Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 115 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Využití dotací ve společnosti na výrobu dekorativní kosmetiky
VACÍKOVÁ, Lucie
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení procesu získávání dotací ve společnosti Schwan Cosmetics. Práce se primárně věnuje aktuálnímu tématu ve společnosti Schwan Cometics, projektu na vlastí fotovoltaickou elektrárnu. První část práce zahrnuje primární a sekundární výzkum, přičemž teoretický rámec pokrývá definici a význam dotací, druhy dotací dostupných pro společnosti v kosmetickém průmyslu a strategie pro získávání dotací. Metodologie je zaměřena na zkoumání okolního prostředí a zhodnocení finanční stability projektu solárních panelů. Cílem práce je porovnat výhodnost vlastní fotovoltaické elektrárny s druhou možností dlouhodobého závazku s dodavatelem elektřiny. Postupovala jsem systematicky, aby bylo možné lépe posoudit životaschopnost investice do solárních panelů. Sekce výsledků a diskuse identifikuje příležitosti pro zlepšení inovací a dlouhodobých udržitelných cílů společnosti. Závěr bakalářské práce poskytuje doporučení pro společnost Schwan Cosmetics v oblasti získávání dotací a pro strategické řízení odpovědnosti organizace.
Realitní investice a jejich financování
Novotný, Jaroslav ; Hanušová, Helena (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na vytvoření investičního doporučení pro investora v oblasti nemovitostí. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou sesbírána sekundární data z českých a zahraničních zdrojů. V praktické části je proveden průzkum a analýza trhu s nemovitostmi, které jsou aktuálně v nabídce na prodej v Brně. V případech, kde je to možné, je vypočítána rentabilita a možnosti jsou slovně hodnoceny.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Volf, Stanislav ; Dyntar, Lukáš (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářskou práci jsem zpracoval pro společnost Veletrhy Brno a.s. Je to světoznámá firma, která se zabývá především pořádáním výstav, veletrhů a dalších doplňkových služeb. Zhodnotil jsem její finanční zdraví a navrhl jsem způsoby na případné zlepšení současného stavu.
Hodnocení stavu vnitřního prostředí
Doležal, Libor ; Fišer, Jan (oponent) ; Krejčí, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce poskytuje přehled o činitelích působících na kvalitu vnitřního mikroklimatu s důrazem na faktory s vlivem na tepelnou pohodu. Zároveň poukazuje na nepohodu, kterou tyto faktory způsobují. Jsou zde představeny jednotlivé základní způsoby a principy měření veličin potřebných k posouzení tepelné pohody. Práce není přímo návodem pro měření zmíněných veličin, ale nabízí možnost výběru vhodného měřícího přístroje podle účelu a rozsahu. Dále nabízí přehled o normách a vyhláškách spojených s danou problematikou.
Motivation Methods for Students in Russian Language Textbooks
Šiffner, Natalia ; Rozboudová, Lenka (vedoucí práce) ; Konečný, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou motivace k učení ruského jazyka jako druhého cizího jazyka v českých základních školách. Hlavním cílem práce je určit úroveň motivace učebních pomůcek pro ruský jazyk pro žáky základních škol v České republice. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy motivace, motivace k učení a učební pomůcky pro cizí jazyk a jejich role v motivaci. V praktické části jsou analyzovány tři učební soubory pro výuku ruského jazyka: Классные друзья, Времена a Поехали. Analýza je založena na kritériích, které byly vypracovány autorem práce. Provedený výzkum ukazuje, že výše zmíněné učební soubory jsou motivující pro výuku ruského jazyka, ale mají některé slabiny ve struktuře, motivační stránce, jasnosti úkolů a obsahu. Na základě analýzy jsou navrženy doporučení pro motivaci žáků při použití těchto učebních pomůcek. Práce má praktický význam pro učitele cizích jazyků, autory učebnic a nakladatele. KLÍČOVÁ SLOVA cizí jazyk, základní škola, učebnice, analýza, doporučení
States' Compliance with Human Rights Provisions and Recommendations Stemming from UN Human Rights Mechanisms
Nevřivý, Zdeněk ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Parízek, Michal (oponent)
Diplomová práce zkoumá úroveň dodržování lidskoprávních ustanovení a doporučení plynoucích z lidskoprávních mechanismů OSN ze strany států v průběhu deseti let (2011-2021), a to na základě předem vybraných faktorů, které dodržování ovlivňují. První dvě části popisují lidskoprávní mechanismy OSN a rovněž i zahrnují přehled literatury zaměřené na smluvní kontrolních mechanismy OSN a Univerzální periodický přezkum. Poznatky z přehledu literatury jsou následně využity k definování dvou oponujících si teorií: teorie racionalismu a teorie zdůrazňující administrativní kapacity a následně i dvou doplňkových teorií. Na základě těchto teorií jsou formulovány a operacionalizovány čtyři hypotézy pro účely provedení čtyř případových studií vztahujících se k Nizozemsku, Jižní Africe, Bahrajnu a Hondurasu. Doporučení udělená těmto státům jsou hodnocena z hlediska lidskoprávních ustanovení či samotných doporučení skrze dva soubory kritérií zaměřených na Univerzální periodický přezkum a smluvní kontrolní mechanismy OSN. K určení míry dodržování je stanoveno pět hodnot, které jsou přiřazeny k jednotlivým hodnocením. Následná zjištění jsou interpretována za účelem zodpovězení výzkumné otázky a potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz a rovněž i k porovnání dodržování lidskoprávní ustanovení a doporučení plynoucích...
Doporučovací algoritmy
KULIASHOVA, Veranika
Cílem práce je analýza běžné známých doporučovacích algoritmů a jejich využití v e-commerce. Tento výzkum poskytuje přehled o současném stavu oboru, pokud jde o využití doporučovacích systémů v e-shopech a na streamovacích platformách. V práce se použity široce používané doporučovací systémy, jako jsou Kolaborativní Filtrovaní, Content-Based Filtrovaní, and Hybridní filtrovaní. Zde jsou uvedeny teoretická východiska výše uvedených systémů, jakož i jejich problematika, jedinečné vlastnosti, reálné aplikace a jejich rozdíly. Výsledkem praktické části je kolaborativní doporučovací algoritmus napsaný v jazyce Python autorkou této práce se zaměřením na přesnost a efektivitu, s použitím kterého byli udělaný finální doporučeni filmů při uzívaní data setu MovieLens 10M.
Rozdíly stravování mezi žáky SŠ a jejich životní styl
Hanousková, Alice
Bakalářská práce je zaměřena na stravovací návyky žáků středních škol a jejich životní styl. Cílem teoretické části je vysvětlení problematiky stravování, zdravého životního stylu a vymezení faktorů, které tuto problematiku ovlivňují. Dále se teoretická část zaměřuje na objasnění potřebnosti makro a mikroživin pro organismus jedince v období adolescence a vyvození důsledků při nevhodném stravování a životním stylu. Praktická část je věnována kvantitativnímu výzkumu, jehož formou je dotazníkové šetření. Cílem praktické části bylo zjistit a srovnat výsledky ve stravování a životním stylu mezi žáky maturitního oboru hotelnictví a učebního oboru kuchař-číšník. Respondenty pro toto zjištění byli žáci vybrané střední školy v okrese Vyškov.
Autentické zkušenosti a doporučení olympijských vítězů k budování mentální odolnosti a zvládání psychologických důsledků zdravotních problémů.
Svoboda, David ; Suchý, Jiří (vedoucí práce) ; Harbichová, Ivana (oponent)
Autor: Bc. David Svoboda Název: Autentické zkušenosti a doporučení olympijských vítězů k budování mentální odolnosti a zvládání psychologických důsledků zdravotních problémů. Cíl: Protože neexistuje mnoho výzkumů a publikací o psychologických důsledcích vyvolaných zdravotními problémy v kariéře vrcholových sportovců, hlavním účelem šetření bylo analyzovat autentické zkušenosti a doporučení, jak vybraní olympijští vítězové tato období prožívali, jaké s tím mají zkušenosti a co by v této souvislosti doporučili ostatním sportovcům z pohledu budování jejich mentální odolnosti. Dále se pokusíme odhalit případné souvislosti mezi zdravím a mentální odolností sportovců. Dalším cílem je shrnutí těchto poznatků do validních doporučení pro ostatní sportovce. Metody: Pro získání podrobných informací jsme zvolili kvalitativní metodu šetření pomocí strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami (Hendl, 2005). Řízený rozhovor jsme uskutečnili celkem s devíti olympijskými vítězi a skládal se z dvanácti základních otázek, které jsme pro přehlednost rozdělili na tři hlavní okruhy, patřila to oblast mentální odolnosti sportovce, oblast zdravotních problémů sportovců a jejich následné reakce a názory a doporučení respondentů. Výsledky byly podrobeny analýze s cílem pochopit a vysvětlit procesy dané problematiky a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 115 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.