Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
HOUSE ON THE EDGE – Valašské Meziříčí, Sokolská Street
Málek, Ivan ; Mašek, Radomír (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
the concept is to try to achieve the most effective use of the construction site at hand while respecting the heights of neighbouring buildiings.
Kulturní centrum Kopřivnice
Kubínová, Šárka ; Rada, Pavel (oponent) ; Sochor, Jan (vedoucí práce)
Projekt se zabývá řešením kulturního centra v průmyslovém pásmovém městě poznamenaném socialistickou výstavbou.
Recreation potential of public spaces of panel district in Slovakia
BALI, Peter ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Mansfeldová, Alena (oponent) ; Riedl, Dušan (oponent) ; Šilhánková, Vladimíra (vedoucí práce)
RECREATION POTENTIAL OF PUBLIC SPACES OF PANEL DISTRICT IN SLOVAKIA This task discuss about relation between natural place potential and how place influence regeneration of public spaces to create live and usefull spaces for dwellers. In literary overview this task disscus about different kinds of recreation, which every dveller can do in public spaces of our panel districts, than about regeneration of publick spaces and types of living spaces, which exist in panel districts. The important element of this task was evaluate contemporary conditions of publick spaces in Slovak nanel districkts, if it possible to use them and what is their activity range, because natural givennes of panel districts markedly enfluent oportunities and ways how to regenerate spaces for recreation. I made two evaluations, which are aimed at of panel districts recreation atraction for dwellers. The second evaluation searched public spaces of panel districts in detail, their conditions and use range of dwellers. On base of these evaluations I created four recreation potential categhories of panels districts and we tried to find the infuence of this recreation potential to creating of public spaces. On the base of our results from choosed panel districts we found out, that panel districts, which care about their natural givennes are more often used by dwellers, than panel districts which created new artificial public spaces. Based on this results I confirmed my hypothesis. Use of this task is in many ways, in theoretical way as base for next searching of panel districts regeneration. In practical way it can be used as regeneration tool
Brněnská třída
Seidl, Benjamín ; Holcner, Petr (oponent) ; Všetečka, Martin (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá návrhom Brněnské třídy ako netranzitnej komunikácie obslužného charakteru s prevládajúcou pobytovou funkciou, a jej zameranie na alternatívy k individuálnej automobilovej doprave. Vzhľadom na zmeny priorít v území je návrh cielený na potlačenie v minulosti tranzitnej funkcie Brněnskej – historicky Nové Městské – třídy.
Účast obyvatel v procesu městského plánování na příkladu regenerace sídliště v Jičíně
Křepelková, Hana ; Temelová, Jana (vedoucí práce) ; Jíchová, Jana (oponent)
Bakalá ská práce se zabývá ú astí ve ejnosti p i plánování projekt na lokální úrovni. V práci jsou vymezeny typy a akté i participace, faktory ovliv ující její míru a výhody a nevýhody zapojování ob an . Teoretický postup zapojování ve ejnosti je zde popsán v jednotlivých krocích. Praktická ást práce uvádí podmínky participace ve ejnosti ve m st Ji ín, a to konkrétn na projektu regenerace sídlišt . Postup zapojování obyvatel do projektu je zjiš ován pomocí rozhovor s ú edníky m sta a dále na základ studia dokument . P ístup obyvatel k ú asti na projektu je hodnocen pomocí dotazníkového šet ení. Ukázalo se, že m sto Ji ín se snaží do projekt obyvatele zapojovat, a že zpracování projektu regenerace sídlišt vycházelo z názor ob an . Obyvatelé jsou s regenerací sídlišt p evážn spokojeni, ale konkrétním p ipomínkám n kterých obyvatel nebývá vždy vyhov no.
Application of Participatory Methods in Urban Planning
Hanžl, Jakub
Participační plánování měst, kdy je do procesu zahrnuta veřejnost, je jedním z předpokladů udržitelného rozvoje. Má přímý vliv na kvalitu života, posiluje demokratické principy, transparentnost a odpovědnost při plánování města. Přesto se uvádění těchto metod do praxe potýká s řadou problémů. Autor se v článku zabývá aplikací participačních metod v městském plánování, jejich efektivitou, etikou a legislativním rámcem, srovnává je s metodami konvenčními a zkoumá limity jejich využití.
Účast obyvatel v procesu městského plánování na příkladu regenerace sídliště v Jičíně
Křepelková, Hana ; Jíchová, Jana (oponent) ; Temelová, Jana (vedoucí práce)
Bakalá ská práce se zabývá ú astí ve ejnosti p i plánování projekt na lokální úrovni. V práci jsou vymezeny typy a akté i participace, faktory ovliv ující její míru a výhody a nevýhody zapojování ob an . Teoretický postup zapojování ve ejnosti je zde popsán v jednotlivých krocích. Praktická ást práce uvádí podmínky participace ve ejnosti ve m st Ji ín, a to konkrétn na projektu regenerace sídlišt . Postup zapojování obyvatel do projektu je zjiš ován pomocí rozhovor s ú edníky m sta a dále na základ studia dokument . P ístup obyvatel k ú asti na projektu je hodnocen pomocí dotazníkového šet ení. Ukázalo se, že m sto Ji ín se snaží do projekt obyvatele zapojovat, a že zpracování projektu regenerace sídlišt vycházelo z názor ob an . Obyvatelé jsou s regenerací sídlišt p evážn spokojeni, ale konkrétním p ipomínkám n kterých obyvatel nebývá vždy vyhov no.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.