomocí jednotlivých nástrojů finanční analýzy. Třetí kapitola předkládá zamýšlený návrh, který povede ke zlepšení finanční výkonnosti v nadcházejících hospodářských letech.
Posouzení vybraných ukazatelů pomocí časových řad
Sittková, Miriam ; Dostál, Jakub (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce analyzuje vybrané ukazatele společnosti M Computers s.r.o. pomocí časových řad. Analýza ukazatelů je rozdělena na dvě části. První část je věnována teorii o vybraných ukazatelích a popisu časových řad. Druhá část analyzuje ukazatele a jejich předpokládaný vývoj v letech 2013 a 2014. Práce dále uvádí návrhy na zlepšení situace společnosti.
Finanční analýza stavebního podniku
Schäfer, Filip ; Chalupová, Hana (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje finanční analýzu a její praktické použití. V první části této práce budou popsány základní charakteristiky finanční analýzy, základná vzorce a zdroje pro získání dat pro tyto vzorce. Ve druhé části budou použity tyto nově nabyté vědomosti v praxi a společnost Coleman S.I. a.s. bude vyhodnocena na základě těchto výsledků.
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
Konvalina, Ivo ; Řiháček, René (oponent) ; Sághy Estélyi, Kristína (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je provedení finanční analýzy akciové společnosti Agrovýkup a návrh na zlepšení finančního zdraví. V teoretické kapitole jsou vymezeny pojmy zvoleného metodického postupu pro zhodnocení finanční situace společnosti. Dále se provádí praktické zhodnocení finančního zdraví akciové společnosti Agrovýkup na základě informací dostupných z veřejných i neveřejných zdrojů.
Hodnocení finanční situace firmy a návrhy na její zlepšení
Hovorková, Andrea ; Hovorková, Jana (oponent) ; Jaroš, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce hodnotí finanční zdraví firmy Homac, spol. s r.o. v období roků 2000 – 2005 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace podniku v budoucích letech.
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
Váňa, Jakub ; Münster, Jaromír (oponent) ; Sághy Estélyi, Kristína (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce na téma „Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení“ se zabývá analýzou finanční situace firmy EKOFILTR spol. s r.o. v letech 2011–2015. Teoretická část popisuje teoretická východiska, která jsou pak aplikována na analyzovanou společnost. Cílem práce je zhodnocení finanční situace podniku a návrh opatření, která povedou ke zlepšení.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Šmídová, Daniela ; Karas, Michal (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti TNT EXPRESS WORLDWIDE, spol. s.r.o. v letech 2012–2017. První část vymezuje cíle práce a metody zpracování. Následuje teoretická část popisující základní pojmy a metody finanční analýzy, které jsou v praktické části aplikovány na vybraný podnik. V poslední části jsou na základě získaných výsledků navržena opatření na zlepšení finanční situace.
Využití finanční analýzy v podniku
Doležel, Martin ; Urbánková, Olga (oponent) ; Konečný, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o analýze účetních výkazů, a to rozvahy, zisků a ztrát a cash-flow podniku za určité časové období, prostřednictvím finanční analýzy. Obsahuje jednak teoretická východiska finanční analýzy, jednak postupy potřebné k úspěšné analýze, ale také samotnou analýzu vybraných položek účetních výkazů, k naplnění cílů diplomové práce.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Klabanová, Kateřina ; Hodovský, Michal (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ hodnotí finanční situaci a finanční zdraví SAKO Brno, a.s. a jeho konkurenta FCC Česká republika, s.r.o. za období 2010-2017. První část práce je věnována vybraným teoretickým východiskům, které jsou použity v analýze současného stavu. Na základě výsledků jsou navrhnuty změny, které by mohly pomoci při dalším rozvoji společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 468 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.