Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,520 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.04 vteřin. 
Tvorba znalostní databáze pro světelnou techniku s možností expertního zpracování dotazů
Krbal, Michal ; Sokanský, Karel (oponent) ; Gašparovský, Dionýz (oponent) ; Baxant, Petr (vedoucí práce)
Předložená práce tvoří komplexní návod pro tvorbu databázového systému určeného pro světelnou techniku. V práci jsou nejprve uvedeny důležité statické i dynamické parametry světelných zdrojů a svítidel, které jsou doplněny naměřenými hodnotami, relacemi a vzájemnými vazbami. Další kapitola je věnována popisu dosahovaných parametrů, konstrukčního řešení, historického a předpokládaného vývoje jednotlivých zástupců světelných zdrojů. Je zde popsán současný stav používaných datových formátů pro popis svítidel a možnosti popisu světelných zdrojů. Jako výsledek práce je vytvořen databázový systém pro sběr, třídění, vyhledávání a sofistikované porovnání parametrů světelných zdrojů a svítidel.
CMS framework
Tomek, Jiří ; Mazal, Zdeněk (oponent) ; Jurka, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a popisem frameworku pro tvorbu internetových redakčních systémů. Framework je implementován za použití jazyka PHP5 a databáze MySQL 4.1. Má za cíl zjednodušit vytváření rozmanitých webových prezentací za použití jednoduchých principů, které se v podobných projektech objevují. Blíže se zde seznámíme s fází návrhu celého systému za použití UML a rozebereme volbu použitých technologií. Dále jsou zde popsány principy funkce celého systému, jeho struktura a použité technologie. Pro praktické použití obsahuje tato práce i ukázkovou implementaci rozšíření systému.
Extension Program Module for Database Server of Geotechnical Tests
Knoteková, Hana ; Luhan, Jan (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
In my bachelor thesis we focus on creating new functionalities in an existing database. Specifically, on the control of tests, samples and tasks. Creating a WEB interface. Design and prepare reports for the WEB interface. The aim of my bachelor thesis is to design a solution how I would like to perform a certain functionality from the customer solved.
Analýza a agregace dat Parlamentu ČR
Talašová, Irena ; Burget, Radek (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit různé statistiky a přehledy o fungování Parlamentu ČR v rámci jeho legislativní činnosti. Data pro tyto statistiky jsou získávána ze stránek Parlamentu a ukládána do databáze. Uživateli jsou výsledky prezentovány především ve formě tabulek, grafů a dalších metod na veřejně přístupné webové stránce. Výsledky by měly být co nejpřehlednější, nejsrozumitelnější a poskytovat zajímavé a netradiční informace.
Informační systém pro správu testů
Novák, Miroslav ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Cílem této práce je specifikovat, navrhnout a implementovat informační systém pro správu testů, který bude fungovat jednak samostatně a jednak v rámci platformy Testos. Zvolený problém byl vyřešen vytvořením klientské webové aplikace a implementací webové služby pomocí REST API, která zajišťuje interoperabilitu s jinými nástroji. Vytvořené řešení umožňuje řídit základní proces testování, který sestává ze správy projektů, správy testovacích požadavků, správy testovacích sad a případů a správy jednotlivých testovacích běhů.
Návrh databáze pro vybranou společnost
Novák, Tomáš ; Klusák, Aleš (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh databázového systému pro vybranou společnost, který má zefektivnit vnitřní procesy ve společnosti. První část nastiňuje teoretické poznatky týkající se této práce. Dále obsahuje analýzu společnosti, pro níž je systém navržen a nakonec návrh celého systému.
Slovník pro mobilní zařízení s OS Android
Damborský, Tomáš ; Kouřil, Jan (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací slovníkové aplikace pro mobilní zařízení s Android OS. Klíčovou vlastností aplikace je možnost provádět fulltextové vyhledávání. Toho je dosaženo použitím SQLite databáze s rozšířením Full Text Search. SQLite databáze jsou generovány ze zdrojových lexikálních dat ve formátu Lexical Markup Framework.
Programová podpora pro projektového manažera
Zatloukal, Tomáš ; Heinz, Vít (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou podpůrného software, který má za úkol usnadňovat řízení servisních projektů v brněnské pobočce společnosti Siemens. Tento systém bude ve firmě sloužit pracovníkům managementu jako podpůrný nástroj, který aktuálně není k dispozici. Výstupem mé práce bude nejen návrh, ale také fungující a odzkoušený systém vytvořený v programech Microsoft Excel a Visual basic for applications.
Online nástroj pro průběžné sledování a zpracovávání výsledků z vyhledávacích strojů
Sedlář, Petr ; Samek, Jan (oponent) ; Martínek, Zdeněk (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat aplikaci, která snadno, rychle a efektivně zjistí pozice ve vyhledávačích pro zadané www stránky a jejich klíčová slova. Aplikace je přístupná přes webové rozhraní a umožňuje porovnávat výpisy pozic z archívu, porovnávat výsledky v grafech, zasílat emailem pdf soubory s pravidelnými výpisy výsledků atd. S pozicemi www stránek je také sledován počet odkazů vybraného slova u daného vyhledávače. Aplikace dále umožňuje zobrazovat změny pozic oproti minulým výpisům. Výsledky lze rovněž ukládat jako PDF dokumenty a snadno tak archivovat na osobním stolním počítači, pokud uživateli nevyhovuje práce online.
Doplněk k softwaru pro motoristické závody
Schneiderka, Dominik ; Macho, Tomáš (oponent) ; Štohl, Radek (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zprovoznění komunikace se zobrazovací jednotkou skrz rozhraní RS-485 (scoreboard) a vytvořit aplikaci pro hlasatele. Zabudování komunikace se zobrazovací jednotkou do existujícího programového řešení Regularity Rally a zároveň oprava zásadních chyb tohoto programu. Pro správné fungování bylo potřeba pozměnit existující databázový model. Veškeré programy byly vytvářeny ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2017, za použití programovacího jazyka C#. Databázový model byl vyvíjen za použití MySQL.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,520 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.