Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 259 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Specifika vedení multikulturní firmy z oblasti IT v Brně
Špok, Václav ; Závišová, Barbara (oponent) ; Rašticová, Martina (vedoucí práce)
Svět se globalizuje, firmy se globalizují a rozšiřují své pole působností mimo své území založení. Tím vzniká vyšší nárok na vedení, firemní manažery, aby dokázali řídit nejenom lidi ze své vlastní země, či kultury, ale aby dokázali řídit a spolupracovat s lidmi, kteří pocházejí z jiné části světa. Musí umět řídit týmy, které jsou složeny z lidí různého pohlaví, národnosti, náboženství, věku, sexuální orientace či barvy pleti. Manažeři si musejí být vědomi těchto specifik natolik, aby dokázali využít plně potenciálu celého týmu. Cílem práce je analyzovat specifika vedení multikulturní firmy z oblasti IT v Brně na základě semistrukturovaných rozhovorů s expatrioty, volných asociací, analýzy firemních dokumentů a řízené diskuze. V závěru práce budou navrženy opatření a doporučení pro efektivnější vedení multikulturních týmů především v oblasti IT.
Zpracování a příjem signálů v systému UMTS
Hron, Michal ; Hanus, Stanislav (oponent) ; Kejík, Petr (vedoucí práce)
Semestrální práce se zabývá detailním rozborem příjímacího kanálu UMTS systému se zaměřením na přijímač typu RAKE. Zabývá se principy zpracování signálů v downlinku CDMA sítí a prostřednictvím programového prostředí MATLAB modeluje jeho reálnou funkci. Čtenáři zprostředkovává základní poznatky o zpracování a příjmu vícecestně šířených signálů a jejich zpracování pomocí přijímače typu RAKE.
Vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku
Hegerová, Anežka ; Sláma, Lukáš (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vedením a řízením spolupracovníků ve stavebním podniku. Cílem této práce je analyzovat situaci v českých stavebních firmách v několika oblastech. Teoretická část je věnována výkladu základních pojmů a teoriím, které souvisí s danou problematikou. V praktické části jsou navrženy čtyři hypotézy a na základě dotazníkového šetření je zhodnocena situace z hlediska diverzity, motivace, komunikace a vzdělávání ve stavebních podnicích. Výstupem práce jsou závěry a doporučení, které se opírají o trendy a zkušenosti získané z výzkumu a mohou při práci s vedením a řízením spolupracovníků ve stavebním podniku pomoci.
Uplatnění koncepce diversity managementu v oblasti řízení lidských zdrojů
Senichev, Valery ; Blažek, Ladislav (oponent) ; Tomšík, Pavel (oponent) ; Szarková, Miroslava (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá problematikou uplatnění koncepce diversity managementu v rámci řízení lidských zdrojů. Cílem je identifikovat faktory, které mají vliv na efektivitu týmů, a to na základě analýzy fungování diverzitních týmů ve vybraných organizacích v České republice. Disertační práce je rozčleněna na teoretickou a empirickou část. V teoretické části disertační práce je představen přehled přístupů k personální práci v organizaci a propojení s řízením lidských zdrojů na úrovni organizací a týmů. Dále jsou představeny moderní trendy řízení lidských zdrojů jako je CSR, diverzitní management, talent management aj. Na tato témata navazují další, zaměřena na oblast diverzity a diverzitního managementu, typologii diverzity, struktury diverzitního managementu, fungování v týmech, diverzitních týmech a měření dopadu diverzity na efektivitu týmu. V empirické části disertační práce jsou prezentovány výsledky získané v rámci empirického zkoumání (pilotáž, předvýzkum a hlavní výzkum). Hlavním cílem výzkumu bylo zkoumání efektivity diverzitních týmů v organizacích z oboru činnosti peněžnictví a pojišťovnictví, informační a komunikační činnosti a vzdělávání. Zkoumaný soubor v hlavním výzkumu tvořilo 98 vedoucích týmů. Získaná data byla zpracována deskriptivní a explorativní statistikou (neparametrické testy: Spearmanův korelační koeficient, Mannův – Whitneyův test a Kruskalův – Wallisův test). Z provedeného výzkumu vyplynulo, že existuje mírně pozitivní vztah mezi genderovou diverzitou v týmu a faktorem týmové efektivity – odevzdávání práce v termínu. Dále byl zjištěn pozitivní vztah mezi informační diverzitou a faktorem týmové efektivity dosahování cílů/zadání. Byl zjištěn mírně pozitivní vztah mezi informační diverzitou a faktorem týmové efektivity odevzdávání práce v termínu. V týmech se zaměřením na řízení lidských zdrojů převažuje více střední genderová diverzita, v projektových týmech mají vyšší míru informační diverzity. Marketingové týmy na marketing mají nižší informační diverzitu podobně jako týmy se zaměřením na management akademických programů/projektů. Mezi efektivitou v týmu a velikostí týmu nebyl zjištěn vztah, stejně jako nebyl zjištěn vztah mezi velikostí organizace a mírou výskytu věkové, genderové a informační diverzity. Součástí dotazníkového šetření jsou i položky, které měly kvalitativní povahu dat. Z analýzy kvalitativních dat vyplynula zjištění, že věková diverzita souvisí s propojováním odlišných perspektiv a zkušeností v týmech, genderová diverzita může mít kladný vliv na socio – psychologickou dynamiku týmu a prozákaznický přístup. Informační diverzita je často uváděna jako faktor mající pozitivní vliv na řešení úkolů a projektů. Respondenti při definování „ideálně fungujícího týmu“ uváděli proporce ve vztahu k zastoupení lidí a jejich odborností v týmech: šlo převážně o poměr mužů a žen 50 : 50, proporcionální rozložení zkušených a méně zkušených pracovníků v týmu. Dalším důležitým faktorem byla role manažera. Rolí manažera/ky dle respondentů je tým sjednotit, využít potenciál pracovníků na cestě ke spolupráci a splnění pracovních úkolů. Význam tohoto výzkumu spočívá v tom, že diverzitní management je komplexním manažerským přístupem, který má potenciál dlouhodobě příznivě ovlivňovat efektivitu organizace a týmů, které v ní působí. Součástí disertace je i Pomocný slovník terminologie z oblasti diverzitního managementu.
Postavení a role expatriotů ve vybraných organizacích
Holeksa, Rostislav ; Pochyla, Martin (oponent) ; Rašticová, Martina (vedoucí práce)
Diplomová práce zkoumá situaci zaměstnávání cizinců v ČR, pracovní, osobní a rodinnou oblast expatriotů, život v komunitě a další vlivy působící na integraci expatriotů. V teoretické části jsou přehledně shrnuty základní teoretické přístupy, týkající se dané problematiky. Praktická část obsahuje výsledky rozhovorů, které byly s expatrioty prováděny. Na základě výsledků byla provedena analýza kvalitativních dat a navrženy změny, které mají za cíl usnadnit spolupráci všech zúčastněných stran.
Investiční portfolio a jeho tvorba
Ryba, Jan ; Širůček,, Martin (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce má za úkol zhodnotit jednotlivé investiční příležitosti, které jsou detailně popsány a zjistit tak ideální investiční portfolio, jenž bude pomocí dollar-cost averagingu financováno. Mezi hlavní investice, které budou pospány se řadí akcie, dluhopisy, drahé kovy, podílové fondy a další. Následně bude vyhodnocen stav jednotlivých investic, jejich příležitosti, ale také rizika, jenž jsou s nimi spojena.
Rovné příležitosti ve stavebnictví
Řeháková, Adéla ; Antl, Pavel (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Rovné příležitosti ve stavebnictví“ se zabývá rovností pracovních příležitostí pro muže a ženy, skloubením rodinného a pracovního života, alternativními pracovními úvazky a zaměstnáváním absolventů. V teoretické části je problematika nastíněna a v praktické části je na základě hypotéz provedeno a vyhodnoceno dotazníkové šetření. Dle vyhodnocení šetření jsou navrženy kroky ke zlepšení rovných příležitostí ve stavebních podnicích.
Ethernet OAM for access networks diversity control
Varhola, Oliver ; Grenar, David (oponent) ; Slavíček, Karel (vedoucí práce)
The Bachelor's thesis describes Ethernet access networks and the specifics of the telecommunication Ethernet Service with a focus on Diversity access. Ethernet OAM (Operation, Administration and Management) link layer protocols IEEE 802.1ag and 802.3ah are described, implemented and tested. Suggested use of OAM for verification of Diversity Single Point of Failure (SPOF) trial is conducted by utilizing Link Trace Message / Link Trace Response (LTM/LTR). Simulation using GNS3 emulator is performed in order to capture Link Layer (L2) traceroute to neighboring MIPs and MEPs (Maintenance Intermediate Points and Maintenance End Points). The resulting traceroute path containing MAC addresses of the ports through which the frame was sent is recorded, analyzed and compared with a sibling diverse circuit. If MAC addresses are equal or from a close range it indicates that the circuits may pass through the same device and thus a potential SPOF is detected.
Návrh efektivního diversity managementu ve vybrané firmě
Kos, Lukáš ; Konečný, Štěpán (oponent) ; Rašticová, Martina (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je navrhnout opatření k efektivní aplikaci diversity managementu, která povedou ke zlepšení pracovního prostředí a ke zvýšení výkonnosti firmy. První část práce shrnuje dosavadní poznatky o různorodém složení zaměstnanců ve firmách. K vyřešení výzkumného úkolu bude využito řady výzkumných metod, především dotazníkového šetření, semistrukturovaných rozhovorů a analýzy dokumentů.
Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně
Kvietková, Veronika ; Zoubek, Michal (oponent) ; Sochor, Jan (vedoucí práce)
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť pekné a príjemné bývanie vo rodinných domoch vo svahu. Rodinné domy sú odstupňované vertikálne aj horizontálne. Stavby preto majú svoju rozmanitosť a dynamiku. Rodinné domy majú aj terasy otočené do záhrady.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 259 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.