Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 553 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Novostavba rodinného domu v Troskotovicích
Slunečková, Eliška ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Cílem dané bakalářské práce je navrhnout novostavbu pasivního rodinného domu. Navrhovaná stavba se nachází v Troskotovicích na rovinném pozemku. Rodinný dům sestává ze dvou částí: dvoupodlažní se sedlovou střechou a jednopodlažní s pultovou střechou. Dům je rozdělen na technickou zónu v severní a východní části prvního nadzemního podlaží, společenskou v jižní části prvního nadzemního podlaží a klidovou v druhém nadzemním podlaží. Rodinný dům je navržen jako sloupková dřevostavba s trámovými stropy a krovem. Jako základová konstrukce je navržena základová deska. První část bakalářské práce se věnuje architektonicko-stavebnímu řešení, které obsahuje návrh architektonického, konstrukčního řešení s potřebnými výpočty včetně posouzení akustiky, energetické náročnosti, osvětlení, proslunění a požárně bezpečnostního řešení. Druhá část bakalářské práce obsahuje návrh technických zařízení budov s podrobnějším návrhem vzduchotechniky. Pro vytápění a ohřev pitné vody bylo navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda. Jako distribuční systém vytápění bylo vybrán systém stěnového vytápění. Je řešeno i nakládání s dešťovými vodami. Dešťové vody budou ze střech odváděny do akumulační nádrže. Následně budou použity ve vnitřním odděleném dešťovém vodovodu na zalévání a splachování WC. Ostatní dešťová voda bude zasakována na pozemku.
Ekonomické hodnocení dřevostaveb
Gregorová, Lucie ; Aigel, Petr (oponent) ; Výskala, Miloslav (vedoucí práce)
Cílem práce je porovnání rámové konstrukce dřevostavby a zděné stavby v rámci první a druhé fáze životního cyklu stavby. Vybranými faktory těchto fází jsou náklady a časová náročnost konstrukcí, porovnání hmotností konstrukcí, tepelně izolační vlastnosti a požární odolnost konstrukcí. Dále jsou srovnány náklady na výstavbu a doba výstavby dřevostavby a zděné stavby.
Ekonomické zhodnocení dřevostavby a její možné adaptace
Mišúth, Marek ; Aigel, Petr (oponent) ; Výskala, Miloslav (vedoucí práce)
Hlavním cílem bakalářské práce je porovnání materiálu ve vybraných částechdřevostavby a nalezení jejich nejvhodnějších variant. Vybrané materiály jsousrovnávaný dle jejich ekonomických, ekologických a tepelně technických vlastnostíkonstrukci.
Rodinný dům
Chovancová, Andrea ; Majsniar, Michal (oponent) ; Bečkovský, David (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu. Dům je určen pro čtyřčlennou rodinu a je navržen na rovinném pozemku v obci Klimkovice. Objekt je jednopodlažní bez podsklepení. Vstup do objektu je ze severozápadní strany. Hlavní pobytové místnosti jsou situovány na jihozápad. Součástí objektu je garáž o jednom parkovacím stání. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou navrženy z masivních dřevěných panelů NOVATOP SOLID 124 mm. Konstrukce střechy je tvořena z části dřevěnými příhradovými vazníky a z druhé části dřevěnými lepenými lamelovými nosníky GL28H. Dům je zastřešen pultovou střechou, sklony střešních rovin jsou 5° a 8°.
Rodinný dům
Stehlíková, Barbora ; Vlach, František (oponent) ; Bečkovský, David (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu. Ten je navržen na mírně svažitém pozemku v klidné okrajové části Frenštátu pod Radhoštěm. Objekt je obdélníkového půdorysu, nepodsklepený a má dvě podlaží. Je součástí větší zahrady s jedním parkovacím stáním na okraji pozemku. Nosná konstrukce je tvořena dřevěným skeletem. Obvodové stěny jsou zhotoveny ze slaměných balíků. Venkovní povrchová úprava je tvořena vápennou omítkou, okna i dveře jsou dřevěná, sedlová střecha s vikýřem je pokryta štípaným šindelem. Sklon střešní roviny je 45°. V objektu se nachází jedna bytová jednotka tvořená obývací místností s kuchyňským koutem, pracovnou, třemi ložnicemi, šatnou a dvěma koupelnami. Vnitřní povrchová úprava je tvořena hliněnou omítkou. Většina dřevěných prvků včetně stropu zůstane viditelná. Střecha bude zateplena ovčí vlnou a opatřena dřevěným podhledem. Při návrhu dřevostavby byl kladen důraz na využití přírodních materiálů.
Rodinný dům
Fazekas, Dávid ; Žižka, Lukáš (oponent) ; Vajkay, František (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je dřevostavba dvoupatrového, nepodsklepeného rodinného domu. Stavební pozemek se nachází v Brně. Rodinný dům je navržen s ohledem na okolní výstavbu a danou lokalitu. Objekt bude sloužit pro bydlení pětičlenné rodiny. Dům je téměř obdelníkového půdorysu. Hlavní vstup a vjezd do objektu je v úrovni 1NP. Svislé stěny jsou tvořeny dřevěným rámem s tepelnou izolací opláštěné z obou stran dřevoštěpkovými a sádrokartonovými deskami. Stropní konstrukce je z dřevěných trámů s vloženou izolací. Rodinný dům tvoří dvě šikmé jednoplášťové střešní plochy pultové střechy. Projekt byl zpracován pomocí počítačového programu Nemetschek Allplan.
Problematika určení hodnoty u staveb pro sport a rekreaci
Kučera, Patrik ; Vítková, Eva (oponent) ; Puchýř, Bohumil (vedoucí práce)
Tato diplomová práce s názvem Problematika určení hodnoty u staveb pro sport a rekreaci se zabývá zjištěním případného rozdílu mezi cenou dodávky stavby a hodnotou stavby. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje hodnotu a cenu, dále pak popisuje možnosti stanovení ceny stavby. V praktické části je rozebrána nabídková cena od zhotovitele a na základě tržního porovnání je stanovena hodnota vybrané stavby pro sport a rekreaci. Vybraná stavba pro sport a rekreaci je nově vybudovaná dřevostavba v obci Loučná nad Desnou, v části Kouty nad Desnou. Cílem této práce je stanovení ceny dodávky stavby, její porovnání s určenou hodnotou a následně posoudit existenci případného rozdílu.
Mateřská škola v Novém Jičíně
Stančík, Adam ; Vlach, František (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Jednopodlažní objekt mateřské školy v Novém Jičíně s plochou vegetační střechou. Objekt se nachází na rovinném pozemku. Mateřská škola je nepravidelného tvaru připomínající písmene C. Konce objektu jsou propojeny spojovacím krčkem, který je mírně zapuštěn do země. Ze strany vnitrobloku je krček po celé výšce zahrnut nasypanou zemino. Fasáda do vnitrobloku je řešena jako vertikální zahrada - zelená fasáda.
Architektura soudobého rodinného domu v Beskydech
Mrva, Kamil ; Žabičková, Ivana (oponent) ; Peřinková, Martina (oponent) ; Rak, Milan (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá tématem architektury soudobého rodinného domu v Beskydech. V úvodu této práce je popsáno území včetně dokumentu Chráněné krajinné oblasti (CHKO). V posledním období několika let je toto téma velice diskutované mezi architekty a projektanty v dané oblasti. Na území CHKO je dlouhodobě patrná soudobá architektonická stagnace, neboť v dané oblasti kvalitní architektura na jen trochu vyšší úrovni nemá možnost vznikat jinak, než v konfliktu s devastující politikou CHKO Beskydy. Cílem práce jsou zásady jak vytvořit soudobý rodinný dům v Beskydech. Experimentální ověření práce je popsáno na návrhu a realizaci rodinného domu na Prostřední Bečvě. Tato disertační práce, včetně analýzy získaných poznatků, sběru informací, odborných posouzení, soudně znaleckých posudků, se stala důležitou součástí inženýrské činnosti, při schvalování daného projektu mezi institucemi státní správy.
Ekonomické hodnocení dřevostaveb
Gáliková, Eva ; Aigel, Petr (oponent) ; Výskala, Miloslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá porovnáním dřevostavby a zděné stavby v provozní a likvidační fázi životního cyklu. Konstrukce jsou porovnávány z hlediska tepelně technických vlastností, akustických vlastností, požární odolnosti, životnosti a vlivu na životní prostředí. Dále je porovnána náročnost na výstavbu a demolici z hlediska nákladů, časové náročnosti a jednotlivých hmotností.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 553 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.