Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Posouzení environmentální zátěže vybranou technologií tvarování plastů
Dufková, Hana ; Kotek, Luboš (oponent) ; Krbalová, Maria (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá posouzením environmentální zátěže vybranou technologií tvarování plastů. První část je zaměřena na ekologickou legislativu v oblasti strojírenství, do kterého spadá i výroba plastů, včetně různých metodik hodnocení zátěže životního prostředí. Další kapitolou je přehled polymerů a jejich vlastností a také možnosti zpracování plastů s popisem jednotlivých druhů výrobních metod. V praktické části této práce je popsáno složení vyráběného kusu, dále je analyzován vstřikovací proces výroby plastů a jeho dvě metody (přímé vstřikování a metoda využití horkých vtoků) a následně probíhá hodnocení environmentální zátěže pomocí metody LCA – hodnocení životního cyklu výrobku. Je posouzena environmentální zátěž obou výrobních metod.
Analytické metody využívané při sledování kontaminace životního prostředí v souvislosti s těžbou uranových rud
Bílek, Jiří ; Holubová, Zuzana (oponent) ; Čáslavský, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zkušebními postupy, které se používají při sledování kontaminace životního prostředí po těžbě uranové rudy v oblasti uranového dolu v Dolní Rožínce. Zabývá se stanovením radioaktivních prvků radia, uranu a radonu. Popisuje metody stanovení radioaktivních prvků, které se využívají v laboratoři uranového dolu v Dolní Rožínce. V práci jsou dále uvedeny další použitelné metody stanovení uranu. V malém rozsahu se tato práce zabývá také stanovením manganu, železa a jiných kovových prvků. Na konci práce jsou uvedeny hodnoty naměřených koncentrací sledovaných analytů ve vybraných lokalitách. Tyto hodnoty, které byly poskytnuty laboratořemi v Dolní Rožínce, jsou platné pro rok 2010.
Analýza a řízení rizik technologických etap zastřešení pozemních staveb
Mík, Petr ; Bednářová, Bronislava (oponent) ; Vymazal, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou a posouzení kvalitativních, environmentálních a bezpečnostních rizik spojených s prováděním dvou různých variant střešních plášťů. V práci je provedena analýza poruchovosti v nejvíce rizikovém prvku střešního pláště. Následně je provedena analýza rizik dle normy ČSN EN 31010:2011 Management rizik – Techniky posuzování rizik. Pro posouzení rizik jsou zvoleny následující metody – analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA), metoda RIPRAN, analýza příčin a důsledků (Ishikawův diagram) a Paretův diagram. Pomocí těchto metod jsou jednotlivá rizika identifikována a následně vyhodnocena. V závěru práce jsou navržena protiopatření, směřující k eliminaci a snížení zjištěných rizik.
Standardní obráběcí procesy v menších strojírenských firmách
Kolečkář, Jan ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
První část práce je zaměřena na historický vývoj obráběcích procesů. Druhá část se zabývá ekologií v obrábění a ochranou životního prostředí. Třetí část popisuje metody obrábění se zaměřením na soustružení, frézování a vrtání jakožto nejužívanější obráběcí metody v menším strojírenském podniku.
Ověření trvnlivosti betonů proti CHRL s barevnými pigmenty
Kratochvílová, Denisa ; Eger, Lukáš (oponent) ; Hela, Rudolf (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje rozdílům vlastností betonů bez a s použitím pigmentů a rozdílu rozpustnosti pigmentu a barviva. Dále se práce věnuje vlivem použití pigmentu na trvanlivost betonu a zkouškám CHRL.
Šetrné bydlení na venkově
Čáslava, Petr ; RNDr.Jiří Svoboda,CSc.,DSc. (oponent) ; Hudec, Mojmír (oponent) ; Gaillyová, Yvonna (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Zatímco jsem strávil 7 let studiem, praktickými zkušenostmi a věnování se této práci, prošlo stavebnictví vývojem od stavebního boomu až po současnou stavební krizi. Poptávka po levných stavbách, materiálech a vůbec bydlení prudce vzrostla. Ceny energií rostou každým rokem... Zdá se, že dnes nebo v brzké budoucnosti budeme všichni muset řešit zásadní úkol. Tím úkolem je zamezení současného tempa poškozování a ničení klimatu naší planety a našeho životního prostředí. V tomto světle se jeví otázka energeticky úsporné výstavby velmi aktuálně. Zadáním práce bylo prověřit možnosti šetrného bydlení na venkově z hlediska environmentálního. Mojí hypotézou bylo, zda lze ze vzorku předem definovaných, tedy vybraných stavebních systémů porovnáním jejich vlastností určit vhodného kandidáta pro stavbu pasivní dřevostavby svépomocí. Cílem je nabídnout stavebníkům a projektantům přehled vhodných stavebních systémů pro úsporné dřevostavby s možností porovnat jednotlivé faktory ovlivňující rozhodování stavebníka o výběru konstrukce dřevostavby. V práci předkládám porovnání sedmi stavebních konstrukčních systémů jakožto základního prvku architektury. Při realizaci energeticky úsporného domu je architektonická forma mnohdy podmiňována konstrukcí. Z tohoto důvodu je potřeba projektantům nabídnout přehled možností a parametrů jednotlivých stavebních systémů, které je pak možné použít pro svobodné navrhování domu a jeho snadnou realizaci svépomocí. Pro investory rodinných domů svépomocí je zásadní otázka financí, z tohoto důvodu v závěru vyhodnotím vhodný stavební systém ve vztahu výkon versus cena. Je potřeba brát v úvahu také architektonickou stránku domu a to zejména prostorové a dispoziční řešení a design fasády a celkově vztah domu s kontextem rurálního prostředí. Mým cílem bylo dokázat, že kvalitní architektonický návrh může být součástí levného, energeticky úsporného a environmentálně šetrného domu postaveného svépomocí.
Novostavba polyfunkčního objektu na ulici Jana Babáka, Brno
Kolářová, Eva ; Jelínek, Petr (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Projekt má za cíl ověřit možnosti návrhu rozsáhlých budov z hlediska trvale udržitelné výstavby. Účelem bylo navrhnout energeticky úsporný víceúčelový objekt, který bude mít minimální negativní vliv na ŽP. Upřednostňuje se využití přírodních materiálů a materiálů s nízkým dopadem na ŽP. Obalové konstrukce mají součinitel prostupu tepla odpovídajícímu pasivnímu standardu, jsou navrženy prvky využívající obnovitelné energie. Pro navrhovaný objekt byla vybrána brněnská lokalita, zapsána do seznamu pozemků brownfields. Pozemek je přístupný z ulice Jana Babáka a navazuje na veřejnou dopravu. Tvar objektu je ve formě nedokončeného oválu s vnitřním otevřeným atriem. Polovinu plochy zabírá administrativní část, dalšími provozy jsou fitness a restaurace. Pod objektem jsou navrženy garáže s ŽB nosnou konstrukcí. Nosná konstrukce navrhovaného objektu je ocelová skeletová se spřaženými ocelobetonovými stropy, založení objektu je na pilotech. Střecha je plochá s proměnným sklonem, její kostra i sklony jsou tvořeny ocelovou konstrukcí. Obvodové konstrukce jsou navrženy ve formě dřevostavby vyplněné slaměnými balíky, z vnější strany bude konstrukce zateplena dřevovláknitou tepelnou izolací. Fasáda do vnitřního traktu bude obložena dřevěnými prkny. Z vnější strany oválu, na jihovýchodní a jižní straně, budou osazeny fotovoltaické panely. Na zbytku fasády bude osazen rošt pro ozelenění popínavými rostlinami. Zdroje energie v objektu jsou uvažovány především na environmentální bázi. Vytápění a chlazení je řešeno pomocí tepelného čerpadla systému vzduch-voda, elektrická energie je ve velké míře získávána z fotovoltaických panelů. Zpětně jsou využívány dešťové vody v objektu. V okolí objektu jsou navrženy mokřady a retenční plochy pro vsakování dešťových vod. Objekt byl posouzen z hlediska environmentálního českou metodikou SBToolCZ. Budova byla ohodnocena stříbrným certifikátem s výsledným dosaženým počtem bodů 7. Objekt byl posouzen v programu „Energie 2013“, jejímž výstupem j
Návrh environmentálně vyspělé budovy
Dubisová, Daniela ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Cieľom diplomovej práce je návrh rekonštrukcie enviromentálne vyspelej budovy. Budova je administratívneho charakteru s multifunkčnou časťou na prvom podlaží. Má štyri podlažia. Prvé dve podlažia budú využívané ako cowork a ostatné dve je možné prenajať stálej firme. V budove da nachádza aj konferenčná miestnosť. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je riešené architektonicko-stavebné riešenie spolu s projektom požiarnej bezpečnosti budov. Rekonštruovaná budova má železobetónový existujúci nosný systém, ktorý ostáva bezo zmeny a doplnený bude obvodovým plášťom z murovaných dutinových tvárnic so zatepením. Navrhnutá je vegetačná strecha. V druhej časti je riešený koncept techniky prostredia budov. Navrhnuté sú retenčné nádrže so zberom dažďovej vody používanej na splachovanie prvých dvoch podlaží. Na streche budú umiestnené fotovoltaicné panely v celkovom počte 112. Navrhovaná je vzduchotechnika vo všetkých zónach objektu, chladenie v multifunkčnej miestnosti a administratíve. Za zdroj tepla bolo zvolené privedenie horkovodu z dôvodu bezprostrednej blízkosti dodávateľa Teplárny Brno, a.s prevádzka Špitálka. Navrhované je osvetlenie LED svietidlami vo vybraných miestnostiach. Tretiu časť tvorí posúdenie rôznych možností úpravy obálky budovy s cielom lepších tepelne izolačných schopností. Posudzujú sa štyry metódy a ich kombinácie. Na základe určitých faktorov je vyhodnotené, ktoré metódy sú doporučené pre budovu.
Hodnocení ochrany a stavu životního prostředí – srpen/září 2023
Kyselá, Monika
V rámci svého šetření realizovaného v období srpna až září 2023 se CVVM SOÚ AV ČR zabývalo problematikou životního prostředí. Respondenti byli dotazování na to, jak jsou spokojeni či nespokojeni se stavem životního prostředí v České republice a v místě svého bydliště, a dále měli zhodnotit situaci v souvislosti s různými aktivitami nebo skutečnostmi, jež ovlivňují stav životního prostředí.\n\nZ hlediska stavu životního prostředí respondenti lépe hodnotí životní prostředí v místě svého bydliště (79 %) oproti celkovému stavu v ČR (72 %), přičemž spokojenost se stavem životního prostředí v místě bydliště i celkově v ČR meziročně mírně poklesly.\n\nNejproblematičtěji je vnímaná hustota silničního provozu v místě bydliště. Nadpoloviční většina občanů je s dopravní situací ve svém bydlišti nespokojena (56 %).\n\nNaopak dlouhodobě nejspokojenější jsou občané s dostupností volné přírody v místě svého bydliště, s níž jsou dle aktuálního šetření spokojeny více než čtyři pětiny z nich (81 %), tři čtvrtiny jsou také spokojeny s kvalitou pitné vody (75 %).\n\nS výjimkou kvality pitné vody se všemi zkoumanými oblastmi životního prostření v místě svého bydliště jsou více spokojeni lidé, kteří žijí na vesnici, oproti dotázaným z města. S kvalitou pitné vody jsou naopak významně nejspokojenější lidé z předměstí velkých měst a po nich lidé z vesnic. Největší rozdíly ve prospěch vesnic oproti městům zaznamenáváme v případě světelného znečištění, čistoty ovzduší a čistoty okolní přírody.
Bytový dům v Bučovicích - stavebně technologický projekt
Kovalčíková, Barbora ; Brandtner, Michal (oponent) ; Venkrbec, Václav (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu pro bytový dům v Bučovicích, konkrétně se zaměřuje na „Bytový dům Z“. Práce se zabývá technickou zprávou ke stavebně technologickému projektu, studií realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, řešení širších vztahů dopravních tras a návrh zásobování stavby, objektový časový a finanční plán, časový plán hlavního stavebního objektu, projektem zařízení staveniště, návrhem hlavních strojů a mechanismů, plánem zajištění materiálových zdrojů pro hrubou stavbu, zastřešení a výplně otvorů, technologickým předpisem pro provádění monolitické stropní konstrukce a ploché jednoplášťové střechy, kontrolním a zkušebním plánem pro vybrané předpisy, bilancí pracovníků a nasazení hlavních strojů po celou dobu realizace, řešením bezpečnostních rizik a opatření pro vybrané procesy, vybranými body certifikace LEED. Dále byl zpracován propočet stavby dle THU, položkový rozpočet pro hrubou stavbu, zastřešení a výplně otvorů, ekonomická rozvaha prodejních cen bytů a nebytových prostor a další přílohy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.