Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 237 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Zjišťování klimatických vlivů na degradaci různých typů fotovoltaických článků
Peroutka, Tomáš ; Jandová, Kristýna (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
V této práci je pojednáváno o fotovoltaických článcích. Jsou zde rozebrány i základní pojmy zdroje záření pro sluneční články. Obsahem je nahlédnutí do problematiky polovodičů a historie a vývoj FV článků. Nemalá část se zaobírá možnou degradací fotovoltaických článků. V jedné z kapitol je snaha přiblížit některé druhy fotovoltaických článků a popis výroby těchto modulů. Praktická část se zaobírá samotnou degradací fotovoltaických modulů a jeho vyhodnocením.Následně se srovnává s udávanými hodnotami od výrobce.
Degradace solárních panelů
Poledník, Tomáš ; Křivík, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce byla zaměřena na konstrukční technologii solárních modulů a problematiku indukované degradace vlivem potenciálu. Specifikuje klíčovou problematiku a možné prvky ovlivňující působení prostředí vzhledem k možným příčinám vzniku degradace. Obsahuje popis měření polykrystalických a monokrystalických technologií odolných vůči svodovému potenciálu. Dále bylo provedeno měření na vybraných testovacích kusech, které byly postihnuty degradací výkonu.
Měření hodnot R, L, C na komponentech zadaného el.obvodu
Pokorný, Marek ; Vítek, Ondřej (oponent) ; Veselka, František (vedoucí práce)
Cílem této práce je informovat čitatele o možnosti a vlastnostech měřícího přístroje 7600 Precision LCR Meter a dále pak o měření paramerů R,L,C na komponentech elektrického stoje ,zvláště pak na kluzných kontaktech,s kterými tato práce seznamuje a jak jsou jejich parametry důležité pro správnou funkčnost elektrického stroje v němž jsou instalovány.Osnova práce vychází hlavně z manuálu k přístroji 7600 Precision LCR Meter a dále pak z publikace Kluzný kontakt v elektrických strojích - Doc. Veselka, Doc. Chmelík.
Porovnání parametrů vybraných typů komerčních lithium-iontových baterií
Špina, Martin ; Libich, Jiří (oponent) ; Bača, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá principem funkce lithium iontových baterií, hodnotí jejich charakteristické vlastnosti, vývoj, výhody a nevýhody. Jsou probírány také technologické postupy a používané materiály při jejich výrobě a recyklaci. V praktické části pak bylo provedeno měření kapacit jednotlivých baterií různých typů Li-ion baterií při různých zátěžných proudech. Bylo provedeno také cyklování baterií a vyhodnocení poklesu kapacity a dalších parametrů. Elektrochemická impedanční spektroskopie byla naměřena u článků v neopotřebeném stavu, pro účely porovnání různých druhů baterií a ve stavu po provedení určitého počtu cyklů.
Dlouhodobé testy pro ověření odolnosti nátěrových hmot v různých nepříznivých prostředích simulujících reálné vlivy
Hudečková, Petra ; Vacula, Miroslav (oponent) ; Bydžovský, Jiří (vedoucí práce)
Cementotřískové desky obsahují organickou bázi a jejich použitím v exteriéru podléhají degradaci vlivem povětrnostních podmínek, jako je mráz, chemické rozmrazovací látky, chemické látky (např. siřičitany). Právě z důvodu použití organické báze v matrici desek mohou být k degradaci náchylnější, než materiály na anorganické bázi. Degradaci lze do jisté míry eliminovat vhodnou povrchovou úpravou desky, která omezuje přímé působení agresivních vlivů na desku a prodlužuje tak její životnost. V porovnání s cementotřískovými deskami jsou povrchové úpravy na polymerní bázi náchylnější i na působení některých dalších nepříznivých podmínek, jako např. UV záření. V teoretické části diplomové práce je rozebráno rozdělení povrchových úprav a způsob jejich degradace při působení agresivních prostředí v reálných konstrukcích. V experimentální části je pak proveden výběr vhodných metodických postupů pro ověření rezistence nátěrových systémů cementotřískových desek. Následně bylo realizováno zkoušení a srovnání fyzikálně-mechanických i estetických vlastností různých typů nátěrů včetně provedení spektrofotometrického vyhodnocení změn barevného odstínu pro jednotlivá agresivní prostředí a mikrostrukturní posouzení vybraných typů povrchových úprav pomocí optického a elektronového mikroskopu.
Vyhodnocení závlahy travnatých ploch postřikem
Pokorný, Petr ; Kroulík, Jan (oponent) ; Králová, Helena (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením závlahy travnatých ploch postřikem. Cílem práce je otestovat používané a nové trysky na postřikovači TORO S850. Práce obsahuje metodiku testování trysek a vyhodnocení výsledků měření. V závěru jsou porovnány naměřené hodnoty a zjištěny rozdíly v rovnoměrnosti distribuce závlahové vody mezi testovanými tryskami.
Study of the degradation of Li-ion batteries using electrochemical and other nondestructive methods
Gavalierová, Veronika ; Binar, Tomáš (oponent) ; Kazda, Tomáš (vedoucí práce)
This bachelor thesis is focused on the study of the degradation of Li-ion cells, using non-destructive methods. The theoretical part contains the basic issues of the technology, basic concepts and knowledge. Next, we move on to the practical part, where we verify the described methods in practice.
Studium degradace glyfosátu ve vodách s využitím plazmatu
Vašinková, Alena ; Vávrová, Milada (oponent) ; Mravcová, Ludmila (vedoucí práce)
Práce se zabývá aktuálním problémem narůstajících koncentrací glyfosátu v podzemních a odpadních vodách z důvodu nedostatečné účinnosti daných metod využívaných na čistírnách odpadních vod. Z tohoto hlediska je nutné vyvíjet nové metody a technologické procesy, které by mohly účinně odstranit glyfosát z vod. Doposud využívané metody v čistírnách odpadních vod by měly být nahrazeny nebo doplněny pomocí pokročilých oxidačních procesů. Praktická část této práce se věnuje glyfosátu a jeho degradaci ve vodách pomocí plazmatu. Během aplikace plazmatu byly postupně odebírány vzorky, které se dále vyhodnocovaly pomocí LC/MS vybrané jako vhodné analytické metody. Cílem této práce bylo zjistit účinnost plazmatu ve vodách s příměsí glyfosátu.
Porovnání různých typů komerčních lithium-iontových baterií a jejich vlastností při nízkých teplotách
Bičák, Tomáš ; Máca, Josef (oponent) ; Libich, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou lithium-iontových baterií. Popisuje vývoj, technologie a používané materiály. V diplomové práci je popsán operační princip, charakteristické vlastnosti, výhody a nevýhody. Práce je zaměřena na charakteristické vlastnosti komerčních lithium-iontových baterií za standartních podmínek a za snížené teploty. Za snížené teploty se pozorují změny vlastností vlivem nízkých teplot. Dále v této práci porovnávají naměřené hodnoty s hodnotami uváděnými výrobci.
Tryskání suchým ledem v průmyslové praxi
Konečná, Eva ; Máša, Vítězslav (oponent) ; Kuba, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou tryskání suchým ledem a jeho využitím v průmyslové praxi. Jsou zde popsány základní informace o suchém ledu, stejně jako přehled praktického použití tryskání suchým ledem v různých odvětvích průmyslu. Hlavní část práce se zaměřuje na studium degradace suchého ledu na základě několika experimentů a pozorování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 237 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.