Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh zahradního nábytku
Varecha, Samuel
Tato diplomová práce se zabývá návrhem zahradního nábytku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá historií, ergonomií, materiály a procesy výroby. Praktická část je zaměřena na samotný návrh zahradního nábytku. Na začátku je průzkum trhu, na který navazuje vývoj návrhu od skicování, postupného řešení 3D modelů v počítačových programech, až po finální návrh s popisem konstrukce a materiálů. Výsledkem práce jsou 3D vizualizace a konstrukční výkres pro výrobu.
Stravovací návyky středoškoláků
Chudárková, Pavlína ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Panáčková, Michaela (oponent)
Cíle: Cílem diplomové práce bylo zmapovat stravovací návyky studentů vybraného pražského gymnázia s ohledem sociální aspekty jídla a na příčiny vzniku nadváhy a obezity. Metody: Kvalitativní výzkum posloužil jako výchozí metoda zjištění cílů diplomové práce. Na základě literární rešerše byla vytvořena anketa, ve které respondenti subjektivně hodnotili soubor otázek týkajících se stravování a jídelním zvykům. Výsledky: Podle zjištění má zásadní vliv na stravování a stravovací návyky středoškoláků rodina nebo obecně domácnost, ve které studenti žijí. Trend vaření v domácnostech hraje významnou roli, i když statistiky mluví o rozmachu stravování v restauracích a rychlých občerstveních. Bez ohledu na příjem domácností, studenti nikterak často restaurace ani rychlá občerstvení nevyhledávají a nejčastěji se opravdu stravují doma (snídaně, večeře) a ve škole (oběd). Co se týká konzumace jídla samotného, respondenti tomuto procesu podle výzkumu nevěnují z drtivé většiny žádnou pozornost. A i když výsledky výzkumu ukázaly, že si studenti z velké většiny myslí, že se stravují zdravě, necelá polovina pak se svojí hmotností nebyla spokojena. Příjem domácností tedy nemá zásadní vliv na způsob stolování vybraných středoškoláků. Stravování a skladba jídla pak vychází převážně z domácích návyků. Jeden z důvodů,...
Jídlo jako kulturně-společenský fenomén, gastronomie nejen v umění
Procházková, Jitka ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Kafková, Helena (oponent)
Bachelor thesis "Food as a culturally social phenomenon, gastronomy not only in the arts" is concerned with a phenomenon of food in a wider context of sociocultural and artistic areas as an instrument of world's "estetics" and a human movement via the food. It contextually arranges a view into formally very rich area of basic and also "above standard" human needs. Its aim is familiarization and connection of ethic codexes during the preparation, serving and consumption of food in different cultures and in art.
Francouzská gastronomie jako kulturní fenomén
Schwarzová, Erika ; Kalfiřtová, Eva (vedoucí práce) ; Müllerová, Eva (oponent)
Název bakalářské práce: Francouzská gastronomie jako kulturní fenomén. Klíčová slova: Gastronomie, kultura, Provence, historie, kvalita stravování, stolování, gastronomická literatura, sociokulturní problematika, Avignon, UNESCO, kulturní dědictví, významné osobnosti. Abstrakt: Práce nabízí přehled o francouzské gastronomii z pohledu společenského a kulturního fenoménu. První část se soustředí na historii francouzské kuchyně od středověku do konce devatenáctého století s důrazem na vývoj gastronomické literatury a specifika jednotlivých období. Druhá část se zabývá současnou situací francouzské gastronomie, tedy restauracemi, gastronomickými soutěžemi a kuchařskými osobnostmi. Třetí část práce se zaměřuje na regionální kuchyni Provence, to znamená na její suroviny, postupy a tradice. Bakalářská práce má za cíl představit francouzskou gastronomii a zařadit jí do širšího kulturního rámce, tak aby byl zdůrazněn její význam pro francouzskou společnost.
Vietnamská kuchyně
NOVÁKOVÁ, Adéla
Cílem práce s názvem ,,Vietnamská kuchyně" bylo zmapovat nejčastěji konzumovaná vietnamská jídla, propočítat jejich nutriční a výživovou hodnotu a popsat jejich technologický postup. Byla vytvořena výzkumná otázka: Jaké nutriční hodnoty mají čtyři nejčastěji konzumovaná vietnamská jídla? Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na popsání vietnamské kuchyně. Popisuje kulturu této kuchyně a její zvyky, zásady a zajímavosti. Zabývá se především kulturou stravování a jejími odlišnostmi, společenskými zvyky u stolu a zvyky při přípravě jídla či naopak nevhodným chováním při jeho konzumaci. Část práce popisuje typické suroviny a přísady, jejich využití a výrobu. Praktická část byla zpracována kvalitativním výzkumem. Zaměřuje se na energetické a nutriční propočítání tradičních vietnamských jídel. Popisuje recepty a technologické postupy propočítaných pokrmů získaných od vietnamských rodin žijících v Česku. Receptura je tedy přizpůsobena určitým rodinným zvykům. Propočítávání hodnot proběhlo v programu Nutriservis Professional a nahlížením do hodnot uvedených na obalech. Vietnamská kuchyně je velmi pestrá a rozmanitá. Upřednostňuje kvalitu před kvantitou. S ohledem na suroviny a zásady této kuchyně se dá pokládat za celkem zdravou. Práce by mohla být přínosem jako studijní materiál pro studenty zdravotně sociální fakulty a jako materiál pro nutriční terapeuty při sestavování jídelníčků. Přínos by dále mohl být pro širokou laickou veřejnost zajímající se o vietnamskou kuchyni a její kulturu.
Set v proměně životního stylu
POKORNÁ, Lucie
Diplomová práce s názvem Set v proměně životního stylu je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabýváme v úvodu životním stylem různých sociálních skupin a kulturou stolování ve vybraných historických obdobích. V další části práce nahlédneme do historie událostí, které ovlivnily vývoj životního stylu 20. století, jak se v této době formoval design jako samostatná tvůrčí disciplína. Mezi důležité mezníky patřil vznik Bauhausu, jemuž se věnujeme v další kapitole. Následuje krátký pohled na tvorbu z dnešní doby. Praktickou část věnujeme historii fondue, kde vzniklo a v jakých podobách se připravuje dnes. Uvedeme zde také, jaké typy nádob se používají ke konkrétnímu typu fondue. Cílem praktické části je vytvoření setu na fondue pro šest osob. Praktické zpracování - grafická vizualizace, část je realizována v lité keramice.
Kultura vietnamské gastronomie
Pham, Thuy Duong ; Slavická, Binh (vedoucí práce) ; Jirková, Barbora (oponent)
Bakalářská práce se zabývá kulturou vietnamské gastronomie. V první části je stručně charakterizována obecná a vietnamská gastronomie. Dále je konkrétně předkládána kultura gastronomie majoritního etnika Vietů v severním Vietnamu s důrazem na kulturu stolování. Na základě literatury s doplněnými příslovími jsou popsány každodenní rodinné rituály spojené s jídlem, resp. kulturní zvyky stolování a jejich význam. V závěrečné části práce je zkoumáno, nakolik jsou rodinné rituály stolování dodržovány ve vietnamské komunitě v Praze.
Stravovací návyky středoškoláků
Chudárková, Pavlína ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Panáčková, Michaela (oponent)
Cíle: Cílem diplomové práce bylo zmapovat stravovací návyky studentů vybraného pražského gymnázia s ohledem sociální aspekty jídla a na příčiny vzniku nadváhy a obezity. Metody: Kvalitativní výzkum posloužil jako výchozí metoda zjištění cílů diplomové práce. Na základě literární rešerše byla vytvořena anketa, ve které respondenti subjektivně hodnotili soubor otázek týkajících se stravování a jídelním zvykům. Výsledky: Podle zjištění má zásadní vliv na stravování a stravovací návyky středoškoláků rodina nebo obecně domácnost, ve které studenti žijí. Trend vaření v domácnostech hraje významnou roli, i když statistiky mluví o rozmachu stravování v restauracích a rychlých občerstveních. Bez ohledu na příjem domácností, studenti nikterak často restaurace ani rychlá občerstvení nevyhledávají a nejčastěji se opravdu stravují doma (snídaně, večeře) a ve škole (oběd). Co se týká konzumace jídla samotného, respondenti tomuto procesu podle výzkumu nevěnují z drtivé většiny žádnou pozornost. A i když výsledky výzkumu ukázaly, že si studenti z velké většiny myslí, že se stravují zdravě, necelá polovina pak se svojí hmotností nebyla spokojena. Příjem domácností tedy nemá zásadní vliv na způsob stolování vybraných středoškoláků. Stravování a skladba jídla pak vychází převážně z domácích návyků. Jeden z důvodů,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.