Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 190 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zhodnocení činnosti organizace Maternity Foundation ve vybraných rozvojových zemích
Pleskačová, Dorota
Práce pojednává o činnosti neziskové organizace Maternity Foundation v rozvojových zemích, která se snaží snížit míru mateřské a novorozenecké úmrtnosti ve světě. Využívá k tomu inovativní vzdělávací aplikace, aby tak zajistila dlouhodobě udržitelný rozvoj. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit jejich úsilí a na základě vybraných rozvojových zemí porovnat výsledky a identifikovat možné odlišnosti. V teoretické části je představen neziskový sektor a význam neziskových organizací. Dále jsou představeny metriky, prostřednictvím kterých bude hodnocen vliv neziskové organizace. Praktická část se věnuje kategorizaci rozvojových zemí, pomocí které budou určeny vhodné země ke komparaci. Následuje vyhodnocení činnosti Maternity Foundation a seznam s doporučeními, které by mohly přinést ještě větší dopad na snížení mateřské a novorozenecké úmrtnosti.
Evaluation of International Financial Integration on Growth in CEE Countries
Yang, Yang ; Jeřábek, Petr (vedoucí práce) ; Li, Yating (oponent) ; Čech, František (oponent)
Práce zkoumá dopad mezinárodní finanční integrace na hospodářský růst v zemích střední a východní Evropy pomocí modelu s obousměrnými fixními efekty s makroekonomickými daty pro 16 zemí střední a východní Evropy v letech 2007 až 2021. Práce vyvozuje několik závěrů. Za prvé, poměr čistého přílivu a odlivu přímých zahraničních investic k HDP nemá významný vliv na hospodářský růst. Stejně tak nejsou významné stavové údaje o PZI pro regresi celého vzorku, zatímco regrese vzorku rozděleného na rozvinuté a rozvojové ekonomiky ukazuje pozitivní vliv závazků z PZI na hospodářský růst u rozvinutých ekonomik a negativní vliv závazků z PZI na hospodářský růst u rozvojových ekonomik. Za druhé, jak pro celkový vzorek, tak pro rozvinuté a rozvojové ekonomiky není žádná z proměnných aktiv portfoliových investic statisticky významná, s výjimkou aktiv portfoliových investic v rozvojových ekonomikách. Zatřetí, dluh portfoliových i ostatních investic negativně ovlivňuje hospodářský růst v rozvojových ekonomikách i v celkovém vzorku, zatímco v případě rozvinutých ekonomik není výsledek významný.
Založení české fotbalové akademie v rozvojové zemi
Kotrba, Filip ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Založení české klubové fotbalové akademie v rozvojové zemi Cíle: Hlavním cílem je zjistit úskalí, přínosy a podmínky realizace akademie českého klubu v rozvojové zemi prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se zainteresovanými stranami (tzv. stakeholders). Při dosahování hlavního cíle je klíčové identifikovat a porozumět různým aspektům spojeným s realizací akademie. Metody: V práci byla využita kvalitativní metoda výzkumu. Z kvalitativní metody byla vybrána metoda polostrukturovaných rozhovorů. Zkoumaný soubor tvořilo 5 respondentů, kteří mají dlouholetou zkušenost s působením nejen v českém fotbalovém prostředí, ale disponují různými zkušenostmi i s fotbalem a fotbalovými akademii v rozvojových zemích, konkrétně v Africe. Výsledky: Z výsledků vyplynulo, že založení fotbalové klubové akademie v rozvojové zemi českým profesionálním fotbalovým klubem, je možné. Díky velice kvalitním českým mládežnickým fotbalovým akademiím má většina profesionálních fotbalových klubů pevný základ pro založení klubové akademie v rozvojové zemi. Přesto výstavba a provozování není vhodné pro český fotbalový klub z několika důvodů. Rozvojové země, v případě této práce africké země, jsou často prostředím, kulturou a legislativou jiná než Česká republika. České fotbalové kluby nemají dostatečně velkou...
Populační vývoj v zemích s nejvyšším populačním růstem
Janovský, Jan ; Hulíková Tesárková, Klára (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Populační vývoj v zemích s nejvyšším populačním růstem Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na populační vývoj zemí s nejvyšším tempem populačního růstu v období 1990-2020. Práce má za cíl zhodnotit populační vývoj zemí s nejvyšším tempem populačního růstu. Pro výběr zemí je použit ukazatel hrubé míry přirozeného přírůstku, který vylučuje vliv migrace na populační růst. Jedním z hlavních cílů práce je na základě rešerše literatury nalezení faktorů, které ovlivňují tempo populačního růstu, a následné zhodnocení vlivu těchto faktorů na vybrané země. Pro účel této práce byly vybrány státy Mali a Niger, které se řadí mezi země s nejvyšším tempem populačního růstu. Analytická část je založena na datech Organizace spojených národů a šetřeních Demographic and Health Surveys. Výsledky této práce potvrzují v Mali i Nigeru přechod do třetí fáze demografické revoluce, čímž je potvrzen počátek snižování plodnosti v těchto zemích. Dle analýzy faktorů ovlivňující úhrnnou plodnost byly zjištěny značné rozdíly ve vzdělání a bohatství rodin, které se výrazně promítly do demografických charakteristik těchto podskupin. Na základě populační prognózy OSN se již neočekává zvyšování tempa populačního růstu a mělo by docházet k postupnému snižování tempa populačního růstu.
Remitence a ekonomický rozvoj v zemích jižní Asie a Latinské Ameriky
Kupka, Michal
Remitence se staly velmi důležitým zdrojem příjmů v rozvojových zemích. Cílem práce je identifikovat hlavní dopady remitencí na ekonomický rozvoj v jižní Asii a Latinské Americe a srovnat tyto dopady mezi zmíněnými regiony. Hlavní dopady remitencí na ekonomický rozvoj, kterými jsou dopad na hrubý domácí produkt, chudobu, vzdělání, zdraví a investice, byly identifikovány pomocí literární rešerše. Bylo zjištěno, že dostupná literatura zabývající se tématem remitencí věnuje nejvíce prostoru právě zmíněným dopadům. Následně bylo v empirické části využito regresních modelů ke kvantifikaci a k nalezení rozdílů mezi zjištěnými hlavními dopady. V případě dopadu na hrubý domácí produkt byl využit systémový GMM estimátor. Výsledkem bylo určení rozdílného vlivu remitencí na růst hrubého domácího produktu mezi regiony. S použitím OLS modelu byl nalezen rozdílný vliv i v případě dopadu remitencí na chudobu. Dopad remitencí na vzdělání byl posled-ním analyzovaným vlivem. Podle aplikovaného OLS modelu je rozdíl v procentuální části výdajů na vzdělání mezi domácnostmi, které přijímají remitence, a domácnostmi, které je nepřijímají, v případě Latinské Ameriky vyšší než v případě jižní Asie. Dopady na zdraví a investice nebyly kvůli limitům práce a ne-dostatku dat dále zkoumány.
Bezpečné prístavy v oblasti prevodních cien so zameraním na rozvojové štáty
Molnárová, Lucia
Otázka převodních cen je v současnosti jedním z nejdůležitějších daňových problémů, kterému čelí nadnárodní společnosti i daňové orgány po celém světě. Stanovení transferových cen založené na uplatňování principu tržního odstupu, jejich správa a kontrola bývá často složitý, časově náročný a nákladný proces. A to zvláště pro rozvojové země, z nichž mnohé mají potíže se shromažďováním a analýzou dat vzhledem k nedostatku informací o srovnatelných transakcích. Z tohoto důvodu by právě tyto země měly zvážit využití konceptu bezpečného přístavu alespoň v případě menších daňových poplatníků či méně komplikovaných transakcí. Práce se tedy zabývá stanovením návrhu safe harbour pro vybrané asijské rozvojové země.
Globalizace a její dopad na život člověka v rozvojových a vyspělých společenstvích (zemích)
KARBOVÁ, Martina
Diplomová práce se zabývá dopady globalizace na člověka žijícího v rozvojových a vyspělých společenstvích (zemích). Úvod práce je věnován obecnému vymezení a vysvětlení pojmu globalizace, její historii, pozitivním a negativním aspektům globalizace, dále pak globálním problémům a rizikům, ale také globální etice a jejím perspektivám. Dále je tato práce zaměřena na tři oblasti, a to na ekonomickou, sociální a ekologickou. Ekonomická část je věnována etickým tématům v oblasti produkce, globální podnikatelské etice, tématu Fair Trade, globálnímu problému chudoby a také rozvojovým zemím. Třetí kapitola se věnuje mezinárodní sociální práci, humanitární a rozvojové pomoci a neziskovým organizacím. Poslední, čtvrtá kapitola se zabývá ekologickou globalizací a dopady ekologických problémů na člověka. Cílem této práce bylo poukázat na procesy globalizace, a to zejména ekonomické, sociální a ekologické, které mají dopad na úroveň života člověka žijícího v rozvojových a vyspělých společenstvích (zemích). Prostředkem k dosažení tohoto cíle byla nastudovaná literatura.
Povědomí o fair trade ve Fairtradovém městě
JARKOVSKÁ, Kateřina
Práce se zabývá myšlenkou fair trade, lidskými právy, pracovními podmínkami v rozvojových zemích. Věnuje se mezinárodním i českým organizacím, které se konceptu fair trade věnují. Práce se zaměřuje na kampaň Fairtradová města a popisuje další kampaně, které šíří myšlenku fair trade. Součástí práce je výzkumné šetření, které si klade za cíl zjistit, zda obyvatelé města Český Krumlov vnímají to, že jsou Fairtradovým městem a zda myšlenku fair trade podporují.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 190 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.