Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití finanční analýzy v podniku
Zvoníček, Martin ; Kadák, Ludevít (oponent) ; Konečný, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku pomocí vybraných metod finanční analýzy. Vychází z teoretických poznatků, které specifikují v analytické části nedostatky finančního hospodaření a následně jejich příčiny. Na základě zjištěných výsledků je navrhnuto zlepšení současné situace a zhodnocení přínosu pro podnik.
Informační bezpečnost jako jeden z ukazatelů hodnocení výkonnosti v energetické společnosti
Kubík, Lukáš ; Svoboda, Vlastimil (oponent) ; Sodomka, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením stavu informační bezpečnosti a jeho využitím jako ukazatele podnikové výkonnosti v energetické společnosti. Kapitola analýza problému a současné situace předkládá poznatky o stavu bezpečnosti informací a etapě zavádění ISMS. Praktická část se zaměřuje na analýzu rizik a hodnocení úrovně zralosti procesů, na jejichž základě jsou navržena bezpečnostní opatření a doporučení. Zároveň jsou navrženy metriky pro posouzení úrovně bezpečnosti informací.
Research of the degree of internationalization and performance of emerging market enterprises - A case study of Polish enterprises
Li, Jiaqi ; Svoboda, Karel (vedoucí práce) ; Ramesh, Sangaralingam (oponent) ; Jeřábek, Petr (oponent)
This paper comprehensively reviews a large number of studies on enterprise internationalization in emerging markets, the relationship between enterprise internationalization and performance, and the internationalization of Polish enterprises. Based on the previous research results, the paper selects a three-stage model of the degree of internationalization of developed enterprises, and derives a three-stage model of internationalization of multinational companies in emerging markets. Then through an empirical case study of Polish multinational enterprises, analyzes the regression results, makes the conclusions and some relevant policy recommendations.
Informační bezpečnost jako jeden z ukazatelů hodnocení výkonnosti v energetické společnosti
Kubík, Lukáš ; Svoboda, Vlastimil (oponent) ; Sodomka, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením stavu informační bezpečnosti a jeho využitím jako ukazatele podnikové výkonnosti v energetické společnosti. Kapitola analýza problému a současné situace předkládá poznatky o stavu bezpečnosti informací a etapě zavádění ISMS. Praktická část se zaměřuje na analýzu rizik a hodnocení úrovně zralosti procesů, na jejichž základě jsou navržena bezpečnostní opatření a doporučení. Zároveň jsou navrženy metriky pro posouzení úrovně bezpečnosti informací.
Aplikace Balanced Scorecard
Jandová, Alena ; Neumaierová, Inka (vedoucí práce) ; Mikan, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje konceptu Balanced Scorecard z pohledu jejího zapojení do strategického řízení podniku. V teoreticko-metodologické části jsou charakterizovány jednotlivé prvky Balanced Scorecard, je uveden její vývoj a způsob využití. Zároveň obsahuje návrh postupu, jak metodu implementovat v praxi. Praktická část se po vzoru postupu navrženého v teoretické části věnuje aplikaci metody Balanced Scorecard v dané organizaci. Proto je na základě PESTEL analýzy, Porterova modelu pěti sil, finanční analýzy a SWOT analýzy sestaveno plátno podnikatelského modelu charakterizující konkrétní společnost a její výkonnost. Následně je pro tuto organizaci ujasněna konkrétní strategie. Na základě této strategie je vytvořena Balanced Scorecard, přičemž kauzální vztahy mezi zvolenými cíli zobrazuje strategická mapa. V práci je dále navržen způsob implementace do běžného provozu podniku.
Využití finanční analýzy v podniku
Zvoníček, Martin ; Kadák, Ludevít (oponent) ; Konečný, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku pomocí vybraných metod finanční analýzy. Vychází z teoretických poznatků, které specifikují v analytické části nedostatky finančního hospodaření a následně jejich příčiny. Na základě zjištěných výsledků je navrhnuto zlepšení současné situace a zhodnocení přínosu pro podnik.
Vliv CSR na výkonnost firmy
Pirkl, Jakub ; Džbánková, Zuzana (vedoucí práce) ; Šumpíková, Markéta (oponent)
Cílem této bakalářské práce je představit koncept CSR a následně popsat vliv společensky odpovědných aktivit na výkonnost podniku IBM. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá představením konceptu CSR, jeho hlavními principy a studiemi zkoumajícími vztah mezi CSR a výkonností podniku. V části praktické je představen postoj IBM ke společenské odpovědnosti, významné projekty a také prospěch plynoucí pro podnik z přijetí principů CSR.
Zastoupení žen ve správních radách a výkonnost podniku
Nasonenko, Angelina ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Höschlová, Eva (oponent)
Záměrem této diplomové práce je zkoumat vztah mezi podílem žen ve správních radách britských společností na seznamu FTSE 100 a jejich firemním výkonem. Teoretická část poskytuje základ pro formulaci úvodních hypotéz, že existuje pozitivní vztah mezi procentuálním podílem žen ve správních radách firem a ziskovostí, měřenou indikátory ROE a ROIC. Metodologická část pak stanovuje analytickou osnovu, která je využitá k testování těchto hypotéz pomocí tzv. "kvartilní analýzy". Společnosti FTSE 100 byly rozděleny do čtyř kvartilů dle příslušného procentuálního zastoupení žen na řídících pozicích. Posléze byly vypočítány průměrné hodnoty ROE a ROIC pro každý ze čtyř kvartilů a výsledné hodnoty byly mezi sebou porovnány. Výzkum v praktické části diplomové práce dokazuje, že ziskovost je zásadně odlišná při srovnání kvartilů s nejvyšším a nejnižším podílem žen ve správních radách. Cíl dané diplomové práce byl naplněn tím, že byla dokázaná pozitivní korelace mezi procentuálním zastoupením žen na řídících pozicích a firemní profitabilitou, což bylo ověřeno statistickým rozborem a analýzou senzitivity.
Privatization revisited: the effects of foreign and domestic owners on corporate performance
Lízal, Lubomír ; Švejnar, Jan
We use a 1992-98 panel of the population of Czech industrial firms to assess the effect of mass privatization on corporate performance.
Privatization revisited: the effects of foreign and domestic owners on corporate performance
Lízal, Lubomír ; Švejnar, Jan
We use a 1992-98 panel of the population of Czech industrial firms to assess the effect of mass privatization on corporate performance.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.