Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 209 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Podnikatelský záměr
Ehrenbergerová, Martina ; Novák, Zdeněk (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na procesní řízení dané firmy a udržení vysoké jakosti výrobního procesu. Analýzou firmy zjistím silné a slabé stránky. Dále budu řešit konkrétní reklamaci, která musí být vyřešena efektivně a pružně, aby i nadále firma plnila požadavky zákazníků a vytvářela nové příležitosti pro udržení dlouhodobého ekonomického růstu.
Kvantifikace stability modelu podniku založeného na trendech
Kovács, Roland ; Doubravský, Karel (oponent) ; Dohnal, Mirko (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá studií stability ekonomických modelů a jejím kvalitativním řešením. Ekonomické problémy obvykle trpí z nedostatku informací a matematické modely jsou příliš citlivé na počáteční hodnoty, proto klasické přístupy poskytují řešení pouze při specifických podmínkách, které se často neslučují s reálným světem. Kvalitativní uvažování a kvalitativní přístup pak přináší nové možnosti, při kterých se sledují výhradně trendy. Práce prezentuje algoritmy na nalezení stabilizačních cyklů, čímž poskytuje pohled na nejpravděpodobnější chování ekonomických systémů. Za pomocí různých případových studií prezentuje širokou využitelnost kvalitativních přístupů a navrhuje způsob kvantifikace stability různých modelů. Naprogramované algoritmy byly vytvořeny v programovém prostředí MATLAB.
Faktory ovlivňující ekonomický růst v ČR
Smečka, Jan ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou faktorů ovlivňujících ekonomický růst v České republice. Primárně je práce zaměřena na jeden z těchto faktorů (technologie – výzkum a vývoj) a pomocí statistických metod zjišťuje, jak se tento faktor v posledních letech vyvíjel a jaký dopad tento vývoj měl na hospodářský růst v ČR.
Determinanty rozvoje ekonomik zemí V4 a Rakouska
Muzikář, Jakub ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Diploma thesis focuses on revealing determinants of economic growth of the V4 countries and Austria. The thesis examines economic growth from a theoretical and practical point of view. The theoretical point of view is based on models and findings from empirical studies. The practical part compares dependence of determinants on economic growth with current data. Findings from theoretical studies are therefore extended by the current degree of dependence of determinants on economic growth. Results of this thesis are compared with results of other authors.
The impact of export of commodities from developing countries on the domestic economy: a case study of Zambia
Chibalamula, Haggai Chibale
Na základě dat ročních časových řad z let 1991-2021 tato práce analyzuje, jak vývoz zboží ovlivnil ekonomický růst v Zambii. Pojmy zboží a komodita jsou v této práci použity jako synonymum, zatímco reálný HDP je používán jako zástupce ekonomického růstu. Negativní korelace mezi vývozem zboží a dlouhodobým ekonomickým rozvojem byla odhalena použitím kointegrační analýzy VECM a Johansen. V krátkodobém i dlouhodobém horizontu je hypotéza ELG podpořena výsledky testu Grangerovy kauzality.
The impact of government expenditure on economic growth in Kenya
Gitonga, Betty Muthoni
Tato teze hledá porozumění efektu vládních výdajů na ekonomický růst v Keni. Tato teze byla zkotvena v teoriích ekonomického růstu. Stávní výdaje byly rozčleněny na vládní investice a vládní spotřebu. Odhad také zahrnoval vontrolní proměnné, které určují ekonomický růst, kterými byly práce, která ukazuje úroveň kapitálu v ekonomice, inflace, která ukazuje makroekonomické podmínky, hrubý počet zapsaných na střední školy, který ukazuje lidský kapitál a politická stailita, která znázorňuje institucionálí kvalitu. Analýza byla provedena pomocí autoregresního distribuovaného modelu zpoždění (ARDL). Zkoumané období teze bylo 1980-2022. V krátkodobém i dlouhodobém horizontu bylo zjištěno, že spotřeba vlády má na ekonomický růst nevýznamný vliv. Bylo zjištěno, že vládní investice mají pozitivní a statisticky významný vliv na ekonomický růst v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Investice měly pozitivní a významný vliv v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Z krátkodobého hlediska mělo druhé zpoždění práce negativní a statisticky významný efekt, zatímco v dlouhodobém horizontu byl efekt pozitivní a statisticky významný. Bylo shledáno, že inflace má negativní a statisticky významný efekt na ekonomický růst v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Politická stabilita a lidský kapitál měly na ekonomický růst v krátkodobém i dlouhodobém horizontu nevýznamný vliv.
The impact of foreign direct investments on economic growth: the case of Ghana
Tetteh, Mavis
Tato práce se snaží prozkoumat dopady přímých zahraničních investic na růst hrubého domácího produktu Ghany. Studie aplikovala model autoregresivní distribuované prodlevy (ARDL) s využitím dat Světové banky z let 1990 až 2021. Johansenův kointegrační test ukázal prolongovanou přetrvávající asociaci mezi proměnnými. Test kolinearity využívající BKW neprokazuje existenci dokonalé kombinace vysvětlujících proměnných. Empirická zjištění však ukázala, že v dlouhodobém horizontu neměly PZI na expanzi HDP v Ghaně žádný významný vliv, zatímco krátkodobý vliv byl pozitivní. Studie vyzývá vládu a GIPC, aby pokračovaly v posilování opatření, která pomáhají přilákat FDI do Ghany, a zaměřily se na vytvoření prostředí umožňujícího těmto investicím usilovat a přinášet pozitivní dopad na hospodářský růst i v dlouhodobém horizontu.
Vliv přímých zahraničních investic (FDI) na strukturu a zahraniční obchod ghanské ekonomiky
Yeboah, Evans
Tato práce zkoumá dopad přímých zahraničních investic (FDI) na ghanskou ekonomiku a zahraniční obchod pomocí přístupu s více proměnnými časovými řada-mi. Studie analyzuje data z let 1984-2020 pomocí technik, jako je Johansenův kointegrační test, Vector Error Correction Model (VECM) a Grangerův test kauzality. Výsledky naznačují, že PZI mají pozitivní vztah k zemědělství a sektoru služeb, ale negativní vliv na zpracovatelský průmysl. Naproti tomu dovoz má pozitivní vztah k zemědělství a sektoru služeb, ale negativní vliv na zpracovatelský průmysl. Export má negativní vliv na zemědělství a sektor služeb, ale kladný dopad na zpracovatelský průmysl. Johansenův test ukazuje pozitivní vztah mezi PZI a vývozem a negativní vztah mezi PZI a dovozem. Studie také naznačuje, že přímé zahraniční investice a exporty pozitivně ovlivňují ekonomický růst, zatímco importy jej poškozují. Analýza VECM ukazuje dlouhodobou vzájemnou závislost mezi zemědělstvím, výrobou, službami, přímými zahraničními investicemi, exportem a importem. Grangerův test kauzality odhaluje jednosměrný krátkodobý vztah mezi zemědělstvím a sektory služeb a vysvětlujícími proměnnými (FDI, export a import), ale žádnou krátkodobou kauzalitu mezi výrobou a FDI, exportem a importem. Studie doporučuje, aby se ghanská vláda zaměřila na přímé zahraniční investice a ex-port, aby podpořila hospodářský růst.
Výdaje na výzkum a vývoj a ekonomický růst
Danyś, Ondřej
Danyś, O. Výdaje na výzkum a vývoj a ekonomický růst. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vztahu mezi výdaji na vývoj a výzkum a ekonomickým růstem se zaměřením na vládní výdaje. Cíl práce je naplněn díky panelové regresní analýze. Teoretická část ukazuje na důvody, proč by tyto výdaje měly vést k ekonomickému růstu a přispívá k tvorbě modelu použitého v empirické části. V empirické části je na základě dat vybraných zemí OECD provedena panelová regresní analýza. Zvolené období pro tuto analýzu je mezi lety 2000-2020. Výsledky této regrese ukázaly na pozitivní vliv jak celkových, tak vládních výdajů na vývoj a výzkum na ekonomický růst.
Vplyv ekonomického vývoja na emisie skleníkových plynov v EÚ
Muchaničová, Júlia
Muchaničová, J. Vliv ekonomického vývoje na emise skleníkových plynů. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zaměřuje na zjištění ekonomických determinantů, které mají vliv na emise skleníkových plynů a tím i na naplňování příslušných cílů udržitelného rozvoje. Analýza je vytvořena prostřednictvím ukazatelů, kterými jsou hrubý domácí produkt na hlavu, spotřeba energie, ceny ropy a zahraniční obchod. První část práce se zabývá přehledem literatury k danému tématu. Shrnuta je problematika udržitelného rozvoje, a vztahu mezi ekonomickým růstem a kvalitou životního prostředí. Empirická část sestává ze tří kapitol. Vytvořen je obecný model, model Environmentální Kuznetsovy křivky a také bude vytvořena analýza zpoždění ekonomického růstu na životní prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 209 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.