Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postoj českých spotřebitelů k ekologickým značkám
PROKEŠOVÁ, Kristýna
Udržitelnost přírodních zdrojů a životního prostředí představuje celosvětově obrovský problém. Lidé se zaměřují na udržitelný rozvoj také v České republice. V naší zemi se vyrábí a prodává velké množství různých ekologicky šetrných produktů. Pro odlišování těchto produktů se využívá systém ekoznačení, který identifikuje výrobky a služby, které jsou oproti běžným produktům šetrné k životnímu prostředí. Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jak spotřebitelé vnímají ekoznačky a výrobky šetrné k životnímu prostředí. Dalším cílem je zjistit, jak spotřebitelé nakupují a zda je pro ně udržitelná spotřeba důležitá. V rámci této práce a za účelem dosažení jejího cíle byl proveden marketingový průzkum prostřednictvím dotazníkového šetření. Proces marketingového průzkumu zahrnuje shromažďování informací o kupujících, cílové skupině a spotřebitelích. Poznání chování spotřebitele umožňuje odpovědět na mnoho otázek, nebo formulovat vhodná doporučení či strategie. Součástí výsledků této práce jsou návrhy a doporučení týkající se ekoznaček.
Potenciál environmentálních opatření v ubytovacích zařízeních v oblasti ŽELEZNORUDSKO
MACHALOVÁ, Marie
Cílem této bakalářské práce bylo identifikovat existující environmentální opatření v ubytovacích zařízeních v oblasti Železnorudsko, zhodnotit zkušenosti jejich provozovatelů a na základě výsledků navrhnout možnosti budoucího rozvoje těchto zařízení. Informace od jednotlivých provozovatelů ubytovacích zařízení byly sbírány pomocí dotazníkového šetření. Výsledky výzkumu, společně s návrhy pro možný budoucí rozvoj ubytovacích zařízení ve zkoumané oblasti, jsou obsaženy v praktické části.
Využití ekoznačky a značky pro lokální produkt v rámci rozvoje regionu
PICKOVÁ, Tereza
Diplomová práce je zaměřena na porovnání ekoznačky a regionálního produktu v rámci Jihočeské regionu. Práce z části pojednává o chování spotřebitelů při nakupování a obchodníků při výrobě, o jejich zájmu o životní prostředí a jejich podvědomí o analyzovaných značkách. Analýza dat je provedena pomocí dotazníkového šetření. Na základě výsledků provedeného průzkumu jsou navržena doporučení pro zlepšení dané situace.
Ecolabeling and consumer protection
Hyblerová, Petra ; Horová, Olga (vedoucí práce) ; Olšavský, František (oponent)
Diplomová práce se zabývá jedním z dobrovolných nástrojů státní politiky životního prostředí - ecolabelingem (označování ekologicky šetrných výrobků). Konkrétně se zaměřuje na kategorii turistické ubytovací služby z důvodu nejvyššího počtu udělených licencí v programu ekoznačení Evropské unie. Cílem práce bylo zjistit pohled turistických ubytovacích služeb a spotřebitelů v České republice a Itálii na problematiku ochrany životního prostředí.
Ekolabeling - nástroj pro zvyšování kvality
Janoutová, Marie ; Kořánová, Helena (vedoucí práce) ; Petrová, Adéla (oponent)
Práce zkoumá, do jaké míry spotřebitelé o ekoznačení ví. V případě, že o něm moc nevědí, proč tomu tak je, co jim chybí apod. Toto zkoumání proběhlo na základě dotazování. Dále se diplomová práce věnuje vztahu kvalita versus ekoznačení. V aplikační části je popsána propagace loga EŠV na internetových stránkách jednotlivých firem a přímo na výrobku.
Ecolabelling v České republice
Trávníčková, Iveta ; Čamrová, Lenka (vedoucí práce) ; Štrěpánek, Pavel (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem ecolabellingu v České republice se zaměřením na označování výrobků ochrannou známkou: ?Ekologicky šetrný výrobek?. Teoretická část práce přináší základní informace o ekoznačení, jako například systém členění ekoznaček a postup žádání o ekoznačku . Praktická část práce se zabývá otázkami, zda se vyplatí označovat výrobky, které jsou ekologicky šetrné, a jaké to má dopady na trh.
Přístup ubytovacího zařízení k ochraně
Sopúšková, Mária ; Pillmayerová, Jarmila (vedoucí práce) ; Petrová, Adéla (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá vzťahom ubytovacích zariadení k životnému prostrediu - stanovuje kritické oblasti činností zariadení a pomáha nájsť riešenia jednotlivých problémov. Práca sleduje súčasný záujem ubytovacích zariadení o životné prostredie, charakterizuje systém enviromentálneho manažmentu a bližšie sa venuje ekoznačeniu, jeho histórii, princípom a rozšíreniu v Českej republike. Praktická časť sa sústreďuje na hodnotenie plnenia podmienok pre získanie ekoznačky Ekologicky šetrná služba/The Flower konkrétnym ubytovacím zariadeniam - mapuje súčasnú situáciu a podáva návrhy na možné zmeny v činnosti zariadenia.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.