Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 411 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Phylogeography of Rousettus aegyptiacus in the Mediterranean region
Dundarova, Cheliana ; Hulva, Pavel (vedoucí práce) ; Janko, Karel (oponent)
Rod Rousettus má pro kaloně netypický areál zahrnující Asii i Afriku. V Persii, Arábii a východním Středomoří tvoří severní hranici rozšíření čeledi. To bylo ovlivněno schopností echolokace, která umožnila této skupině používat jako úkryty jeskyně, šířit se nezávisle na přítomnosti lesních biotopů a osídlit oblasti s mediteránním typem klimatu. Cílem práce je pomocí sekvenování mitochondriálního markeru s rychlou evolucí studovat genetickou variabilitu, její geografickou distribuci a demografii u severních populací kaloně egyptského (Rousettus aegyptiacus). Fylogenetické rekonstrukce naznačují relativně hlubokou divergenci mezi disjunktními částmi areálu ve východní Africe a východním Mediteránu. Haplotypy ze Sinaje a Jordánu mají bazální pozici v rámci severního klastru, což ukazuje na roli příslušných oblastí při kolonizaci východního Středomoří. Severní haploskupina je středně diverzifikovaná s částečnou geografickou lokalizací jednotlivých haplotypů. Signifikantní korelace mezi maticí genetických a geografických vzdáleností svědčí o určitém omezení genového toku mezi jednotlivými koloniemi, přinejmenším u samic. Analýzy landscape genetics odhalují diskontinuity v prostorové distribuci genetické variability, v některých případech korelující s geografickými bariérami, např. na Kypru, kde patrně hraje roli...
Integrace cizinců do české společnosti
Pokorný, Martin ; Havlík, Radomír (vedoucí práce) ; Kubišová, Zuzana (oponent)
Cílem mé diplomové práce je prozkoumání problematiky integrace cizinců do české společnosti. K tomuto účelu zamýšlím použít techniku dotazníkového šetření, spolu s komparací dalších šetření, která byla provedena nevládními organizacemi. Dílčím záměrem je pak zmapování právního postavení cizince v České republice, důvody emigrace v historii, její vývoj a skladba migrující populace na evropském kontinentě. Dále se zaměřím na možnosti zdravotního a sociálního pojištění s možností využití lékařské péče a také na možnosti práce a studia cizinců v České republice.
Analýza bytového fondu v regionech ČR
Bendžíková, Iva ; Hlaváček, Michal (vedoucí práce) ; Klinger, Tomáš (oponent)
Bytový fond tvoří významnou součást života každé společnosti, a proto je důležité i zajímavé tento jev blíže zkoumat. Nejkomplexnější údaje o tomto fenoménu poskytuje statistické šetření Sčítání lidu, domů a bytů prováděné pravidelně Českým statistickým úřadem. Hlavním cílem této práce, využívající tyto a mnoho dalších dostupných zdrojů, a to nejen z Českého statistického úřadu, je podrobná analýza bytového a domovního fondu České republiky, která umožní souhrnný pohled na danou problematiku. Nejprve se zaměřím na financování bytových potřeb jakožto zásadního činitele pro další rozvoj bytového fondu, následně pak na jednotlivé parametry, jimiž se byty a domy vyznačují a okolnosti, které ovlivňují jejich podobu. Posléze budu zkoumat faktory, které ovlivňují počet dokončených bytů za použití reálných čtvrtletních dat z českého prostředí z období let 2000-2015. Regresní analýza doložila očekávatelný vliv průměrné měsíční hrubé mzdy a hrubého domácího produktu. Naopak překvapivými signifikantními nezávislými proměnnými se staly přírůstek obyvatel stěhováním a přirozený přírůstek obyvatel, které potvrdily vliv socioekonomických faktorů na vznik a rozšíření bytového fondu.
Demographic Approach in Measuring Human Capital of Kazakhstan
Narkulov, Murat ; Pavlík, Zdeněk (vedoucí práce) ; Münich, Daniel (oponent) ; Fiala, Tomáš (oponent)
DEMOGRAFICKY PŘÍSTUP NA MĚŘENÍ LIDSKÉHO KAPITÁLU KAZACHSTÁNA Abstrakt Cílem práce je poskytnout čtenáři informaci o hodnotě lidského kapitálu v Kazachstánu na základě známé úrovně vzdělání a celoživotního příjmu z pracovního zařazení. Autor se snaží sestrojit reprodukční model lidského kapitálu ve spojitosti se změnou základních faktorů jako jsou demografické, politické a ekonomické změny, historický rozvoj a současná úroveň lidského kapitálu v Kazachstánu. Hlavním cílem této studie je určit hlavní složky rozvoje lidského kapitálu v Kazachstánu, zejména z demografického hlediska, prostřednictvím zhodnocení současné reprodukce lidského kapitálu v Kazachstánu. Výsledné odhady naznačují, že hodnota lidského kapitálu se během studovaného období (2003-2008) významně zvětšila a že překročila hodnotu fyzického kapitálu v zemi. Potenciál dalšího zvýšení lidského kapitálu v Kazachstánu v příštích letech je hodnocen jako velmi příznivý. Klíčová slova: lidský kapitál, kvalita populace, Kazachstán, demografie, populace v pracovním věku, vzdělání
Genetická struktura invazních populací savců na ostrovech
Loudová, Miroslava ; Černá Bolfíková, Barbora (vedoucí práce) ; Hájková, Petra (oponent)
Biologickou invazi chápeme jako zavlečení (introduction), ustálení se (establishment) a rozšíření (spread) organismu do nové, pro druh nepůvodní oblasti. Jedná se o přirozený proces, který je výrazně znásoben činností člověka a je jedním z faktorů ohrožujících biologickou diverzitu a stabilitu přirozených ekosystémů. Porozumět vývoji i současnému stavu invazních populací je důležité zejména při plánování projektů na vyhubení invazních druhů z určité oblasti, aby se zabránilo jejich negativnímu vlivu na prostředí. Jednou z možností výzkumu současného stavu invazních populací i jejich historie je analýza genetického materiálu. Tato bakalářské práce shrnuje dosavadní poznatky o invazních populacích malých savců na ostrovech, se zaměřením právě na genetické studie. Konkrétně se jedná o studie potkanů obecných (Rattus norvegicus) na ostrově Moturemu a pěti souostroví u pobřeží Bretaně; krys obecných (Rattus rattus) na ostrově Guadeloupe, Congo Cay, Madagaskar, na souostroví Sainte Anne a Kanárských ostrovech; krys ostrovních (Rattus exulans) na ostrově Tatiaroa; myší domácích (Mus musculus) na ostrově Marion; myší západoevropských (Mus musculus domesticus) na Kerguelenových ostrovech; veverek obecných (Sciurus vulgaris) na ostrově Jersey; ježků západních (Erinaceus europaeus) na Novém Zélandu; rejsků malých...
Demographic Security of Developed Countries
Alexa, Jan ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
Práce se nabízí ucelený systémový pohled na problém demografickou bezpečnost.. Hlavním cílem je vytvořit rámec, pomocí něhož by bylo možné evaluovat míru rizika vyplývající z populační struktury a demografických změn pro vyspělé státy. V práci jsou postupně identifikovány klíčové proměnné pro demorafickou bezpečnost, načrtnuty jejich vzájemné relace a navrhnut způsob operacionalizace. Klíčová slova: demografie, bezpečnost, policymaking
Depopulace ruského Dálného východu a federální migrační politika
Andrle, Jakub ; Litera, Bohuslav (vedoucí práce) ; Horák, Slavomír (oponent)
Práce si klade za cíl analyzovat současnou demografickou a migrační situaci ruského Dálného východu. První kapitola práce zkoumaný region geograficky vymezuje a představuje jeho hlavní ekonomická specifika. Druhá kapitola nabízí podrobnější demografický profil regionu v kontextu populačního vývoje Ruské federace. Posuzuje tempo vylidňování ruského Dálného východu od začátku 90. let 20. století, zabývá se směry a dynamikou migračních procesů na území okruhu a snaží se stanovit základní příčiny jeho pokračující depopulace. Třetí kapitola je věnována novodobé historii osídlování ruského Dálného východu. Předmětem zájmu této části práce je zejména vývoj kolonizační a přesídlenecké politiky státu ve vztahu k východním periferiím od konce 19. století do pádu Sovětského svazu. Čtvrtá kapitola práce se zabývá problematikou současné čínské migrace na území ruského Dálného východu. Hlavní pozornost je věnována fenoménu takzvané "demografické expanze" Číny a perspektivám širšího využití čínské pracovní síly v dohledné budoucnosti. Závěrečná kapitola představuje probíhající státní přesídlovací program zaměřený na ruské krajany. Zaměřuje se přitom na motivace státu k samotnému zahájení programu, hodnotí jeho dosavadní úspěšnost a naznačuje možné další směřování ruské migrační politiky.
Ochranářská genetika rysa ostrovida v Západních Karpatech
Ungrová, Lenka ; Hulva, Pavel (vedoucí práce) ; Kaňuch, Peter (oponent)
Robustní monitoring spolu s genetickými analýzami populací velkých šelem je důležitým nástrojem pro účinnou ochranu a management jednotlivých druhů. Tato práce si klade za cíl vůbec poprvé geneticky zmapovat celou slovenskou populaci rysa ostrovida, a to za použití celkem 15 mikrosatelitových lokusů. Neinvazivní genetika je účinným prostředkem pro genetický výzkum druhů s velkými domovskými okrsky a nízkou populační hustotou. Z tohoto důvodu byly v této práci zpracovány vzorky trusu, srsti, moči a bukálních stěrů získané v terénu, doplněné o tkáně z uhynulých jedinců. V průběhu let 2017-2019 bylo získáno celkem 187 vzorků, z nichž se podařilo získat 59 genotypů. Z úspěšně genotypovaných vzorků byly vyřazeny dva v terénu chybně determinované vzorky, které patřily kočce divoké. Data získaná z projektu Veľké šelmy 2 byla pro analýzy populační genetiky a demografie doplněna o 98 genotypů z projektu Šelmy SKCZ ve spolupráci s ÚBO AV ČR. Z celkového datasetu 155 genotypů bylo detekováno 68 jedinců rysa ostrovida. Analýza příbuznosti odhalila celkem 67 signifikantních příbuzenských vztahů 1. stupně a 9 signifikantních vztahů 2. stupně. Slovenská populace má dle výsledků této práce třetí nejnižší genetickou diverzitu ve srovnání se všemi evropskými autochtonními populacemi a nižší genetickou diverzitu než...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 411 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.