Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 202 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Noc
Dušek, Filip ; Moravanský, Tomáš (oponent) ; Javůrek, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce NOC se zabývá vnímáním světa dospívajícím jedincem. Zobrazuje konkrétní období ze života autora a jím prožité události odpovídající skutečným reáliím. Za tímto účelem byla zvolena forma hraného dokumentu. Na začátku bylo důležité pokusit se porozumět, pojmenovat a pochopit své tehdejší myšlenkové pochody. Ve výsledné fázi se pak dostáváme k setrvávání v pouhém pozorování bez vyřčení verdiktu. Dokument je krátkometrážního formátu. Hlavní roli hraje blízká osoba (bratr), která se rovněž nachází v podobném životním období. Prostor vyprávění a lokace filmu jsou také věrné reálným místům, kde se události původně odehrávaly. Ve filmu bude figurovat ve vizuální složce převážně jedna osoba - coby autorovo mladší já. Celý film je provázen hlasem neurčité rozpolcené entity (vnitřní hlas herce/svědomí/bůh/zkušenosti/...), která ve formě monologu bude odkrývat co se odehrávalo. Tyto hlasy budou zhmotněny ve 3D objektu, který je nenásilně implementován do scén. Skrze intimitu odkrývající autorovo soukromí divákovi nastává smíření se s minulostí. Sebeironizující reflexe, odlehčující pseudoproblémy dospívání, které mohou zpětně působit až malicherně, přesto může přinést zásadní poznání a novou hodnotu.
Linsident aneb Anatomie pozérství
Sližová, Eva ; Fic,, Igor (oponent) ; Ruller, Tomáš (vedoucí práce)
Můj bakalářský projekt, Linsident, je dlouhodobý akt imaginace a sebereflexe zpracovávaných textem ve volném verši. V závěrečné fázi jsem oddělila literárních, mentální (terapeutické) a čistě osobní aspekty díla. Výsledkem je radikálně, s nadhledem proškrtaná poezie a její performativní prezentace.
A co teď?
Šťastná, Kateřina ; Chamonikolasová, Kaliopi (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je dotek. Práce staví na fascinaci dotekem, analyzuje, jak různé obsahy mohou být spojeny s gestem, které symbolizuje něco velmi jemného, letmého až prchavého, ale zároveň může vyvolat velmi intenzivní a klidně dlouhotrvající odezvu. Výstupem bakalářské práce je figurální plastika, jejímž předobrazem je sama autorka ve věku deseti let. Zobrazením dívčího těla ve věku, kdy se fyzicky začíná proměňovat v tělo ženské, chci práce akcentovat dotek v jeho rozporuplnosti, možná jemně znejistit diváky a podnítit otázky cílené právě na to, co pro nás dotek znamená.
Prožitek na letním táboře a jeho význam v rámci dospívání
Fojtů, Jaroslav ; Bačáková, Radka (vedoucí práce) ; Turčová, Ivana (oponent)
Název práce: Dobrodružství a jeho význam v životě Cíl práce: Cílem práce je pomocí ankety zjistit, kde se běžná populace setkává s dobrodružstvím v rámci dospívání, jaké aktuální emoce při tom prožívá a jak vnímá dlouhodobý vliv těchto dobrodružství. Tato zjištění by spolu s teoretickými východisky měla poskytnout dostatek informací pro obohacení stávajících dobrodružných programů a dále sloužit jako podklad pro další vědeckou práci. Metody: Výzkum je tvořen metodou dotazníkového šetření za využití námi sestavené ankety "Dobrodružství a jeho vliv na dospívání" zjišťující emoce v rámci prožitého dobrodružství a subjektivní vnímání jeho dlouhodobého vlivu. Sběr dat proběhl od 15. 8. 2023 do 5. 9. 2023 a výzkumný vzorek čítal 127 respondentů starších 20 let věku. Následně byla anketa vyhodnocena. Výsledky: Respondenti nejčastěji zažili dobrodružství na letním táboře (48%) a v rámci turismu (44,1%). Uvedli, že v rámci dobrodružných aktivit zažili nejčastěji vzrušení (59,1%), adrenalin (52%) či opuštění komfortní zóny (40,2%). 96,7% respondentů si myslí, že na ně prožitá dobrodružství měla dobrý vliv. Nejčastěji uvedli, že na ně měla prožitá dobrodružství pozitivní vliv v oblasti zlepšení sebedůvěry (44,1%), fyzické odolnosti (36,2%) či řešení problémů (42,5%). Jako nejčastější negativní emoce zažívané...
Rizikové chování žáků na středních odborných školách a jeho prevence
Dufek, Martin
Tématem bakalářské práce je rizikové chování žáků na středních odborných školách a jeho prevence. Konkrétním cílem této práce je popsat a definovat jednotlivé složky a formy rizikového chování u absolventů dvou středních odborných škol a zaměřit se na možnosti prevence. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá popisem pojmů souvisejících s hlavním cílem této práce jako je rizikové chování, závislostní chování, výchovné činitele a pojmy s tím související. Praktická část představuje náhled do výzkumu autora práce, obsahuje metodologii a výsledky kvantitativního výzkumu zaměřeného na hlavní výzkumnou otázku, zda a v jaké míře se objevuje rizikové chování na středních odborných školách.
Užívání návykových látek na střední škole
Řezáč, Oldřich
Tématem této bakalářské práce je problematika užívání drog u osob studujících na střední škole. Práce obsahuje nejen věkové vymezení a to studentů a charakte-ristika vývojového stádia Adolescence, ale také definici a fáze závislosti. Dále jsou v práci uvedeny návykové látky a to jak legální tak nelegální. V praktické části je veden výzkum v této oblasti na vybrané střední škole se zamě-řením na užívání návykových látek, které bylo provedeno formou dotazníkového šetření, ale také následné vyhodnocení a porovnání se studií ESPAD 2019.
Chronické somatické onemocnění v dospívání
Slezák, Tomáš ; Hrachovinová, Tamara (vedoucí práce) ; Slavík, Radovan (oponent)
Cílem této práce je představit problematiku chronických somatických onemocnění v období adolescence. Velká část prostoru je věnována vývojově psychologickému hledisku. Popisováno je prožívání dopadů onemocnění na oblast nejbližších vztahů adolescenta na jeho potřebu být normální. Popsány jsou i projevy těchto dopadů na prožívání rodinných vztahů. Přiblížena je i otázka dodržování léčebného režimu a vztahu dospívajícího ke zdravotnickému personálu. Prostor je věnován i vlivu chronického somatického onemocnění na adolescentův školní výkon, pobyt ve škole mezi vrstevníky a vztahu dospívajícího k budoucnosti. Nastíněny jsou i možnosti psychosociální intervence orientované na adolescenta a rodinný systém. Návrh výzkumu je věnován zjišťování vztahů mezi konceptem kvality života u dospívajících trpících psoriázou a jejich věkem, pohlavím a některými aspekty sociálního a behaviorálního fungování. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Možnosti podpory rodičovských kompetencí u nezletilých matek
Jechová, Štěpánka ; Ondrušová, Jiřina (vedoucí práce) ; Drahoňovský, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá možnostmi podpory rodičovských kompetencí u nezletilých matek. Seznamuje s obdobím dospívání u dívek, s problematikou předčasné gravidity a předčasného mateřství, dále se společně s praktickou částí věnuje významu rodičovských kompetencí a jejich posilování v kontextu sociální práce. Cílem závěrečné práce je popsání obtížné situace dívek, které se v nezletilém věku staly matkami a dále zjištění a popsání, zda, nakolik a jakým způsobem byly, či jsou podporovány rodičovské kompetence u nezletilých matek v domácím prostředí. K dosažení výsledků byla zvolena výzkumná strategie kvalitativní s využitím polostrukturovaného rozhovoru, který byl veden s pěti nezletilými matkami. Provedené šetření poukazuje na to, že dotazovaným dívkám, jež se rozhodly dítě vychovávat v domácím prostředí nebyla nabídnuta a poskytnuta žádná možnost podpory rodičovských kompetencí ze strany odborníků. Vzhledem k závažnosti a složitosti situace předčasného mateřství by výsledky šetření měly vést k určitému zamyšlení se nad angažovaností pomáhajících profesí a dále k dalšímu zkoumání a zjišťování, jak nezletilým matkám nelehkou životní situaci usnadnit.
Vliv sociálních sítí na představu o zdravém životním stylu u mladých dívek
Soukupová, Michaela ; Majorová, Simona (vedoucí práce) ; Mahrová, Andrea (oponent)
Autor: Bc. Michaela Soukupová Název: Vliv sociálních sítí na představu o zdravém životním stylu u mladých dívek Cíl: Hlavním cílem práce je zjistit a následně popsat, jakým způsobem sociální sítě ovlivňují mladé dívky ve vybraných faktorech zdravého životního stylu. Vedlejším cílem práce je zjistit, jaký je pozitivní a negativní vliv sociálních sítí na vybrané faktory životního stylu u mladých dívek. Metody: Pro diplomovou práci byla zvolena kvantitativní metoda výzkumu (internetový dotazník) z důvodu širšího zaměření a potřebného většího počtu respondentů v kombinaci s kvalitativní metodou (polostrukturovaný rozhovor). Dotazníkového šetření se účastnilo 50 respondentek ve věku 15-18 let, polostrukturovaného rozhovoru nezletilá respondentka ve věku 17 let a zletilá ve věku 18 let. Dotazník byl vytvořen v programu Survio a umístěn na sociální sítě Instagram a Facebook. Rozhovor probíhal online formou přes platformu Skype. Výsledky: Dotazníkového šetření se zúčastnilo 50 respondentek ve věku 15-18 let a do polostrukturovaného rozhovoru se zapojily 2 dívky ve věku 17 a 18 let. Výsledky práce ukázaly, že dospívající dívky si pod pojmem zdravý životní styl představují především zdravé stravování a cvičení, což byla také oblast, kterou jsme dále zkoumali. Zjistili jsme, že sociální sítě mají v daných...
Souvislost citové vazby v dospívání s rozvojem problémového užívání sociálních sítí: dotazníkové šetření
Chalupová, Alexandra ; Vondráčková, Petra (vedoucí práce) ; Vacek, Jaroslav (oponent)
Východiska: Závislostní a nadměrné užívání internetu a sociálních sítí jsou vnímány jako stále aktuálnější témata, o kterých se hojně mluví v odborné i neodborné společnosti. Výzkumy ukazují, že tyto problémové formy užívání sociálních sítí jsou nejfrekventovanější u mladších jedinců, zejména dospívajících a mladších dospělých. Teorie citové vazby je jednou z mnoha podstatných teorií adiktologie, která nabízí vysvětlení rozvoje závislostních forem chování. Cíl: Cílem práce je popsat souvislosti mezi citovou vazbou v dospívání, počátkem užívání sociálních sítí a rozvojem problémového užívání sociálních sítí. Metody: Bylo provedeno průřezové online dotazníkové šetření. Do dotazníku byly kromě vlastních dvou okruhů otázek zakomponovány dotazníky BFAS a ECR-RS. Výběr respondentů probíhal kombinací metod samovýběru a sněhové koule. Kritérii pro respondenty byl věk 18-26 let a alespoň 1 založený účet na libovolné sociální síti. Data byla posuzována využitím popisné statistiky a jejich statistická významnost ověřena testem chí kvadrát. Výsledky: Výzkumu se účastnilo celkem 310 osob, z nich užívalo sociální sítě problémově 44 osob (14,2 %). U nich byly odhaleny nejisté typy citové vazby k vazebným osobám v dospívání častěji než u osob bezproblémově užívajících. Ve věci souběžných typů citových vazeb se...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 202 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.