Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 232 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.04 vteřin. 
Zjišťování klimatických vlivů na degradaci různých typů fotovoltaických článků
Peroutka, Tomáš ; Jandová, Kristýna (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
V této práci je pojednáváno o fotovoltaických článcích. Jsou zde rozebrány i základní pojmy zdroje záření pro sluneční články. Obsahem je nahlédnutí do problematiky polovodičů a historie a vývoj FV článků. Nemalá část se zaobírá možnou degradací fotovoltaických článků. V jedné z kapitol je snaha přiblížit některé druhy fotovoltaických článků a popis výroby těchto modulů. Praktická část se zaobírá samotnou degradací fotovoltaických modulů a jeho vyhodnocením.Následně se srovnává s udávanými hodnotami od výrobce.
Degradace solárních panelů
Poledník, Tomáš ; Křivík, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce byla zaměřena na konstrukční technologii solárních modulů a problematiku indukované degradace vlivem potenciálu. Specifikuje klíčovou problematiku a možné prvky ovlivňující působení prostředí vzhledem k možným příčinám vzniku degradace. Obsahuje popis měření polykrystalických a monokrystalických technologií odolných vůči svodovému potenciálu. Dále bylo provedeno měření na vybraných testovacích kusech, které byly postihnuty degradací výkonu.
Měření hodnot R, L, C na komponentech zadaného el.obvodu
Pokorný, Marek ; Vítek, Ondřej (oponent) ; Veselka, František (vedoucí práce)
Cílem této práce je informovat čitatele o možnosti a vlastnostech měřícího přístroje 7600 Precision LCR Meter a dále pak o měření paramerů R,L,C na komponentech elektrického stoje ,zvláště pak na kluzných kontaktech,s kterými tato práce seznamuje a jak jsou jejich parametry důležité pro správnou funkčnost elektrického stroje v němž jsou instalovány.Osnova práce vychází hlavně z manuálu k přístroji 7600 Precision LCR Meter a dále pak z publikace Kluzný kontakt v elektrických strojích - Doc. Veselka, Doc. Chmelík.
Porovnání parametrů vybraných typů komerčních lithium-iontových baterií
Špina, Martin ; Libich, Jiří (oponent) ; Bača, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá principem funkce lithium iontových baterií, hodnotí jejich charakteristické vlastnosti, vývoj, výhody a nevýhody. Jsou probírány také technologické postupy a používané materiály při jejich výrobě a recyklaci. V praktické části pak bylo provedeno měření kapacit jednotlivých baterií různých typů Li-ion baterií při různých zátěžných proudech. Bylo provedeno také cyklování baterií a vyhodnocení poklesu kapacity a dalších parametrů. Elektrochemická impedanční spektroskopie byla naměřena u článků v neopotřebeném stavu, pro účely porovnání různých druhů baterií a ve stavu po provedení určitého počtu cyklů.
Dlouhodobé testy pro ověření odolnosti nátěrových hmot v různých nepříznivých prostředích simulujících reálné vlivy
Hudečková, Petra ; Vacula, Miroslav (oponent) ; Bydžovský, Jiří (vedoucí práce)
Cementotřískové desky obsahují organickou bázi a jejich použitím v exteriéru podléhají degradaci vlivem povětrnostních podmínek, jako je mráz, chemické rozmrazovací látky, chemické látky (např. siřičitany). Právě z důvodu použití organické báze v matrici desek mohou být k degradaci náchylnější, než materiály na anorganické bázi. Degradaci lze do jisté míry eliminovat vhodnou povrchovou úpravou desky, která omezuje přímé působení agresivních vlivů na desku a prodlužuje tak její životnost. V porovnání s cementotřískovými deskami jsou povrchové úpravy na polymerní bázi náchylnější i na působení některých dalších nepříznivých podmínek, jako např. UV záření. V teoretické části diplomové práce je rozebráno rozdělení povrchových úprav a způsob jejich degradace při působení agresivních prostředí v reálných konstrukcích. V experimentální části je pak proveden výběr vhodných metodických postupů pro ověření rezistence nátěrových systémů cementotřískových desek. Následně bylo realizováno zkoušení a srovnání fyzikálně-mechanických i estetických vlastností různých typů nátěrů včetně provedení spektrofotometrického vyhodnocení změn barevného odstínu pro jednotlivá agresivní prostředí a mikrostrukturní posouzení vybraných typů povrchových úprav pomocí optického a elektronového mikroskopu.
Operativní diagnostika při regeneraci bytového domu
Kunc, Vojtěch ; Láník, Jaromír (oponent) ; Schmid, Pavel (vedoucí práce)
Práce se věnuje hodnocení existující konstrukce s primárním zaměřením na historii budovy, provedených zásahů do její konstrukce, návrhů statických zajištění a návrhu prodloužení životnosti budovy.
Studium degradace glyfosátu ve vodách s využitím plazmatu
Vašinková, Alena ; Vávrová, Milada (oponent) ; Mravcová, Ludmila (vedoucí práce)
Práce se zabývá aktuálním problémem narůstajících koncentrací glyfosátu v podzemních a odpadních vodách z důvodu nedostatečné účinnosti daných metod využívaných na čistírnách odpadních vod. Z tohoto hlediska je nutné vyvíjet nové metody a technologické procesy, které by mohly účinně odstranit glyfosát z vod. Doposud využívané metody v čistírnách odpadních vod by měly být nahrazeny nebo doplněny pomocí pokročilých oxidačních procesů. Praktická část této práce se věnuje glyfosátu a jeho degradaci ve vodách pomocí plazmatu. Během aplikace plazmatu byly postupně odebírány vzorky, které se dále vyhodnocovaly pomocí LC/MS vybrané jako vhodné analytické metody. Cílem této práce bylo zjistit účinnost plazmatu ve vodách s příměsí glyfosátu.
Porovnání různých typů komerčních lithium-iontových baterií a jejich vlastností při nízkých teplotách
Bičák, Tomáš ; Máca, Josef (oponent) ; Libich, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou lithium-iontových baterií. Popisuje vývoj, technologie a používané materiály. V diplomové práci je popsán operační princip, charakteristické vlastnosti, výhody a nevýhody. Práce je zaměřena na charakteristické vlastnosti komerčních lithium-iontových baterií za standartních podmínek a za snížené teploty. Za snížené teploty se pozorují změny vlastností vlivem nízkých teplot. Dále v této práci porovnávají naměřené hodnoty s hodnotami uváděnými výrobci.
Tryskání suchým ledem v průmyslové praxi
Konečná, Eva ; Máša, Vítězslav (oponent) ; Kuba, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou tryskání suchým ledem a jeho využitím v průmyslové praxi. Jsou zde popsány základní informace o suchém ledu, stejně jako přehled praktického použití tryskání suchým ledem v různých odvětvích průmyslu. Hlavní část práce se zaměřuje na studium degradace suchého ledu na základě několika experimentů a pozorování.
Materiály pro výrobu strun pro hudební nástroje
Krhut, Štěpán ; Němec, Karel (oponent) ; Molliková, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o materiálech použitých při výrobě strun pro hudební nástroje a jejich ochraně vůči opotřebení. V úvodní části je zmíněn vývoj a historie strun, dále je potom vysvětlen fyzikální podstata kmitání. Další část popisuje samotnou konstrukci a výrobu struny. V této práci jsou také vyzdviženy a mnohokrát zmiňovány struny kytarové, protože jsou výrobci díky rozmanitým technikám hraní tlačeni řešit různorodé a vysoké požadavky na tyto struny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 232 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.