Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 426 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Matematické metody v ekonomii
Musil, Marian ; Zachar, Matěj (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a korelaci demografických statistik s vývojem trhu nemovitostí. Pracuji se statistickými vzorky cen nemovitostí v Brně-městě a Brně-venkov a analyzuji závislosti s demografickými ukazateli vývoje v těchto regionech. Porovnávám méně výhodné nemovitosti s více výhodnými a hledám míry závislosti. Podle získaných informací navrhuji nejvhodnější investiční strategii.
Analýza vybraných demografických a ekonomických ukazatelů města Hodonín
Volf, Petr ; Maňák, Marián (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu demografického a ekonomického vývoje města Hodonín z hlediska vybraných ukazatelů. Hlavním cílem práce je zkoumání vývojového trendu zvolených ukazatelů a stanovení prognózy jejich vývoje v budoucnosti. K dosažení požadovaných cílů bylo z odvětví matematické statistiky využito regresní analýzy a časových řad.
Materiální dějiny planetární urbanizace
Šana, Václav ; Bartůšek, Ondřej (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá termínem konečné urbanizace planety materialistickým pohledem. Distribuce pitné vody, spotřeba energie a především zemědělská produkce jsou základní faktory, které spolu s logistikou a demografií tvoří zásadní hybatele materiálních dějin. ,,Malthusiánský” strach ze situace, kdy světové populaci dojdou zdroje, provází i současnou rétoriku. Cílem je se pokusit najít i prozkoumat řešení materiálních nezbytností lidstva a navrhnout organizační principy, systémy, urbanistická a architektonická řešení.
Demographic Analysis of Town Trutnov Using Time Series
Kramáreková, Zuzana ; Klenovský, Petr (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
This Baccalaureate work deals with the analysis of the selected demographic data of Trutnov. The relationship between the number of newborn children and that of enrolled students in nursery and primary schools is found. The indexes are investigated by means of the time series methods, theirs characteristics and the necessary theoretical background is described.
Democraphic Analysis of Trutnov by Means of Time Series
Kramáreková, Zuzana ; Klenovský, Petr (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
This Baccalaureate work deals with the analysis of the selected demographic data of Trutnov. It investigates the indexes by means of time series methods, its characteristics and describes the necessary theoretical background.
Analýza návštěvnosti škol v městě Třebíč
Pavlík, David ; Pánková, Jindřiška (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu demografických ukazatelů města Třebíč. Analyzuje současný stav předškolních a školských zařízení v tomto městě. Jsou zde použity statistické metody využití časových řad. Hlavním cílem je stanovit prognózu počtu dětí, které nastoupí do mateřských a základních škol v závislosti na počtu narozených dětí. Předpovídaný počet je porovnán se stávající kapacitou těchto zařízení.
Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod
Wahed, Sam ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce analyzuje prostřednictvím statistických a demografických metod strukturu populace České republiky v minulém vyjádření a v budoucí projekci, ve vztahu k její práceschopnosti. V teoretické části jsou uvedeny metody zpracování ekonomických časových řad a demografické vztahy a v praktické části se s těmito statistickými a demografickými metodami dále pracuje. V závěru bakalářské práce jsou zhodnoceny výsledky, které byly analýzou zjištěny a je zde vyjádřen návrh řešení, jako přínos zjištěné situace. Přílohou bakalářské práce je statistický kalkulátor pro usnadnění výpočtů, naprogramovaný v jazyce VBA.
Prognóza návštěvnosti škol v Přerově pomocí časových řad
Spáčil, Přemysl ; Novotná,, Veronika (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je analýza demografického vývoje a prognóza návštěvnosti školních zařízení v Přerově. Hlavním cílem je stanovení prognózy počtu žáků, kteří se zapíší do základních škol v následujících letech v závislosti na počtu narozených dětí. Dále je proveden výzkum počtu zaměstnanců v jednotlivých školách a analyzování vývoje počtu zaměstnanců je provedeno v závislosti na počtu žáků. V práci jsou použity statistické metody časových řad a regresní analýzy.
The implications of China’s aging population to the nation and the world
Lashkova, Ekaterina
Populační změny byly v posledních desetiletích identifikovány jako jedny z globálních problémů. Zatímco vyspělé ekonomiky se potýkají se stárnutím populace, méně rozvinuté ekonomiky nyní zažívají nárust porodnosti. Tento problém se stal čínským problémem pravděpodobně v druhé polovině dvacátého století. Na základě uvedených kritérií se tato bakalářská práce snaží zhodnotit dynamiku a implikace velikosti a věkové struktury Čínské populace v rámci země a v rámci světa. Sekundární data pro analýzu byla získána z věrohodných a renomovaných zdrojů. Pomocí popisného přístupu nám výsledky ukazují, že stárnutí Čínského obyvatelstva přináší zemi i celému světu jak příležitosti, tak i obtíže. Jsou zde šance pro inovaci a růst v odvětvích jako je péče o seniory a technologie, byť jsou zde značné ekonomické a společenské výzvy, jako je klesající pracovní síla nebo rostoucí náklady na zdravotní péči. Demografické trendy v Číně ovlivňují také zbytek světa, zejména východní Asii, kde stárnutí populace je stálým problémem. Ve výsledku nám tato práce pomáhá lépe pochopit, jak stárnutí populace Číny ovlivňuje jak samotnou zemi, tak zbytek světa. Zdůrazňuje potřebu legislativních opatření k řešení problémů a k zavedení změn skrze demografický vývoj.
Demografická a socioekonomická analýza mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko
Koudelová, Tereza
Předmětem této diplomové práce je analýza vybraných demografických a socioekonomických ukazatelů v mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko v letech 2011-2021. V daném časovém období jsou nejprve analyzovány ukazatele informující o stavu a pohybu obyvatelstva a poté ukazatele vztahující se k ekonomické aktivitě atrhu práce. Pro vybrané ukazatele je pomocí metody vyrovnání časových řad vhodnou matematickou funkcí vytvořena predikce jejich vývoje do roku 2030. Výsledky práce mohou sloužit jako podklad pro zpracování nové strategie rozvoje mikroregionu. Velkým přínosem je i vytvořená mapa mikroregionu, která dosud nebyla nikde zveřejněna.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 426 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.