Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Steal me your €motion
Rygálová, Monika ; Országhová, MA Kristína (oponent) ; Sterec, Pavel (vedoucí práce)
Text pojednává o způsobech a metodách tvoření mé diplomové práce s názvem Steal me your €motion. Diplomová práci se zabývá vztahem strojového učení a emocionality. Do jaké míry je umělá inteligence schopná absolvovat emocionální vztahy a prožitky definované fyzikalitou a zkušeností lidského těla. Námětem práce je vytváření (fiktivní) nelidské entity, která se touží naučit od lidí co nejvíce tělesných úkonů, které ji pomůžou se infiltrovat do lidského společenství. Kromě reflexe současného stupně vědeckého poznání vnáším prvek fikce a fabulace.
Transparentnost hlasu a světla
Hejduk, Adam ; Tomáš,, Svoboda (oponent) ; Ambrůz, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce s názvem Transparentnost hlasu a světla představuje audiovizuální instalaci, tématem které je individuální reflexe okolí prostřednictvím tvorby fiktivních příběhů. Autor se v ní zabývá také možností přesahů svých dosavadních prací a tvorbou tematické návaznosti. Instalace propájí soubor subjektivních fiktivní narací. Instalace je scénografického charakteru a představuje platformu pro vyprávění osobních výpovědí a představ.
Pokoj pro nás pro všechny
Dobiášová, Dominika ; Poliačková, Martina (oponent) ; Štindlová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce Sanctuary for Each of Them je tvořena sérií objektů a maleb, v nichž se snažím zachytit vzájemnou potřebnost a nejednoznačnost postavení jednotlivce ve společnosti. Diváky a divačky se snažím přivést na podivné, zneklidňující místo, kde se odehrává řada dějů a příběhů. Rozvíjí se zde vztahy mezi postavami, ale také mezi nimi a fikčním světem, do kterého jsou jejich příběhy zasazeny. Motivy a postavy z obrazů pak přechází do antropomorfních objektů - figur zobrazených ve skleněném nádobí a podnožích stolů. Takto se děj přesouvá přímo do fyzického prostoru galerie a mění se ve scénografii, do níž je možné vstoupit a interagovat s dějem na osobní úrovni.
Formáty lži
Čepelka, Michal ; Mikuláštík, Milan (oponent) ; Klímová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomovou práci vnímám jako výsledek dlouhodobých úvaho formách lži a manipulace a jejich významu v dnešní společnosti. Na základě výzkumu těchto forem a prostředí, ve kterých se vyskytují se snažím odhalovat vliv lži na jedince i společnost. A to za využití vícero médií, která tento proces zkoumání zachycují.
Vztah rozsudků pro uznání a pro zmeškání
Šmahelová, Adéla ; Sedláček, Miroslav (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Vztah rozsudků pro uznání a pro zmeškání Abstrakt Předmětem této diplomové práce je vztah rozsudků pro uznání a pro zmeškání. V obou případech jde o zvláštní instituty typické pro civilní sporné řízení, jejichž účelem je především efektivita a zrychlení procesu před soudem. Toho se zákonná úprava snaží dosáhnout tím, že při rozhodování zvláštními rozsudky neukládá soudu povinnost zjišťovat skutkový stav, neboť taková rozhodnutí jsou založena čistě na skutkových tvrzeních žalobce či dispozičním úkonu žalovaného. Předně je východiskem pro určení vazeb mezi oběma rozsudky analýza těchto rozsudků jako samostatných rozhodnutí. Současná právní regulace zná celkem tři druhy zvláštních rozsudků, a to rozsudek pro výslovné uznání žalovaného, rozsudek pro fikci uznání a rozsudek pro zmeškání. Zejména je třeba důsledně rozlišovat rozsudek pro uznání založený na uznávacím projevu žalovaného vůči rozsudku pro uznání na základě fikce a rozsudku pro zmeškání. Zatímco první rozsudek vychází z dispozičního úkonu, kterým žalovaný svobodně projevuje vůli žalobní nárok uznat, zbylé dva rozsudky jsou založené na zmeškání žalovaného, který se buď nedostavil na jednání anebo se včas nevyjádřil k žalobě. Důsledkem této nečinnosti ze strany žalovaného je fikce uznání žalobního nároku či v případě rozsudku pro zmeškání domněnka...
Pokoj pro nás pro všechny
Dobiášová, Dominika ; Poliačková, Martina (oponent) ; Štindlová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce Sanctuary for Each of Them je tvořena sérií objektů a maleb, v nichž se snažím zachytit vzájemnou potřebnost a nejednoznačnost postavení jednotlivce ve společnosti. Diváky a divačky se snažím přivést na podivné, zneklidňující místo, kde se odehrává řada dějů a příběhů. Rozvíjí se zde vztahy mezi postavami, ale také mezi nimi a fikčním světem, do kterého jsou jejich příběhy zasazeny. Motivy a postavy z obrazů pak přechází do antropomorfních objektů - figur zobrazených ve skleněném nádobí a podnožích stolů. Takto se děj přesouvá přímo do fyzického prostoru galerie a mění se ve scénografii, do níž je možné vstoupit a interagovat s dějem na osobní úrovni.
Svět postav Jáchyma Topola
Vytiska, Vojtěch ; Kubíček, Tomáš (vedoucí práce) ; Peterka, Josef (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou fikčních světů raných próz Jáchyma Topola: Výlet k nádražní hale a Sestra. Práce se zaměřuje na systém a analýzu postav. Metodou analýzy narativních modalit odhaluje komplikovaný fikční svět. Dále se práce zabývá vypravěčem a jeho spolehlivostí v rámci fikčního světa. V poslední kapitole práce charakterizuje systém postav a navrhuje typologii postav pro Topolův fikční svět.
Peklo Beneš Josefa Nesvadby jako kontrafaktuální fikce. Narativní a tematická analýza
Kulhánková, Anna ; Kubíček, Tomáš (vedoucí práce) ; Peterka, Josef (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na narativní a tematickou analýzu knihy Josefa Nesvadby Peklo Beneš (2002). Bakalářská práce obsahuje úvod, tři kapitoly a závěr. První kapitola se zabývá teorií kontrafaktuální historiografie a kontrafaktuální fikce, druhá kapitola je zaměřena na narativní analýzu Pekla Beneš (příběh, událost, vypravěč, postavy, čas a prostor) a třetí kapitola je zaměřena na tematickou analýzu knihy, a to na hlavní a vedlejší témata, vytvořené protifakty v dějinách Československa v letech 1938-1989 a na vědecko-fantastický vynález Indinet. Tato práce vychází z odborné literatury Lubomíra Doležela, Nialla Fergusona a článku Erika Gilka, která se zabývá kontrafaktuální historiografií a fikcí, a z publikace Naratologie kolektivu Kubíček, Hrabal, Bílek.
Biografické romány Františka Kožíka o Zdence Braunerové ve srovnání s dochovanou korespondencí
Braunová, Linda ; Mocná, Dagmar (vedoucí práce) ; Krejčová, Iva (oponent)
BRAUNOVÁ, L.: Biografické romány Františka Kožíka o Zdence Braunerové ve srovnání s dochovanou korespondencí /závěrečná práce navazujícího magisterského studia/ Praha 2014, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra české literatury. Diplomová práce srovnává Kožíkovy romány Na křídle větrného mlýna a Neklidné babí léto s dochovanou korespondencí, která se v nich různým způsobem objevuje. Cílem je zjistit, jak autor formuje postavy a vztahy mezi nimi na základě pramenů, zejména korespondence. Zároveň se tato práce snaží postihnout rozdíly mezi literaturou faktu a fikcí a ilustrovat je na příkladu Kožíkovy dilogie. Východiskem byla rozsáhlá badatelská činnost, která umožnila přesné sledování autorových interpretačních záměrů. Tato práce tak odkrývá způsob, jakým autor kombinuje fakta a fikci a tím vytváří celý příběh.
Iva Procházková: literární dílo metodami dramatické výchovy
Vágnerová, Ivana ; Marušák, Radek (vedoucí práce) ; Ferklová, Alžběta (oponent)
Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou žáků mladšího školního věku z hlediska vývojové psychologie a vzájemného vztahu žáků této věkové kategorie a čtenářství. Významnou částí diplomové práce jsou kapitoly věnované výrazné osobnosti naší literatury Ivě Procházkové. Součástí je rozbor tvorby Ivy Procházkové. Teoretická část obsahuje podrobnější charakteristiku tří vybraných titulů - Pět minut před večeří, Středa nám chutná, Únos domů. Teoretická část se zabývá vzájemným vztahem dramatické výchovy a literatury. Cílem akčního výzkumu v praktické části je prokázat, že vybrané tituly spisovatelky Ivy Procházkové jsou vhodné pro práci v dramatické výchově. V praktické části jsou provedené analýzy uvedených literárních předloh z pohledu dramatické výchovy, dále jsou uvedené tituly rozpracované na návrhy výukových lekcí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.