Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Specifika ocenění nemovitostí pro účely hypotéky
FOŠUM, Adam
Diplomová práce se zabývá problematikou oceňování nemovitosti za účelem poskytnutí hypotečního úvěru. V práci jsou řešena specifika a rizika, která jsou podmiňující pro zajištění hypotečního úvěru. Mezi hlavní témata dále patří stanovení ceny obvyklé podle zákona o oceňování. Literární část práce je věnována základním pojmům v oceňování nemovitostí a dalším aspektům důležitým pro ocenění. Pro zpracování byla použita odborná literatura a z legislativních zdrojů především nový občanský zákoník, zákon o oceňování majetku, stavební zákon a další. V praktické části jsou popsány podmínky pro zajištění hypotečního úvěru z pohledu jednotlivých bank, používané programy pro zpracování odhadu a zhodnoceny současné úrokové sazby. V rámci praktické části byl vypracován odhad rodinného domu.
Vícerozměrná kredibilita
Zhuravova, Nadezda ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
Cílem této diplomové práce je jednak teoreticky popsat a jednak předvést praktické využití teorie kredibility v mnohorozměrném případě. Tato teorie je jednou z často využívaných metod pro výpočet pojistného, očekávané škodní frekvence nebo očekávané průměrné výše škod. V této diplomové práci jsou popsány vícerozměrný Bühlmann-Straubùv model a dvourozměrný kredibilitní model se známým rozdělením. Pro každý z těchto modelů je odvozen kredibilitní odhad a uvedené příklady použití těchto odhadů v praxi. Oba tyto modely jsou porovnány na simulovaných datech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Nelineární neparametrické modely pro finanční časové řady
Klačanská, Júlia ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Práce se věnuje tématu nelineárních neparametrických modelů pro časové řady. Obsahuje základní informace o časových řadách a přehled různých mo- delů zmíněného typu i s metodami jejich odhadu. Podrobně jsou popsány modely CHARN, FAR a AFAR. Pozornost je věnována jejich vlastnostem a odhadovým procedurám. Uvedeny jsou i návody a postupy na volbu hodnot parametrů, které vstupují do procesu odhadu. Práce obsahuje i praktickou část, kde jsou zkoumány vlastnosti odhadu některých modelů na simulova- ných i reálných datech. 1
Analýza rozdílů podrobnosti rozpočtu v závislosti na stupni dokumentace
Hrstka, Lukáš ; Biolek, Vojtěch (oponent) ; Tuscher, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá porovnáváním celkových cen a tvorbou rozpočtových ukazatelů v jednotlivých fázích dokumentace pro objekty patřící mezi veřejné zakázky. V první řadě vymezuje základní pojmy a definice týkající se této problematiky. V druhé, obsáhlejší části je popsána tvorba nové datové základny objektů, která je sestavena z dvaceti subjektů projektovaných v posledních čtyřech letech. Objekty v databázi jsou pro budoucí přesnější porovnávání a tvorbu ukazatelů indexovány přechodnými indexy. V této části nalezneme komparaci cen objektů v různých fázích dokumentace a také vypočtené dva měrné rozpočtové ukazatele, jež se váží k jednotkové ceně za metr krychlový obestavěného prostoru a k ceně za metr čtvereční podlahové plochy. Z těchto ukazatelů posléze vytvořený průměrný ukazatel orientační ceny slouží k rychlému ocenění podobného typu objektů ve fázi studie. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že při studii v porovnání s podrobnějšími fázemi dokumentace často dochází k výrazným cenovým rozdílům, které mohou negativně ovlivnit budoucnost daného projektu. Hlavním výsledkem práce jsou vytvořené průměrné orientační ceny za měrnou jednotku pro budovy občanské výstavby, budovy pro výrobu a služby a pro objekty pozemní zvláštní. V poslední části práce jsem vytvořil metodu podrobnějšího výpočtu jednotkové ceny objektu ve fázi studie.
Řízení rizik ve stavebním podniku
Titzová, Eva ; Galia, Jakub (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je popsat problematiku řízení rizik ve stavebním podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je uvedena klasifikace rizik, jsou zde popsány jednotlivé etapy tohoto komplexního procesu, včetně metod a technik. Praktická část je řešena na konkrétním projektu, je zde shrnuta a završena celá problematika rizika.
Ocenění rozestavěného objektu cenou obvyklou
LOPATA, Ondřej
Ve své práci se zabývám problematikou odhadu ceny obvyklé rozestavěného rodinného domu. Cílem práce byla snaha alespoň částečného porozumění problematiky oceňování a jeho nástrah. V praktické části jsem si dal za cíl vyhotovení odborného odhadu tržní hodnoty na námi zvolený objekt ve výstavbě. Obou těchto cílů jsem dosáhl především využití odborné literatury, v praktické části pak za pomoci programu NEMExpress AC, ve kterém jsem vyhotovil samotný odhad. Zkušební plnohodnotnou verzi program jsme získali volně z internetu s měsíční zkušební licencí. Výsledky ukázaly, že objekt, který jsme si pro odhad vybral, je prostorově předimenzovaný a bude obsahovat taktéž nadprůměrné vybavení (např. tepelné čerpadlo). Tento aspekt lze odůvodnit tím, že investor plánuje přesunutí podnikání do nově vzniklých prostorů v domě. Přínosem této práce pro mě osobně bylo především získání základních znalostí z oblasti oceňování a náhled, jak opravdu samotná činnost odhadce vypadá. Cením si této zkušenosti hlavně z důvodu snahy o pokračování v tomto směru i do budoucna.
Analýza nákladů rodinných domů
Novotná, Lenka ; Aigel, Petr (oponent) ; Výskala, Miloslav (vedoucí práce)
Tato práce je vytvořena za účelem dosáhnutí výsledků, které pomohou staviteli se rozhodnout při výběru materiálu a postupu výstavby z hlediska ceny. Zabývá se porovnáním nákladů na výstavbu z dnešních stavebních materiálů a různých možností samotné výstavby.
Statistická inference v modelech mnohorozměrných rozdělení založených na kopulích
Kika, Vojtěch ; Omelka, Marek (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
diplomové práce Název práce: Statistická inference v modelech mnohorozměrných rozdělení zalo- žených na kopulích Autor: Vojtěch Kika Tato diplomová práce se zaměřuje na statistickou inferenci v modelech za- ložených na kopulích. Popsány jsou základní pojmy teorie kopulí, následně jsou prezentovány metody pro statistickou inferenci. Ty jsou rozlišeny do tří hlav- ních skupin. První z nich jsou parametrické metody odhadu parametru kopule, které předpokládají plně parametrickou strukturu modelu, tedy jak pro sdružené, tak pro marginální rozdělení. Druhou skupinou jsou semiparametrické metody odhadu parametru kopule, které oproti parametrickým metodám nekladou pa- rametrické předpoklady na marginální rozdělení. Poslední skupinou jsou testy dobré shody určené k testování hypotéz, zda zkoumaná kopule náleží do některé dané rodiny kopulí. Práce je v závěru doplněna o simulační studii, která zkoumá závislost pozorovaného pokrytí asymptotického intervalu spolehlivosti pro para- metr kopule na rozsahu výběru. Pro tuto studii byla vybrána metoda založená na pseudověrohodnosti, tedy jedna z nejpoužívanějších semiparametrických me- tod odhadu. Ukazuje se, že pro většinu zkoumaných rodin kopulí je pozorované pokrytí velmi blízké teoretickému pro výběry rozsahu 50 a více. Pro Frankovu a Gumbel-Hougaardovu rodinu...
Fractional moments of random variables
Brisudová, Katarína ; Pawlas, Zbyněk (vedoucí práce) ; Dvořák, Jiří (oponent)
Cílem práce je zformulovat problematiku neceločíselných momentů náhodných veličin. Pro základní diskrétní a spojitá rozdělení jsou spočteny ne- celočíselné momenty. Tyto výpočty jsou prováděny analyticky nebo numericky vhodným softwarem v případě, že neexistuje jednoduchý tvar. V práci je zfor- mulovaný i princip momentové metody a její variace s použitím neceločíselných momentů místo celočíselných a také se diskutuje o efektivitě této variace. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: