Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 77 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Business Plan
Schwarcová, Kristína ; Zbyňovský, Róbert (oponent) ; Mandelík, Petr (vedoucí práce)
For my project I’ve chosen to create a Business Plan for a Crisis Management Consultancy company. To do this I’ve used a limited company and named it Navigator Ltd. In the preceding project I’ve explained all the essential steps needed to create a new company, as well as pointing out the importance of crisis management for various companies on the market. I’ve described the services in detail, compared the competing businesses in the field of crisis management, shown a view of the future and built a personnel infrastructure of the described company. I’ve created a realistic company strategy and planned budgets needed for a smooth start.
Připravenost obyvatelstva na mimořádné události a krizové situace
Lichevníková, Nikola ; Svoboda, Bohuslav (oponent) ; Mika, Otakar Jiří (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na připravenost obyvatelstva na mimořádné události a krizové situace. Schopnost zvládnout tyto událostí by mělo být pro všechny obyvatele a obce jednou ze základních priorit. V této práci je zhodnocen současný stav v podmínkách České republiky a v místě mého trvalého bydliště. První část práce popisuje obecné zásady připravenosti. Druhá část se zaměřuje na jednotlivé mimořádné události a způsoby, jak se při těchto situací chovat. V závěru jsou uvedeny návrhy ke zlepšení současného stavu připravenosti obyvatelstva spolu s vyhodnocením anonymních dotazníků, zaměřujícími se na zvládání mimořádných událostí.
Identification of crisis situations in the world and their impact on air transport
Kružlicová, Alžbeta ; Rais, Karel (oponent) ; Janíček, Ladislav (vedoucí práce)
This diploma thesis represents a substantial analysis of the macro-environment of the airlines - it analyzes the agents that have caused crisis situations of a global impact, having subsequent effects on the air transport. The factors were examined using the PESTL analysis and Porter´s five forces analysis. The results of this research are described in detail in the summary at the end of the relevant chapter. In conclusion, the findings are generalized to provide a clear assessment of the impact of past crisis events on the air transport and the subsequent responces of the airlines, according to which it is possible to derive the development and impact of similar future risks in the air transport
Nouzové zásobování pitnou vodou ve vybraných částech Jihočeského kraje
KOLÁŘOVÁ, Petra
Diplomová práce se zabývá problematikou nouzového zásobování pitnou vodou při řešení mimořádné události a krizové situace u vybraných distributorů pitné vody Jihočeského kraje. Aktuálnost tématu vychází z dopadů klimatických změn, jako je v současnosti dlouhotrvající sucho a s tím spojený právě nedostatek vody. Cílem diplomové práce je zjistit zajištění připravenosti nouzového zásobování pitnou vodou při mimořádných a krizových situacích a charakterizovat proces výroby pitné vody až po její distribuci. V teoretické části diplomové práce jsou dále uvedeny právní předpisy pro oblast vodního hospodářství, odborná terminologie, požadavky na kvalitu pitné vody, rizika a krizové plánování pro sektor vodního hospodářství. Mimo výzkumný charakter práce je zde zohledněna i historie zásobování obyvatelstva pitnou vodou a vývoj vodárenské technologie až po současnost, který je možno využít pro edukační účely. Z tohoto důvodu je pro zpřesnění problematiky zařazen i menší počet obrazových předloh pomáhajících dokreslit čtenářovu představivost. Výzkumná část je zpracována formou strukturovaných rozhovorů s odborníky vybraných distributorů pitné vody. V práci jsou definovány silné a slabé stránky výrobního i distribučního procesu a připravenost k zajištění nouzového zásobování pitnou vodou. Na základě získaných dat z rozhovorů je vypracována SWOT analýza a výsledky jsou interpretovány pomocí Fullerova trojúhelníku. V závěru je provedeno shrnutí poznatků a vyhodnocení výzkumné činnosti.
Krizová připravenost Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
DIVIŠOVÁ, Anna
Téma diplomové práce zní: "Krizová připravenost Nemocnice Jindřichův Hradec a.s." Úvodní části do teoretické části diplomové práce je seznámení s krizovým řízením nemocnice. Dále je práce zaměřená na užívané základní pojmy z oblasti krizového řízení a platnou legislativu v této problematice. Další téma práce pojednává o struktuře a orgánech krizového řízení nemocnice. Kvůli tomuto tématu bylo na místě zařadit kapitoly analýzy rizik a krizovou připravenost nemocnice. V úvodu praktické části představuji Nemocnici Jindřichův Hradec a.s. od jejího založení až po současnost. V praktické části jsem se zaměřila na posouzení krizové připravenost Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. a pomocí SWOT analýzy vytvoření postupů ke zlepšení krizové připravenosti nemocnice. K tomuto cíli jsem vytvořila 2 výzkumné otázky. 1. Jaké jsou rizika, které by mohly vést ke vzniku krizové situace? 2. Jaká je úroveň krizové připravenosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. na vybrané krizové stavy? Pro vytvoření výzkumné části diplomové práce byla provedena SWOT analýza rizik, kdy se pomocí analýzy stanovila možná rizika a následně došlo k vyhodnocení optimálního postupu řešení krizové situace v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. Bylo zjištěno, že Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. je velmi dobře na některé krizové situace připravena. Pomocí analýzy bylo také zjištěno, že nemocnice může zlepšit krizovou připravenost v případě výpadku léčiv, v době pandemie velmi aktuální téma. Výsledky této práce mohou sloužit k zhodnocení, zda je Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. dostatečně připravená na krizové situace. Zjištěné výsledky by mohly být užitečné pro zlepšení krizové připravenosti nemocnice.
Srovnání znalostí laiků a odborníků o mimořádných událostech způsobených přírodními živly
ULBRICH, Lukáš
Diplomová práce řeší problematiku přírodních živlů. S těmito živly souvisí i negativní mimořádné události, které s sebou mnohdy přináší ztráty na lidských životech. Práce charakterizuje základní dělení mimořádných událostí, zaměřuje se na mimořádné události naturogenního charakteru. Definuje jednotlivé mimořádné události způsobené přírodními živly, jejich následné řešení orgány krizového řízení, aplikaci příslušných zákonů a okrajově zmiňuje nejznámější přírodní katastrofy u nás i ve světě. Diplomová práce zároveň zkoumá za pomoci dotazníkového šetření znalosti laiků a odborníků, které jsou následně analyzovány, interpretovány a stanovené hypotézy řešeny statistickými metodami.
Reakce vybraných oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. na zajištění epidemiologické situace
KINSKÁ, Jana
Cílem této diplomové práce bylo "Zhodnotit připravenost vybraných oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. na zajištění protiepidemiologických opatření." V práci byla položena výzkumná otázka, která zněla takto: "Jakým způsobem jsou oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. připravena na zajištění protiepidemiologických opatření?" Zhodnocení připravenosti vybraných oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. na zajištění protiepidemiologických opatření bylo uskutečněno pomocí kvalitativního šetření, do kterého bylo zahrnuto 6 oddělení, která byla vybrána pomocí rozhodovací analýzy a v ní stanovených kritérií. Zodpovězení výzkumné otázky a naplnění cíle probíhalo pomocí strukturovaného rozhovoru, který byl rozdělen na 2 části, na dobu před pandemií Covid-19 a dobu během pandemie Covid-19. Obě části obsahovaly 4 skupiny otázek. První skupina otázek se zabývala problematikou spojenou s ochrannými a desinfekčními prostředky, financemi a záležitostmi spojenými s úklidem na odděleních. Ve druhé skupině se řešily otázky týkající se personálu a pacientů na vybraných odděleních. Třetí skupina se zabývala otázkami spojenými s medikamenty. Čtvrtá skupina otázek se zajímala o modelové situace a metodické postupy. Získané odpovědi byly zpracovány ve formě dvou SWOT analýz. Výsledky výzkumu ukazují, že je na vybraných odděleních Nemocnice České Budějovice, a.s. připravenost na zajištění protiepidemiologických opatření na velice dobré úrovni. Dále bylo zjištěno, že připravenost oddělení na zajištění protiepidemiologických opatření je zabezpečena prostřednictvím dostatečných zásob a dodavatelů ochranných prostředků, financemi nemocnice, velkých kapacit zdravotnických a nezdravotnických pracovníků, nemocniční lékárnou a uzpůsobením vybraných oddělení pro izolaci infekčních pacientů.
Analýza rizik obce s rozšířenou působností Sedlčany
HERMOVÁ, Barbora
Cílem diplomové práce je zhodnotit pomocí analýzy rizik, zda se na území ORP Sedlčany mohou vyskytnout rizika, která by mohla vést k mimořádné události. Z důvodu nepřetržitého vývoje nám vznikají nová rizika, na které je potřeba se připravit. Na ně se lze připravit pomocí multikriteriální analýzy, kterou jsem pro území ORP zpracovala. K dosažení těchto cílů jsem si stanovila hrozby, které se na území mohou vyskytnout. Hrozby jsou rozděleny do tří kategorií: přijatelná, podmínečně přijatelná a nepřijatelná. U každé hrozby bylo využito veličin, které určují pravděpodobnost výskytu. Pravděpodobnost i následky byly hodnoceny semikvantitativními škálami, které jsou desetibodové. Koeficienty určují frekvenci, smrtelné dopady, ohrožení osob, poškození životního prostředí, přímé škody a náklady, omezení osob, dobu trvání a omezení společnosti. V rámci šetření bylo zjištěno, že území ORP Sedlčany je ohroženo 36 riziky, které by mohly vést k mimořádné události. V některých případech může mimořádná událost přerůst v situaci, kdy nebudou stačit běžné síly a prostředky k odvrácení. Poté by mohlo dojít k vyhlášení krizového stavu. Takové mimořádné události by podle analýzy rizik byly přirozená povodeň, přívalová povodeň, epidemie a narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu. ORP se nepřipravuje pouze na tyto krizové situace, ale musí být seznámena s typovými plány, které stanovují 23 krizových situací, které by mohly vzniknout bez ohledu na výsledky analýzy rizik. Výsledky byly konzultovány s pracovníkem krizového řízení Janem Kundrlíkem a s Hasičským záchranným sborem v Příbrami, konkrétně s mjr. Mgr. Kristýnou Vojtíškovou.
Příprava obce na řešení mimořádných událostí a krizových situací
MÁŠKA, Dominik
Cílem bakalářské práce je analyzovat zabezpečení připravenosti starostů a orgánů obcí na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na rozbor příslušných odborných literatur a legislativy, která úzce souvisí s povinnostmi starosty obce a orgánů obce v oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v obci. Důraz je kladen především na povinnosti orgánů obce v oblasti ochrany obyvatelstva a zákony s nimi souvisejícími. Spolu s přípravou a řešením mimořádných událostí nebo krizových situací se setkáváme s pojmy, kdy jejich správné a jednotné chápání je důležité k adekvátnímu přístupu ke vzniklé mimořádné události a aplikaci připravených opatření. Teoretická část bakalářské práce se z tohoto důvodu, mimo jiné, soustředí i na tyto pojmy a opatření. K praktické části bakalářské práce je zvolena hypotéza "Starostové a orgány obcí jsou připraveny na řešení mimořádných událostí a krizových situací s rozdílnou úrovní." K vyvrácení nebo potvrzení hypotézy byly zpracovány data z 52 dotazníků, vyplněnými starosty obce nebo jinými kompetentními osobami zaměřenými na danou problematiku. Dotazníkové šetření bylo zpracováno na základě výsledků dotazníků, které byly zaslány na obce nacházející se na území České republiky. Výsledky zpracovaných dotazníků ukazují, že s ohledem na možná ohrožení obce a na počet obyvatel v obci je připravenost obce na řešení mimořádných událostí a krizových situací rozdílná a hypotéza je potvrzena.
Činnost Policie České republiky v době nouzového stavu
FOUROVÁ, Miluše
Bakalářská práce řeší problematiku Policie České republiky, jejího postavení v rámci Integrovaného záchranného systému a jejího plnění úkolů za běžného stavu a následně v případě vyhlášení nouzového stavu, který byl vyhlášen v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19. Práce se dělí na dvě části, první část je teoretická a druhá je praktická. Teoretická část práce je rozdělena na několik kapitol a podkapitol, přičemž teoretická část bakalářské práce charakterizuje Integrovaný záchranný systém, popisuje jeho činnost při vzniku mimořádné události a vyjmenovává a popisuje jeho základní složky, kdy nejvíce je tato část věnována Policii České republiky. Ohledně Policie České republiky jsou v teoretické části popsány důležité aspekty, týkající se například charakteristiky této složky, její skladby nebo plnění základních úkolů. V souvislosti pak s těmito úkoly, obsahuje poslední část teoretické části problematiku vyhlášených nejvýznamnějších nouzových stavů v České republice, kdy jsou jmenovány všechny vyhlášené nouzové stavy v souvislosti s pandemií Covid-19 a s nimi související zavedená opatření v rámci Policie České republiky. V praktické části byl proveden výzkum pomocí dotazníkového šetření, kdy tento dotazník byl určen pro příslušníky Policie České republiky. Cílem dotazníku bylo zjistit, zda policie České republiky zvládla situaci, která přišla v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 a zda tato situace měla vliv na výkon služby a na službu vykonávající policisty. Dotazníkové šetření bylo rozpracováno do grafů a obrázků a získané informace byly interpretovány a podrobněji rozepsány v diskusi. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že Policie České republiky díky policistům, kteří jsou pevnou základnou této složky a k nastalé krizové situaci v souvislosti s pandemií Covid-19 přistupovali s velkým respektem, zvládla čelit pandemii Covid-19 ať už na úrovni interní a personální, tak i vůči napjaté atmosféře, která panovala mezi veřejností. Byť policisté vnímali jistou obavu, zejména ozdraví svých blízkých a chyběl po přijetí režimových opatření kontakt s ostatními kolegy, díky svým osobnostním předpokladům, na základě kterých byli přijati do služebního poměru, na sobě psychický dopad nepociťovali a nově příchozí situace byla zvládnutá s naprostou profesionalitou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 77 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.