Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 137 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití multikriteriální analýzy pro hodnocení efektivnosti projektu lanové dráhy
Kotrla, Jakub ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Korytárová, Jana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá projektem lanové dráhy ve městě Vsetín. Teoretická část práce popisuje město, demografický vývoj i proměnu obrazu města. Praktická část se zabývá již zmíněným projektem lanové dráhy. Je rozdělena do několika částí. Úvodem praktické práce je multikriteriální posouzení variant lanovky, následující multikriteriálním posouzením variant dopravní obslužnosti sídliště Sychrov. Multikriteriální analýza je prováděna několika variantami výpočtů s cílem určit důležitost kritérií, vah a metod výpočtu. Následuje posouzení efektivnosti dopravních spojení metodou Cost Benefit Analysis – CBA. Tato metoda má za cíl určit nejefektivnější způsob přepravy cestujících a doporučit tak optimální variantu s ohledem nejen na příjmy a výdaje, ale také důležitou součást veřejných projektů, a to přínosy pro beneficienty.
Analýza prodejnosti vozidel
Hasmanová, Sabina Bohdana ; Leichmann, Marek (oponent) ; Vémola, Aleš (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je zaměřit se na zásadní vlivy prodejnosti vozidel v České republice z hlediska zásadních kritérií, kterými jsou například cena, spotřeba paliva, barva atd. Součástí práce budou přehledná dotazníková šetření. Průzkum ukáže žádanost osobních vozidel zpětně za posledních pět let, vznikne tím trend prodejnosti s náznakem budoucího vývoje.
Návrh metodiky výběru optimálních ekonomicko - provozních charakteristik dopravního letounu pro krátké a střední tratě
Mlýnek, Michal ; Šplíchal, Miroslav (oponent) ; Chlebek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o multikriteriálním výběru optimální varianty vhodného letounu na krátké a středně dlouhé tratě. Je zde učiněn náhled na strategie leteckých společností, které nepřímo vstupují do optimalizačního nástroje pro výběr. Dále práce popisuje kategorické rozdělení leteckých dopravců. V závěru je popsán detailněji samotný optimalizační nástroj a jeho postup při použití.
Hodnocení klienta banky
Richtrová, Kateřina ; Balada, Matěj (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možností využití nástrojů umělé inteligence jako prostředku pro podporu manažerského rozhodování v podniku. Práce obsahuje návrh modelu fuzzy logiky v MS Excel a MATLAB jako nástroje pro hodnocení bonity klienta banky pro poskytnutí úvěru.
The Application of Fuzzy Logic for Evaluation of the Service Profitability
Novák, Patrik ; Cikánek, Ondřej (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
The thesis focuses on evaluation of the scope of repairs of the mobile phones at Mobilshop Valenta Petr, in order to meet this objective, advanced modelling methods have been used – namely fuzzy logic. The goal of this thesis is to propose a software solution that would make processing of all service orders easier, faster and more accurate.
Národní cena České republiky za jakost.
Dočekal, Martin ; Musil, Martin (oponent) ; Fiala, Alois (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je seznámit se s podstatou soutěže „Národní cena České republiky za jakost“ a jejím působením na organizaci a její okolí. Práce je rozdělena do dvou částí, kdy první pojednává o faktických informacích týkajících se Ceny. Popisuje Cenu od počátku vzniku, její historii až do současnosti. Druhá část je zamyšlení nad vlivem této Ceny na organizaci, která ji získala, její zaměstnance, zákazníky, její postavení na trhu jak u nás, tak i v zahraničí.
Rozšiřování EU v kontextu finanční a ekonomické krize
Nguyen, Gary ; Malý, Martin (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozšiřování EU v kontextu dopadů finanční a následné ekonomické krize. Celá práce je rozdělena na jednotlivé kapitoly. První kapitola představuje příčiny vzniku a dopadů uvedených krizí. Následná kapitola se zaměřuje na představení historie vzniku EU a důvody jejího rozšiřování. Třetí kapitola práce představuje aktuální kandidátské a potenciální kandidátské země z hlediska jejich produktivity a vývoje vztahů s EU. Poslední kapitola pak identifikuje možná navrhovaná řešení a postoje vůči rozšiřování této jednoty. Dále je analyzován hlavní cíl práce. Závěr práce shrnuje poznatky celé práce.
Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení nabídek
Galina, Michal ; Doskočil, Radek (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje proces výběru a vyhodnocení nabídek na trhu realit. Cílem práce je výběr vhodného bytu pro klienty realitní společnosti M&M reality holding a.s. na základě stanovených kritérií a jejich vah za použití fuzzy logiky. Úkolem je tak navrhnout funkční, srozumitelný a přehledný model pro vyhodnocení nabídek realit s využitím fuzzy množin.
Vyhodnocení nabídek pomocí fuzzy logiky
Paulová, Martina ; Zervanová, Stanislava (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá vyhodnotením ponúk pomocou fuzzy logiky. Popisuje metódy a postup tvorby modelu. Cieľom je vytvoriť rozhodovací model, ktorý zjednoduší klientovi rozhodovanie medzi viacerými nehnuteľnosťami.
Návrh kritérií a tvorba metodiky pro stanovení výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech v konkrétních lokalitách
Tesařová, Zdeňka ; Mikš, Lubomír (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Superatová, Alena (vedoucí práce)
V dizertační práci je popsána problémová situace, která spočívá v neexistenci ujasněné metodiky pro stanovení výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech. Jsou navržena kritéria, která by mohla mít vliv na výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech. Jedním z nich je typ zdroje vody. Vytvořená databáze sestává z různorodých dat, která jsou následně vyhodnocována. Data pro zvolené lokality byla statisticky vyhodnocena. Dále bylo určeno procentuální vyjádření nájemného vůči obvyklé (tržní) ceně pronajatého pozemku. Navržené koeficienty byly kvantifikovány a byly zároveň ověřeny na praktických případech. Výstupem práce je vytvořená metodika pro stanovení obvyklé výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 137 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.