Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Povědomí o silovém, kondičním tréninku v basketbale juniorů
Petřík, Ladislav ; Jurková, Kateřina (vedoucí práce) ; Hrabík, Jan (oponent)
Název: Povědomí o silovém, kondičním tréninku v basketbale juniorů Cíle: Cílem bakalářské práce je zjistit, do jaké míry trenéři juniorských basketbalových kategorií využívají a pracují se silovým kondičním tréninkem. Hodnoceno bude zejména, v jakém období sezony tento trénink využívají, na jaký druh síly se primárně zaměřují Upřesnit, jakou formou s touto metodou pracují a zda u svých svěřenců registrují posun v jejich herních činnostech vlivem využívání silového tréninku. Zároveň jsou zde uvedena cvičení, určené pro rozvoj těchto specifických sil. Metody: V práci je využita metoda dotazníku. Dotazník je tvořen otázkami, ve kterých se dotazuji na zkušenosti basketbalových trenérů se silovým tréninkem a v jaké částí ročního tréninkového období ho užívají nejvíce. Dotazník je doplněn metodou rozhovoru (interview). Výsledky jsou názorně zpracovány pomocí grafů a věcně okomentovány. Dotazník předkládám jednotlivým klubům a jeho vyplnění je anonymní. Výsledky: Po zjištění teoretických východisek z literatury a po zpracování výsledků z dotazníkového šetření bylo zjištěno povědomí trenérů mládeže basketbalu o silovém tréninku basketbalu. Bylo zjištěno, že silový trénink je využíván hlavně v přípravném období sezony. U hráčů trenéři často pozorují posuny v kondici po absolvování silové přípravy. Klíčová...
Vliv sportovního aerobiku na držení těla a svalové rovnováhy
Papežová, Veronika ; Prajerová, Květa (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Název: Vliv sportovního aerobiku na držení těla a svalové rovnováhy Cíl práce: Cílem této diplomové práce je zjištění, jak sportovní aerobik na vrcholové úrovni u dívek s více jak desetiletou závodní činností ovlivňuje vybrané svalové skupiny a držení těla. Práce porovnává výsledky dívek cvičící aerobik s výsledky dívek stejné věkové kategorie, které se pohybovým aktivitám věnují pouze v hodinách školní tělesné výchovy. Charakteristika práce: Diplomová práce pojednává o vlivu sportovního aerobiku na správné držení těla. Podklady pro tuto práci byly získány testováním zkrácených a oslabených vybraných svalových skupin. Byly porovnány dvě skupiny dívek. První skupinu tvořila děvčata, která reprezentují Českou republiku na mezinárodních závodech a cvičí sportovní aerobik na vrcholové úrovni více jak deset let. Druhou skupinu tvořily probandky, které se pohybovým aktivitám věnují pouze ve školní tělesné výchově. Metody: V této práce byl použit kvalitativní výzkum a záměrný výběr testujících. Vybrané testy hodnotily držení těla dle Matthiase dle Haladové, Nechvátalové (1997) aa za pomocí spuštěné olovnice dle Kopeckého (2010) a testovací cviky na zkrácené a oslabené svalové skupiny dle Hoškové, Matoušové (2005). Závěr: Diplomová práce prokázala, že sportovní aerobik přetěžuje páteř v oblasti beder. Ve...
Design rehabilitačních pomůcek
Váňová, Anna
Obsahem práce je návrh designu rehabilitačních cvičebních pomůcek. Důležitým východiskem pro návrh je teoretická část, ve které je objasněn pojem a dělení rehabilitace se zaměřením na léčebnou rehabilitaci. Rešerše je orientovaná na cvičební pomůcky na trhu, využívané terapeuticky i k tréninku. Dále se práce zabývá problematikou balančního cvičení, jeho pozitivnímu dopadu na pohybový aparát a klinické indikaci. Krátce zmíněny jsou ergonomické aspekty těchto pomůcek. Praktická část popisuje proces navrhování balančních pomůcek a finální návrh je prezentován formou vizualizací 3D modelů a podklady pro výrobu funkčních modelů.
Vliv sportovního aerobiku na držení těla a svalové rovnováhy
Papežová, Veronika ; Prajerová, Květa (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Název: Vliv sportovního aerobiku na držení těla a svalové rovnováhy Cíl práce: Cílem této diplomové práce je zjištění, jak sportovní aerobik na vrcholové úrovni u dívek s více jak desetiletou závodní činností ovlivňuje vybrané svalové skupiny a držení těla. Práce porovnává výsledky dívek cvičící aerobik s výsledky dívek stejné věkové kategorie, které se pohybovým aktivitám věnují pouze v hodinách školní tělesné výchovy. Charakteristika práce: Diplomová práce pojednává o vlivu sportovního aerobiku na správné držení těla. Podklady pro tuto práci byly získány testováním zkrácených a oslabených vybraných svalových skupin. Byly porovnány dvě skupiny dívek. První skupinu tvořila děvčata, která reprezentují Českou republiku na mezinárodních závodech a cvičí sportovní aerobik na vrcholové úrovni více jak deset let. Druhou skupinu tvořily probandky, které se pohybovým aktivitám věnují pouze ve školní tělesné výchově. Metody: V této práce byl použit kvalitativní výzkum a záměrný výběr testujících. Vybrané testy hodnotily držení těla dle Matthiase dle Haladové, Nechvátalové (1997) aa za pomocí spuštěné olovnice dle Kopeckého (2010) a testovací cviky na zkrácené a oslabené svalové skupiny dle Hoškové, Matoušové (2005). Závěr: Diplomová práce prokázala, že sportovní aerobik přetěžuje páteř v oblasti beder. Ve...
Vliv sportovního aerobiku na držení těla
Papežová, Veronika ; Prajerová, Květa (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Magisterská práce pojednává o vlivu sportovního aerobiku na správné držení těla. Na základě testování budou srovnávány dvě skupiny probandek. Jedna skupina aktivně cvičí sportovní aerobik již několik let, do druhé skupiny budou zařazeny dívky, které sportují pouze rekreačně. První skupinu tvoří dívky, které reprezentují Českou republiku na mezinárodních závodech a cvičí sportovní aerobik v I. výkonnostní třídě. Druhá skupina probandek je složena ze studentek 3. ročníku Středního odborného učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364. Práce se zaměří na srovnání vlivu sportovního aerobiku na držení těla. Dále budou navrženy kompenzační cvičení, které napomohou odstranit svalovou dysbalanci. V práci budou představeny běžné cvičební pomůcky, jež mohou mít vliv na správné držení těla a mohou být použity při cvičeních nejen na tréninku sportovního aerobiku, ale také v rámci hodin školní tělesné výchovy.
Hodnocení využití pomůcek pro funkční trénink ve florbalu žen
Procházková, Jitka ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Jebavý, Radim (oponent)
Název: Hodnocení využití pomůcek pro funkční trénink ve florbalu žen Cíle: Hlavním cílem této práce je sestavit výběr vhodných funkčních cviků s cvičebními pomůckami u extraligového florbalového týmu žen. Zároveň zjistit expertní posouzení cviků kondičním trenérem a zhodnocení cviků hráčkami florbalu pomocí Borgovy škály. Metody: Pro sběr dat a získávání informací k bakalářské práci se využívalo následujících metod: dotazníkového šetření u hráček týmu a ústního sdělení při rozhovoru s kondičním trenérem. Zpracování dotazníků probíhalo v programu Microsoft Excel, zjištěné výsledky jsou vyjádřeny prostřednictvím grafů. Výsledky: Podle posouzení kondičního trenéra má každý vybraný funkční cvik s využitím pomůcek přínos pro hráčky florbalu. Bylo zjištěno, že florbalistky nepovažují funkční trénink s využitím pomůcek za příliš namáhavý, protože průměrně hodnotily cviky známkou 4 na Borgově škále. Vidíme jistou odlišnost v hodnocení hráček patřících do reprezentačního výběru na rozdíl od hráček, které mají zkušenosti pouze s ligovými starty. Nevidíme velkou odlišnost v hodnocení hráček podle věkové kategorie a podle délky florbalové praxe. Klíčová slova: funkční trénink, cvičební pomůcky, kondiční příprava, florbal, dotazník, Borgova škála
Využití psychomotoriky u dětí v batolecím věku
ŠŤASTNÁ, Barbora
Bakalářská práce se zabývá vytvořením metodické příručky obsahující edukační jednotky s psychomotorickým zaměřením pro cvičení rodičů s dětmi v batolecím věku a následnou aplikací těchto edukačních jednotek v kurzech cvičení rodičů s dětmi, které probíhalo pravidelně jednou týdně po dobu tří měsíců. Zpracování metodické příručky předchází souhrn teoretických poznatků z odborné literatury, který je náplní teoretické části práce. V praktické části se nachází výsledky zpracovaného dotazníkového šetření ohledně spokojenosti s touto metodickou příručkou a lekcemi podle ní vedenými, které potvrzují oba výzkumné předpoklady, které byly pro tuto práci stanoveny.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.